10
Yesus ayo kang sipsip tiin saanin tunum imi faldak-tiimin weng bokosa kaami sang kaata ko
Ti faneng nali bokoyokomi kemin, weng san bom-iliwa! Tunum ayo sipsip imi wuti fokolin kaami amitom desip kaali, kambola kusnum liip kawu wuti dong diim kawu foko daak unebip kiili, tiin alep baa-bomdipla, yukut inin tunum ita le, tunum ayo wuti kaami amitom liip tam uneba kaata, sipsip imi tiin molin tunum alalta kemin, ayo tal atamale, wuti kaami amitom tiin molin tunum ayo tam wuti kaami amitom busolale, ayo yak almi sipsip imi win kaali, naan-daayila weng sanbip-kup, tal atamipla, foko kuliila tam abip una. Kemin, almi sipsip iyo kulii yak aba tam saaklo abale, kulaali asiik dusiin daa foko-kulii un-bomda naayila, yakyak una-balale, ili tiin molin tunum ami weng kaa, kaal kesip kemin, daang bakaalipla, tal unen-umbip. Ale, tunum kusnum ayo ma naan-daayokoma kaali, ami weng kaa, weng sandip tal ami daang kaa, bakaalip tal-une-mokomip disa; ali atam suun-daa-lomdip, ukadaa unokomip o, kala-lomda, Yesus ayo weng do faldak-tii-bam kanum bokoyila. Yale, ili faldak-tiimin weng kaami miit uyo talalu utamin dinim kelip ko.
Sipsip tiin molin tunum tambal kaali, Yesus nita no, kalsa kaami sang kaata ko
Kemin, Yesus ayo asuk Juda imi bokoyila ko: Nali ipni tituun-kup weng kaali, bokoyokomi kemin, weng selin! Nali sipsip imi wuti kaami amitom kemin, kamasi tunum alik diildiil isiik taltam tale-biliwa, bom bii nasiik kala taltam talsii kaali, ili tiin alep baa-bom yukut inin ke-bamdipla kemin, sipsip iyo, imi weng kaa weng seyokomup daa yo, kemsip. Nali wuti kaami amitom kemin, kawanta tal wuti kaami amitom liip tilip kiili, nakal kiili dong dokoya-lomdi asuk yim-buulokomi no. Ili tambal-kup tam wuti kaami amitom kaali, tiltam balaasaal kon kaali, inan tam aba tiltam aba ke-mokomip.
10 Kemin, yukut inin tunum ili disa kawu talen-umbip disa; din-ilomdup yukut daka-bam ale, ye-bamdup yam-mafak-daka-bam kemum o, kalalipla, talen-umbip. Lale, nakal kanola tal itamiya, Nimi fanang talokomip namti, ili suunkup ilin kaami kukup alik uyo kuyon o, kala talsii no.
11 Nalalta sipsip imi tiin molin tunum tambal kemin, tiin molin tunum tambal ali sipsip imi aket kaata kuya-lomda, imi suunkup tiin mo-bomda, almi angtiil lak kaali, duulikin disa ke-lomda taanokoma. 12 Kemin, kanolaya sipsip tiin molin tunum aye, sipsip imi kayaak ili disa yale, okok ke-lom moni kaamin tunum ata tiin moba namti, ali talaala yi, Saak miyaan apliip dukum ayo tala ata-mokoma kaa, sipsip imi aket kaa kuyin disa ke-lom, ayo maas kuno keya ukadaa unale, saak miyaan dukum ayo talaba ti sipsip iyo an-kuyangu an-kutalangu ke-bamda, aa-bam in-bom ale, fuut mafak kaata-kup kukaayin-bala kemin, sikela una-tala-ke-mokomip. 13 Kemin, tunum kanolin kaali, sisol kaami okok kemin kaata-kup ke-bamdaya, sipsip imi aket iyo kukaayin disa kemin, maas keyilala, ukadaa unokoma no.
