3
Yesus ayo Nikodimas aso alep weng bakamsip kaata ko
Jon 1:13, 7:50, 19:39, Jems 1:18, 1Pit 1:23
Kemin, tunum ma ayo bombe ami win kaali, Nikodimas o ken-umbip kemin, kaa Falosi imi tunum ale, Judiya kasel imi kamok kamok imi maakup ma kesa. Kemin, tunum ayo kutamiip kawu tal Yesus ami bokola-lomda: Kukuyin tunum kapyo, God ali tunum imi diim kawu bombe disa dinam, kapni kukup kusnum akal alik kaa kanubap alaltap uyo ma kanu-mamap disa yo. Kaa nokol titamsup kemin, God ayo tam-baala tal kukuyin tunum kesap o, akale, Yesus asiik bokola-lomda: Weng kaali, tifan tituun-kup bokop-tokomi no. Kanola tunum ayo kama tunum kelin disa kela namti, kaa God ami miit tem uyo tiltam talokoma dinim o, akale, kulaa Nikodimas asiik bokola ko: Nali tunum sawol kesa ayo asuk yak awak umi mat tem uniya, asuk namulokomu disa; kemin, ali dok kano-lomda asuk kama tunum kelama yoko? akale, Yesus asiik bokola ko: Weng kalawaali, fan tituun-kup bokop-tokomi no. Kanola tunum ali wok so, God ami Sinik aso, taba-lom dap-talalula, tiltam kama man kelin disa kela namti, kaa God ami miit tem kaali, tiltam talokoma dinim. Kemin, tunum ayo man duula namti, man kaali tawaal diim tunum-kup ke-lokoma. Kemin, God ami Sinik ata taba-lomda, tunum ayo talalu duulaya, kama tunum kela namti, tunum kaa God ami man ke-lokoma no. Nili bokop-ta-lomdi: Kabi kama man kelan o, tiki kaa, kabi suun-daa-lomdap aket yaapkan kaa fukunin daa yo! Kemin, inim kaali, alami aket fukunin kaata-kup fuun-taba kalip unokomi no, kalba-kup, fuun yak aba yak bokon ma bokon ma kem-tal-une-balaya, biil eng ata-kup weng san-yaabup. Yale, nuli atam dok kabaaku tiltam aba dok liip una kala-laabup dinim kemin, ultap o. God ami Sinik ayo taba-lomda tunum ayo dap-talalulokoma kaa, ali kama tunum keba kala, kalokomap. Yale, dok kanola atam-ilomdawa, Sinik kaa dok kano-lomdaya, kaa kanonba no, kalolap disa yo, kala kanum bokola ko.
Kulaa, Nikodimas asiik bokola-lomda: Ayo, kanolin kaali fan dok kano-somdala, tiltam talokoma yoko? akale, 10 Yesus asiik bokola-lomda: Kabi Israel imi kukuyin tunum yale, kabi kabak ma talalu utamsap disa ema? 11 Kemin, weng kalawaali, tituun-kup bokop-tokomi. Kemin, nalmi mafek mafek utamsi kaami sang kaata baka-bamdila, mafek mafek nalmi tiin kaata, baa utamsi kaami sang uta, baka-bam ken-umbi. Yale, ibi, nami weng bakan-unbi kuuli, weng sanamup dinim o, kalsip. 12 Kemin, nili tawaal diim kalawaami mafek mafek kaami sang kaali, bakayinbi. Yale, ibi, Kaa fan o, kalsip dinim; kemin, nili abiil tikiin umi mafek mafek kaami sang kaata baka-mokomi namti, kaa dok kano-lomdip fan o, kalokomip? 13 Tunum ayo ma tawaal diim kalawaali kela tam God ami abip kaayo, ma tam aba tildaak tilin dinim; kemin ale, Dukum Ami Man Nata-kup tam God ami abip abiil tikiin kawu laabi. La, tildaak talsii.
