JON
Jon ayo taba Yesus ami sang dolsa kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unaya, bii wasital almi-kup 50 e, 70 e, kiita yak biniwa, Jon ayo sukon tem weng kalawaali dola-lom Yesus ami sang kaa bokosa. Jon kaali, kalaan tunum talangkal ma namti kalabe ami aket fukunin kaa, Yesus ami sang kaata dolnila, unang tunum iyo utamipla, Yesus ali fan, God ami Man kala kalin o, kala-lom ayo boko-lomda: Yesus ami awak uli tawaal diim kalawu duuluya, tawaal diim tunum nultap kesa. Yale, alalta God ale, alalta God ami weng o, akal Kraist. Aa, alalta God ami aket fukunin ayo ku-fatap-daa kukuyin tunum o.
Kemin, ami aket fukunin kaali, mirakel o kala kukup akal almi kusnum kusnum ayo kanu-biliya unang tunum iyo nitamiwa yi, Ali fan God ami Man o kalaliwa, Awu, ali ti yaap numi ban kemin ayo kukan-tiiyama no kalin o, kala-lomda kabak-ata kanumsa.
Kemin, unang tunum malii ili kaa fan o kalalip ami daang bakabiple, unang tunum malii ma ili kaa fan daa yo kala-lom daang okola kemsip. Lale, ibi utamin, God ami be unemin kaami liip ayo Yesus alalta weng fan bakamin kaami miit kaa alalta, aa suunkup ilin kaami miit ayo alalta no. Kemin, kanta Yesus ami lak uyo duulip namti, suunkup ilokomip. Kaa ilom kaali, abiil tikiin ilokomip kaami mafek mafek kaata-kup daa; kamala tawaal diim kala bom-bilip kaami mafek mafek kiiso kemin, siin sawaayak Yesus ami lak duubip kawu, suunkup ilin unang tunum kebip o, kala Jon ata dolsa ko.
1
God ami weng o kala suunkup ilin kaami miit kayaakim Kraist ami sang kaata ko.
Fpai 2:5-11, Kol 1:15-20, Hib 1:2-3, 1Jon 1:1-4, Rev 19:13
Siin sawaayak kaali, God ali tawaal kaa talalulin dinim bom-balaya, God ami Weng o, kala Kraist ayo bom-biisa. Kemin, God ami Weng kulaali, alta God aso laabip kemin, Alim maakup tiin-bom biisip o. Atin kaptoop-ami miit tem kaali, Alim maakup loko-bom biisip. Kemin, God maakup alafin kanolin mafek mafek alik kii talalusa dinim. Alami Weng o kala, Kraist aso, Alim maakup ke-lomdipya, abiil so, tawaal so, mafek mafek alik kiili talalusip o.
God ami Weng alalta tiin kawang miit kayaak ale, alalta falala-kalin miit kayaak kemin, ami dawang kaali, tawaal diim kasel imi aket tem uyo iilfoyila-lom bam-daayimulula utamiwa yi, Ali kanolin God kala, kala-silip. Kemin, yokon dawang kalawaali, kutamiip tem kasel imi iilfoyinsu. Kemin, kutamiip kukup ayo dok kano-lomda, yokon dawang kaa tenulama dinim.
God ami kalaan tunum ma dabaala talsa ami win kaali Jon. Kemin, ali tal-ilomda, yokon dawang o kala Kraist ami sang kaali, unang so, tunum so, imi bakayin-balaya, iyo weng san-ilomdipya, aket fal-siki-lom, ami lak duulin o, kala talse no. Jon ali yokon miit kayaak disa; ali disa tal yokon miit kayaak ami sang kaata-kup tal bakayinsa. Fan, mep yokon dawang kaali, Kraist alta-kup. Kemin, kaami iilfuumin kaa, unang tunum alik imi aket tem uyo iilfoya-lomda bam-daayimuluya, utafiin-umbip kemin, ali unang tunum imi tiin diim kulu talon o, kem-salale, [Jon asiik dusiin daa-lom talse ko.]
