24
Yesus ami tam tiinsa kaata ko
Mat 28:1-10, Mak 16:1-8, Jon 20:1-10
God ami iintang am uyo disa kelule, silip sintam Sande am maakup ami kutim malang tem kawu, unang nikil iyo din kom tem unum o, kalale, nikil mafek mafek tang tambal-kup tabin wok ket ayo talalu kutiibip iyo kulii fuut din abomi! Amitom saal kaami tuum kom ta saal kuyak mobip kaali, baplun yang banula, amitom uyo kuno busuulin bombuu kala, kala-lomdipla, nikil iyo tam tuum tem tam unip. Katale, Yesus ami as kuli kaali, atamin disa ke-lomdipla, kwin! aket yaapkan fukun-bam, iyo talaalipla, Abiltap-siik, tunum alep ma ilim atin ti namaal mikilin ili atan tiin buluusi tabin tap ma mep kulu tolbip kaa kalale, unang iyo itam-ilomdip, suun-daa dabuniple, tunum alep iyo bokoya-lomdip: Ibi kanimin o kalalipla, tunum tiin kawang keba ayo kom tem kaltam fenbip i? Yesus ali kalawu bombe disa; ali tam tiinba kemin, kibi talalu aket fuku-daalin! Siin kaa, kipso nikil Provins Galili kawu bom-ilom bokoyase kaa, kanum boko-lomda: Dukum Ami Man Nali tunum ita nam-baalip yak kukup mafak fukulin tunum imi sikil diim abamnila, iyo nam-tamalip din as diim kawu nam-tam dii nelip taanokomi. Katale, am alep keliya am asuum diim kaata, asuk tam tiin baalokomi no, kalase no, kala tunum alep iyo kanum bokoyiliple, kulaali unang nikil iyo aket fukun daaliwa yi, Fan, Yesus ami weng kanum bokose namti kabuu nu! kala kalip.
Kemin, nikil tuum tem ayo kambolale, nikil iyo bina tal Jerusalam aba-lomdip, kalaan tunum kumkal iso, imi aptum kusal iso, imi diim un-ilomdip, mafek mafek alik itamdip tilip kaami sang so, mep weng, weng san tilip kaami sang so, bokoyiliple, 10 mep unang kiili, abip Makdala kayaak Maria ukol, Joana ukol, Jems awak Maria ukol, kuno unang malo ma iso, kanolin nikil ita unbip. Weng kaayo, kulii-tal kalaan tunum kumkal kaa bokoyilip. Lale, 11 kalaan tunum nikil ili boko-lomdip: Daa yo! Unang kiili, babonin weng kaata bakabip o, kala-lomdip, imi weng kaa, Fan o, kalin disa kelip ko.
12 [Kemin ale, Pita ata tam tola bina yakyak din tuum tem amitom kulu dik-dii daak kuluba titam daa, Ilim falala-lom dibii-din dawaabip kaata-kup bombe kala, kala-lomda atam, Kwin i! kala, ayo suun-daa-lom kela tal am bomda kanola atamda tala kaami aket kaata ti, fukunin-kup kema ko.]
Tunum alep ma abip Emeas unemin liip kawu, Yesus ami atamsip kaata ko
Mak 16:12-13
13 Am atan kulu tik-daaba kulaami am tiinin diim kuyaku, Yesus ami aptum alep ma Jerusalam kelalip yak aba din abip Emeas unum o, kalalip, unan-silipla, Jerusalam liip kela Emeas kaami liip batbat kaali 11 kilomita kemin, 14 alep iyo un-bomdip, mafek mafek alik kii kanobip kiimi sang kaata 15 bokola-sala bokola-sala alep ken-unipla kawu, Yesus ayo tal imi daang abamnala, aso nikil maakup una-biliwa, 16 mafek mafek ma kamboyala, alep ili atam, Awu, kaali Yesus ata no! kalolip disa. 17 Ken-una-biliple, Yesus ayo dik-daayila-lomda: Alep ibi kanim sang kaata, bakan-talabip i? yakale, alep iyo aket uluum-kup keyulule, amamin fanang dik-yaku-lom bokolip. 