6
Yesus ami tunum unang 5,000 imi ima kuya inasip kaami sang kaata ko
Mat 14:13-21, Mak 6:30-44, Luk 9:10-17
Yesus ayo Jerusalam kambola din Provins Galili kawu bom biile, Galili Wok Kumun sakbaalim dukum kaayo, lo yak malii una. Kemin, wok kumun kaami win ma kaali, Taiberius Wok Kumun o, ken-umbip. Kemin, tunum unang yaapkan iyo Yesus ayo atam-ilomdip ami kukup akal alik akal alik iyo kanu-bamda, unang so, tunum so, imi mafak-alin kaa, talalu-yinba kala, kala-lomdip ami yaan tem unip ko.
3-4 Kulaa, Juda kasel imi ima Pasova inin iintang am uyo mepso tuluya kemin, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum iso tam am du tikiin ma kawu tiin-ilomdipla, tiin daka-bam talaala yi, Unang tunum yaapkan iyo nami fanang talabip kala, kalale, Yesus ayo Filip ami bokola-lomda: Nuli ima kaa doku ma mo-lomdupya, kulii-tal unang tunum yaapkan kii alik ifalup alik tik-nokomip yoko? kala-lomda dap-kukumin weng ayo Filip ami bokola. Yale, Yesus ali utama yi, Mafek mafek kalawaali kanolokomi no, akale, Filip asiik Yesus ami bokola ko: Nuli moni almi-kup tu handret (200) inang kaata, kuluu ima uyo ma molamup. Yale, kaa fan tik-nokomip dinim. Kemin, unang so, tunum so, alik ili ima katip kalawa ina-lomdip tik-nokomip disa yo, akale, Yesus ami daang bakaalin tunum ma Saimon Pita ami niing Andru ayo bokola-lomda: Man tunum man ma kaata, ima bret katip katip awakal ma aniing katip katip alep ma kiita kulii-tilba. Yale, kanolin kii unang tunum yaapkan kalawiili, tik-nokomip dinim o, aka ko.
10 Kemin, Yesus ayo balaasaal kon tem tambal ma bombe kala atam daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: Tunum unang bokoyiwa, balaasaal kon diim kawu tiiniwa yo, yakala bokoyip tiiniple, tunum ilimi-kup kaali, 5,000 iyo alik daak tiinip ko.
11 Yesus ayo ima bret ayo kuluu God ami, Yaap ke yo, anba-kup, unang tunum tiinbip imi kabaanuyila alik iyo iniwale, kano aniing yakal kuluu-lomda God ami, Yaap ke yo, anba-kup, imi kabaanuyila alik iyo ina-lom 12 tikniple, Yesus ayo alami daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: Ibi yak ima anung daam daam kutiibip kaa, tinanin daa; kela, afet daalin o, yakale, 13 ima bret katip katip awakal inamnip imi daam daam kiiyo, kumup-daa-lomdip basket talangkal abuulip dongnale, 14 unang tunum iyo Yesus ami kukup akal alik ma nolala, utam-ilomdip bokolip: Faneng kawi! kaa profet God ami bon tem weng bakayin tunum talokoma no, kala fen-umbip ata te! kemipla kulaali, 15 Yesus ayo utamaya, Unang so, tunum so, iyo baka-bamdip boko-lom: Dap-tal fuku-lomdup alik nuyo bokola-lomdup: Kaata numi kamokim king kelan o, aka-lomdupya, ata numi tiin mola ilum aa! kebip kala, kalba-kup, kamboyila alafin asuk am du tikiin una ko.
