5
Amba ya thuweya peipa vonɨvo mbambara thɨ von, na ina loloko iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyeko e nɨmae valɨvaŋga uneko. Peipako iyako gharorori ina e tɨne na e vwatae kaero thɨ von na mbaŋapirɨ thɨ monjeghathɨ. Na ya thuweya nyao thovuye vurɨvurɨghegheniye regha i utuutu na ghalɨŋae laghɨye moli iŋa, “Thela ele rɨghe na valɨkaiwae i tabeyathu monjemonjeko na i tateya peipa vonɨvoko iyako?” Ko iyemaeŋge ma lolo regha ina e buruburu, o e yambaneke o yambaneke e raberabe valɨkaiwae i tateya peipa vonɨvoko na i thuweya tɨneko. Iwaeŋge ya randa laghɨye moli kaiwae ma thɨ vaidiya lolo regha ele rɨghe na valɨkaiwae i tateya peipa vonɨvoko iyako o i thuweya tɨneko. Amba giyagiyama regha i dage e ghino iŋa, “Thava u randa! Wo u thuwe! Iye thɨ uno laiyonɨko iya i mena Juda e ghauuko tɨne, na iye Deivid rumbuye, kaero i vurɨgheghe kivwalaŋgiya ghathɨghɨya na iye valɨkaiwae i tabeyathu peipa vonɨvoko ghamonjemonje ghepirɨ na i tate.”
Ya tagathɨna maraŋgu na ya thuweya Sip Nariye i ndeghathɨ e ghamba yaku vwenyevwenyeko ghadidiye na thetheghan theghevarɨ weinjiyaŋgiya giyagiyama e tɨnenji. Sipɨko Nariye ghayamoyamo ŋgoreiya kaerova thɨ tagavamare. Ghasokisoki umbopirɨ na maramarae voghɨpirɨ. Maramaraeko iyako nyao theghepirɨ thɨ kaiwo weya Loi Une ŋgoreiya nyao theghepirɨ i variye raŋgiyaŋgi e yambaneke laghɨye. Sipɨma Nariya i wa ve thɨna peipa vonɨvoma weya loloma i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyema e nɨmae uneko. Mbaŋa i vakatha iyako, thegheghanɨma ghevarɨma na giyagiyama theiwo na theghevarɨma thɨ ronja e ghenji vuvuye e ghamwae. Giyagiyako regha na regha thɨ mban e nɨmanɨmanji ghemwadimwadiwo hap na gaeba thɨ vakatha e gol, inisenɨs* i riyevanjaraŋgi na iyako ŋgoreiya raloŋweloŋweghathɨko lenji naŋgo. Thetheghanɨko na giyagiyako thɨ wothuŋa wothu togha regha weya Sipɨko Nariye thɨŋa:
“Ghen e len rɨghe na valɨkaiwan u thɨna peipa vonɨvoko iyako na u tabeyathu ghamonjemonjeko,
kaiwae va thɨ tagavamareŋge,
na madɨbana e tɨne gharɨgharɨ uu na uu, ghalɨghalɨŋa na ghalɨghalɨŋa, ririwo na ririwo vanautuma na vanautuma u vamodonjoghaŋgi Loi kaiwae.
10 Kaerova u vakathaŋgi na len ghamba mbaro ghagharɨgharɨ boboma na thiye ravowovowo thɨ kaiwo weya la Loi
na thiye nevole thɨ mbaroŋa yambaneke.”
11 Amba ya tagathɨna maraŋgu na ya thuweŋgiya nyao thovuthovuye, mbunja alalamaŋgo na ya loŋweya ghalɨŋanji. Thɨ ndeghɨliŋa ghamba yaku vwenyevwenyeko, thetheghan theghevarɨma, na giyagiyama. 12 Thɨ wothu na ghalɨŋanji laghɨye thɨŋa,
“Sip Nariye iyava thɨ tagavamareko, iya e la rɨghe na valɨkaiwae ra taraweŋa le mbaro, ghavwenyevwenye, le thimba, na le vurɨgheghe, iye ra yavwatatawana, ra wovavwenyevwenye na ra tarawe.”
13 Na ya loŋweya bigibigike wolaghɨye e yawayawalinji e buruburu, e yambaneke, e thalaute, e njighɨte, na wolaghɨyeko thɨ wothuwothu thɨŋa,
“Weya loloko iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyeko tɨne, na weya Sipɨko Nariye, ra taraweŋgi, ra yavwatata wanaŋgi, ra wovavwenyevwenyeŋgi na ra wovavurɨvurɨghegheŋgi, mbaŋake wolaghɨye, ma ele ghambako.”
14 Thetheghan theghevarɨma thɨŋa, “Mbwana. Ŋgoreiye.” Na giyagiyama thɨ ronja e ghenji vuvuye na thɨ kururu weŋgi.
* 5:8 Inisenɨs iye umbwa thiye butiye thovuye na modanji laghɨye moli.