14-15 Nali sipsip tiin molin tunum tambal kemin, Atok ayo nitamale, nakal atami kesup. Kemin, ultap o. Nakal nalmi sipsip itamile, yakal natamip kesup kemin, nayo sipsip imi dong dokoya-lomdi, nalmi angtiil lak kaali ma, duulin dinim ke-lomdiya taanokomi. 16 Kemin, nami sipsip kusnum ma wuti tem kaltamu bom-bilip disa kiili, nili kiiso, foko kutaltam wuti tem tiiliya, nami weng kaali, talalu weng sanin o, kalaliya, sipsip iyo daam tem maakup ke-lomdipla, imi tiin molokoma kaali, maakup nalta-kup iyo tiin molokomi no.
17 Atok ali aket dukum-kup kup-ninsa kaami miit namti kaa bombuu no. Kemin, nali nalmi angtiil lak kaali, kulaa-lom, taan-ilomdi asuk tam tiinokomi. 18 Tunum ma ata almi aket fukunin-kup nelala, taanokomi disa; nalami aket fukunbi kaata-kup taanokomi. Nalalta-kup nalmi angtiil ayo kenbi-kup, taanokomi kemin, nakal titil-foko-lomdi asuk tam-tiin unomi. Kanolokomi kaali, Atok alalta bokop-nase no, kalale, Yesus ayo kanum bokoyila ko.
19 Juda kayaak imi kamok kamok iyo kanolin weng kaali, weng san-ilom tunum biki-lomdip, yak-una-tildak-una-ke-lomdip weng aal diki-bamdip, 20 tunum yaapkan iyo bokolip: Kaaye? sinik mafak ta takela-balala, babon-bamdaya, bakaba. Kemin, ibi kanimin o kala ami weng kaa weng san-kaabip i? kemipla, 21 tunum malo ma iyo bokolip: Katale, sinik mafak ayo taba-lomda dafukulama kaa, kanola weng tambal kaa bakamama disa; sinik mafak ayo dok kano-somdaya, tunum tiin bikiilin ayo baalama ni! kemip ko.
Judiya kasel kamok kamok iyo Yesus ami waasi kensip kiimi sang kaata ko
22-23 Jerusalam kaptamu diil tabemin am kaa daan tiltam tulule, kulu numi awil-fakal lotu am diilim desip kaami aket fuku-bam ilin kaami am kaa daanu no, kala-lomdip ima dukum inin am daana, inip kawu, lotu ken-umbip kaami wuti daam tem anung ma kaptoop ali boko-lomdip: King Solomon ami Abal Akiim o, ken-umbip kemin, Yesus ayo tam un-kem-salale, 24 Juda imi kamok kamok iyo tal mepso kuluba-lomdip, falala-dabak-mole, iyo bokolip: Kapyo, nuli ti suunkup aket yaapkan-kup fukun-bam laabup kemin, dok kanumin diim kawu nuyo bokoyilapla, nuli balili-kup kalokomup yoko? Kabi fan God ami uldaa-tam-buusa no, kal-bomdip Kraist o, ken-umbip kapta namti, kamala kulu tituun weng kaali, bokoyilan o, akipya, 25 Yesus asiik bokoyila ko: Nali weng kaa bokoyasii. Yale, ibi nami weng kaa weng san, Awu, kaa tifan bakaba disa yo, naka-silip o. Atok ami win diim okokmin kusnum tambal tambal nuubi kiita, nili nam-fatap-daabip. Yale, 26 kibi nami sipsip ke-lom nami lak duulin dinim kemin, ibi nitamiwa, Kaali God ami Man o, nakan-kaabip dinim. 27 Nami sipsip ili nami weng kaa utamsip ale, nakal iyo talalu itamsi kemin, ili tal nami daang ababip 28 kemin, nili dong dokoyiliya, suunkup ilin unang tunum ke-lom, bom-bilip kemin, taanokomip kaali, maaklo ke-lokomip disa. Ale, tunum ma ayo ma tal-ilomda, nami sikil diim kawu baa yim-buulokoma dinim o. 29 Nalmi Atok alalta, iyo ulela kup-nalase, kemin ale, ami win kaali, sakbaalim dukum kemin, tunum kamok kamok kusnum ma iyo kabaak banip kemin, tunum ayo Atok ami sikil diim kaa ma taang-kala-lomda, baa yim-buulokoma disa. 30 Atok Alim nuli ti maakup o, kalala Yesus ali imi kanum bokoya ko.