Yesus ami wok kumun kaami daang kun diim kawu un-bisa kaami sang kaata ko
Mat 14:22-33, Mak 6:45-52
16 Kulaa am tiinule, Yesus ami daang bakaalin tunum iyo daak wok Galili Kumun dukum ami balang diim kawu iyo tam bot tem un-ilomdip, 17 asuk abip Kapeneam unum o, kala-lomdip, as kom alep ma wok ayo ilelip kayak kayak una-bala bot uyo una-bulu nikil yakyak bilin iip unip kutamiip-nule, Yesus ayo tal itamin disa; kama ilale, 18 kwin! inim sakbaalim ma kutal daa-lomda wok daang ayo an-kulaala tam aba daak aba kema. Kemin, 19 daang bakaalin tunum kii, kilomita awakal e, bukupkal e, samaan dukum kawu un-bomdip utamiwa yi, Yesus ali bot tem kaptam tiinba disa, la wok daang diim liip kulu yakyak bital bot mepso kulu tala-bala atam-ilomdip suunin dukum kemip. Lale, 20 Yesus ayo bokoya-lomda: Nalta kemin, suunin daa yo, yakale, 21 atam-ilomdip fiyaap duule, dip-taltam bot tem daalum o, kala dip-taltam daa kem-siliple, abiltap-siik utamiwa yi, Umbiyak kulunum o, kalbip uyo, talaalip, Fan bital wok balang diim tulup kala, kalip ko.
Unang tunum Yesus ami fen-tal-unemsip kiimi sang kaata ko
22 Unang tunum iyo liip dinim kemin, wok kumun malii kabaku silip sintam utamipya, Sinla kaa bot kuu maakup kemin, Yesus ali disa, daang bakaalin tunum ita-kup tam bot tem tiindip umbip o, kalaliwa, Yesus ayo fenipla, 23 kulaa bot yaapkan ukol alik ukol alik iyo abip Taiberius lo kabaku tal wok balang diim so kulu tiilipla, bokon kaali, Yesus ami Aalap God ami yaap ke yo, aka-lomda unang so, tunum so, imi ima kuya inabip kawu 24 kemin, unang tunum iyo utamiwa yi, Yesus so, almi daang bakaalin tunum iso, namti bom-bilip disa kala yaka-lomdip, iyo tam bot tem tiin-ilomdip Yesus ami fen Kapeneam unip ko.
Yesus boko-lomda: Nali suunkup ilin kaami ima yo, kalsa kaami sang kaata ko
25 Unang tunum iyo yak wok kumun malii yak ulipla yi, Kawu bombe kala kalale, atam dik-daalip ko: Kukuyin tunum kapyo, kabi dok kanumin diim kawu talbap yoko? aka, kanum bokoliwa, 26 Yesus asiik bokoya-lomda: Nali fan tituun-kup weng kaali, bokoyokomi. Ibi nami kukup talalmin akal alik akal alik tambal nobi kaami miit kaata, talalu utamum o, kalaliwa disa; ibi sinla ima ifali ina-lomdip, ibi ina-lom tikbip kaata, maso ma inamnum o, kalaliwa, nami fen talbip o? 27 Kipyo, ibi ima-inin suunkup ilin dinim kaami aket kaata-kup yan-laamin daa; kemin ipyo, suunkup ilin ima inamnip dong dokoya yam-titil-diiluya, suunkup suunkup ilokomip kaata-kup fen-bamdiwa, kaami aket kaata-kup, yeluya bomdiwa yo! kala-somla kemin, Atok God ayo uldaa nam-buu-lomda kanolin ima kukaayin ok uyo kulaap-na tildak Dukum Ami Man nami diim abasu. Kemin, ibi kanolin ima kaa dik-daalip namti, nita kuyokomi no, yakale, 28 isiik