10 God ami weng kaali Kraist alalta, tawaal kalawaali talalu kutiilaya, bom bii tildaak tal-ilomda tawaal diim kawu bom ilsa. Yale, tawaal diim kasel iyo atam, Awu, kaali God ami man uldaa dabuusa tunum o, kalolip dinim. 11 Ali tal alami miit talse. Yale, alami miit tem unang tunum iyo atamiwa yi, Kaali Kraist kala, kala-silip dinim. 12 Yale, almi tunum iip maakup maakup iyo ami kelum o, kala-lomdip, ami weng uyo weng san aket fal-siki ayo lak duuliwa, alta-kup dong dokoyilale, im-taldang daala, iyo tiltam God almi man alik-daap ke-silip. 13 Kemin, kiimi tiltam God ami man kela-silip kaami liip namti kala bombe. Awil-fakal imi God ami lak duu ilsip kaata, imi dong dokoyinsu disa; ale, aalap so, awak so, akam maakup sin-yaa-bamdip man fakan-umbip ulultap disa le; tunum almi aket fukunin kaaso kaa disa; kemin, kaa God almi aket fukunin kaata-kup tunum iyo ulduu im-taldang daala, tiltam almi man ke-silip o.
14 God ami Weng o, kala Kraist ayo tildaak fatawa tawaal diim tunum ke-lomda numi iipyak tem kawu bom-balaya, nuli atamuwa yi, Ali disa misiim kulu unang tunum imi dong dakaayin tunum ale, ali fan tituun-kup tabin tunum kala, kala-lomduwa, kaali yokon dawang alaltap ke-bomda, kukup tambal-kup kutal-fukusa kala, kala-lomdup, atamuwa yi, Ali Aalap God ami man tunum man yaan maak kemin, ali Aalap ami kukup tambal kaata-kup kukuyin-bam kanun-umba kala, kala-sulup o.
15 Jon ali unang tunum imi naayin-bamda bakayin-balaya: Tunum kalawaami sang kaali, nili siin kawu bokoya-lomdi: Nasiik tilile, tunum ma mulo kawu tiltam unang tunum imi diim fatap-nokoma kaali, sawaayak kaa nili nimulin daa ilsip uyo, mep kaali bom-bisa kemin, ali win tibin ale, ali Kamokim. Yale, nili alaltap disa yo. Nili ti disa kulu ilin tunum ale, ali disa yo, yakase.
16 Kraist ali aket balili-kup kala ilin tunum kemin, ali funu dakamin dinim; ale, ali numi la daal kep-na no kemin dinim. Kemin, ali suunkup disa misiim kulu numi dong dokoyila yam-titil saayin-bam ken-umba. 17 [Kabak ami miit kaali], sawaayak kawu, God ayo Moses ami Lo kiiyo, kolaya, ata kulii-din unang so, tunum so, imi kukuyila bom-biisip. Kemin, am kulu daansuu kulaata, God ayo itama yi, Ili talalu kutal-fukulin dinim kelip kala, kala-lomdaya, Yesus Kraist ayo dabaala tal disa misiim kawu dong dokoya-lomda, yam-titil-diila, alami kukup tambal so, aket filit kalin tituun-kup tabasa kukup kaa, nuli kukuyila kuuta kuluu-sulup o. 18 Atin ti tunum ili God kaa ma atamsip dinim kemin, God ami man tunum man ali God kemin, yaan maak ayo Atok ami mepso kawu laaba, ata-kup atam-ilomda kukuyila atamuwa yi, God kaa kanolin kala, kala-sulup te!
Jon Baptis ami weng bakayinsa kaata ko
Mat 3:1-12, Mak 1:7-8, Luk 3:15-17, Ap 13:25
19 Jon ami sang uyo kanum bakayinsa kaali, Judiya kasel imi kamok kamok iyo tunum awem o kala pris iso, imi dong dakaayin tunum miit ma Livai tunum so, iyo Jerusalam kawu yim-baalip tal Jon ami dik-daalip ko: Kabi kawanta ni? akipya, 20 Jon ayo yawaal-daa-yinsa dinim ke-lomdala ayo talalu tituun weng bokoyila ko: God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist o kebip kaa, nali disa yo! yakale, 21 isiik asuk ami dik-daala-lomdip: Kemin, kabi Elaija ema? akiple, asiik bokola: Ee, nita daa yo! yakale, isiik asuk dik-daalip: Kabi profet God ami weng tem bakayin tunum talokoma no kala fen-umbup kulaali, kapta nema? akiwa, Daa yo! Nili disa! yakale, isiik asuk dik-daalip ko: 22 Kanum bokolap kulaali bokoya-lomdap: Nili kanumin tunum o yakawa, nokol weng kulii-din kamok kamok yim-baalip talbup imi weng uyo nokol kulii-din moyulum o, kala-somya kemin, kabi nili kanolin tunum o, yakawa yo, akipla, 23 Jon ayo bokola ko: Sawaayak profet Aisaya ayo boko-lomda:
Tunum ma unang tunum dinim bokon kawu naan-bam bakayin-bamda: Ipyo, iltipni aket tem kaa talalu-lomdip, ku-mikil-daa kem-siliwa, Tunum Dukum ayo talak o, keba no,
kala Aisaya ayo dola kanum bokosa kemin, kalaan tunum kulaali nita no, yaka-lomda Jon ayo kanum bokoyila ko.
