2
God ata numi sinik kufolala, tiltam tiin kawong kesu kaata ko
Ap 15:11, Rom 6:1-14, Gal 2:16, Kol 2:11-15, 2:20–3:4, Tat 3:3-7, 1Pit 2:24
Kemin, siin sawaayak kaali, ibi God ami weng kaa kuyang saak tela yak ban kemin akal alik akal alik ita kulii tiltam tiltam ke-bilipla, ita taba-lomdip ipni sinik uyo welip taanuya, liip mafak diim kawu bom ilsip. Siin kaa ibi kukup mafak kaali, tawaal diim kalawaami unang tunum imi kanun-umbip ultap kemsip. Ipkal maakup ti kanum-solip kemin, ibi kaalile, sinik mafak imi kamokim ami weng kaata-kup weng san-kaa-bamdipla, kanum-solip. Kemin, kamala kalawaali sinik mafak ayo yang unang tunum kawanita God ami weng kuyang saak tiimin imi bukuyila-balaya, kanun-laabip. Kaa tunum miit maakup ipta-kup daa; Juda-miin nokol kanola maakup siin kaali kanumin tunum imi kukup mafak kanumsip ultap ke nokol ti kanum-solup. Kipso, nuso, alik nulmi san kemin, nulmi aket fukunin kaata-kup kanum-solupla, kaata nulmi aket tem tiling tem kaata kanu-buluya, yang kanum-solup. Kemin, siin sawaayak kaali, God ali ban kemin kaami kalan kaata, aket atul kelula, angtiil yol uyo kuluulokomip o, kalsa. Kemin, nokol kanola bom-ilomdupla, tunum kusnum imi angtiil yol kuluulokomip ultap ke nokol kanola kuluulamup o.
4-5 Kabak ti faneng kemin, nulmi ban kemin uta taba-lomdu nulmi sinik uyo welula taansu. Yale, God ayo numi aket-kup kuya ifan o, kala tangbal tangbal ma kamayin tunum kemin, numi aket-kup aasu kemin kaali, utama yi, Nami Man ayo faneng, asuk dafoli tam tiinse no, kala-lomdaya, numi sinik ukol ti kano kufola tiltam tiin baayase. Atin ti fan God ayo ifan o, kala almi aket bilili-kalin kaata kuya-lomda, ipni iliim uyo boyalala, asuk tildang tal-silip te! Kemin, God ami aket fukunin kaali, Am ma daanokomu kawu nami man Yesus Kraist ami lak duulin iyo im-taltam abiil tikiin daaliya, nami Man Yesus aso, iso, mafek mafek iyo tiin molin o, kalalaya, nuli tiltam Kristen ke-sulup kaali, numi sinik ayo kufolaya tam tiin kawong kelula, aso tambal-kup tiinsup. God ami aket fukunin kaali, Kanoliya unang tunum imi man fakan kaptoop kaptoop ken-unip uyo utamiwa yi, God ali numi aket kaata atin kuya-lomda, Yesus Kraist ayo dabaala tal-ilomda akal ti kuno numi aket uyo atin ti sakbaalim dukum kuya kese. Kemin, nuli dok kano-lomdupla, talalu utamalup dinim o, kala utamin o, kala-lomdaya, numi sinik iyo yam-folala, tiltam tiin kawong ke-silip. Kemin, God ali ipni olen-daaya-lom aket bilili-kalin kaata kuya-lomda, alami man ayo kuuyilaya, ibi Yesus ami lak uyo duulip kala, kala-lomdaya, ipni iliim uyo boyase. Ibi mafek mafek tambal kiita ma nuu-biliwa, God ayo kaami maan o, kala-lomdaya, ipni iliim uyo boyase dinim; akal almi aket fukunin kaata-kup ipni iliim uyo disa masiim kawu boyase. Kemin, God alta kaata-kup kaa kanoyase. Kemin ale, nuli dok kano-lomdupla nulmi win uyo kufolup tam tiip kaptoop unomu dinim te! 10 Kemin, kala tiinsup kaali, nuli Yesus Kraist ami diim kawu yak fep-nupla, God alta nuyo yam-talalulaya, alokso unang tunum ke-sulup. Kemin, God ami aket fukunin kaali, Nami kukup tambal dotusi kaali, kutal-fukulin o, kalalala, yam-talalulala, tiltam alokso unang tunum ke-sulup ko.
