7
Gharɨgharɨ lenji ghanaghanagha 144,000 ne e ghanjinono
Iyake e ghereiye ya thuweya nyao thovuthovuye theghevarɨ thɨ ndeghathɨ e yambaneke ghadidiye ghevarɨ na thɨ laweghathɨgha yambaneke ghandewendewe ghevarɨ na mbala ma valɨkaiwae i rowo e yambaneke, e njighɨ o e umbwaumbwako. Na mbowo ya thuweva nyao thovuye regha i mena yavorowoko e boimako i wo Loi e yawayawaliye le mbaro ghanono. Amba i kula na ghalɨŋae laghɨye i wa weŋgiya nyao theghevarɨma iya me giya vurɨgheghema weŋgi na thɨ vakowana yambaneke na njighɨ. Iŋa, “Thava wo hu vakowanaŋgiya yambaneke, o njighɨ o umbwaumbwa, wo hu roroghagha ghaghad ne wo woraweya la Loi le nono le rakakaiwo e ghamwanji.” Kaero ya loŋweya thiye e ghanjinono e ghamwanji lenji ghanaghanagha wan handred potipo tausan (144,000), thɨ mena Isirel ghauuko wolaghɨye weŋgi.
Twelɨva tausan (12,000) thɨ mena Juda e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Rubin e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Gad e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Asa e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Manase e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Napɨtalai e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Simiyon e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Livai e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Aisake e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Sebulon e ghauu tɨne,
12,000 thɨ mena Josep e ghauu tɨne,
na 12,000 thɨ mena Benjamin e ghauu tɨne.
Jon i thuweya wabwi laghɨye moli thiya ndeghathɨ e buruburu
Iyako e ghereiye ya tagathɨna maraŋgu, kaero ya thuweya wabwi laghɨye moli na ma valɨkaiwae ra vaona. Thɨ raka mena e vanautuma wolaghɨye, uu wolaghɨye, ririwo wolaghɨye, na ghalɨghalɨŋa wolaghɨye. Thiya ndeghathɨ loloko iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyeko na Sip Nariye e ghamwanji, thɨ njimbo kwama molamolao kakaleva, na thɨ mbana umbwaumbwa varegha ndamwandamwa e nɨmanji. 10 Thɨ kula na ghalɨŋanji laghɨye thɨŋa, “Vamoru i mena weya la Loi iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyeko tɨne, weiye Sip Nariye weŋgi.”
11 Nyao thovuthovuye wolaghɨye thɨ ndevaghɨliya ghamba yaku vwenyevwenyeko na giyagiyama weinjiyaŋgiya thetheghanɨma ghevarɨ. Nyaoko thovuthovuye thɨ ronja e ghenji vuvuye e ghamba yaku vwenyevwenyeko ghamwae, ghamwanji i nja e thelauko vwatae na thɨ kururu weya Loi, 12 thɨŋa,
“Mbwana. Ŋgoreiye! Ra tarawe la Loi, ra wovavwenyevwenye, raŋa iye i thimba, ra vata agowe, ra yavwatatawana, raŋa iye rambarombaro memevoroniye na ra taraweŋa le vurɨgheghe mbaŋake wolaghɨye ma ele ghambako. Mbwana. Ŋgoreiye!”
13 Amba giyagiyama regha i vaitoŋgo iŋa, “Thavala gharɨgharɨke iya thɨ njimbo kwamake molamolao kakaleva na aŋga thɨ mena?”
14 Ya gonjoghawe yaŋa, “Amalana, ma ya ghareghare, ghen eŋge u ghareghare.”
I dage e ghino iŋa, “Gharɨgharɨke thiyake thɨ raka mena e vuyowo laghɨye tɨne. Kaerova thɨ thavwiya ghanjikwamako molamolao Sip Nariye e madɨbae na i kakaleva. 15 Iya kaiwae thɨ ndeghathɨ Loi ele ghamba yaku vwenyevwenye ghamwae, na gougou na ghararaghɨye thɨ kaiwowe ele Ŋgolo Boboma tɨne; na loloko iya i yaku e ghamba yaku vwenyevwenyeko tɨne, thɨ yaku weinji na i garubuŋgi. 16 Ma tene bada i gharɨŋgiva, ma tene mbwa i gharɨŋgiva, na ma tene varae dayaghawae mane i vakowaŋaŋgiva, 17 kaiwae Sip Nariye iye ina e lughawoghawoko e ghamba yaku vwenyevwenyeko, ne i njimbukikiŋgi ŋgoreiya sip gharanjimbunjimbu i njimbukikiŋgiya le sip, ne i viva weŋgi vethɨ muna mbwako iya i voruvalaŋako na e yawayawaliyeko. Na Loi ne i thavwiyathu maralumunjiko wolaghɨye.”