3
Ekelesiya gharandeviva utuninji
Utuutuke iyake i emunjoru: thela thoŋgo nuwaiya i tabo na ekelesiya gharandeviva regha, kaero nuwaiya kaiwo thovuya iyako. Iya kaiwae ekelesiya gharandeviva ghambaro ŋgoreiyake: ghathanavu i thovuye na thava gharɨgharɨ thɨ vaidiya ghawonjowe regha, levo mbe eundaeŋge, tembe ghamberegha vara i dageten e thanavu raraitharɨ, i njimbukikiya ghathanavu, i vavaŋamwe, iye ravavaghare thovuye, thava vata le munumu, thava i gagaithɨ, ko ghathanavu eŋge i udauda na tad loloniye, na thava nuwaewa mani. Ekelesiya gharandeviva le ŋgoloko gharayakuyaku iye i njimbukiki wagiyaweŋgi, na mbala le ŋgaŋgako thɨ loŋweya ghalɨŋae na thɨ yavwatatawana. Kaiwae thoŋgo ghɨmoru regha ma i njimbukiki wagiyaweya le ŋgolo gharayakuyaku, ŋgoroŋga ne i vakatha na iŋa eŋge na i njimbukikiŋgi na thovuye Loi le ekelesiya? Iye thava raloŋweloŋweghathɨ togha, ne iwaeŋge i wovorevoreŋa ghamberegha amba Loi i lithɨwe, ŋgoreiya va i lithɨ weya Seitan le nemo kaiwae. Ekelesiya gharandeviva ghathanavu mbe i thovuye na mbala thavala ma raloŋweloŋweghathɨ thɨ yavwatatawana, kaiwae thoŋgo ma ŋgoreiyako, ne i monjina wabwiko e maranji na i wona Seitan ele ghina tɨne iya i duraweko.
Ekelesiya gharathalavu ghanjimbaro ŋgoreiyake: ghanjithanavu i thovuye, lenji renuwaŋa mbe reghaeŋge, thava vata lenji munumu, thava nuwanji weya mani, toto emunjoru iya Loi kaerova i woraŋgiyako thɨ loŋweghathɨ, na thɨ vakatha ŋgoreiya le woraŋgiyako weŋgi. 10 Ghanji thanavu na lenji kaiwo iviva wo hu thuwekaiŋgi, na thoŋgo kaero i thovuye, ko amba hu bigiraweŋgi na thɨ kaiwo ekelesiya kaiwae.
11 Tembe ŋgoreiyeva, lenji ovo ghanjithanavu mbe i thovuye, thava thɨ liliya utu, tembe ghanjimberegha thɨ dagetenɨŋgi thanavu raitharɨ e tɨne, na valɨkaiwae mbaŋake wolaghɨye ra vareminjeŋgi.
12 Ekelesiya gharathalavu levo mbe eundaeŋge, na le ŋgaŋga na le ŋgoloko gharayakuyaku i ndeviva wagiyawe weŋgi. 13 Kaiwae thavala thɨ kaiwo wagiyawe ghanjiyavwatata i laghɨye weŋgiya ghanjiuneko, na ma bigi regha ne i dagetenɨŋgi valɨkaiwae weinji lenji vurɨgheghe e lenji loŋweghathɨ weya Krais Jisas.
14 Nuwaŋguiya ya vamayaŋa na ya ghaona ya thuweŋge. Ko nuwaŋguke nuwaiya mbema ya rori eŋge len leta, 15 mbala thoŋgo ya vuyowo, letake ma i vanuwovɨrɨŋge la kururu na yawalinda ghanjimbunjimbukiki kaiwae, kaiwae ghinda Loi le wabwi, ghinda Loi e yawayawaliye le ekelesiya, ghinda toto emunjoruniye gharanjimbukiki. 16 Ra wovaemunjoruŋa vavaghareke iya Loi va i woraŋgiyake, ma valɨkaiwae raŋa ma i emunjoru, iyemaeŋge mbema i emunjoru moli vara. Totoko emunjoru iyako iŋa ŋgoreiyake:
Iye va i yomara ŋgoreiya lolo,
ele thuweiruva Une Boboma i vaemunjoruŋa iye Loi Nariye,
nyao thovuthovuye thɨ thuwe,
valɨvaŋgake wolaghɨye thɨ loŋweya utuniye,
yambaneke tɨne lemoyo thɨ loŋweghathɨ,
iye kaerova i voro na mbe ina i yaku e buruburu.