2
Kururu utuutuniye
I viva moli wo ya vavurɨghegheŋaŋga ghemi raloŋweloŋweghathɨ, hu naŋgo weya Loi gharɨgharɨke wolaghɨye kaiwanji. Hu naŋgo na Loi i thalavuŋgi na hu dage mwaewowe le vakatha kaiwanji. Hu naŋgo kiŋ na rambarombaroke wolaghɨye kaiwanji, mbala lenji mbaro i thovuye, na ghinda weinda ghandathanavu thovuye na ra manabu na la yakuyaku i thovuye e ghambaghambanda. Naŋgo ŋgoranjiyako i thovuye kaiwae Loi ghanda Ravamoru i warariŋa, iye nuwaiya gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ ghareghareya toto emunjoru moli na thɨ vaidiya vamoru. Kaiwae Loi iye mbe ghambereghaeŋge, na tembe ŋgoreiyeva lolo mbe ghambereghaeŋge valɨkaiwae ne i vaŋguinda gharɨgharɨke wolaghɨye ra raka weya Loi, na loloniye iye Krais Jisas, amalaghɨniye va e ghambaŋa moli e tɨne i vatomweya yawaliye na i vamoda njoghaŋgiya gharɨgharɨ. Le vatomweko iyako i vaghareinda wagiyawe Loi nuwaiya gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ vaidiya vamoru. Iya kaiwae Loi va i tuthiŋgo na ya tabo ghalɨŋae gharaghambɨ na ya vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨniye, na ya vaghareŋgiya loŋweghathɨ emunjoru. Iyake ya utu emunjoru, ma ya kwan.
Wanakau na ghɨmoghɨmoru ghanjimbaro ekelesiya e tɨne
Ekelesiya taulaghɨko e tɨnenji nuwaŋguiya ghɨmoghɨmoru weinji ghanjithanavu thovuye thɨ bigivaira nɨmanɨmanji na thɨ naŋgo, ko thava weinji eŋge lenji ghatemuru o wogaithɨ.
Nuwaŋguiya wanakau thɨ njimbukikiya lenji njimbonjimbo, thava thɨ vaghaghayawoŋa riwanji, na thava thɨ ghavatha weinji lenji nemo. Ghanji ghavatha thava veraŋgi e umbalinji ghathuwethuwe, o e nɨmanji ghae thɨ vakathaŋgi e gol, o e ŋgile luu o e kwama modae laghɨye. 10 Ko iyemaeŋge ghanjighavatha i mena e lenji vakatha thovuye e tɨnenji, kaiwae iyake i thovuye weŋgiya wanakau thiye thɨŋa thɨ kururu emunjoru. 11 Wanakau ghanjithanavu mbe i ghenenja na thɨ riwouda na thɨ vandeŋe vavaghare na mbala thɨ ghareghare. 12 Ghino ma ya vatomwe weŋgiya wanakau na thɨ vavaghare weŋgiya ghɨmoghɨmoru o thɨ mbaro kivwalaŋgi, mbema weinji eŋge lenji riwouda. 13 Lo mbaro ŋgoreiya iyako, kaiwae Loi va i vakathakaiya Adam, muyai amba i vakatha Ive. 14 Na tembe ŋgoreiyeva, Adam mava i loŋweghathɨ Seitan le kwanɨko, iyemaeŋge Ive i loŋweghathɨ na i tabona tharɨ gharavakatha. 15 Bayae Loi iŋa wanakau lenji ghambɨ ne i vuyowo, ko iyemaeŋge lenji ghambɨ ne ghambaŋa e tɨne Loi ne i njimbukikiŋgi na i vamoruŋgi thoŋgo mbaŋake wolaghɨye thɨ vareminja Loi, thɨ gharethovu weŋgiya ghanjiune, na thoŋgo weinji lenji gharenja na ghanjithanavu i thovuye.