3
God almi aket fukunin uyo sawaayak kawu sawaansu kaali, tunum miit kusnum iso, Juda-miin iso, iyo ku-fatap-daayase kaata ko
Rom 10:5-13, 2Kor 11:16–12:10, Kol 1:24-29, 2Tim 1:11-12, Tat 1:1-3
God ali kaata kanola-lomdaya, tunum miit kusnum kusnum ipni dong dokoyon o, kala-lomdaya, kanose. Kemin, Pol nali ipni lak o, kala God ami beten kamaala-yaabi. Nali Yesus Kraist ami okok kemin kaayo, kutal-fokola bom ale, tunum miit kusnum kayak kayak ipni dong dakaayin-bam ke-biliya kemin, kaami kalan kaata nami sok dep-ninsip. Ibi nami sang uyo weng sanipla, God ata Pol ami okok kemin tambal kaali, kolaya kanu-balala, ami okok kemin kuuta taba-lomdu Efesis kasel ibi dong dakaayila-yaaba le, God ayo sawaayak, almi aket tem-kup fanang-daa kaata kanu-mokomi no, kalalala, kutal-fukusa kaa, Pol ami diim kawu ku-fatap-daalaya utamse no, kalbip o, kemipla, weng san-silip ema? Kemin, kaami sang katip uyo tildaak iip kuyaku dolasii. Kemin, tik-tiilokomip kabaku ibi nimi kaami utamsi uyo ipkal kano tituun-kup utam ale, Kraist ami taba-lomda God ami sawaayak aket fukunin yang sawaansu uyo kanu-bamdala, ku-fatap-daase uyo utamin o, ke-lokomip. Tunum iyo sawaayak kawu, God ami aket fukunin yang sawaansu uyo ma utamsip dinim. Yale, kulaata ami Sinik ayo dabaala talda God alami tunum win tabin o, kala-lom alami kalaan tunum nuso, weng ku-fatap-daa bakayin tunum iso, numi diim kawu, Sinik ata God ami aket fukunin sawaansu uyo ku-fatap-tiiyalala, kaa fatap-kup utamsup. God ami aket fukunin sawaansu kaali kala bombe: God ayo ti fanang-daka-bamdaya, Tunum miit kusnum iyo nimi weng tambal uyo weng sandip, yak nami man Yesus Kraist ami diim kabak fep-nokomip kaata, nali tambal-kup iyo talalu-yimuliya, Juda imi tal aba tam Kraist ami lak duulipla, talal-yimbi ultap keliya; tunum miit alep ili angtiil maakup keliwa, nimi mafek mafek sang boko-lom: Kanolokomi no, kala kuka-daasi uyo kuluulokomip o, kala-lomda, God ayo kanola fanang daa kutal-fukusa no.
God ayo saak o, kalin tunum kemin, alta uldaa-nam-buulaya, alami okok kemin uyo kutal-fukusi kaali, unang tunum iyo almi weng tambal kalawaali kukaaya-laabi kaa, alta titil uyo kup-naya kemin, kanun-umbi. Kemin, nak-tunum kusal God ami unang tunum imi tiin diim kaali, nali atin win dinim, ke atin kabaak bansi. Yale, God almi ok tambal kaata kup-nala, tunum miit kusnum iyo God ami weng tambal kaata bakayin-bamdile, bokoya-lomdi: Kraist ali atin kipni lak kaata no, kala-lomdaya, mafek mafek dukum ma kaa kanose ni! kal-bomdiya, kanun-umbi. 9-10 Kemin, God ami aket fukunin yang sawaansu kaayo nata kuluu-lomdiya, unang tunum alik imi talalu kukuyin-biliya kawu, iyo utamipla, God ayo kaa dok kano-lomdaya, kaa kanoyokoma kala, kalalipla, iyo utafiin-umbip. Siin sawaayak kawu, God ayo abiil so, tawaal so, kala dik-daa kulaasu kaami mafek mafek kiiyo talalusa tunum kemin, ayo aket fukun-bamda: Am ma daanokomu kawu, abiil tikiin kaami sinik tambal tambal iso, ensel titil-kup tabasip iso, iyo utamiwa yi, God ata Kristen unang tunum iyo talalu-yimulala, iyo dok kanolin bom-bilip kala, kala-lomdipla, iyo utamipya yi, Atin ti God alta aket tambal-kup fukunin tunum o, kalalip, utamin o! kala-lomdala, God ayo sawaayak kaptoowu, alami aket-kup fukun-ilomda: Kaayo kanu-mokomi no, kalsa uyo kutal-fukusa. La, ku-fatap-daase. 11 Siin sawaayak kawu, God ami aket uyo fukun-ilomda: Bii-lom kawu, nimi aket fukunin nalmi aket tem kabaku suunkup bombuu uyo bakayin-biliya, talalu utam-ilomdip dik-daa kuluulokomip o, kalsa. Kemin, fan, kaa numi Kamokim Yesus Kraist ayo dabaala talda, alalta God ami aket fukunin tambal namti kulu ku-fatap-daala tiltam fatawasuu. 12 Nuli yak Kraist almi diim kawu fewa-lomdup numi aket uyo fal-siki-lom kuyak alami diim daa-sulup. Kemin, kaa talalu utamupla yi, Nuli liip so kemin, God ami dik-daalupla, numi weng kaa weng seyokoma no, kala-lomdupla, suunin dinim, God ayo beten kamaalin-kup laabup. 13 Kanolin kemin, aket uluum fakamin daa. Waasi iyo taba-lomdip nali kipni dong dakaaya-tabasi kaami kalan o, kala-lomdip, angtiil yol awak dukum uyo kukaap-ninbip. Lale, nimi angtiil yol kala kaabi kaami aket uyo ibi fukun-bam aket uluum fakamin daa; ti nimi kala dong dakaayin-bili, ipni titil-fak-dakabip kaami aket kaata-kup fukun-bamdip, fiyaap duu-bamdiwa yo, kala-somla ko.