14 Kemin, sawaayak awil-fakal imi disanang bokon kawu bom-biisip kaali, inap taba-lom ye-bilip, taan-laa-biliwa, Moses ayo inap sinik ma talalu-lomda, kuyak as diim daa kuluu kufola unang tunum [iyo bokoya-lomda: Ipyo, tiyak tam daa inap kaa ata-mokomip kaali, taanokomip dinim o, yakale,] mepso taanum o kalbip iyo tiyak tam inap daa atamipla, God ayo dong dokoya tambal ke-bisip. Kemin, ultap o; kanola Dukum ami Man, nakal nam-buu nam-fo-lom neliwa kawu, 15 kulaa alik nimi lak duubip iyo, God ata taba-lom dong dokoyilaya, yaap ke-lomdip suunkup ilokomip o, kala-lomda, Yesus ayo kanum bakama ko.
16 Kemin, God ami man ali yaan maak ata-kup yale, God ayo tawaal diim unang tunum numi aket dukum kaata kuya-lomdala, kawanita nimi man kaami lak ayo duulip namti, kii maaklo ke-lokomip disa. Kii talalu-yimuliya, suunkup ilokomip o, kala-lomda, ami man yaan maak kaali, numi dabaayila talse no. 17 God ayo, Nimi man ali dabaali daak tawaal diim kaami unang so, tunum so, imi bokoya-lomda: Iltipni kukup mafak kaami kalan kaata, yim-bak-saanak o, kala-somdala, dabaala tildaak talse daa; kemin, kaa dong dokoyila tiin tap daalin tap kelin o, kala-lomda dabaala tildaak talse. 18 Kemin ale, tunum ayo God ami man kaami lak duula namti, God ayo bokola-lomda: Kaltapni ban kemin kaami kalan kaata, tam-bak-molila utam kuluulokomap o, kalokoma disa. Aa, tunum ayo ami lak kaali, duulin dinim kela namti, God ali alami weng boko kutiisa kaami sang kaali, bokola-lomda: Kabi nimi man yaan maakup ami lak kaali, duulin dinim kesap. Kemin, kaltapni kukup mafak kaami kalan kaata, tam-bak-molila maan uyo kuluulokomap o, kalokoma. 19 Kemin, weng talalmin kaami miit ayo ti, God ayo alami man dabaala tildaak yokon tap ke iilfolaya, unang tunum imi kukup kaali, falala-kup kalasuu. Yale, unang tunum kiili, kukup mafak ta yelula, atin mafak-alomdip, kutamiip tem kabangba un-ilomdipla, God ami falala-kalin diim uyo kambonsip. 20 Kemin, alik kukup mafak kutal-fukulin tunum kiili, falala-kalin diim kaali, utam suun-daa-lomdipla, Misii nulumi kukup kaata, tildang fatap diim talomu no, ke-bamdiwa kemin, falala-kalin diim kaa tildang talen-umbip disa te! 21 Ale, God ami kukup tambal kutal-fukulin tunum ita, kayak kayak tunum iyo nuli talalu itamiwa yi, Nuli God ami titil diim kawu, bomdup kanumin kanumin kukup nun-unbup kala kalin o, kala-lomdipla, falala-kalin diim kaali, tildang talen-umbip o.
Jon Baptis ami Yesus ami sang bakayinsa kaata ko
22 Kemin bilipya, Yesus so, ami daang bakaalin tunum so, nikil iyo yak aba din Judiya bokon din aba-lomdip kawu bomdiwa, unang so, tunum so, imi wok-sam ukayip. 23-24 Kemin, kulaata King Herot ami soldiya iyo Jon ami sok de dibii-din kalabus am daalin disa kama bom-iliwa, Jon akal abip Ainon kawu tunum so, unang so, imi wok-sam ukayila kemin, abip Ainon kaali, abip Selim mepso kawu bombe kemin, abip alep kaami mepso kawu wok kumun yaapkan iyo bom-bilip kemin, kawu bom-balaya, tunum unang iyo tale-bilip, wok-sam ayo ukayin-bisa ko.