Yesus Kraist ata Juda sole, tunum miit kusnum kayak kayak iso, iyo alula kutiila tiltam miit maakup kesip kaata ko
Ef 1:3-14, Fpai 3:1-11, Kol 1:26-28, 2:6-15, 1Jon 2:3-6, 4:13-15
11 Juda tunum imi tunum man imi ipnaal ukelmin kukup kaali, kutal-fuku-bomdiwa boko-lomdip: Nuli God ami tunum miit diildiil namti kala bom-bulup o, ken-umbip. Yale, Ibi tunum miit kusnum ita yimusip. Kemin, ibi Juda tunum daa; Juda kasel ita ipni bokoya-lomdip: Ibi ipnaal bomin kukup uyo ibi kutal-fukulin disa; le, kibi God ami tunum miit imi loop daa yo, ken-umbip. Yale, kii God ami kukup ami sang kaali ma bakamin disa, ken-umbip. Kemin, tunum imi kukup kaami sang kaata-kup bakan-umbip kemin, ipni kanola tiin-bom biisip kaami aket kaata fuku-daalin o. 12 Ipni kanola bom ilsip kaa, ibi Yesus Kraist ami diim kawu ma yak fewa bomdip ilsip dinim; kibi God ami tunum miit diilim imi atuk kiika daa. Ibi tunum miit kusnum utamduya kemin, Juda kasel imi bokoya-lomdip: Ibi bokon kusnum imi man o, kemsip. Sawaayak kawu, God ayo weng kuka-daa bokoyilala, Juda kasel iyo tal mepso kulu tilip nikil alimal maakup bom ilsip. Yale, ibi iso ma bom ilsip daa; kipni tawaal diim kala bom ilsip kaali, God ami diim uyo ma fewa ilsip dinim; ale ibi aket kaa ma fukun-ilom suunkup tambal ma tiin-bom ilokomup o, kemsip disa; ibi kasen-foko maaklo babon-bam biisip. 13 Kemin, ibi siin kaali, God ami tiin diim uyo samaan kawu tiinsip. La, kamala kulaata Yesus Kraist ayo ibi itama yi, Nimi as diim taani kiim sing-tam-daasuu kaata no, kala-lomdaya, nimi diim kawu tildaak fep-nip kala, kalalaya, kibi im-taldang daalaya, kulaata God ami mepso kulu bom-bilip o.
14 Kraist alta taba-lomda Juda nuyo yim-bakule, tunum miit kusnum kusnum ipyo yim-baku ke-lom kuyak mim-daalaya, tunum miit maakup ke-lom abiin tambal-kup tiin-bom bulup. Sawaayak kaali, tunum miit alep numi atam suun-daa una-tala-kemsup kaali, uti fokolin ultap ke iip kabaaku foko-lomdu ukdaa kulaalu una-tala-kesup. Ya, Kraist ata as diim kawu, taan-ilomda uti daam fokosup uyo balaata kutiila dinim keluya, kawu tala-tala-ke-lom tambal-kup bom-bulup. 15 Kemin, Juda kayaak imi lo uyo boko-lomdu: Yak ma kaata kanumin daale, yak ma uta ti kanumin o, kalsu kaata dukum-kup kutal-fuku kutama tabasip. Kemin, Kraist ami aket fukunin kaa, Nali lo umi titil uyo dak-daa kulaali daak taanu kamboliya, unang tunum sok de-yimulin tap kesu uyo disa keluya, tunum miit alep kiili tildang nimi diim fep-nipla, nata talalu-yimulila, tiltam tunum miit akal alik ke miit maakup ke-lomdipla, abiin tambal-kup tiinin o, kala-lomda ayo taanaya kawu lo umi titil uyo dak-daala daak taanu kelase. 16 Kraist ami as diim taanse kulu tunum miit alep imi atam suun-daa una-tala-kemin namti, kulaata disa kelu kamboyila-lomda, yim-bital kumup-daa talalu-yimulaya, tunum miit maakup ke-lomdip God almi mepso kulu tildang tal-ilomdip kuyak dii una-tala-ke-silip. 17 Kraist ami tal unang tunum God ami weng tambal bakayinsa kaali, asuk tiltamdup kuyak dii una-tala-kemin kaami sang kaata bakayinsa. Kemin, kaa tunum miit kusnum God ami samaan kawu bom-bilip ipso, Juda kayaak God ami mepso ilin nuso, alik numi sang kaata bakayinsa. Kemin, 18 Kraist ami taanse kulu tunum miit alep nuli God ami Sinik maakup kaata-kup taba-lomda dong dakaayin-balaya, titil-foko Aatumen God ami beten kaali kamaan-bam laabup o.
Pol ami boko-lomda: Kristen alik nuli God ami am ultap o, kalsa kaata ko.
1Kor 3:9-17, 1Pit 2:4-8
19 Kemin, tunum miit ma ibi Kraist ami lak uyo duu-silip. Kemin, ibi maso asuk bokon kusnum imi man aye, tunum kusnum aye, ke ilokomip disa yo. Ibi God ami unang tunum atuk namti kaa bilip ale, God almi abip kulu ilin ke-silip. 20 Kipso, nuso, nuli God ami am delin tap ke-sulup. Kemin, ali taba-lomda almi kalaan tunum so, weng ku-fatap-daa bakayin tunum iso, nuli yim-tii-lom am kun kumolin tap kelale, Yesus Kraist ata am malii kuyak tinilin tap kelaya kaata ipta le, am bom so, am kuk so, iltap ke-silip. 21 Kemin, Kraist ata taba-lomda am kun alik iyo foko-lom delaya, tulu-tulu-ke taltam am tambal ke-lomdula, tam am sakbaalim ke Dukum God almi alik keluya, ami win kufumin am ultap keluya kela-yaaba. 22 Kemin, ibi Yesus Kraist ami diim kawu fewa-silip. Kemin, Kraist ata taba-lomda ibi yim-bii yak ap-tunum kusal Kristen kusnum alik imi tem kawu, yim-bak ulaya, Alik ibi taltam God ami am alaltap keliwa, Sinik akal ipni iipyak tem kabaku bombe ko.