EFESIS
Pol ata Efesis kasel imi sukon dola kuyinsa kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unala, bom bii wasital 32 kiita yak banipla, Pol ata sukon weng kala Efesis kasel Kristen unang tunum imi dola kuya almi aptum Tikikus ami kolaya, kulii-din kuyinsa. Pol ayo Yesus ami weng kaa kulii-din abip ma ma bakayila-tal-une-balala, Kristen kesip disa; tunum ita Pol ayo sok de dibii umbilin Rom imi kalabus am kaptam daaliwa, ilom sukon weng kalaayo, dola imi kulaaya unsu ko.
Kemin, Pol ayo boko-lomda: Yesus ali God alalta uldaa-dabuusa kemin, ali unang tunum imi iliim boyin tunum, aa ali alalta mafek mafek alik iyo alta tiin mola tambal-kup bom-bilip o. Ibi Yesus ami weng kaa talalu utamdiwa, Ipsiik weng kulii-din abip ma ma imi bakayin-biliwa yo, kala-lomda dola kuyinsa no.
1
Nak-tunum kusal kaa tiinsip o? Nali God ami kalaan tunum Pol nita God alami aket fukunin kaata uldaa-nam-buulaya, nali tiltam Kraist almi kalaan tunum kesi. Nata sukon kalawaali God almi unang tunum abip Efesis kaptamu bomdip Kamokim Yesus Kraist almi lak kaata-kup duu-lomdip, yang banemin dinim ilin, ipni dola kuyon o, kali. Kemin, nayo dik-daaliya, numi Aatumen God sole, Kamokim Yesus Kraist so, alim ita taba-lomdip, yaap ma kamayin-bilipla, kipni aket tem ayo bilili-kala-bomdiwa yo, kala-somya ko.
Aatumen God ata Kraist ami sikil diim kawu mafek mafek alik iyo tambal masiim kukaaya-laaba kaata ko
Ef 2:11-22, Fpai 3:1-11, Kol 1:26-28, 2:6-15, 1Jon 2:3-6, 4:13-15
God ali numi Kamokim Yesus Kraist ami God ale, almi aalap kemin, God ali Kraist ami sikil diim kawu mafek mafek tambal alik iyo kuyila, numi aket fukunin uyo dong dakaaya-laaba no, kalaluwa kemin, God ami win ayo kufon-bam ami tong-kup bakamum o, kala-somya ko. God ali tawaal kalawaa talalu kutiilin dinim ilomdaya kawu, nuli uldaa-yim-buu-lomda, kiili Kraist ami lak duu-lomdiwa, nami tiin diim kawu atin tituun-kup tabin bomdiwa, ban kemin dinim ilin o, kala-lomdaya, nuli uldaa-yim-buusa. Siin sawaayak kawu, God ayo numi aket uyo kuya-lomdala ami aket uyo, Yesus Kraist ayo dabaali din taanaya, iyo ami lak kaata duuliwa, nayo yim-bii tiltam nalmi man keyon o, kalsa kaali, God almi san kemin, kaa kanoyon o, kalsa. God ayo almi Man ami aket kaata-kup aasu. Yale, numi olen-daaya-lomda, almi man ayo kambola-lomda dabaala tal nuli yam-talaluse. Kemin, atin ti God ami kanosa kaata, nuli God ami win kaata kufon-bam, ami tong kaata-kup baka-bamduwa yo, kala-somla ko.
7-8 God ali numi disa misiim kawu olen-daaya-lom dong dakaayilin kaali ti, sakbaalim dukum kuya-lomda, Yesus Kraist ami taanaya ami kiim sing-tam-daasu kuuta, God ayo numi ban kemin uyo takan-tiiyila-lomda, numi iliim uyo boyale, tiltam kanumin mafek mafek kii kaal-ke-lom utam bam-dakamin uyo kuya kesa. Kemin, kaa ami olen-kaayin kaali, atin ti sakbaalim dukum kulaala tildak numi diim abasu te! Sawaayak kawu, God ali, Nimi Man Kraist ayo dong dokop-nala, kaa kanolokomi no, kala, aket fukun-ilomda kutal-fukula suluya, almi san kemin ami aket fukunin yang sawaansu uyo numi diim kawu ku-fatap-daayila utam-sulup. 10 God ami aket fukunin kaa, Mafek mafek alik iyo tiin mo-lom una-biliya, nimi Man ami kolokomi no, kalsi uyo, tiltam tulu kala, kala-lomdiya, kulaata abiil tikiin kaami mafek mafek so, tawaal diim kaami mafek mafek iso, alik iyo kuyak nimi Man ami diim kawu tiilila alta kamokim ke-lomda tiin molokoma no, kalsa namti kulu ku-fatap-daasa ko.