18 Kemin, tunum ma ami win kaali, Kliopas ata Yesus ami weng kaali, dik-daala-lomda: Abip kusnum malo malo kaami unang tunum yaapkan ita tal Jerusalam katam katam ke-bam bom-bilip. Lale, tunum maakup ma kapta-kup tal Jerusalam kaami mafek mafek kaa tiltam kanobip kii itabap disa ema? kala Yesus ami dik-daalale, 19 Yesus asiik alep imi dik-daaya-lomda: Kipni mep mafek mafek kii tiltam talbip o, kebip kabak-ali dok kanolin kabak-ata ni? yakale, isiik bokola-lomdip: Mep mafek mafek kaa tiltam tababip kaa, mafek mafek tiltam Nasaret kayaak Yesus ami diim ababu kaami sang kaata bakan-talabup te! Ali God ami weng tem bakayin tunum kemin, God so, unang tunum iso, ili atamiwa yi, Ali titil-foko-bomda ok tambal-kup okok ke-bam ale, weng tambal kaata-kup bakayin-bam kemin tunum o, ken-umbip. Kemin, 20 numi awem tunum imi kamok kamok sole, unang tunum imi kamok iso, ita dabaalip yak Rom kasel imi kiyap ami sikil diim abamnala, kiyap ata dabak-saanbi boko-lomda: Aaliwa taanak o, kalala, dibii-din as diim kawu dap-tam dii aalip saakba. 21 Yale, siin kawu numi aket uyo fuku-daaluwa yi, Awu, kulaata taba-lomda Israel unang tunum numi waasi iyo yim-baak tabii ata ata ke-lomda abiin tambal kaa numi kuyokoma no, kalsup. La, ma kaata ami mafek mafek tiltam tababu kaali, am alep kelu kemin, kamala kulaata am asuum diim kemin, 22 fanang alik tam banbup kaa kutim malang tem kawu, numi unang malo ma ita din tuum tem ulipla, Yesus dawaa-silip ayo din okolipla 23 Yesus ami as kuli uyo ilokin disa kala kalaliwa, asuk kela tal bokoya-lomdip, Nuli ensel ma itamupla iyo boko-lom: Ali tiin kawang keba no, kalip o, yikiwale, 24 numi tunum malo ma isiik bina din tuum tem uliwa yi, Unang imi weng bokolip kaali, ti faneng o, kalip. Katale, Yesus ali ma atamakin dinim o, kalbip-kup, alep ita kanum baka-bamdip Yesus ami kanum bakaalip ko.
25 Kemin, Yesus asiik alep imi bokoya-lomda: Alep ibi babon-bam abiltap kaal kelin disa nobip ema? Sawaalak kaali, God ami weng tem bakayin tunum ili, Kraist ami sang kaa unang tunum imi bakayila-tal-une-bisip. Yale, alep ibi utamiwa, Alik kiili faneng boko-silip o, kala-silip disa. La, kanum bakan-talabip i? 26 Sawaalak kaa, God ali boko-lomda: Nami ulduusii tunum Kraist ali angtiil yol kaali kuluu-lom taan-ilomdala, asuk tam tiin abiil tikiin tiltam-ilom tunum kamokim dukum ke-lomda, akal almi kusnum ma ke-lokoma no, kalsa. Yale, ibi God ami weng kuuli, talalu utamsip disa ema? kala Yesus ayo alep imi dik-daaya. 27 Kemin, sawaayak Moses ami weng so, God ami weng bakayin tunum imi weng so, weng ma kuuta God ami Sukon Tem kabak bombuu so, kaami tem kabak-ali Yesus almi sang bokosu kaami miit kaata, alep imi talalu ifi daka-daa bokoyila ko.
28 Kanola, tunum alep imi abip kaptam banum o, kala talabip uyo tal mep abale, alep ili Yesus kaa atamiwa yi, Ti yakyak unon o, kalba kala kalaliwa, 29 alep iyo bokola-lomdip: Daa yo. Atan uyo tem unon e kalu kemin, Kuno kela talawa, alep nuso din sindupla yo, akiwale, fan nikil tam am abale 30 kulaa, nikil tam am tiin-ilomdip, Ima inalupla yo, kalale, Yesus ayo bret ma kutiilip kaata kuluu-lomda, God ami yaap ke yo, aka, lo-lomda tunum alep imi kuyilale, 31 alep imi tiin iyo baaya atamiwa yi, Kulaa Yesus alta nu! kala atam kem-siliple, kulu maaklo disa kela ko.
32 Kanola atam-ilomdipla, alep iyo bokola bokola ken-tabale, bokolip: Awu! alep nuli liip tala-bulupla, ayo God ami Sukon Tem kabak-ami weng miit kaali, talalu daka-daa bokoyilala, alep numi aket uyo kufoyilala, fiyaap-duun-duun tulup o, kalaliwa, 33 alep iyo baan abiltap-siik asuk tal Jerusalam tal uliwa, Kalaan tunum kumkal isole, kuno aptum kusal malo ma iso, tal kaptam-kaptam-bam nikil iyo bom-bilip kala kalale, itamipla, 34 iyo bokolip: Yi, ti faneng te! Kamokim ali tiin kawang keba kemin Saimon ali ataba no, kemiple 35 kulaa, alep yakal Yesus din liip kawu, itama un-bomdip weng bakan-bakan daa unip kaami sang so, aa bret lo kutiiya atamip kaami atamdip, Awu, kulaa ti Yesus alta nuu, kalbip kaami sang so, kiita bokoya kelip ko.
