10
Yesus ami daang bakaalin tunum ilmi-kup 72 kiita, yim-baala din almi okok kamansip kaata ko
Ap 13:51
Kemin, kaali disa kelule, Kamokim Yesus ami aket fukunin ayo bom bii-somdila, kaata kawu abip ma ma tal-unemon o kala-lomda ayo tunum ilmi-kup 72 kiita ulela-lomda, alep e kala yim-baala abip e kala un-un-kelin disa bom iliple, Yesus ayo weng ma faldak-tii bokoya-lomda: Unang tunum yaapkan kiili, Yesus ami lak duulin disa lale, iyo God ami weng uyo weng san-kaamum o kebip kemin, kiili wiit yakaana-laabu kanolin tap. Lale, wiit dakamin tunum iyo alep-kup kemin, (mep wiit dakamin tunum kuliili, tunum ita God ami weng kulii yang unang tunum imi bakayin ita kemin), ibi God ami beten kamaan-bilipla, alta okok kemin tunum yaapkan iyo ulelale, yim-baala din iltipni diim aba-lomdipla, kipso maakup din unang tunum God ami weng ayo bakayin o!
Kibi yim-baalila unin o. Kanola ibi unokomip kaa, tunum ili saak miyaan apliip imi sipsip man an-fakan-umbip tap ke, tal yam-mafak-daka-mokomip. Kemin ale, ibi kuu talalu utafii-bamdiwa kayi! Kipni unokomip kaali, tuumon kii kulii-unemin disa; aa, ima men ayo abuu kulii-unemin disa; yak yaan-alom kusnum aso ma kulii-unemin disa; aa, liip kawu un-bom talaalip unang tunum iyo liip kawu tala-tala duk-duulip kaa, tiin-bom weng bakayin disa; weng-kup umuuya ti abiltap din abip aba nami sang kaata, bakayila-une-bala, tale-bala kelin aa! Kanola suunkup am une-mokomip kaali, kamasi kaa am kasel iyo weng fokoya bokoya-lomdip: God alta am kaptam kasel ibi tiin mo-balala, kipni fanang dakamin ayo ti balili-kup kala, bom-biliwa yo, kala-somla kemin, am kaptam bombe kaa balili-kalin tunum namti alta bokoya-lomda: Ibi tan ke tilip o, yokokoma kemin, God alalta kukup tambal ma kuyokoma. Katale, ali balili-kalin disa kela namti, tiin so, aket so, kiita-kup, Awu, kaa tilip u, kalale, ali weng umuuyokoma disa. Kemin, God ali kukup tambal kaa, ami kolokoma dinim. Kemin, ibi abip kaptamu bomdip unang tunum kukuyin-bam ilip kaa, kibi din am kusnum kusnum kaa sin-laamin disa; ti kamasi din am kuluulip kaptamu-kup bomdipla, ima aye, ok aa, saak yak dok kanolin inin-inin kuyip uyo ti saak inin-kup kemalip ko. Kemin ale, ima kukaayin-bilip inokomip kaalile, kipni okok kamayin-biliple, kaami tiim kaata, ima kukaayin-bilip inokomip o.