11 Kulaa, sawaayak sawaayak kawu, God almi aket fukunin kaata, nuli uldaa-yim-buusa. Kemin, kulu Kraist ami diim kawu fep-nupla kawu, God ayo taba-lomda talalu-yimulaya, alami unang tunum ke-sulup. Atin ti fan kemin, God ayo dok kanolin aket fukun-ilomda: Awu, kaata kanolokomi kala, kalokoma uyo ti kanola talalu kutiila tiltam yaap ke-lomdu unen-umbu. 12 Kamasi kawu, Juda kayaak nusiik God ami weng kuka-daa-lomda: Nami uldaa-dabuuli Kamokim kesa tunum Kraist ayo dabaayi din unokoma no, kalsa ami fen-tabasup. Kemin, God win tabin ami tong kaata-kup bakamum o, kala-somya ko.
13 Kemin, Efesis kasel ibi Juda kayaak daa; ibi ipkal tunum miit kusnum kemin, ipkal ti kanola God ami tituun-kup tabin weng tambal kaali, weng san-silip. Kemin, God ami iliim boyokoma kaami sang kaali, bokoyup ibi weng sandipla, Kraist ami lak kaata duulip ami diim kawu tiltam tabasip. God ayo almi Sinik Tambal ayo unang tunum imi kuuyokomi no, kala weng kuka-daasaya alami Sinik ata ibi kuuyilaya, angtiil maak tiimin tap kese. 14 Mafek mafek imiin kap-tunum ami kolap sin-ilom kawu, alik kola-laabap tap, God ami Sinik numi kuuyase kaa, imiin kemin, Sinik ayo kukuyilaya kawu, utamuwa yi, God ami weng kuka-daa-lomda kanolokomi no, kalsa uyo, atin-kup kuluulokomup o, kalsup. Kemin, kaali utamuwa yi, Awu, nuli kawanita God ami unang tunum kebup namti, God ayo numi sok til-daayalala, nuli uluum dinim ke-lokomup kala, kala-lomdup, kulaa fan utamsup. Kemin, God win tabin tunum ami tong kaata-kup bakamum o, kala-somya ko.
Pol ami beten weng kaata ko
Fpai 2:9-10, Kol 1:4-11,18, 2:15, Hib 1:3,13
15-16 Nali weng sani yi, Ibi Kamokim Yesus ami lak kaata-kup ti duule, God ami unang tunum imi aket kaata-kup duusip o, kalipla weng sandiya, God ami alik kanum tabasa kaata nali ibi keyila-yaabi dinim; ipni aket-kup nan-bulula, suunkup God ami yaap ke yo, kem-yaabi kemin, kanola nali ti suunkup ipni aket kaata-kup fukun-bamdiya, beten-kup ken-tabasi. 17 Kemin, numi Kamokim Yesus Kraist ami God, numi Atok atin ti falala-kalin dukum kemin, nali ami aman dakaan-biliya, aket fukunin tambal kaata-kup ibi kukaayin-bam ale, ami weng miit uyo ipni diim kawu ku-fatap-dakaayin-bam ke-balala, God ayo kulu bombe kala, kalalipla kawu, talalu atin ti atamin o, kal-bomdiya, aman dakaaya-yaabi. 18 Nimi beten kaali, God ayo ipni aket fukunin uyo dotu kutiiyala kawu, atin ti talalu atamiwa yi, God ata numi naan-daayila, tiltam ami lak duuluple ayo boko-lomda: Kanolokomi kaali, fen-bam bom-biliwa yo, kalsa kabak-ami miit namti kala bombuu kala, kalbip-kup; ale, ibi utamiwa yi, God ami weng kutii boko-lom: Nimi unang tunum ibi dong dakaayin-biliya, naso tambal-kup ilokomup o, kalsa kaali, atin mafek mafek tambal o! kalale, 19 ibi utamipla, Ami titil dukum kuluu-lom God ami lak duusup numi dong dakaayila-tabasa kaata, kano ilila atamin o, kalaliya, ipni beten kaali kamayila-laabi. Kanolin titil dukum kaa God ata kuluu-lomda, alta tal yak numi iipyak tem kawu okok ken-umba. 20 Kemin, kanolin ultap ami titil kuluu-lomda siin kawu Kraist ami taana dafo-lom dibii tam abiil tikiin daalala, God alami sikil tiingtup diim kawu tiinsa namti kaa bombe. 21 Kemin, sinik mafak mafak so, kano sinik tambal tambal iso, ili Kraist ata taba-lom alik yim-baak-mo tabanse; aa tunum kamok kamok win soyal iyo yim-baak tibi ata tam kaptoop ban-ilom bombe. Kemin, am kula daan tulu so, sin-sin-ke-lokomu so, ami win kaali, suunkup tam kaltoowu ilokomu. 22 Kemin, God ali abiil tikiin so, tawaal so, unang tunum so, mafek mafek alik iso, kiili kulaala yak Kraist almi diim kawu abamnip keya-lomda, God ayo Kraist ami ulduulala, ata Kristen numi dabom ke-bomdaya tiin mosa. 23 Kristen unang tunum nuli Kraist ami angtiil ultap kemin, Kraist ali abip so, sep so, abiil tikiin so, iyo alik buku-tiin-bomdaya, alik tiin mo-som ken-tabasa kemin, ultap o. Ali Kristen unang tunum numi iipyak tem kawu bomdaya, dukum-kup dong dokoya tiin mo kesa no.