dik-daalip: Dok kanolin ok kaata kutal-fuku-bom-buluwa kawu, God ayo fiyaap duuyokoma ni? akipla, 29 Yesus asiik bokoya-lomda: God ami okok kemin kulaali, ibi God ami tunum ulduu-lom nam-baala talsii nami lak kaata-kup duulin o, kala-somya ko kala kanum bokoyale, 30 isiik ami weng kaali, bokola-lomdip: Kabi talalmin kukup tambal uyo ma kanu-balapla, utam-somdupya kawu, kapni weng kaali faneng kala, tukum o. Kemin, kabi kanimin kaata ma nuuyokomap yoko? 31 Numi awil-fakal iyo sawaayak kawu disanang bokon kawu tiin-bomdipla, ima mana kaa im-bisip kemin, God ami sukon tem weng kabak-ali boko-lomdu: Kalawaali abiil tikiin kaami ima kulaayila, tale-balaya in-bisip o, kalsu. Kemin, kapkal maakup kanola kukaayin-balawa yo, akipla, 32 Yesus asiik almi faldak-tiimin weng ma bokoyila ko: Ipyo, nali tituun-kup weng ma bokoyokomi kemin, weng san bom ilipla! Moses ali abiil tikiin kawu ima mana kaa kipni kawil-fakal imi kukaayinsa disa; Atok ata kukaayinsa. Kemin, kamala kala ali fan abiil tikiin suunkup ilin ima kaa, ipni kukaaya-yaaba. Kemin, 33 fan suunkup ilin ima bret kaa God ata kolase, kaali ti, God ata abiil tikiin kulaala tildaak ilomdu tawaal diim kasel unang tunum imi talalu-yimulu tiltam suunkup ilin unang tunum ke-lokomip o, yakale, 34 iyo boko-lomdip: Nak-tunum kapyo, kanolin ima bret kaata, suunkup kukaayin-balapya inum o, kalbup o, akiwa, 35 Yesus asiik bokola ko: Suunkup ilin ima bret yo, yiki kaali, nalta te! Tunum ayo ma nami fanang tildang nami miit tem tal-ilom, nami lak kaali, dukum-kup ma duula namti, kaami aket tem kaali, ima tinap tabelokomu dinim; wok tinap tabelokomu disa; tambal-kup ilokoma.
36 Kata, nami weng ma ipni bokoyasii uyo asuk bokoyokomi kemin, ibi nami tiin matum kaali, atam-silip. Yale, ibi nami lak kaa ma duu-silip dinim. 37 Unang tunum alik iyo Atok ata kup-nokoma kiili, nami fanang talokomip ale, kawanta tildang nami lak duulip namti, nali atin ti ma fotabam-nokomi disa; nali dabuulokomi no. 38 Nali abiil tikiin kaa kela tildaak-ilomdi, nalmi aket fukunin kaata-kup kutal-fuku unon o kala talsii disa; nali Atok nam-baala talsii ami aket fukunin kaata-kup kutal-fuku-bomdila, talsii no. 39 Atok ata nam-baala talsii ami aket kaali ti, tunum ulel-talasii kiili, maakup anang ma kelapya, maaklo kelama no, nakan-kaaba. Kemin, am mafiing diim kaa, iyo yim-folap tiltam tiinokomip o, nakan-kaaba. 40 Kemin, nami Atok ami aket kaali ti, unang tunum alik iyo nami man ayo talalu atam-ilomdip, God ami man namti kala bombe no, kala-somdipla, ami lak kaali, dukum-kup duulokomip kiita, suunkup ilin unang tunum keliwa yo, kala kanum bokolala, bom bii-lom am mafiing daanokomu kawu, atin ti nalalta imi yim-folila, tam tiinokomip.
