7
Yesus ami nakal-fakal imi aket fukunin kaali, boko-lomdip: Yesus ali God ami man disa yo, ke-bisip kiimi sang kaata ko
Bombiile, Yesus ayo utama yi, Juda kayaak imi kamok kamok iyo nelum o, kalbip kala, kalale, Yesus ayo Provins Judiya kaa tal-unemami daa yo, kala-lomda, Provins Galili kawu tal-unema ko.
Juda imi Sel Am Disa Kiin Sin-yaamin ami iintang am kaali, mepso tuluya kemin, 3-4 Yesus ami nakal-fakal iyo tal bokola-lomdip: Tunum ma ayo kayak kayak kiita nitamik o, kala namti, ami okok kemin kaa maaklo yawaal-daa nolokoma disa; ali ti fatap diim kulu nuu-mokoma. Kanolin kemin, kapkal kanolin okok kemin kaali, kanumon o, kalap namti, kapkal tal fatap diim tal-ilomdap, unang tunum yaapkan imi tiin diim kawu kanu-balawa yo. Provins Galili kalawaali, kela din Provins Judiya din-ilomdap, kapni kukup akal alik ma kanu-balawa, kapni daang bakaalin tunum Judiya kawu ilin iyo titamik o, akipla, ami nakal-fakal kiili, kaa God ami Man o, kalsip dinim kemin, weng kaa kanum bokolip ko.
Yesus ayo asuk nakal-fakal imi bokoya-lomda: Nami am kaa kama daan tiltam tilin dinim bombu; lale, ibi suunkup am daan-laan-umba kaali, numi am daanbu no, ken-unbip. Kemin, tawaal diim kaldaak-ami unang tunum kiili, ipni itam finan-daa-lomdip disale, nali imi kukup mafak kaa ken-umbip kaami sang kaata, bakayin-biliya kaata, ili nitam finan-umbip. Kamala kaali, ipkal iintang am daanbu kemin, din Jerusalam kawu lotu kemin o! yiki. Lale, nami am kaa daanin disa; kama bombe kemin, kamala kalaali nili din iintang am kaa, din unokomi dinim, yaka-lomda Provins Galili kawu ila ko.
Iintang am daanu ima im-bilip, Yesus ayo din Jerusalam unang tunum imi kukuyin-bisa kaami sang kaata ko
10 Yesus ami nakal-fakal iyo unipla, akal ilanale, yak aba din am iintang am daanuya, ayo, Unon o, kala. Katale, ali fatap diim kawu unsa dinim; ayo sawaan tem liip una. 11 Iintang am daanba diim kulu, Judiya kasel imi kamok kamok iyo Yesus kaa atamin disa bomdiwa, unang tunum imi dik-daaya-lomdip bokolip: Kaa doku bombe ni? kemipla, 12 kawu unang tunum iyo maaklo akolkup weng boko una-tala-kemipya kawu, malo ma bokolip ko: Kaali tunum tambal o, kemiple, malo ma ita bokolip: Ee, kaali unang tunum imi ibakayin tunum o, kemip. 13 Katale, ili Juda kasel imi kamok kamok imi atul kaata, itam finan-daa-lomdipla kemin, tunum iyo ma Yesus ami win kaali, ma ku-fatap-daa bakamalip dinim kelip. 14 Kemin, iintang am daanbu kaali, am anung ma disa kelale, am anung ma bombe kawu, Yesus ayo tam lotu am diilim kaali, tam-ilomda unang tunum imi weng uyo kukuyin-bamda bakayilala, 15 Judiya kasel imi kamok kamok iyo ami weng bakaba kaali, weng san-ilomdip aket dukum fukun-bam boko-lomdip: Yak kanolin tunum kala numi skul ma kama-unsa dinim; lale, kaa doku utam-laamin dukum kaa, dik-daa kuluusa kemin, kanum bokola yoko? akipla, 16 Yesus asiik bokoya-lomda: Kukuyimbi kalawaali, nalmi aket fukunin kaata-kup ibi kukuyinbi disa; God, nam-baala talsii, ami weng kaata-kup bakayinbi no. 17 Tunum ayo ma God ami aket fukunin kaata-kup, kutal-fukulon o, kala namti, kanolokoma kaa, ali nami weng bakabi kaali, utama yi, Kaa God ata bokolaya tal bakaba ne? alalta disa alami aket fukunin weng tal bakaba ne? kala, kaal ke-lokoma. 