31 Juda imi kamok kamok iyo asuk tuum ta kuluu-lom aalup taanak o, kemipla, 32 Yesus ayo bokoyila ko: Atok ami talalmin kukup akal alik akal alik yaapkan kiili, kukup-nalala, niyo talal-biliya, ibi utabip. Yale, ibi okok kemin kala nuubi kaali, mafak ma nuu-biliya, kaami kalan o, kala-somdipya tuum ta nelum o, kalbip ema yo? yakale, 33 isiik ami weng kaali bokolip ko: Nuli kapni kukup tambal kanubap kuumi aket kaata fuku-daaluwa disa. God ami atafiimin weng bakabap kaami kalan kaata, nuli tuum ta telupla taanan o, kalbup te. Kabi iip kulu tiltam abin tunum. Yale, numi fanang saanin kaali, utamuwa yi, Kabi boko-lomdap: Nalta God o, kebap kala kalaluwa yo, akiwa, 34 Yesus ayo bokoyila: Ibi kanimin o kala kanum bakabip yoko? Ti ipni God ami Sukon Tem weng tik-tiin-umbip kabak-ali boko-lomdu:
God nali bokoya-lomdi: Ibi God nalaltap kelip o, kalsi no
kalsu. Kemin, 35 God ata almi weng uyo kuya-lomda bokoya-lom: Ibi God nalaltap o, yinsa. Kemin, (God ami weng uyo lo-laamin dinim, kano ilomu) kulaali, 36 nali Atok alalta, ulduu-lom: Kabi nami alik-daap o kala, nam-baala tal tawaal diim kala talsii. Kemin, nali boko-lomdi: Nali God ami Man o, kalbi kaa, ibi kanimin o, kala boko-lom: Kabi God ami atafiimin weng kaa bakaanbap o, nakan-kaabip i?
37 Nali Atok ami okok kemin tambal kup-ninsa kaali, nuu-mokomi disa namti, ibi nami weng kaakal kano fan bakaba no, kalokomip disa. 38 Kata, nili Atok ami kukup tambal tambal kup-nase kiiyo kanun-umbi kemin, ibi nami weng kaa fan bakaba no, kalin o, kala-somla ko. Lale, ibi nami weng uyo fan bakaba no, kalin disa kelip namti, nami okokmin kemin tambal akal alik kala kanubi kaali, utamipla, Fan tambal-kup kanuba nu, kalin o, kala-somla kemin, ibi talalu utamiwa yi, Nimi Atok ali naso bombe le aa, nakal aso bombii kemin, Alim nuli maakup laabup kala, kalin o, yaka ko.
39 Asuk Juda imi kamok kamok iyo Yesus ayo dap-tal-fuku sok dedulum o, kemip. Katale, ali tambal-kup akaaya tabana ko.
40 Yesus ayo asuk yak aba din Wok Jodan ayo yakan yak malii aba-lomda, din siin kawu Jon ami unang tunum imi wok-sam ukayinsa kaami olang diim kawu bomda, 41 tunum unang yaapkan iyo din atam-ilom bokola una-tala-ke-bamdip bokolip ko: Kwin! Jon ali kukup tambal akal alik ayo ma kanumsa dinim. Yale, Jon ami tunum kaami sang bokose kaa, tifaneng kawi! kemipla, 42 unang tunum yaapkan ma kawu bom-bilip iyo ami lak duulip ko.