Yesus Kraist ami unang tunum imi aket kaata-kup aalu ilin kaata ko
Jon 3:16, Rom 8:31-39, 1Jon 3:1-2, 4:7-21
14 God ayo liip ma talalusa. Kemin, tunum miit kusnum ipso, Juda kayaak nuso, maakup kuyaku-diyaku-ke-lomdup miit maakup ke-sulup. Kemin, tal-unemi kaali, dok kanolin aket ma fuku-daali namti, kawu tam tilik-duung fakela daak tiin-ilomdi, Aatumen God ayo beten kamaala-laabi. 15 Abiil tikiin kasel alik iso, tawaal diim kasel alik nuso, nuli akal almi tunum miit kusnum e, kela kela ke-sulup. Yale, Aatumen God ayo alik numi miit kayaak kemin, ali kaa bombe. Kemin, 16 utami yi, Titil dukum uyo Aatumen God ami diim kawu bombuu kala, kalaliya, nayo dik-daaliya, ami Sinik ata dik-dakaan-bam bokoyila, alta taba-lomda titil kuyale, kipni aket fukunin uyo dong dokoyilala, titil-foko-bomdiwa yo, kala dik-dakaan-bamdile, 17 kipni aket kuyak Yesus Kraist ami diim kawu daaliwa, alta suunkup iltipni aket tem kawu bom-bala yo, kal-bomdi dik-dakaan-bam, ken-umbi. Kemin, ipni kukup tambal kaa kanun-umbip kaami miit kaalile, as timtim kaata dong dokolula, as kaami titil-foko tola-yaaba alaltap ke, nali God ayo dik-daaliya, alta dong dokoya ibi God ami mok ineya-laamin so, unang tunum imi mok ineya-laamin so, kiita yan-bilipya, titil-foko tola-bom kukup tambal kaata kutal-fukuliwa yo, kalalila naala-yaabi. 18-19 Kraist ali atin numi aket-kup aasu. Kemin, nuli dok kano-lomdupla, kaami miit uyo talalu utamalup dinim kesup. Yale, God ayo dik-daaliya, alta dong dokoya ipso, God ami unang tunum alik iso, ibi taang-kala utam kaal-keliwa yi, Awu, Kraist ali ipni aket tem sakbaalim dukum kukaaya kaptoop kaptoop unan-umba kala, kalaliwa, God ayo ipni aket tem uyo muup-nu keyilale, ipkal ti God alaltap ke ifilip tooplo so keluk o, kal-bomdi dik-dakaala-yaabi ko.
20 God ali alami titil uta kuluu-lomdaya, titil-foko numi iipyak tem kabaku ok dukum uyo kanum kulii tooplo so unoma. Aa, numi beten weng uyo, God kabi kaata kanolan o, akan-kaa-bamale, nulmi aket fukunin kaata, God ali yaap titil-foko kaali kanolama nema? kala-lom numi nuu-mokomup uyo kabaak bunuya, ami kanu-mokoma kaata atin ti uta uta ke ifin tooplo so unokomu kayi! 21 Kemin, Yesus Kraist alami diim kawu fewa almi tunum miit alik-daap ke-sulup nuli God ami win uyo kufon-bam ami tong kaata-kup baka-bam ke-bamdup, nuso, numi man loop kaptoop iso, nuyo kanumin-kup ken-una-bulupya yo, kala-somya kemin, kulaata taa!