5
Yesus ami Betesda kawu tunum ma dap-talalusa kaami sang kaata ko
Ilom, Judiya kayaak imi iintang am daanokomu diim kulu, Yesus ayo Jerusalam una ko.
Jerusalam abip kaami tuum uti sakbaalim dukum fokosip. La, uti kaptam-ami amitom dukum kaami win kabak-ali Sipsip Imi Amitom o, ken-umbip kemin, amitom mepso kabaaku wok kumun ma tiinsu. Kemin, Hibru kasel imi weng kaali, boko-lomdip: Betesda Kumun o, ken-umbip. Kemin, wok balang diim kulu tawaal am ma de-lom abiin baan awakal ma dalaasip. 3-4 Kemin, tunum unang yaapkan mafak-alin umu-umu-kesip iyo tal am kaptamu tal akan-balale, tiin-bom-bala ke-bamdiwa, fenbip. Kemin, mafak-alin kuluusip kiili, tiin bikiilin, yawiitsip, dikiksip, kiita [kemin, imi fen-umbip kaali, am ma daanule, God ami ensel ayo tal aba daak wok kumun tem un-ilom kukala mola wok kumun ayo lin-balaya kawu, tunum ayo dok kanolin mafak-alin umkan-umba ayo ma asiik asiik ke abiltap unfoko daak wok tem una namti, asiik yaawa-yaaba kemin, imi mafak-alin kaa akal alami mafak-alin kusnum kusnum yaapkan yam kemin, ok kabaak-ali bom ilupla, ok ayo liin-tabala kawu daak unum o, kal-bom fen-umbip] ko.
Kemin, tunum ma tawaal am desip kaptamu bombe ayo, akal ti mafak-alin mafak dukum ma kuluu-bomda bii, wasital 38 kiita dakan tiisa. La, Yesus ayo tunum kaa atam talaala yi, Akan-bom tiinba kala kalale atama yi, Ami mafak-alin kaa, sawaayak kawu kuluusa kala, kalale, bokola-lomda: Kapyo, kabi tambal kelon o, kalbap ema? akale, tunum mafak-alin asiik bokola: Nak-tunum kapyo, wok kabaak-ami liinokoma kawu, nali nami nak-tunum ali ma tal nam-bii daak wok tem kaa, daalama daa; nakal daak unon o kala unon e; tunum kusnum isiik isiik ke-lomdip akaap-na daak unen-umbip o, akale, Yesus ayo bokola-lomda: Kapyo, tam tola-lomdapla, kaltapni abiin uyo kuliilap unan o, aka kem-salale, ayo iboko maak fak-daalin tap tambal kela, almi abiin uyo kuluu kuliila tabana.
Kemin, am kula daanbu kaali, God ami iintang am daanbu kemin, 10 Juda imi kamok kamok iyo tunum tambal ke tala ayo atam bokolip: Kabi kamala kalawaali God ami iintang am daanbu kemin, Juda numi kukup kaa, abiin kaali kulii-tal unemin daa yo, akip. Lale, 11 ayo bokola: Tunum nam-talalula ata bokop-na-lomda: Kaltapni abiin uyo kuliilap unan o, nakaya, kulii-tili no, yakale, 12 iyo dik-daalip ko: Kaa kawanta bokop-ta-lomda: Kapni abiin kaa kuliilap unan o, takan i? Ali ma kanum bokop-tama disa yo! akipla, 13 tunum ayo imi bokoya-lom: Tunum unang yaapkan iyo une-bala-tale-bala-kebip kemin, tunum kaali, imi kanubip imi bak-biik tem kawu unaya kemin atam: Awu, Kaata kala, kalin disa keli no, yaka ko.
14 Ilomdala, Yesus ayo asuk lotu am diildiil dukum kawu tunum kaa atam bokola ko: Kamala kaa kabi nali tambal kebi kalalap fiyaap duubap. Yale, kabi utaman! kabi asuk ban maso ma ke-lokomap namti, mafek mafek mafak sakbaalim dukum kaali, ma kuluulokomap. Kemin, ban maso ke-laamin dinim o, aka ko.
15 Tunum kulaa, Yesus ayo atam kela din Juda imi kamok kamok imi bokoyila ko: Nimi nam-talaluba tunum kulaali, Yesus alta te! kala ko.
16 Juda imi kamok kamok iyo utamiwa yi, Yesus kaa tunum kaa God ami iintang am daanbu diim kawu talaluba kala, kala-lomdip, iyo Yesus ami waasi kela-lom dap-mafak-daalum o, kemip. 17 Kata, Yesus ayo utam talaala yi, Ili nimi nitafiimin weng kaali, bakap-nam-bamdip nam-mafak-daalum o, kalip kala, kala-lomda, imi weng kaali, maan tiiya bokoya-lomda: Atok kaali, disa am kaaso, almi iintang am kuuso, kuyaku-diyaku-ke suunkup okok ke-bam laaba Kemin, nakal kanola suunkup okok ke-bamdi laabi no, yakaya, 18 Juda imi kamok kamok iyo weng san-ilomdip, kulu aket atul dukum keyilula, Yesus namti aalum o, kebip kabak-ami miit kaali, imi God ami iintang am kaami kukup kuka-daasip kaami aket kaa fukunipya, Yesus ali numi kukup ma kaali, ku-mafak-daaba kaa kalbip-kup, ale weng seniwa, boko-lomda: God ali nami Atok alik-daap o, kala, kala-somdipya, kaami kalan kaata, iyo taba-lomdip aket atul tabeyula, weng kaa bokola kaami aket kaali, fuku-daa-lomdiple, ali boko-lomda: Nali God aso maakup o, kala ami kuyaku ke kanumip o.