Kalaan tunum imi Yesus atamsip kaata ko
Mat 28:16-20, Mak 16:14-18, Jon 20:19-23, Ap 1:6-8, Ap 1:2-3, 10:40-41
36 Nikil bom weng uyo baka-bam bom-iliple, Yesus ayo ilmi bom-bilip iipyak tem kulaaku tiltam tola bokoya-lomda: Nikil kibi aket kulaa, akola balili-kup kala bomdiwa yo, kala bokoyilale, 37 Kwin! nikil ili kulaa sakbal ema yo, kala-lomdip fanang maaklo keyulu suun-daaliwa, 38 Yesus ayo bokoya-lomda: Kibi kanimin o kalaliwa suun-bamdip, Kaali fan Yesus e, sakbal e, nambip i? 39 Nikil kibi tital nami sikil so, yaan so, kali itam-tamin. Nali nalta te! Sikil kutaldak daa nam-tal-fuku-tamin! Sakbal ili tiil sole, kun so, kii disa yo, yaka-lomda, 40 ami sikil so, yaan so, iyo kukuyilale, 41 nikil iyo atin ti fiyaap duu-bi-lom disa akal ma ke-lomdip aket yaapkan fukunip. Kata, nikil imi aket kaa fan e disa ye? kemiple Yesus ayo bokoya-lomda: Ibi mep kaa ima so ma kutiilip ilomu ni? yakale 42 kulaa, yak aniing anung ma kufuu kutiibip kemin, 43 ayo kuluu-lom kolip, inan-taba atamip ko.
44 Yesus ayo bokoya-lomda: Siin kaali, nali kipso bomdup nali kipni bokoya-lomdi: Sawaalak Moses ami Lo so, God ami weng ku-fatap-dakamin tunum imi weng so, God ami Sukon Tem baal wiimin so, kii nami sang kaata bokosip. Kemin ale, siin sawaayak kawu nami sang dolsip kaa alik kanola tiltam talokomu no, kalaliwa, taanin disa, bom ilomdila bokoyasii no, yakala, 45 tunum nikil imi aket tem kaa bam-daayila utamiwa yi, God ami weng dolsip namti fan kabuu no, kala, kaliwale, 46 Yesus ayo bokoya-lomda: God ami Sukon Tem kabak-ali boko-lomdu: God ami ulduusa tunum Kraist ali angtiil yol kuluu-lom taanala, dawaalip bombii am asuumano ami diim kawu, asuk kom tem kawu tam tiinokoma. 47 Kemin, ami tunum ili God ami ulduusa tunum Kraist o, akan-kaabip ami win diim kaata, God ami weng kaluuli, kuliilip din bakan-tal-une-bilipla, tunum miit ma ma alik iyo weng san-ilom ale, imi aket mafak aa fanang mafak aa kiita, fal-siki-lom God ami kolipla, God ata imi ban wakamin uyo kukan-tiiyokoma. Kemin, kamasi kaali, Jerusalam kaptamu ilu-somdipla kawu unokomip o, kala kanum bokosu. 48 Kemin, nikil kipkal iltipni talang tem alep alep kiiyo, weng san-ilom ale, iltipni tiin alep alep kiiyo, itam-som kebip kemin, kabak-ami sang kaata, bakan-una-tala-ke-bam ale, taken-bamdiwa, bakayila-tal-unemin o, yaka-lomda bokola: 49 Ipkal weng sanin! Siin kawu Atok ami boko-lomda: Nami Sinik Tambal ayo kipni kuuyokomi no, kalsa kaali, kulu nalta kuya-lomdi ipni dabaayi talokoma. Lale, nikil kibi abip diilim kultamu-kup bom ilipla, abiil tikiin kayaak God ami Sinik ayo tal kipni diim aba-lomdala, ami titil kaata, kipni kuyilak o, kal-bomda kanum bakayila ko.
God ata Yesus dibiila abiil tikiin unsa kaami sang kaata ko
Mak 16:19-20, Ap 1:9-12
50 Kulaa, Yesus ayo nikil imi foko kuliila ti unbilin abip Betani din aba-lomda, kulu ami sikil ayo kufo-lomda, God ami beten kamaan-bam ale, boko-lom: Atok kapyo, kalawiili dong dokoyilawa, tambal-kup bom-biliwa yo, ken-um-bom ale, 51 kulu kamboya taba kem-salale, God ayo Yesus dabuu dibii abiil tikiin una ko.
52 Kemin, nikil ili Yesus ami win ayo kufonbi kulaa kela, asuk din Jerusalam kawu bomdip fiyaap sakbaalim dukum-kup duu-bamale, 53 suunkup tam lotu am diilim kaptamu God ami win ayo kufon-bam ale, ti tanke yo, kal-bomdip kanumin-kup kemsip ko.