9
Tunum ma awak uta duulu tiin mafak ke-bom laaba. La, Yesus ata dap-talalusa kaami sang kaata ko
Jon 11:37
Kemin, Yesus ayo liip kawu un-bom talaala yi, Tunum ma awak mat tem kabaku tiin bakiilin ma duusu ayo atamale, almi daang bakaalin tunum iyo dik-daalip ko: Kukuyin tunum kapyo, yak kaa dok kanolin kaata ma ban kelala, ami tiin kaali, bakensuu ni? alalta ne? almi awak-aalap ita ne? akipla, Yesus ayo bokola: Daa! kuyak ami ban kemin diim kabak tinimin daa; awak-aalap imi ban kemin diim kabak daa. Ami tiin mafaksa kabak ap-tunum kusal iyo atamiwa yi, God ami titil sakbaalim dukum ayo ami diim kawu okok daaluya kawu ata-mokomip o, kala kali ko.
Kutamiip-nokoma kaali, tunum dok kanolin ata ma okok ke-mokoma disa; kuluwaa atan tal unebu tap kawu, nuli suunkup God ata nam-baala talsii ami okok kemin-kup kaa ke-bamdup bom-buluwa, atan ayo tem ba una kala, kalum aa! Nali tawaal diim kalawu bombi kaali, unang tunum alik imi yokon dawong kesi no, kala ko.
Kanum bokoba-kup, Yesus ayo mok tak-daala daak tawaal abamnale, mok so, tawaal so, kiili an-fal-siki-lomda, tawaal kuluu kuyak tunum ami tiin diim kabaku kabela-lomda, bokola ko: Din-ilomdap, wok kumun Siloam kawu kapni tiin matum kaa ding-nan o! akala kemin, wok kumun kabaak-ami win miit kaali, boko-lomdip: Dabaala Unemin o, ken-umbip kemin, tunum tiin bakiilin ayo din ami tiin matum kaali, diinga tiyak daa mafek mafek kaali, itam-ilom, asuk talale, ami kayaak sole, unang tunum ami nen-bala atafiin-umbip iso, iyo dik-daalip: Kalawaali tunum tiin-bomda nen-umba ata nema? kalipla, malo iyo bokolip: Ayo, kulaata taa! kaliwale, malo ma ita boko-lomdip: Ee, Kaa, ka daa. Kemin, kaali alaltap ma ata no, kemipla, tunum alalta bokola: Ayo, nalalta te! yakale, 10 iyo dik-daalalip ko: Kabi dok kano-lomdapla, kaa talakabap i? akipla, 11 ayo bokola: Kaaye? Tunum ami win kaali Yesus o, ken-umbip kulaata, tawaal fuk-duu-lomda nami tiin matum tal-daap-na-lom bokop-na-lomda: Din wok kumun Siloam kabaaku tiin matum uyo diing-nan o! nakaya, din ilomdi tiin matum ayo diinga kem-silile, kwin! abiltap-siik mafek mafek namti utami kala, kala-somdiya tali no, yakale, 12 Tunum kaa doku ma bombe ni? kemipla, Mo te! yaka ko.
Falosi iyo Yesus ami tunum dap-talalula kaami miit kaata, fen-tal-unemsip kaata ko
13 Kemin, unang tunum iyo tunum tiin bakiilin Yesus ata dap-talalula, ayo dabuu dibii Falosi imi fanang unip. 14 Yesus ami tawaal kuluu-lomda tunum tiin bikiilin ami dap-talaluba kaali, iintang am o, kala lotu am daanbu kawu dap-talaluba kemin, 15 Falosi yakal tunum ami dik-daalip ko: Kaa dok kanop-talala, kabi mafek mafek kaa atafiibap i? akipla, ayo bokoyila ko: Ali tawaal ta fak-duu kuyak nami tiin tiip-nale, nalalta tiin matum kaali, dinga-lomdi atami no, yakale, 16 Falosi malo ma iyo bokolip ko: Tunum kanola kaali, iintang am lotu kemin kaami lo kaali, ma kutal-fukusa disa kemin, kaali God ami ap-tunum disa yo, kala-lomdip kanumiple, kulaali malo ita bokolip: Kukup mafak kemin tunum kaa dok kano-lomdaya, kanolin kukup akal alik akal alik kaali, kanu-bam talal-mama yoko? ke-bala ke-bamdip, weng aal diki-bamdipla, 17 iyo asuk tunum ayo dik-daalip ko: Kabi boko-lomdapla: Ali nami tiin baap-na tambal keli no, kalap kemin ale, kapni aket fukunbap kaali, ali kalok nolin tunum i? akipla ayo bokoya-lomda: Ali profet o, kala God ami weng ku-fatap-dakamin tunum o, kalbi no, yaka.