18 Tunum ma ayo alami aket fukunin weng-kup bakaba namti, ayo Kanu-biliya, unang tunum iyo nitam-ilomdipya, nami win kaa, kufup-nin o, kalba kayi! Aa, tunum ma God ata nam-baala talsii ami win kaata-kup kufolon o, kalba namti, ali ibakamin weng kaa, bakamin dinim; weng tituun-kup bakamin tunum o. 19 Kemin, sawaayak kaali, Moses ayo Lo umi weng ma kukaa-daasa. Yale, alik ibi lo kuuli ma kutal-fukusip dinim; kemin, ibi kanimin o, kala-somdipya, nali nelum o, kalbip i? yakale, 20 unang tunum isiik bokola-lomdip: Kabi sinik mafak ata nema kapso bombe kemin, bakap-tamba nema yo? Ili kawanta telum o, kalbip yoko? akipla, 21 Yesus asiik imi weng kanum bokolip kaali, bokoyila ko: Nali lotu kemin tambal akal alik ma nosii kawu ipni aket kaali, ku-foyilu fanang mafak keyasuu. 22 Moses ayo Lo ma kuuyilale, kukuyila-lom: kemin iintang am daansuu diim kawu okok kemin tambal akal alik maakup ma nosii kawu ipni aket kaali, Man tunum ayo kuule, bii am fetkal kelale, angtiil ipnaal kaa, bola-yaamin kemin, ibi kaali utamsip. La, man kaa am oklungkal kela namti, kaali God ami iintang am daana kala kalip, kaakal ami ipnaal kaali, bola-yaabip o. Kaa Moses alta-kup kanolin kukup kaa iluusa disa; awil-fakal ita siin kawu nuu-bisip. Yale, Moses ami kukoliwa, ayo ipni kukuyinsa. 23 Kemin, ipni Moses ami weng kutiisa kaali, lo-laamin dinim, kibi kutal-fukulin o, kal-bomdipla, God ami iintang am kaa, ibi man ipnaal bo-kukan-tiiyin-bamdip, Kaali tambal o, ken-umbip. Kemin, nakal ipni kanun-umbip tap, nakal iintang am ma daanuya, tunum ayo dap-talalulila tambal keba kemin, ibi kanimin o, kalaliwa, nami aket atul-kup kukaap-nambip yoko? 24 Ibi disa kawu bomdip tiin kaata-kup natafiimin daa; talalu nitafii-bamdip, tambal-kup nuuba ne? mafak nuuba ne? kemin o, kala ko.
Tunum kalawaali, God ata uldaa-dabuusa tunum ema yo? kala dik-daansip kaami sang kaata ko
Mat 11:27, 12:23, Jon 7:45-49, 8:55
25 Ami weng kaali, bokola disa kelule, kulaa Jerusalam unang tunum malo ma iyo bokolip ko: Tunum kalawaa kamok kamok iyo aalum o, kebip namti kalabe nema yo? 26 Kaa atamin! Ayo tal unang tunum yaapkan tem kalawu ilmi tiin diim weng bakaba kawu, kamok kamok iyo weng kaa ma bokolamip disa kelipla, kamok kamok iyo maaklo atam, Kaali God ami uldaa-dabuusa tunum o, kala ali Kraist ata no, kala-lomdip aket fuku-daka-bam kenbip ema? 27 Daa. Nuli atamupla, Ali kaloku ma kela talba kaali, kaal-kebup. Yale, Kraist ami talokoma kaali, utamduwa, Awu, kaali kaloku talba no, kalokomup disa yo, kalip ko.