24 Kemin, yim-baalip talbip kiili, Falosi ita yim-baalip talbip kemin, 25 asuk nikil ilta Jon ami dik-daalip ko: Kabi boko-lomdap: God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim Tunum Kraist o kebip, ali nili disa; ale, Elaija ayo asuk talokoma no, kala fen-umbup ali nali disa; aa profet talokoma no kala fen-umbup kaali, nali disa yo, yakap. Kemin, kabi kanimin o, kala unang so, tunum so, kalawiili oksam ukayinbap yoko? akiwa, 26 Jon asiik weng an-anung-daa bokoya ko: Nali fan oksam kulaata-kup ukayinbi. Lale, ipni iipyak tem kulu tunum ma bombe kaali, ibi atamsip disa yo. 27 Kamasi kawu bokoya-lomdi: Nasiik tal-ilom, tunum ma nimi mafiing tem tal-ilomda, unang tunum imi diim tiltam fatap-nokoma no, kalasii ayo kulaata kemin, kaali sakbaalim dukum o. Nili tituun-kup tunum keluya, ami yaan ilom sok kaali, yaap kep-nuya ami yaan ilom sok kaa baalami dinim o, kala ko. 28 Abip Betani kaali, yak wok Jodan malii kawu kemin, Jon ayo kawu unang so, tunum so, imi oksam uyo ukayin-bamda, weng uyo kanum bakayinsa no.
Jon Baptis ami boko-lomda: Yesus kaali, God ami sipsip man alaltap o, kalsa kaata ko
1Jon 5:6-12
29 Sintam, Jon ayo Yesus atama yi, Nami fanang talaba kala, kala-lomda, tunum so, unang so, imi bokoya-lomda: [Numi kukup kaali, sipsip man ita ye-buluwa, imi kiim ata sing-tam daa-lomdu, numi ban wakamin uyo takan-tii-yila-yaamin o, ulultap kemin,] tiyang daatamin! Yang tunum kaa, God ami sipsip man alaltap kemin, kulaata alik tawaal diim kasel numi ban kemin umi takan-tiiya-lomda, iliim boyokoma tunum namti yang kulu tala ko. 30 Nali kaami sang kaata, bakayin-bamdi nasiik tiliya, tunum ma nimi mafiing tem kawu tiltam unang tunum imi diim tiltam fatap-nokoma; ali sawaayak kaa, nali namulin dinim bom ilsip kaali, kaa bom-balaya kemin, ali win soyap ale, ali Kamokim. Yale, nili alaltap disa; nili iip kulu tunum o, kalbi kemin, 31 siin kawu nakal atam, Awu, kaata no! kalsi dinim. Yale, Israel kasel ibi kukuyiliya, kaa atamin o, kala-lomdiya, tal oksam kaa ukayin-bam bombi no, kala ko.
32 Jon ayo unang tunum imi bokoya-lomda: Nali God ami Sinik Tambal ayo titam daa atamila, Abiil tikiin kaayo, kambola awon abim tam-daa tildaak tilin tap ke-lomda, tal tunum kaami angtiil diim aba tiina kala kalbi no. 33 Siin kawu nakal talalu atam, Awu, kaata kala, kala ma atamsi dinim. Yale, God ayo nim-baala tal-bomdi unang so, tunum so, imi oksam ukayila-yaabi kemin, alalta bokop-na-lomda: Kap-tunum ma atamawa, God ami Sinik ayo tildaak tunum kaami diim tiina kala ata-mokomap namti, kaata nimi Sinik Tambal kaali, aso ilokomip. Kemin, akal tunum unang yakal Sinik Tambal ayo kuyilaya, aso bom dong dakaayokoma no, kalase. Kemin, 34 nili kama kulu atam, Ata kala kali kemin, ipni bokoya-lomdi: Kaali fan God almi Man alik-daap o, kebi no, kala Jon ayo kanum bokoyila ko.
Kamasi Yesus ami kalaan tunum ulelsa kiimi sang kiita ko
35 Sintam Jon ayo asuk alami kalaan tunum alep iso tola-bom atamiwa yi, 36 Yesus ayo yak kulu tal-unaba kala, kala-lomda bokola ko: Tiyak kaa atamin! yak kulaali God ami Sipsip Man alaltap o, yaka ko.