18 Katale, Judiya kasel imi kamok kamok iyo utamiwa yi, Tunum ayo mafek mafek uyo itafiiba kaali, faneng sawaayak tunum kalawaali tiin bikiisa. La, asuk tambal kela kala, kalolip dinim ke-lomdip, ilana awak-aalap iyo naan-daayip tal itamiple, 19 iyo dik-daayip ko: Kalawaali, akam ipni man ema? Ibi boko-lomdip: Awak duusu diim kawu tiin bakensa no, ken-umbip ema? Aa, dok kano-somdala kamali kaata mafek mafek kaa atafiiba ni? yikipla, 20 awak-aalap iyo bokolip ko: Alep nuli utamuwa yi, Kaali nulmi man o, kaliple, kulaali awak uyo tiin bikiilin duusu. 21 Yale, nuli utamuwa yi, Dok kano-somdaya, ayo kamala kulu mafek mafek kaali, atama, aa ali kawanta taba-lomda, ami tiin mafak uyo nola tiin baala kaali, nuli atamin disa kelup kemin, ipkal ayo talalu dik-daalin aa! Akal tunum yayim dukum kemin, ipkal dik-daaliwa kawu, alta bokoyokoma no, yikip ko.
22 Ami awak-aalap iyo Juda imi kamok kamok imi atul itam-suun-daa-lomdip kanum bokolip ko. Juda kayaak kamok kamok iyo siin kawu weng taken-bamdipla alik, Ayo, kala-lomdip tunum ayo ma boko-lom: Yesus ali Kraist o, God ami uldaa-dabuusa tunum o, kala namti, ali tiltam lotu am uyo tiltam tala namti, ayo fotabamnup tam banokoma. Kemin, ali asuk tiltam talemin daa yo, kalbip. Kemin, 23 ami awak-aalap iyo weng san suun-daa-lom bokolip: Akal tunum yayim dukum kemin, ipkal dik-daaliwa yo! yikip ko.
24 Falosi iyo tunum ami awak tiin bikiilin duusu ayo dum alep fak-daa naan-daalip tal itamale, iyo bokolip ko: Nuli utamuwa yi, Tunum kapni tiin baap-tanba kaali, kukup mafak kemin tunum o, kalsup. Kemin, God ami win kaata-kup kufolan o! Yesus kaami win ayo kufolin disa yo! akiwale, 25 ali bokoya-lomda: Nali ma atabi dinim kemin, ali ban kemin tunum e? ban kemin tunum disa ye? kebi dinim. Yale, kukup maakup ma atin ti utami kaalile, siin kaa nami tiin kii bikiilin. La, kama kulaata, mafek mafek uyo atabi no, kali no, yakale, iyo asuk dik-daalip: 26 Ali kanimin ma nop-ta ni? Ali dok kano-lomdaya, kapni tiin mafak kaa talalu-tamuba yoko? akipla, ayo bokola: 27 Kamasi kaa ipni bokoyili kaali, ibi weng sanin disa nolip o? Ibi kanimin o, kalaliwa, asuk weng kaa weng sanum o, kalip yoko? Kemin, ipkal, ami daang bakaalin tunum kelum o, kalaliwa ema? yakale, 28 iyo talalu atafiimsi weng mafak ayo bakaan-bamdip: Daa yo! Kapta kanolin tunum ami daang bakaalin tunum kebap! ale, nulile Moses ami daang bakaalin tunum o! 29 Nuli utamupya, God ayo Moses ami weng kola unang tunum imi bakayinsa kalbup. Yale, kanolin tunum ali, God ata taba-lomda weng kaali, kolin disa; ata bakayinba kaali, nuli kaa atamsup dinim; kemin, atam-somdupya kaata, Awu, kaa liip talse kala kalbup dinim o, akiwale, 30 asiik bokola ko: Ipni kanolin