28 Yesus ayo lotu am diilim kaptamu kukuyin-bamda, ayo weng dukum-kup bokoya-lomda: Ibi nali nitam-ilom nami doku talsi kaali, ibi fuku-daa-lomdip kaal-kesup o, kalbip. Katale, ibi talalu nali natamsip disa yo. Nalami aket fukunin kaata, talsi disa; God ayo fan bombe kemin, alalta nam-baala talsii. Katale, ibi kaa talalu atamsip disa yo. 29 Nata-kup atamsii le, Alim maakup bom-ilomdupla, kawu nam-baala talsii kemin, nata atamsi no, kala ko.
30 Kanum bokolaya, ayo dap-tal-fukulum o, kalip. Lale, ami taanokoma kaami am kaali, daan tiltam tabin disa kemin, God ata del molaya, iyo dap-tal fukulamip dinim kelip. 31 Katale, unang tunum yaapkan iyo Yesus ami lak duulip kii boko-lomdip: Kraist kaa, God ami uldaa-dabuusa ami talokoma ami kukup yaapkan akal alik nuu-mokoma kawu, tunum kalaami kukup akal alik kaa kanum tabasa kaali, kabaak banokomu disa; kemin, Kraist kaa, God ami uldaa-dabuusa tunum namti kula bombe no, kalip ko.
Yesus almi tam banokoma kaami sang bakayinsa kaata ko
32 Tunum unang yaapkan iyo Yesus ami sang kaali, weng san-ilomdipla, kala weng bakamipla, Falosi iyo weng selipya, iyo kanum bakabip, kala, kala-somdipya, Falosi so, awem tunum imi kamok kamok so, iyo lotu am bolis yim-baalip din Yesus ami dap-tal-fuku-lomdup sok dedulum o, kala uniwale 33 kulaa, Yesus ayo almi taanokoma kaami sang kaa, unang tunum imi bokoya-lomda: Nali ipso bombii ke-lokomi disa. Nali asuk keyilali, asuk God nam-baala talsii ami fanang unokomi. Kemin ale, 34 nami din ilokomi kaa, ibi ma taang-kala-lomdip tal aba tam nami ilokomi kaa, din unokomip disa yo. Ibi nami fenokomip. Lale, ibi nita-mokomip dinim o, yaka ko.
35 Kanum bokoyilaya kemin, kamok kamok iyo weng bokola una-tala-ke-bam taken-bam bokolip: Ali dok banaya, nuli atamin disa ke-lokomup i? Ayo nuli keyilala, umbilin Juda imi sawaayak din abip Grik kasel imi abip ma laabip kawu iso bomdala, Grik imi weng bakayin-bam kukuyokoma nema? 36 Ali boko-lomda: Nali din kawu ilokomi kaali, ibi taang-kala tal aba din unokomip disa yo, yakale, weng ma kaata boko-lomda: Ibi nami fen-tal-une-mokomip. Yale, kibi nita-mokomip dinim o, kala kanum boko kela kemin, weng kabak-ami miit kaa kanimin o, kala ni? kemip.
Yesus ami unang tunum imi suunkup ilin kaami wok kaata kuyon o, kalsa kaata ko
Jon 4:10-14, 6:35, Rev 21:6, 22:1,17
37 Juda imi Sel Am Disa Kiin ami iintang am kaami am mafiing diim daana kaali, am dukum daanule, Yesus ayo kulu tal aba tam unang tunum imi tiin diim kawu tola-lomda, weng titil-foko bokoya-lomda: Kipyo, dok kanolin tunum ata ma wok tinap kelula, nami fanang tala namti, ali wok kaata ma koliya, ayo inamnak o. 38 God ami Sukon Tem weng kabak boko-lomdu: Kawanta nami lak duulokoma namti, ali nami suunkup ilin wok kaa dalawa-laamin dinim kaali, ma koliya ami aket tem kaali, suunkup donga-lom basel-balaya, ayo kayak kayak iyo dong dakaayokoma no, kala kanum bokosu no, yakale, 39 Yesus ayo God ami Sinik ami faldak-tiimin weng ma bokola kaali, unang tunum iyo kawanta God ami lak duulokomip namti, God ayo taba-lom almi Sinik kuyokoma ami sang kaata bokola. Kemin, am kula daanbu kaa, Yesus ali tawaal diim kala kela Aalap God ami fanang unin dinim ilala, God ali alami Sinik ayo dabaala tildaak tilin dinim ilaya, Yesus ami weng kaa: God ayo almi Sinik ayo kuyokoma no, kala-lomda kanum bokosa ko.