God ami Man ali titil so kemin tal okok kemsa kaami sang kaata ko
Jon 3:14-17,36, 5:39-40, 6:47-58, 11:23-27, 17:2-3, Rom 6:22-23, 1Kor 15:35-58, 1Jon 5:11-20
19 Kemin, Yesus ayo imi aket fukunbip kaali, utam bokoya ko: Nami weng kaa tituun-kup tabin weng bokoyokomi kemin, talalu weng san iliwa! God ami Man nali, nalmi aket fukunin kaata-kup kanu-mokomi daa. Nali utam-ilomdiya, Atok ami kanuba kaata-kup, nakal kanu-mokomi no. 20 Atok ali Man nami aket kup-namba-kup, kanumin kanumin mafek mafek alik iyo kanun-umba kaa, Man nami kukup-nale, mafek mafek dukum ma kukup-nokoma kiili, sakbaalim dukum ke-lomdip ita ita ke-lokomip. Kemin, kanu-mokomi kaa, ibi utam-ilom awal-bam ibi aket yaapkan fukun-bamdip, God ata-kup o, kala ami tong kaali, baka-mokomip o. 21 Kano, Atok ayo, Dok kanolin unang tunum taanip yim-folala, tam tiin asuk tiin kawong ken-umbip kaali, almi san kemin, ultap o, ami Man nakal kanola unang tunum iyo uldaa yim-buu-lomdi talalu-yimuliya, suunkup ilin unang tunum ken-umbip o. 22-23 Atok ami aket fukunin kaa, Unang so, tunum so, alik iyo nami Man kaa atam-ilomdiwa, Aalap nami win kufup-nala-yaabip tap, Man ami win akal ti kanola kufon-bam kemin o, kala-somdaya, ami tunum yam-kuku-lom weng yim-bak-saanin ok uyo alik kulaala tildak Man nami diim abasuu. Kanolin kemin, Atok ali tunum ayo ma dap-kuku-bam weng kaa ma im-bak-saan-umba dinim; kemin, Man nata-kup, yam-kuku-bam weng im-bak-molokomi no. Dok kanolin kaata, Man ami win kaali ma kufop-nokoma disa namti, Atok nam-baala talsii ami win kakal ti, kunola kufolokoma dinim o.
24 Weng kala bokoyokomi kaali, tituun-kup tabin weng kemin, weng san bom iliwa! Kawanta nami weng kaa, weng san God ayo nami nim-baala talsii ami lak ayo duulip namti, ita fan suunkup ilin unang tunum kebip. Kemin, nali yam-kuku-bam imi kukup mafak ken-umbip kaali, maan tiiyokomi disa. Kemin, dong dokoyila yim-bi tiltam suunkup ilin unang tunum kebip kemin, taan-yaamin abip uyo akaala suunkup ilin unang tunum ke-lokomip. 25 Kaa ti faneng kemin, unang tunum alik bom-bilip iyo, taan-ilomdip dinim kelakin tap. Yale, am kula daanon o kalbu kaa imi am daanbu kemin, kawanita God ami Man nami weng kaali, weng san-ilomdip nami lak duulip namti, ita suunkup ilin unang tunum ke-lokomip. 26 Atok ali tiin kawong miit kayaak kemin, titil kup-nalaya, nakal Atok alaltap ke-lomdiya, tiin kawong miit kayaakim kesi. 27 Nili fan, Dukum ami Man kemin, ami titil tabin kaali, nimi kup-nale, tunum yam-kuku-lom weng yim-bak-saanin kaami okok kemin uyo nimi kup-na kesa no. 28 Ibi weng kala bokoyokomi kaali, aket yaapkan fukunin daa; kaami am daanokomu kaali, alik taansip iyo nami weng ayo weng san-ilomdipya, 29 kom tem uyo kambola tiltam talokomip. Kemin, kawanta kukup tambal kutal-fukusip ita, tifan tiin kawang ke-lom suunkup ilokomip. Ale, kawanta kukup mafak kutal-fukusip ita, tifaneng yam-kuku-bamdi imi kukup mafak nun-umbip uyo maan tiiya-lomdi, weng yim-bak-mo ke-lokomi no, kala-lomda Yesus ayo kanum bakama ko.