Abip unum o, kalalip din itamipla, Ipyo, tan ke tilip o, kalalip iyo yim-bii din dok nolin ima ma ayo kuyip namti, kulaa ti inin-kup o. Kibi abip kasel unang tunum mafak umkaan-unsip imi yam-talal-bam imi bokoya-lomdip: God ali kipni bokoya-lomda: Kibi tiltam nalmi miit tem tiliwa, tiin molokomi no, kalba kaali, mepso dikipnu no, yakan-kaamiwa kawu, kaal kelik o. 10 Din abip ma ayo din itamipla, Abip kaptam ayo tiin aa, fanang aa kiita-kup itamipla, iyo weng umuuyin disa kelip namti, yang abip iip kulu tolale, iltipni kukup kaata-kup, kanola sung ilol tal ipni yaan diim tabuubip kiiyo, diliit mo fokolip yak abip kayaak imi diim uniple, ibi bokoya-lomdip: 11 Kipyo, weng san bom ilipla, ti yaap ke tilip o, yokolip disa kelip. Kemin, kiltipni abip ami sung diliit mo binalup din unu kaali, iltipni diim kawu bom-bulu yi; Nuli kamboya unabup kemin, weng katip ma bokoya-somdupla unum o, kalup. Kemin, talalu weng san bom iliwa! Nuli God ami weng kaali, Tiltam nalmi miit tem tiliwa, tiin molokomi no, kalba kaayo, mepso dikipnu kaali, iltipni kuliiya tulup. Katale, ibi weng sanin disa kelip. Kemin, kuno iltipni san o, yakalip, abip kasel kaptam iyo kanum bokoyilalip kamboya unolip kayi! 12 Kemin, nali abip kasel kaptam-ami sang kaata ma bokoyokomi kemin, sawaalak abip ma bom-biisu umi win kaali Sodom ale, abip kaptam-ami unang tunum imi kukup kaali ti, atin mafak ke-bilipla, God alta taba-lomda abip kaptam ayo ku-mafak-daale, kuno unang tunum iyo yam-mafak-daasa. Kemin ale, God ami am mafiing diim tiltam tabula, Sodom kayaak imi angtiil yol kukaayokoma kulaali, katip so ale, abip kaptam-ami dok kanolin tunum ita God ami weng, weng sanup disa yo, kalalip babon tal-unebip kiimi angtiil yol kukaayokoma kaatale, atin ti sakbaalkan dukum kuluulokomip o, yakale, Yesus ayo tunum ilmi-kup 72 imi weng bakaya ko.
Yesus almi abip kasel unang tunum imi weng ma, weng san-kaamin disa kensip imi sang kaata ko
Mat 11:20-24
13 Kulaa, Yesus ayo abip alep kaptam-ami unang tunum weng uyo bakayin-bam ale bokola: Korasin kasel so, Betsaida kasel so, kipyo. Kibi iifan mokop soyal o! Nali kukup ukol ulmi kusnum kusnum kiili ti kipni abip alep kaptamu kanumsi. Lale, kipni aket fukunin ayo ma fal-siki-lom ban wakamin kaali ma, kensip disa te! Nali kanolin kukup ukol ulmi kusnum akal alik akal alik miit ma miit ma imi abip Taya so, Saidon so, kaptamu ma kanumsi dinam, abip kasel God ami atamin disa ita atam-somdipla, imi ban wakamin kuuta, aket uluum keyulala ilmi aket uluum kaami kukup kuuta kuluu-lomdipla, yek ayo tuk-duu-lomdip, ilimi angtiil diim ayo kabii-bam ale, ilim kaal mafak balal-tibin kaata, miki-lomdip dinam kaa, aman duluum bi-lomdip ilmi ban wakamin kii kambola-silip. 14 Kemin, kanola am mafiing diim tiltam tabokomu kaali, kanola God ami angtiil yol dukum kukaayokoma kaa, God ami Taya kasel sole, Saidon kasel so, imi angtiil yol kukaayokoma kuluuli, katip so kemin. Kata, fan kiptale, angtiil yol sakbaalim dukum so, namti kipta kuluulokomip te! 15 Aa, Kapeneam kasel kipkal, kibi boko-lomdip: Alik nuli ti din God ami abip kawu ilokomup o, kalbip. Katale, kaa fan disa; kibi nami weng kaa, weng san-kaamin disa kesip. Kemin, ibi fokoli daak abip mafak unokomip o, kala Yesus ayo abip asuumano kaptam-ami unang tunum imi kanum bakayila ko.