weng bakabip kaali, atin ti kusnum kawi! Ali nami tiin mafak talalup-namba. Yale, ibi utam-ilomdip ali kanolin liip kawu talse kalbip disa yo? kala-lomda imi bokoya-lom: 31 Nuli utamsup, God ali ban kemin tunum imi dik-daalokomip kaa, weng seyokoma disa. Kemin, unang tunum kawanta, Kaali numi God o, kalokomip kiita, God ayo imi aket-kup fukun-bamda, ami suunkup naala-yaabip namti, imi dok kanumin sang ma dik-daalokomip namti, God ayo weng seyokoma no. 32 Sawaayak tawaal kala tiltam aba kulii bital kala diilu kaa, tunum ayo ma weng sanaya, yak tunum almi awak umi mat tem kabaku tunum tiin bikiilin ayo talalu duuba no, kaliwa ma weng sansa dinim o. 33 Kemin, God ayo tunum Yesus ayo dabaala tilin dinim kelama kaali, akal dok kano taang-kala-somdaya kanolin kukup kaali, ma nolama dinim o, yakale, tunum tiin bikiilin Yesus dap-talaluba ayo bokolale, 34 Falosi iyo bokolip ko: Kabi ban kemin tunum dukum kapta numi kukuyon o, kalalawa yo? kala-lomdip lotu am kaptamu bombe; la, fotabamnip tiltamba tala ko.
35 Yesus ayo weng sanaya, Tunum tiin mafak-dap-talalubi ami fotabamnip tiilba tala ami sang kaata, weng yen-una-tala-kebip kala, kala-somdaya, Yesus ayo tal aba yang ulaya, Tunum ayo bombe kala kala-lomda, atam dik-daala: Kabi Dukum Ami Man kaami lak kaa duubap ema? akale 36 tunum ayo bokola: Nak-tunum kapyo, bokop-na-lomdap: Ata no, nakapla, nakal ami lak ayo duulon o, akale, 37 Yesus ayo bokola: Kabi atabap kulaata, kapso weng bakabup kulaali, nalta no, akale, 38 tunum ayo bokola ko: Kamokim kaltapni lak-kup duuli no, kala-lomda tilik duung fakela daak tiin-ilomda, Yesus ami win uyo kufola ko.
Unang tunum imi aket tem kaa, tunum tiin bikiilin ultap kesip kiimi sang kaata ko
39 Yesus ayo faldak-tiimin weng ma bokola ko: Nali tawaal diim kalawaami tal-bomdiya, unang tunum imi kukup kaali, talalu itafiimon o, kalaliya tildaak talsii. Kemin, unang tunum malo ma imi tiin bikiilin ililtap kesip. Yale, nuli God ami kukup kaata utamum o, kebip ita, nali taldiya, imi tiin kaali baayiliya, iyo talalu tiin talakan-tal-une-bamdip, ale unang tunum malo ma, Nuli God ami kukup utamsup o, ken-umbip itale, weng sanokomup disa yo, kal-bomdip iyo babon-babon-ken-umbip kemin, imi aket tem kaali, tunum tiin bakensu alaltap o, yakala, 40 Falosi malo ma iyo mepso kulu bom-bilip ita, Yesus ami weng kaali, weng san-ilom dik-daalip ko: Kabi numi sang so bokoya-lomdap: Ipso tiin mafak o, yakap ema? akipya, Yesus ayo bokoyila: 41 Kipni boko-lomdip: Nuli tiin mafak o kalbip dinam, kaami miit kaali, ibi kukup mafak dinim kesip. Yale, ipni boko-lomdip: Nuli tiin baalin o, kebip kaami miit kaalile, ipni ban wakamin kaali, disa kelin dinim kano bombuu no, kala ko.