Yesus ami sang bakamsip kaata ko
Jon 1:29-34, 1Jon 5:6-12
30 Kemin, Yesus ayo weng maakup ma boko-lomda: Maakup nalafin kaa dok kano-somdiya, kaa kanu-mami dinim. Lale, nalami aket fukunin kaali disa; Atok nam-baala talsii ami aket fukunin kaata-kup, nali dakela un-bomdila, tunum so, unang so, kalawii tituun-kup yam-kuku-bam ale, tituun-kup yim-bak-mo, ken-umbi no.
31 Kanola, nalta-kup nalmi sang bokoyokomi kaali, alik ibi weng san-ilomdip, Ami weng kaata fan disa yo, kalokomip. Katale, 32 ma bombe ata nami sang ayo bakaba kemin, nali utamiya, Nami sang bakaba kaa, fan tituun weng o kala, kali no.
33 Siin kaali, ibi nami sang uyo kulaalip din Jon ami diim abamnuya, ayo bokoya-lomda: Weng kalawuuli faneng kemin, God ami tunum ulduuse tunum ata no, yakase. 34 Kemin, nali Jon aye, tunum kusnum nami win kufup-nambip kaami aket kaa, sakbaalim dukum fukunbi disa; nami aket sakbaalim dukum kaali ti, ibi nami lak kaata-kup dukum-kup duulip dong dokoyi, suunkup ilin unang tunum kelin o, kala-lomdiya, Jon ali nami sang bokose kaami sang kaata bokoyi. 35 Kemin, Jon kaali, yokon dawong alaltap kemin, ipni aket tem uyo iilfoyilaya, ami weng ayo ipni aket fukunin kaali, talal-bamda ilaya, fiyaap duu-bam ilanin tap ke-silip o.
36 Katale, ok akal alik akal alik kaa kanubi kalawaata taba-lom, Jon ayo nami sang bakayinsa kaa, kabaak banuya ata ata keba kemin, nami okok kemin akal alik akal alik kala kanubi kaali, sawaayak kawu Atok ayo kukup-na tiin mo ok tambal tambal kala kanubi kaa, unang tunum alik iyo nitamipla, Atok alalta, ulduu-lom nam-baala talsii no, nikik o, kala-somla ko.
37 Atok ayo nam-baala talsii, alalta nami sang kaali, liip kusnum kusnum uyo kulaala tal-tal-ke-bulu weng san kan-umbip. Yale, fan alami bon tem weng kaata-kup weng sanamip dinim. Ale, ami tiin matum ayo ma atamin dinim kesip. 38 Kemin, Atok ata nam-baala talsii. Yale, ibi nami lak ayo duulin disa kesip kaata, ami weng tambal uyo kuyak ipni aket tem daalamip dinim kesip o.
39 Ibi God ami Sukon Tem weng kabak tik-tiibip kaali, ipni aket kaali, kuuta dong dokoyulu suunkup ilin unang tunum kelum o, kala-lomdipla, tik-tiibip kabak-ali faneng, nami sang kaali, kanum bokosu. Katale, 40 ibi tildang nami lak duu-lom suunkup ilin unang tunum kelum o, kebip daa yo.
41 Tunum kiiyo, nami win kufup-nam-bam, ale kufup-tup disa yo, kebip kaali, nali aket ma fukun-umbi dinim; 42 ipni aket tem kaa utamiya, Ibi God ami aket uyo ma konsip dinim. Kemin, 43 nali Atok ami win diim talsii. Yale, ibi nami weng kaa weng sanokomup daa yo, kalip. Kemin, kano tunum kusnum ayo ma alami win diim talokoma kaata-kup, ami weng ayo weng sanokomip o. 44 Ipni aket kaali ti, nak-tunum kusal kiita-kup numi win kufuyin o, ken-umbip. Yale, ibi God maakup ata numi win uyo ma kufuyak o, kal-bomdipla, God ami weng ayo weng san kan-umbip disa; kemin, dok kano-lomdipla, taang-kala-lom nami lak kaali, duulamip dinim; ale, God ami lak kaa ma duulamip disa yo, ken-umbip.
45 Kemin, Ibi nami aket fukun-bamdiple, kaa numi ban kemin uyo Atok God ami diim ayo ku-fatap-daayokoma no, nokolip i! Kipni ban kemin kaami ku-fatap-dakayin ayo ti Moses ata-kup kemin, ibi aket fukun-bamdipla: Nuli Moses ami Lo kuluuli kutal-fuku dikiwa unokomup kulaali, uta dong dokoyulu yaap ke-lokomup o, kalbip. Yale, Moses ata ipni ban kemin uyo ku-fatap-daayokoma no. 46 Sawaayak Moses ami sukon tem dola kutiisa kaa, nami sang kaata dolsa. Kemin, ibi Moses ami weng kaali, weng san kutal-fuku dikiwa unsip dinam, nimi weng kuukal ti kano weng san kutal-fuku dikiwa unolip disa. 47 Kemin, ibi Moses ami weng dolsa kaali, kutal-fukusup o, kala-lom ibakan-umbip kemin, ibi dok kano-lomdip nami weng kakal ti kutal-fuku unokomip disa yo, ke-bam, Yesus ayo kanum bokoyila ko.