2
Abip Kena kawu tunum ma taba-lom unang ma kuluulaya, aptum kusal iyo fiyaap duumsip kaami sang kaata ko
Jon 4:46-54
Am alep ma disa kelale, Provins Galili bokon kaptam-ami iipyak tem abip ma Kena kawu, tunum ma unang kuluulokomi no, kala kemin, alami kayak iyo tala-tala-ke iyo fiyaap duumum o, kemipla, Yesus ami awak uyo tulula, Yesus so, ami daang bakaalin tunum iso, iyo kiita bokoyip, iso tal keliwa, kulaata in-bomdipya, wain ok ayo inamnip disa kelaya, awak uyo Yesus ami bokola-lomdu: Kapyo, kalawiimi wain ok ayo dinim kela no, akuya, Yesus ayo bokowa: Akamen kupyo, nimi ok kutal-fuku-bom biliya, unang tunum nita-mokomip kaami am kaali, kama tiltam tabin disa bombuu kemin, kubi bokop-na-lomdap: Kapyo kanuman o, nakan-kaamin daa yo! ukale, kulaa Yesus ami awak uyo am kaptam-ami ok fukulin tunum imi bokoya-lomdu: Kipta, kaata kanolin o! yaka namti, kaata nuumin o! yuku ko.
Kulaa, Judiya kasel kiimi kukup kaali, ima inamnum o, kalbip-kup, kamasi kaali, imi sikil, aa falet, kaap, iyo diinga-yaabip. Kemin, dingmin kaami wok ket sakbaalim dukum bukupkal kiili, tuum ket lale, maakup maakup imi duung wok ling abuu-laamin kaali, 100 lita bom-bilip kemin, Yesus ayo ok fukulin tunum imi bokoya-lomda: Ipyo, wok ma ilii-tal-ilomdipla, wok ket tem kabaaku ling abuulip dongna yo, yakaya, wok ayo ling abuu-bilip, tiltam dongnaya, bokoyila ko: Kulaa wok ma iluu-lomdip kulii-din tunum ima im-bokobip imi tiin molin ami kolin o! yakala, fan wok ayo iluu-kulii-din ami daalip ale kulaa wok kuluu fal-siki-lomdu wain ok kelale, ima tiin moba tunum ayo falang ata talaala yi, Wain wok ayo dok liip ma kulii-tilip i? kaloma dinim kelale, ok fukulin tunum wain ok ilii tilip itale, utamiwa yi, Kawu ilii tulup kala kalip. Kemin, tiin molin tunum ayo tunum unang kama kulu kuluula ami naan-daala talale, ami bokola ko: 10 Wain wok kalawaali, tambal-kup tabasa kawi! Tunum alik imi kukup kaa, wain wok tambal-kup tabasa usiik kola, alik inamniwa, disa kelaya kawu, mulo kawu wain wok mafak kaata kuyokoma. Kata, kapta wain wok atin ti tambal-kup tabasa kaata kutiilap bom-balala, kamala kuluwu kuluu-lomdapla kuyap o, kala ko.
11 Yesus ami diildiil tunum ma atamsip dinim kukup kaami kanosa kaali, Galili bokon abip Kena kawu kano-lomdaya kawu, ami titil sakbaalim dukum kaali, imi kukuyilaya, ami daang bakaalin tunum iyo atam-sinomdipya, ami lak ayo duulipla kemin, 12 Yesus so, awak uso, almi nakal-fakal so, almi daang bakaalin tunum iso, iyo daak aba toop Kapeneam abip kawu sin-sin bi am sin-yaamin malo ma yak bana ko.
Yesus ayo din lotu am diildiil awem tam unsa kaata ko
Mat 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46
13 Judiya kasel imi Pasova iintang am o kala ima waan tini-bam inin uyo mepso kem tala-bulu, Yesus ayo yak aba tam Jerusalam din-ilomda, 14 tam lotu am diildiil abip kulu tam ulala yi, Tunum iyo bulumaki kulii-tal saan-bala, sipsip kulii-tal saan-bala, awon abim tap kiiyo, kulii-tal saan-bala ke-bilipla, malo ma ita anu-lom God ami kukaan-bilipla, tunum malo ma ita tebol diim kawu tiin-bomdip tuumon kaali, dala una-tala-kebip kala, kala-lomda itam-ilomda 15 ayo sok ma kuluu dotuu-lomda, sok faklet ta yem-tal-une-bamda, bulumaki so, sipsip so, tunum alik iyo tiltam tiin-bom saan-bokobip kuliiso, am diilim kutamu fokola tam daak saaklo uniwale, tuumon sisol kola una-tala-kemin tunum imi tuumon ket uyo, sing-daa kulaayila unule, imi tebol ayo duk-duu fal-siki-lom kaldaak mo keyila. 16 Yesus ayo awon abim saanbip tunum imi bokoya-lomda: Ibi kaltam-ali kambola-somdiwa, kulii tam banin o! Ipni mafek mafek kulii-tal Atok ami am kaltamu saanbip uyo kambolin o, yakan-kaamale, 17 almi daang bakaalin tunum iyo Yesus ami kanola kaami aket kaali, fuku-daa utamiwa yi, God ami Sukon Tem weng uyo boko-lomdu:
Nali dukum-kup God kapni am kaami lak-kup duubi kaa, nimi aket tem uyo as kiinba ultap o,
kalsu no, yaka.
18 Kemin, Judiya kasel imi kamok kamok isiik weng ma dik-daalip ko: Kabi dok nolin kukup akal alik kaata ma nolap atamupla, God ayo kaata nolan o, takaya, kabi mafek mafek kalawa fokolap tam banu kala, tukum o? akipya, 19 Yesus asiik bokoya-lomda: Lotu am diilim kalawaali dap-mafak-daaliwa disa ke-lokomu kaali, nili dinabi bom bii am asuumano-kup ma ke-lom asuk delokomi no, yakale, 20 isiik bokolip: Tunum kalawiili lotu am diilim kultam dina-bilip bom bii-lomdip wasital 46 iyo yak banipya desip. Kemin ale, kabi dina-balap bom bii am atan asuumano-kup ayo disa kela delamap ema yo? kala kanum bokolip.
21 Kemin, Yesus ami lotu am diilim kaami sang bokose kaalile, atin almi angtiil kaami sang kaata bokoyase. 22 Kemin, bom bii ami taana God ata taba-lom dafose diim kawu, almi daang bakaalin tunum iyo aket fukun daaliwa yi, Awu, ayo kanum bokoyase kala, kala-lomdip kulaata utamiwa yi, God ami sukon tem weng so, Yesus ami weng so, kiiyo atin ti fan kala, kala-silip ko.
Yesus ayo unang tunum imi aket fukunbip kaami utamsa kaata ko
23 Kemin, Yesus ayo abip Jerusalam kaptamu bom-balaya, unang tunum iyo Pasova iintang am kaami diim ima waan tinibip kaami diim kulu unang tunum yaapkan iyo atamiwa yi, Ami kukup ma atamsip dinim mirakel o kala, kukup akal alik kaata nuu-balala, atam-ilomdip iyo ami lak kaali, duulip. Yale, 24-25 Yesus ayo alik imi aket tituun dinim ami konbip kaali, talalu itaba kemin, utama yi, Atin ti kiili nami lak duulin disa yo kala ko. Kamboyilaya ita bokola-lomdip: Kala no-somla yo, akolip dinim. Kemin, Yesus ayo unang tunum imi dik-daayilaya, unang tunum imi kanun-umbip kiimi sang kaayo, ma bokonbip disa; Yesus akal utamaya, Kiimi aket tem uyo kanolin kala kalase ko.