19
Iyako e ghereiye, ya loŋweya wabwi laghɨye ghalɨŋanji e buruburu, ghalɨŋanji laghɨye moli thɨŋa, “Aleluiya!* Ra tarawe Loi! Vamoru na vwenyevwenye na vurɨgheghe ina weya la Loi, kaiwae le vavaniva i emunjoru na i rumwaru. Loi kaero i vanivaŋa wevoma rayathiyathimama moli na i lithɨwe, kaiwae le yathimako thanavuniye e tɨne i vakowana yambaneke. I gaboŋgiya Loi le rakakaiwo ghathɨthɨ i vakatha njoghawe.”
Mbowo thɨ kulava mbaŋaiwoniye thɨŋa, “Aleluiya! Ra tarawe Loi. Babilon i nda na munduwae mbene i mundumundu voro vara yandiri yandewa.”
Amba giyagiya theiwo na theghevarɨma weinjiyaŋgiya thetheghan theghevarɨma, thɨ ronja e gheghenji vuvuye na thɨ kururu weya Loi, iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyema. Kaero thɨ kula thɨŋa, “Mbwana. Ŋgoreiye. Ra tarawe Loi! Aleluiya!”
Sip Nariye le ghe ghathaga
Amba ya loŋweya ghalɨghalɨŋa regha i mena e ghamba yaku vwenyevwenyeko iŋa, “Ghemi Loi le rakakaiwo na le gharɨgharɨ taulaghɨna ghemi thavala hu yavwatatawana, nasiye na laghɨye, hu tarawe la Loi!”
Kaero ya loŋweya wabwi laghɨye moli ghalɨŋanji ŋgoreiya ŋgonuŋgo laiye na mbɨlerɨ laiye thɨŋa, “Aleluiya! Ra tarawe Loi! Kaiwae Giya Loi iye Vurɨvurɨghegheniye Moli, na iye rambarombaro. Ra warari, nuwanda i thovuye, na ra wovavwenyevwenyeŋa Loi! Kaiwae Sip Nariye ghambaŋa ghe kaero i vutha, na ghaghaivaun wevoniye kaero i vivathavao ghe kaiwae. Loi i ligiya weya kwama kakaleva na marambwelambwelawae i njimbo.” (Kwama kakalevako iyako gharumwaru raloŋweloŋweghathɨ lenji vakatha i rumwaru.)
Amba nyao thovuye i dage e ghino iŋa, “U rori ŋgoreiyake, ‘Thavala Loi i kula vathaŋgi na thɨ ru Sip Nariye le gheko ghathaga e tɨne, Loi i vawarariŋgaŋgi laghɨye moli.’ ” Na i njana mbowo iŋava, “Thiyake utuutu emunjoru thɨ mena weya Loi.”
10 Mbaŋa ya loŋweya iyako, ya ronja e ghegheŋgu vuvuye na ya munje ya kururuwe, ko iyemaeŋge i dage e ghino iŋa, “Thava! Ghino mbema rakakaiwo eŋge, ŋgoraŋgwa ghen na len valɨraloŋweloŋweghathɨ, thavala thɨ utuŋa Jisas utuniye thovuye. U kururuwe eŋge Loi kaiwae Loi Une iya i giya weŋgiya gharɨgharɨ vurɨvurɨghegheko na valɨkaiwae thɨ utuŋa Jisas utuutuniye.”
Lolo regha i tha e hos kakaleva
11 Amba ya thuweya buruburu i mavu na gheko hos kakaleva i ndeghathɨ. Iya i rovathe i vwataeko idae thɨŋa, “Varevareminjeniye moli na Emunjoru.” E le niva na ele gaithɨ tɨnenji weiye le vakatha rumwarumwaruniye. 12 Maramarae ŋgoreiya ndɨghe mamiye na umbaliye ghamatabwaya lemoyo. Idae va thɨ rori e riwae, na idako iyako ma lolo regha i ghareghare ko mbe ghamberegha eŋge i ghareghare gharumwaru. 13 Ghakwama molao mbe madibe eŋge, na idae iyake, “Loi Ghalɨŋae.” 14 Ragagaithɨ e buruburu thɨ rakareghambawe, thɨ njimboŋgiya kwama thovuthovuye kakaleva na i thɨna na thɨ rakatha e hos kakaleva. 15 I raŋgima e ghae gaithɨ ghaghalithɨ mare lawelaweniye, ne i gaithɨwe na i kivwalaŋgiya vanautumake wolaghɨye, na weiye le vurɨghegheko wolaghɨye i mbaroŋaŋgi. Iye ne i vurɨnjoŋaŋgi ŋgoreiye lolo regha i vurɨnjoŋa waen uneune e ghamba imbɨimbɨ tɨne. Ne i vakatha iyako kaiwae Loi Vurɨvurɨghegheniye le ghatemuru laghɨye moli weŋgi. 16 E ghakwama molao na e vavae thɨ roriya ida reghawe, gharorori ŋgoreiyake, “Kiŋ lenji Kiŋ na giyagiya ghanji Giya.”
17 Amba ya thuweya nyao thovuye regha i ndeghathɨ e varaeko tɨne, na i kula weŋgiya mako wolaghɨye, iya thɨ yoyo e lughawoghawoko, e ghalɨŋae laghɨye iŋa, “Hu rakamena hu mevathavatha Loi le thaga laghɨye kaiwae. 18 Na hu ghana kiŋ, kin mara mbouye na ragagaithɨ mbunɨmaninji, na hu ghan hos na thavala thɨ tha e vwatanji mbunɨmaninji, na hu ghana gharɨgharɨke wolaghɨye, thavala rakakaiwobwaga na rakarakayathuŋgi, thavala idanji nasiye na thavala idanji laghɨye mbunɨmaninji.”
19 Amba mbowo ya thuweŋgiyava thetheghan mbwanjam na yambaneke ghakiŋɨŋgi weinjiyaŋgiya lenji ragagaithɨ thɨ mevathavatha, na thɨ gaithɨ weŋgiya iya i tha e hosɨma vwatae weiyaŋgiya le ragagaithɨma. 20 Ko iyemaeŋge thɨ laweŋgiya thetheghan mbwanjamɨma weiye ghalɨŋae gharautu kwanɨkwan na thɨ ŋgarɨŋgi. Ghalɨŋae gharautu kwanɨkwanɨko va i vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele vavana thetheghan mbwanjamɨko kaiwae, na e tɨne i yaroŋgiya gharɨgharɨ, iya thavala thetheghan mbwanjamɨma ghanono ina weŋgi na thɨ kururu weya ŋgaliŋgaliyako. Amba thɨ mbanɨŋgiya thetheghan mbwanjamɨma weiye ghalɨŋae gharautu kwanɨkwanɨma, mbe e yawayawalinji, thɨ bigiyathu njoŋaŋgi e ndɨghema ghagoga tɨne, iya varɨ salpa mbe i raramawe vara. 21 Iya i tha e hosɨma i govavamareŋgiya lenji ragagaithɨma e kaina iya me raŋgima e ghaeko. Kaero mako wolaghɨye iya thɨ yoyoko thɨ mena thɨ ghana mbunɨmaninji ghaghada valɨkaiwanji.
* 19:1 Mbaŋa Jiu va nuwanjiya thɨ taraweŋa Loi, thɨ yaro na thɨŋa “Aleluiya!” Iyake Hibru lenji utu gharumwaru ra tarawe Loi.