6
Peipa monjemonje
Amba ya thuweya Sip Nariye i tabeya monjemonje ghepirɨma regha, iya i vivama, na ya loŋweya thetheghan theghevarɨma regha i kula na ghalɨŋae ŋgoreiye mbɨlerɨ iŋa, “U mena!” Ya ghɨmara ghaoko, na gheko ya thuweya hos kakaleva. Loloko i thakowe i wo mbwenara; i li umbaliye ghamatabwaya na i wa ve gaithɨ kivwalaŋgiya ghathɨghɨya.
Mbaŋa Sip Nariye i tabeya monjemonjema theghewoniye, ya loŋweya thetheghanɨma theghewoniye i kula iŋa, “U mena!” Na hos regha mbowo i raŋgimava, i sosoro moli. Loloko i thakowe va i giya vurɨgheghewe na i womena gaithɨ e yambaneke na i vakatha gharɨgharɨ thɨ vetagatagavamareŋgi e gaithɨ laghɨye. Na Loi i wogiyawa gaithɨ ghaghalithɨ laghɨye regha.
Mbaŋa Sip Nariye i tabeya monjemonjema ghetoninji, ya loŋweya thetheghanɨma theghetoninji i kula iŋa, “U mena!” E mbaŋako iyako ya thuweya hos bwedibwedi umbwara. Loloko i thakowe i thɨna sikeli regha e nɨmae. Ya loŋweya ghalɨghalɨŋa regha i mena thetheghan theghevarɨko e tɨnenji ŋgoreiya loloma iŋa, “U rughiya witɨna kilogrem regha, modae ŋgoreiya mbaŋa regha ghakaiwo modae, na u rughiya bali ghavuyowo kilogrem thegheto, modae ŋgoreiya mbaŋa regha ghakaiwo modae, ko iyemaeŋge ne u ndevakowana olivɨna bunamawae na waena.”
Mbaŋa Sip Nariye i tabeya monjemonjema ghevarɨninji, kaero ya loŋweya thetheghanɨma ghevarɨninji ghalɨŋae iŋa, “U mena!” E mbaŋako iyako ya thuweya hos regha ghayamoyamo i talayaŋa. Loloko va i thakowe idae Mare na i rereghamba e ghereiye Thambe. I giya vurɨgheghe weŋgi na thɨ gaboŋgiya yambaneke gharɨgharɨniye lenji ghanaghanagha ŋgoreiya wan kota (1/4). Gharɨgharɨ vavana thɨ mare e gaithɨ, vavana thɨ mare bada kaiwae, vavana ghambwera laghɨye kaiwae, na vavana thetheghan rawowoidi thɨ gharɨŋgi na thɨ mare.
Mbaŋa Sip Nariye i tabeya monjemonjema ghelimaninji, kaero ya thuweya gharɨgharɨko va thɨ gaboŋgiko unenji e ghamba vowoko raberabe. Va thɨ gaboŋgi kaiwae thɨ loŋweghathɨ Loi ghalɨŋae na lenji govambwara weŋgiya gharɨgharɨ. 10 Thɨ kula na ghalɨŋanji laghɨye thɨŋa, “Giya Memevoroniye, ghen u boboma na u utuutu emunjoru, ŋgoroŋga mbaŋa le molamolao na ne u vanivaŋaŋgiya yambaneke na u lithɨ weŋgi kaiwae va thɨ gaboime?” 11 Kaero i giya weŋgiya kwama ghayaboyabo molao na kakaleva, amba i dage weŋgi iŋa, “Wo hu towo mbaŋa ubotuva, ghaghad oghaghami na oloumi, lemi valɨrakakaiwo, thiye ne thɨ gaboŋgi ŋgoranjiya ghemi na lenji ghanaghanaghana i mboromboro.”
12 Mbaŋa Sip Nariye i tabeya monjemonjema ghewonaninji, kaero ya thuweya ragheragheghe laghɨye regha i yomara. Varaeko marae i momouwo ŋgoreiya kwama marae i bwedi moli, manjalako marae i soro ŋgoreiya madibe, 13 na ghɨtara thɨ dobudobunjama e buruburuko na thɨ uunja e yambaneke, ŋgoreiya umbwa fig uneune thɨ ŋgwe moli thɨ dobudobu e ndamwae mbaŋa ndewendewe vurɨgheghe i vandindi. 14 Buruburu i vonjogha ŋgoreiya peipa vonɨvo na ouou na raurauke wolaghɨye thɨ roiteta ghambanji. 15 Amba yambaneke ghakiŋɨŋgi, rambarombaroŋgi, ragagaithɨ lenji randeviva, ravwenyevwenye, na thavala idanji i laghɨye, weinjiyaŋgiya gharɨgharɨko, thiye rakakaiwobwaga na thiye rakarakayathuŋgi, thɨ rakavo na vethiya kubaro e bwaudu na varɨvarɨ molamolao e tɨnenji. 16 Thɨ kula weŋgiya ouou na varɨvarɨko thɨŋa, “Hu dobuma e vwatame na hu garubuime, na mbala loloko iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenye tɨne ma i thuweime, na tembe ŋgoreiyeva Sip Nariye le ghatemuru thava i mena weime. 17 Hu gavoime kaiwae lenji lithɨ weime ghambaŋa laghɨye kaero i vutha, ma valɨkaiwae lolo reghava ne e yawayawaliye kaiwae lenji ghatemuruko.”