41 Kemin, Yesus ayo boko-lomda: Abiil tikiin kawu suunkup ilin ima bret uyo talsuu no, yiki kaali nalta no, kala kanum bokoyilale, Juda kasel imi kamok kamok iyo weng san-ilomdip: Ibakaba no, kala-lomdipla, imi aket ayo ti aket atul dukum keyila, 42 weng yaapkan baka-bamdipya bokolip: Tunum kalawaali, Josep ami man Yesus kemin, ami awak-aalap ili itamsup kemin, kaali tawaal diim tunum nulultap. Kemin, ali kanimin o, kala-lomdala, nuli ibokoya-lomda: Nali abiil tikiin kawu talsii no, kalba ni? kemipla, 43 Yesus asiik bokoyila ko: Kipyo, disa kaa aket atul kep-na-lomdip, weng yaapkan baka-bam ale, weng yen-bam takena-una-tala-kemin daa yo! 44 Tunum maakup ma ayo dok kano-somdaya, almi aket fukunin kaali, tildang nami diim kaa taloma disa; kemin ale, Atok nam-baala talsii alalta, tunum iyo ulela im-taldang daap-naya, ilom am mafiing daanokomu kulu asuk yim-foliya, tam tiinokomip. 45 Kemin, sawaayak kawu, profet ita God ami Sukon Tem weng dolsip kabak-ali boko-lomdu: God ayo taba-lomda tunum so, unang so, alik iyo alami kukup kaali, kukuyokoma no, kalsu. Kemin, tunum unang alik ili God ami weng kaali, weng san-ilomdip utamip kiili, nami fanang tildang talen-umbip o. 46 Tunum ayo ma Atok ami tiin tituun dik-yak dela atamsa dinim; kemin, ti maakup nata-kup God so bom ale, atamsi no. 47 Ibi weng kalawuuli tituun weng bokoyokomi kemin, unang tunum iyo ma nami lak kaali, duulip namti, kiita fan ili suunkup ilin unang tunum kebip o. 48 Nali nalta suunkup ilin kaami ima bret kemin o. 49 Sawaayak kawu, kipni kawil-fakal iyo ima tambal mana kaali, disanang bokon kawu bomdip in-bisip. Yale, iyo bombii tiltam tunum sawal kele, taansip. 50 Lale, suunkup ilin ima bret abiil tikiin kawu talsuu kaa, akal alik o. Kanola tunum iyo inamnip namti, taanokomip dinim; 51 nalalta abiil tikiin kaami suunkup ilin ima bret kemin, abiil tikiin kaali, kelali tildaak talsii. Kemin, tunum ayo kawanta suunkup ilin ima bret kaali, kuluu inamna namti, ali suunkup suunkup ilokoma no. Suunkup ilin ima bret kaa kolokomi kaali ti, nami angtiil uyo lo-tabokomu kaata, kuyokomi kaali, tawaal diim kasel ipni iliim boyiliya, suunkup ilin unang tunum ke-lokomip o, kala kanum bokoyila.
52 Kemin, Juda kayaak kamok kamok iyo weng san-ilomdip, nikil iyo aket atul-kup ke una-tala-ke-bam, weng aal dikin-una-tala-ke-bamdip bokolip ko: Tunum kalawaali dok kano-somdaya, almi tiil kaa numi kuyila inam-nokomup i? kemipla, 53 Yesus asiik bokoya-lomda: Nali tifaneng bakayimbi kemin, ibi Dukum Ami Man nami tiil so, kiim so, iyo inam-nokomip disa namti, tiin kawang suunkup ilin kaami kukup uyo ipni iipyak tem kawu ilokomu disa. Kemin, 54 tunum unang kii kanta nami tiil so, kiim so, iyo inan-umbip namti, tiin kawang suunkup ilin kaami kukup uyo ilmi iipyak tem kawu be. Kemin, am mafiing diim kabaku nita yim-foliya tam tiinokomip. 55 Nami tiil uyo atin ti ima; ale, nami kiim uyo atin ti wok inin o. 56 Kemin, tunum ayo kawanta nami tiil so, kiim so, iyo inan-umba ayo, nimi diim kawu bombe aa, nakal ami diim kawu bombii no. 57 Atok ali nami nam-baala talsii, ali tiin kawong miit kayaak kemin, ata ami titil kaali, kup-nala suunkup bom tiinsi ultap kemin, nali tiin kawong miit kayaakim kemin, tunum ayo nam-buu-lomda ina namti, kaali nami titil ayo kolila, ali suunkup suunkup ilokoma no. 58 Nali nalalta, fan suunkup ilin kaami ima bret kemin, abiil tikiin kaali, kela tildaak talsii. Kemin, ima kaa kipni kawil-fakal disanang kawu bomdip im-bomdip taansip kanolin daa; tunum ayo kanola suunkup ilin ima bret kalawaali ina namti, suunkup suunkup ilokoma no, yakale, 59 Yesus ayo Kapeneam lotu am kaptamu weng kaa, kanum bakayin-bam kukuya ko.