37 Jon ami kalaan tunum alep iyo Jon ami weng kaali, weng san-ilomdip, alep iyo yak Yesus ami daang abamnipla, 38 Yesus ayo fal-siki itama yi, Ili nimi daang abamnipla kala, kala-lomda: Ibi kanimin ma fen-talabip i? yakale, bokolip ko: Rabai yaa! Kabi doku bom-balap yoko? akipla, ilimi weng: Rabai yo kalip kaali, nulmi weng boko-lomdup: Tisa yo, ken-umbup. 39 Kemin, kanum bokoliwale, ayo bokoya ko: Alep ibi taldiwa, am kala atamin o, yakala, tunum alep iyo iso yak aba din ulip, Am namti bombe kala kalip kemin, atan sinik ayo taltoop ataling diim unule, am tiinaya aso ilip ko.
40 Tunum alep iyo Jon ami weng ayo weng san Yesus ami daang abamnip kemin, maakup ma kaata Andru kaa Saimon Pita almi niing o. 41 Andru ayo bina din fik Saimon atam bokola ko: Abaap kapyo, nuli Mesaya ayo atamup te! anba. Kemin, Hibru ilmi weng Mesaya o, kala kaa Grik ilimi weng kaali boko-lomdip: Kraist kaa God ata tunum kaa uldaa-dabuu-lom tiltam Kamokim kesa tunum o, ken-umbip o. 42 Andru ayo kanum bokola-lomda, Saimon ayo dap-tamala, Yesus fanang din atamala, Yesus ayo atam-ilom bokola ko: Kapni win kaa bakap-tam-bamdip: Jon ami man Saimon o, ken-umbip. Yale, bii-lom kaa, kapni win ma kaali Siifas o, ke-mokomip o, anba. Kemin, Hibru ilmi weng Siifas o, ansa kaali, Grik ilmi weng kaa Pita yo, ken-umbip. Kemin, kabak-ami win miit kabak-ali tuum o.
Yesus ayo Filip so, Nataniel so, imi ulelsa kaata ko
43 Sintam, Yesus ayo din Provins Galili bokon unon o, kala kemin, Yesus ayo din Filip atam ale ayo bokola-lomda: Talapla, nami daang abamnap unum o, akale, 44 Filip ali Betsaida kayaak kemin ale Andru so, Pita so, alep yakal imi abip dukum ili kaptam kayaak. 45 Kulaa, Filip ayo din Nataniel ayo ataba-kup bokola ko: Nak-tunum kapyo, sawaayak kawu awaalik Moses ayo tunum kalawaami sang kaali, sukon tem kabaku dolsa. Aa, profet yakal ami sang uyo bokosip. Kemin, God ami tunum dabaala tildaak talokoma ami sang bokosip namti kala atamup o. Kaali Nasaret kayaak Josep ami man Yesus o, akale, 46 Nataniel asiik bokola ko: Nasaret kayaak tunum maakup ayo win tambal so ma ke-lokoma dinim o, akale, Filip asiik boko-lomda: Kanolin kemin ale, ti kapkal tal atam taman o! aka unip ko.
47 Yesus ayo atama yi, Nataniel ali nimi fanang talaba kala, kala-lomda ami sang ayo bokola ko: Tunum kulu talaba kulaayo, kaa atin ti fan Israel kayaak tituun kemin, ali ibakamin so ma bakan-umba disa yo, akale, 48 Nataniel ayo dik-daala-lomda: Kabi dok kano-lomdap nili nitabap i? akale, Yesus ayo bokola ko: Filip ali weng umuup-tin dinim ilala, kabi as fik miit tem kawu tiin-bom ilapla titabi no, akale, 49 Nataniel ayo boko-lomda: Kukuyin tunum kapyo! Kabi God alami Man ale, Israel kasel imi kamokim dukum king o, akale, 50 Yesus asiik bokola: Nili bokop-ta-lomdi: Kabi as fik miit tem kawu tiin bom-ilawa titabi no, tikiya kawu weng sanawa yi, Fan kala, kala-lomdapya, nimi lak kaa duulap ema? Bom-bi-lom kaptoowu kukup sakbaalim dukum ma uta-mokomap kuuli, uta uta ke-lomdu kamala kaluuta le mepkan ke-lokomu no, 51 kalba-kup kulaata, Tituun weng kaayo, ipni bakayinbi kemin, ibi utamiwa yi, Abiil tikiin kaami saal kaali, busuuluya, God ami ensel iyo Dukum ami Man, Nimi liip kaltamu tam-aba daak-aba kebip kala yokokomip o, kala-lomda Yesus ayo kanum bokoyila ko.