25 Jon ami daang bakaalin tunum isole, Judiya kasel imi kamokim ma kaaso, iyo angtiil diim kawu wok-sam ukamin kaami kukup ami sang kaata, taken-bamdip, weng aal dikimipla, weng kaa dukum-nula tal-ilom, 26 Jon ami bokola-lomdip: Kukuyin tunum kapyo, sawaayak kawu, tunum ma yak wok Jodan malii kawu kapso bomdipla, kaami sang bakayinsap, kakal tunum so, unang so, alik iyo nuli keyila-lomdip din Yesus atamip ata wok-sam ukayinba no, kala bokolipla, 27 asiik bokoya-lomda: Abiil Tikiin Kayaak ami ok konsa kaa dinim dinam, kanu-mama disa. Lale, Abiil Tikiin Kayaak ayo tunum kaami ok konsa kaa, kanu-mokoma le, 28 Nili siin kawu bokoya-lomdi: Nali God ami uldaa-dabuusa tunum o, kala-lom kaa Kraist kaata daa; kemin, nali Kraist ami bon tem tal-bomdi ami liip ku-mikil-dakaalin tunum nita no, yikila ipkal weng san-silip. 29 Judiya kasel numi kukup kaa kanumin kemin, tunum ayo unang uyo ma mepso kuluulokomi no kala namti, unang kuuli tunum ami kalel alik-daap ke-lokomu no. Ami aptum ayo dong dokola-lomda unang uyo kola-lom ami fiyaap duu-bam weng bokolokoma uyo fen-bamda ilala, tunum ayo unang kuluu-lom fiyaap duu-bamda, Tambal o, kala kawu, aptum ayo weng sanba-kup, atin ti fiyaap dukum duu-mokoma. Kanolin tap kemin, nali ami aptum ke-lomdi, nami fiyaap duumin kakal ti dukum-alomdu tiknu. 30 Kemin, ami win ayo tiltam dukum-nule, nimi win kaata, daak minlo tem kawu unokomu, kaa tambal keluk o, kala-lomda Jon ayo Yesus kaami sang kaali, kanum bokoyila ko.
Yesus ami abiil tikiin tildaak tilsa kaata ko
Mat 11:27, Jon 1:18, 1Kor 15:47
31 Abiil tikiin kawu tildaak talse kaa, alik ili kabaak baniwa ata ata kesa. Kemin, nuli tawaal diim tunum kemin ale, tawaal diim kalaami mafek mafek kaata-kup utamsup kemin, kaami sang kaata-kup bakan-unbup. Abiil tikiin kawu talse kaali ti, ata ata kesa. 32 Kemin, ali ami atamsa so, weng sansa so, kiimi sang kaali, bakayila-yaaba. Yale, tunum unang iyo ma weng sanamip dinim ke-silip. Yale, 33 kawanita ami weng ayo weng san kutal-fukulip namti, kaa ili boko-lomdip: Kaa faneng kemin, God ayo tituun-kup tabin weng bakaan-umba kala, kala-silip. 34 Kemin, God ami Man dabaala talse kula, God ayo alami Sinik ayo atin ti alik ami kolaya, God ami tituun-kup tabin weng ayo bakayila-tal-unemsa. 35 Aalap God ayo Man kaami aket diildiil ami kola-lomda, kanumin kanumin mafek mafek alik iyo kulaala yak ami sikil diim abasu. 36 Tunum ayo God ami man kaami lak duula namti, kaali suunkup tunum kelale, kawanta daa yo, kala ami weng ayo weng sanokomi daa yo, kala namti, kulaa ali suunkup tunum ke-lokoma disa. Kemin, God ami aket atul dukum kaali, ami diim kawu laabu no.