Yesus ayo boko-lomda: Suunkup ilin kaami sang bakayin ayo ti kalabi no, kalsa kaami sang kaata ko
60 Yesus ami daang bakaalin tunum yaapkan iyo weng kaa weng sanbip-kup, bokolip ko: Weng kaa bakaba kaali, uluum tabin weng kemin, kawanta weng kaa weng san kaal-ke-lokoma yoko? 61 Kanum bokolip katale, tunum ma ayo Yesus ami bokolama dinim. La, ali itama yi, Aket atul weng kanum boko aket fukunbip kala, kalale, itam-ilomda asiik bokoya ko: Kanolin weng bokoli kaa, kipni aket tem kabak ku-mafak-daaya nema? 62 Yak kanolip kulaali, ti ipkal nitamiwa yi, Dukum Ami Man Nali asuk tam nalami suunkup ilin kaami abip bombii kela talsii kaali, una kalip namti, ibi kanimin o, kalokomip i? Kaakal, kipni aket tem kabak ku-mafak-daayokomu nema? 63 Ibi tawaal diim kaldaak-ami mafek mafek kiimi aket kiita tiltam yan-ilomdip, ibi dong dokoyilipya, ibi suunkup ilin unang tunum ke-lokomip disa. Kemin, God ami Sinik ata unang tunum imi aket tem kaali, bam-dakaayin-balaya, aket fal-siki-lomdip, suunkup ilin unang tunum ke-lokomip o. Kemin, weng kala bokoyili kabak-ali Sinik Tambal alalta bam-daayilaya kawu, ibi God ami suunkup ilin unang tunum kelin o, kalbi. Yale, 64 iip maakup maakup ibi nami lak kaa duubip disa yo, yakaya kemin, Yesus ayo sawaayak kaptoowu yakyak kutal kamala kalawu diila kaata, utama yi, Kii kawanta nami lak kaali, duulokomip disa yo, kala, kala-lomda tunum ayo kawanta nam-baala yak waasi imi sikil diim abam-nokoma kala utamsa kemin, kaa kanum bokola ko. 65 Ayo kanum bokoyale: Kaa sawaayak kawu utamsi kemin, ibi bokoyili: Kanola Atok ayo tunum imi titil kuyokoma dinim kaali, dok kano-somdaya, tildang nami miit tem tal-ilomda nami lak kaa duulokoma disa yo, kalbi no, kala ko.
66 Yesus ami daang bakaalin tunum talangkal iso, malo yaapkan ma iso, nikil iyo bomdip, daang bakaalin tunum yaapkan iyo ami weng uyo kanum bokola weng san-ilomdip, weng kaa uluum dukum o, kala-lomdip iyo aso tal-unemin kaa, kelalip tabanip. 67 Kemin, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum talangkal imi bokoya-lomda: Ipkal iso unum o, kalbip ema? yakale, 68 Saimon Pita ayo Yesus ami bokola: Kamokim kapyo, kanum bokolap. Yale, nuli kambop-ta kawanmi fanang unokomup? Tunum maakup kapta-kup suunkup tiin kawong miit kaami sang kaa, kukuya-laabap. Kemin, 69 kabi numi aket bam-daayilawa, utamuwa yi, Kabi God almi tunum tambal ale, atin ti ban dinim tam-buu-lom tam-baala taldaak tal-salap, maakup kapta-kup kala, kalbup o, akale, 70 Yesus asiik bokoya-lomda: Nalta tunum talangkal ibi ulelasi kemin, ipni iipyak tem tunum maakup ma ami aket tem ayo sinik mafak tal aba yak ami tiling tem unokoma. Kemin, ali Tunum Mafakim ami man keba no yakale, 71 Yesus ali weng kalawaali Judas ayo Keriot abip kayaak, Saimon ami man ami sang kaata bokola ko. Judas kaali, Yesus alami daang bakaalin tunum yale, asuk fal-siki-lomda, Yesus ayo baayala, yak waasi imi sikil diim abamna aalokomip, ata no.