16 Kemin, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum ilmi bokoya-lomda: Dok kanolin tunum kiita, nami daang bakaalin tunum kapni weng ayo weng san-kaama namti, ayo nami weng, kakal weng san-kaap-nin tunum ali kulu bombe. Kemin, kanta kapni weng kaa weng sanami disa yo! kala namti, kaata fan nami weng kaa, weng sanami dinim o, kalba namti kulu bombe no. Ale, tunum kaa dok kata God nam-baala talsi, nami weng kaa weng sanami disa yo, kalba namti, kulaali God ami weng kaa weng san-kaamin dinim namti kulu bombe no, kal-bomda almi daang bakaalin tunum imi kanum bakayila ko.
Asuk daang bakaalin tunum 72 iyo Yesus ami fanang tal atamsip kaata ko
17 Daang bakaalin tunum 72 imi okok kem yakyak bilip bii disa kelula, asuk tal Yesus atam-ilomdip, fiyaap duumin dukum kaali, duu-bam Yesus ayo bokola-lomdip: Kamokim, kapyo, sinik mafak kiili, kapni win ata-kup baka-bulupla kawu, ili numi weng kaata, weng san-ilomdip tunum iyo baa tukuya unem-solip o, akiwa, 18 Yesus asiik bokoya-lomda: Kanu-biliwa kawu, nakal utami yi, Setaan ami titil kaali kabaak ban-ilomda ayo baabaa dabaalin tap ke-lomda kasentap abiil tikiin kawu kutal daak tawaal diim daaba kala, kalasii. 19 Kemin, ibi weng selin! Nali nami titil kaa kipni kuyasii. Kemin, liip un-bomdipla, inap sole, malepkan so, imi diim kawu yaan ta im-baak molokomip. Lale, kaa yelokomip disa. Kipni titil kaali, nami waasi Tunum Mafakim ami titil kuluuli kabaak banula, kipni titil kaata, uta uta ke-lokomu. Kemin, yak mafek mafek mafak ita ma taba-lomdip, yam-mafak-daalokomip dinim, atin disa. 20 Kemin, sinik mafak ili kipni weng kaa, weng san kutal-fukulin kala, kalale, ibi fiyaap duubip. Lale, kuluuli katipkan ale, mafek mafek sakbaalim dukum namti kala bombuu: ibi tal God ami miit tem tiliwale, God alalta kipni win kiili, alami Sukon Tem kabaku dola kuyak daayase. Kemin, kabak-ami fiyaap kaata duumalip te!
Yesus ami aalap God ami yaap ke yo ansa kaata ko
Mat 11:25-27, 13:16-17
21 Kemin, kulaali God ami Sinik Tambal Yesus ami aket tem ilin ayo Yesus ami aket uluum takan telale, Yesus ayo atin fiyaap duumin dukum uyo duu-bamda, almi aalap ami bokola-lomda: Atok kapyo, kabi tawaal diim kaldaak aso, abiil tikiin so, kiili tiin mosap. Kemin, (kapni kukup kaata taba-lom unang tunum imi kukup uyo kabaak banu kewa uta uta kesu. Kemin, yaap ke yo, kebi.) unang tunum maakup maakup iyo aket fuku-daa-lomdip: God ata kukuyin-balala, nuli utamsup disa. Kemin, nulumi aket fukunin kaata, kukuyin-bulula, nokol God ami mafek mafek uyo utamsup o, ken-umbip kala, kalalapla, kabi kapni aket fukunin tambal uyo kelalapla, kiiyo ma utamsip disa. Kemin ale, unang tunum maakup maakup iyo boko-lomdip: God kabi kukuyin-balapla, utamum o, ken-umbip kala, kalalapla, kiita kukuyin-balapla, utabip. Kemin, (kiiyo nimi weng uyo weng san-kaamin-kup, kemum o ken-umbip kemin,) kaayo, Aatumen kabi yaap ke yo, kebi. Kemin, kapkal, kanumin kukup uyo, kaata kanumin o, kalalapla, kapni aket fukunin tambal uyo utamsup disa yo kebip tunum imi kukaayim-bam ale, kukuyin-balapla, kaal ken-umbip o, kala Yesus ayo God ami kanum bakaan-bam bakaala ko. 22 Beten keba uyo kulaa kela-somdala, Yesus ayo tunum unang yaapkan imi diim kawu bokoya-lomda: Nami Atok God ali mafek mafek alik iyo kulaap-na tildak nami sikil diim abasip. Kemin, nali almi man alik-daap lale, unang tunum ili ma natam, Awu, kaali fan God almi man tituun o, kalsip dinim; ti Atok God maakup ata-kup ti nali natama. Ultap kemin, dok kanolin tunum ata ma nami Atok ali ma atam, Awu, kanolin tunum u! ma kalsip disa ti; almi Man nata-kup atamsi. Kemin, unang tunum nalta ulela-lomdi, nalmi Atok ami sang uyo kukuyi namti, kiita-kup fan Atok ayo atam ke-lokomip o, kal-bomda bakayila ko.