Unang tunum iyo Yesus ami sang kaali, weng san-ilomdip weng aal dikisip kaata ko
Jon 7:27
40 Unang tunum yaapkan iyo kanolin weng kaali, weng san-ilomdip, malii ma iyo bokolip: Atin ti faneng te! tunum kalaali profet imi God ami weng bakayin tunum talokoma no, ken-umbip namti ata te! kemiple, 41 unang tunum malo ma ita boko-lomdip: I fan, ali God ami tunum uldaa-dabuusa tunum Kraist o kaliwale; aa, malo ma kiita boko-lomdip: Kraist ali Galili kayaak disa kemin, kaali Kraist disa yo. 42 God ami Sukon Tem weng kabak-ali boko-lomdu: Kraist kaali, Devit ami man loop o, kalale, Devit ami abip diildiil Betleam kawu duulokomu no kala, kanum bokosu kemin, Yesus ata daa. 43 Kemin, unang tunum iyo Yesus ami kalan o, kala biki-lom yak-una-tildak-una-ke weng aal dikimipla, 44 tunum malo ma kiita, Yesus dap-tal fukulum o, kalip. Katale, tunum ma ata taba-lomda Yesus ayo yak dap-tal-fukulin dinim, kelip ko.
Tunum kamok kamok Yesus ami lak duulin disa kesip kaata ko
Jon 7:32-36
45 Lotu am bolis iyo Yesus kambola asuk din Falosi so, tunum awem imi kamok kamok iso, imi fanang din itamipla, iyo dik-daayilip: Ibi kanimin o kala ayo dap-tal-fuku dibii-tilin disa kelip yoko? yikipya, 46 lotu am bolis isiik bokolip ko: Sawaayak kaa tunum alaltap ma bomdala, kanolin weng tambal kaa ma baka-bisa dinim o, kalalupla kemin, kela tulup o, yikipla, 47 Falosi iyo bokolip: Kulaa ipni kasen-kasen-yin-bamda bakayilaya, Ibi fan o, kala kambola tilip ema? 48 Falosi nusole, kamok kamok iso, nuli katip so ma ami lak duusup disa yo. 49 Ale, unang tunum Yesus ami lak duulin kiili, Moses ami Lo utamsip dinim kemin, iyo God ayo itama yi, Kii win dinim ke maaklo ke-lokomip o, yinsa no, kemip.
50 Kanumipya, tunum kamokim ma iso tiinbip ayo, Nikodimas ayo siin kawu din Yesus atama weng bakamsip ata, ap-tunum kusal imi bokoyila ko: 51 Numi Lo kaa boko-lomdu: Ibi tunum ayo disa kawu dabuu dap weng bakamin baan diim kaa dakamin daa yo kalsu! Kemin, kamasi ami weng kaali, kuluu-somdipya, kaata ami weng sole, kukup so, kiita talalu utam-somdipla kawu, kaata dap weng bakamin baan diim uyo daalin aa! kalsu no, yakale, 52 iyo atafiimin weng kanum bokolip: Kabi Galili kayaak ililtap win dinim tunum ke-lomdap, kanum bokolap o? Kabi God ami weng kabak talalu tik-tii-lomdap utam, Awu fan, Galili tunum ayo ma tiltam profet ke-lokoma no, kalsu daa yo, kala-lom atamdawa yo, akipya, 53 [unang tunum alik iyo sekela alami am e kala une-bala-tale-bala-kelipla,