23 Kanumsile, kulaa fal-siki almi daang bakaalin tunum ilmi-kup bokoya-lomda: Mafek mafek kipni tiin diim namti kulu tiltam tabamnula, utafiin-umbip. Kemin, kipta ti tambal ma God alalta ti mafek mafek kalawiili kukuyimba kemin, fiyaap duulin o, kala-somla ko. 24 Weng ma bokoyokomi kemin, kipyo weng selin! Siin sawaalak kaa nili tilin dinim bom-bilila kawu, God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum yaapkan iso, king o kala kamok kamok yaapkan iso, ili nami ok kala kanubi kaali, ipni utafiin-umbip kaa, utamum o, kemsip. Lale, kuu utamipla, Tiltam tulu no, kalsip dinim. Ale, nami weng kala kipni bakayinbi kalawuuli kuno ti yakal weng san-kaamum o, kemsip. Lale, ili ma weng san-kaamsip disa kayi! kal-bomda ayo almi daang bakaalin tunum imi kanum bakayila ko.
Sameria tunum ami Juda kayaak ma olen-daansa kaata ko
25 Lo utamsa tunum ma ayo tola-lom, Yesus kaa dap-kukulila, weng mafak ma yak-boko-tildak-boko kela kala kalon i! kalale, bokola ko: Kukuyin tunum u. Nali dok kano-somdila suunkup tunum ke ilokomi ni? akale, 26 Yesus asiik bokola-lomda: God ami weng Sukon Tem sawaalak kawu dolsip kaali, kapkal tik-tiin-umbap kemin ale, kabak kanimin o kalsu ni? akala, 27 lo utamsa tunum ayo bokola: God ami Sukon Tem uyo boko-lomdu:
Kabi ti atuk-atuk kemin daa; kapni aket, fanang, tiin, titil, kiili, alik kulaalap yak God Dukum ami diim abu atin ami mok-kup inan-bamdawa yo, kala-somla ko. Kuno kaltapni mok inbap tap ke-somdapla, kaptum ami mok-kup inan-bamdawa yo
kala kanum bokosu no, akale, 28 kulaa Yesus asiik bokola-lomda: Kulaa ti fan bokolap. Kemin, kaata kanumap namti, kuuta ti suunkup ilokomap. Kemin, kanu-bamdapla yo, akale 29 lo utamsa tunum ayo, kanum bokolila, unang tunum kayak kayak iyo nitam, Kaali ti tunum tambalim o, nikin o kalala, ayo Yesus ami asuk bokola-lomda: Kaptum ami mok inaalan o, kalsu kaata, kawanami mok inaalin kaata ni? akale, 30 Yesus ayo mep tunum kaami weng kaali, maan tela boko-lom kayak kayak imi mok inaayin sang kaata faldak-tiimin weng ma bokola ko:
Am ma daanule, Juda tunum ma Jerusalam kela yakyak bilin abip Jeriko unon o kala una-balaya, tunum liip kutii yan kutii keya imi mafek mafek dakaayin tunum iyo, tal dap-tal-fuku an-ku liip kaa daa kela yak ami ilim bung men kiiyo, alik duk-duu kulii-un-bomdip andap liip kutiilip unip saaknin tap kela bom-balala, 31 lotu am tunum awem pris o kebip ayo ma liip kulu kutal-fuku um-bom atam talaalaya, Tunum ma kanoba kala, atama. Katale, kela yang balang liip abala kela unale, 32 kuno Livai tunum lotu am kaptam-ami dong dakaayin tunum ma tal ula, Tunum kaa ti kano bombe kala, kata, kuno ti akal liip balang biki-lom akaala una kelipla, 33 Juda imi waasi tunum Sameria ma liip kaami diim tal ulaya, Kwin, fan kalawaali imi waasi Juda tunum ma an-ku liip kala, tii unip taanin ke tiinba kala, kalale, kulaali ayo olen-daalale, 34 kulaa yang mepso kulu dap-tal miki yak marasin abang abamin ok ayo kuluu an-kutii-unbip kaami abang tem ayo abonba-kup, yak abang dinamin ayo kuluu dela ke, tunum ayo dabuu dafo dap-tam yak almi dongki ami daang kun diim tii-lom dap-tamala tii bital fatal imi tal siin-unemin am kawu daa talalu tiin mola se. 35 Sintam tuumon silva alep ma kuluu-lom am kaptam-ami tiin molin tunum ami kola-lom bokola-lomda: Tunum an-kutiibip kalawaali, kapta tambal-kup tiin molap bom-balala, bii asuk tal-ilomdi, kapni mafek mafek iktu-balap ayo yaap-nokoma kaami maan kaayo, tiip-ton o, kala tabanse no, kala Yesus ayo lo utamsa tunum ami bokola-lomda: 36 Kapni aket fukunbap kaa, tunum asuumano kii kanta tunum aabip ami aket kolase? akale, 37 kulaa lo utamsa tunum ayo bokola: Yi, tunum olen-daala-lom, dong dokolase ata no, akale, Yesus ayo bokola: Kemin ale, ti kapkal din-ilomdap kaltapni waasi imi aket kaata, kuya-lomdap kanumin kukup kuuta-kup ti kanu-balawa yo! aka ko.
Yesus ayo Mata so, Maria so, alap imi fanang unsa kaata ko
Jon 11:1-2, 12:2-3
38 Yesus so, almi daang bakaalin tunum iso, nikil iyo asuk yak aba bilin abip akal alik ma din itamipla, kulaa unang ma umi win kaali, Mata uta ti yaap ke tilip o, kalalu im-tam am daalule, 39 Mata ulmi neng Maria uyo tal Yesus almi miit tem kulu tiin-bomdu ami weng kaayo, weng san-kaa-bam tiin ilula, 40 kulaa Mata uyo fiit-bamdu, ima ayo dot-bam ale, uyo aket uluum dukum ma kewale, tal Yesus ami bokola-lomdu: Kamokim kapyo! Nami neng kalawuuli kambop-na-bulula, nalakis fiit-bamdi ima fuubi kaa, nitamin disa nobap ema? Baan uyo bokowapla tal dong dokop-nuk aa! akan-kaa-bam bakaalula, 41 Kamokim asiik bokowa-lomda: Mata, kubi ti mafek mafek yaapkan kiimi aket kaata ti tan-bulula, aket uluum kep-timbu. Katale, 42 kubi kukup maakup ma umi aket kaata-kup lukup-tula kuuli, iibap. La, Maria uli utamu yi, Kukup lukup-tu kulaabap kaa, nami weng uyo weng san-kaamin kaata nu, kalalula, kabak-ata nami weng kaa, weng san kuyak aket tem dakabu. Kemin, umi kanolin kukup kaa takan-tii-wokomup dinim o, kalala, Yesus ayo kanum bokowa ko.