9
Yesus ami daang bakaalin tunum talangkal kiimi ok kuya-lom yim-baala unsip kaata ko
Mat 10:5-15, Mak 6:7-13, Luk 10:4-11, Ap 13:51
Yesus ayo daang bakaalin tunum talangkal iyo weng umuuya alik tal mepso kulu tiliple, almi titil ayo kuyale, bokoya-lomda: Nami win diim kaata-kup sinik mafak alik iyo fotabe-bam ale, tunum unang mafak umusip akal-alik akal-alik kuluusip kiili, takan-tiiyim-bam kem-tal-unemin o, yaka-lomda, asuk bokoya ko: Ibi din unang tunum iyo bokoya-lomdip: Ibi God ami lak kaali, dukum-kup duu-lomdipla tiltam God ami miit tem tilin o, yakan-kan tal-une-bam ale, aa, unang tunum mafak umusip iyo yam-talal kaa-bam kem yakyak tal-unemin o. Kemin, unokomip kaali, bung ayo ma kulii-unemin disa; malal aye, ima men moni aa, iyo ma kulii-unemin disa. Ti disa; tunum tiil-kup unin o. Ti ilim maakup ata-kup mikile, unin o. Unang tunum kii dong dokoyipla, kuno isiik dong dokoyum o, kala-lomdip kaa isiik kipni mafek mafek kiili, kuyokomip kayi! Ibi um-bi-lom umbilin abip ma din unipla, kaali ti am maakup ma kaptamu kup tiin-bom unang tunum iyo dong dakaayinbile, keya unemalip kayi! Katale, abip kasel iyo im-tam daa ibi tiin molin dinim kelip namti, Juda numi kukup ma kaata, kuluu-lomdipla, abip kaptam ayo kambola unolip ko. Nulmi kukup kaali, sung ilol tal aba yak kipni yaan diim tabuuba uyo diliit-mo kulaalip yak abip kasel imi lo kabamnala kawu, abip kaptam-ami unang tunum iyo utamiwa yi, Asuk ilom kaa maso ma tal abip kaltam nuli dong dokoyokomip dinim o, kalin o, kala Yesus ayo kanum bokoya ko.
Kala-lomda, Yesus ayo daang bakaalin tunum talangkal iyo yim-baala din abip ma ma kawu, God ami weng tambal uyo kulii-bom bakayila-tal-une-bam ale, unang tunum mafak-alin umkaan-unsip iyo yam-talal kaa-bam kem-tal-unemsip o.
Herot ayo Yesus kaami sang kaali, weng sansa kaata ko
Mat 14:1-2, Mak 6:14-16, Luk 23:6-12
7-8 Kemin, unang tunum iyo Yesus ami sang kaayo, bakan-una-tala-ke-bam ale, malo ma ita bokolip: Kaali oksam ukayin tunum Jon ata asuk tam tiin kawang keba no, ke-biliple, kuno malo ma ita bokolip: Daa; kaali tunum sawaayak bom-biisa Elaija ata kulu tiltam talba no, ke-balale, unang tunum malo ma ita boko-lomdip: Kulaaye, kaa sawaalak profet God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum ma taansa kemin, ata nema, asuk tam tiinba no? ke-bala kemiple, kulaali Herot ali Provins Galili kaptam-ami kamokim king kesa. Kemin, unang tunum iyo Yesus ami sang ayo baka-bilipla kawu, Herot ami aptum kusal iyo weng san-ilom, tal bokolipla, Herot akal aket dukum ayo fukunsile bokola ko: Sawaalak kaali, nami okok kemin tunum iyo yim-baali din-ilomdip, Jon ami dabom kaa ti bak-duu aasip. Kemin, ali dok kanolin kaami sang kaata, weng seli ni? kal-bomda baan Yesus kaa atamon o! kema ko.
Yesus ata tunum ilmi-kup faiv tausin (5,000) imi ima kuya inasip kaata ko
Mat 14:13-21, Mak 6:30-44, Jon 6:1-13
10 Kulaa, Yesus ami kalaan tunum iyo asuk tal-ilomdip Yesus ayo bokolip: Kapyo, mafek mafek ok alik kiili, nolup tulup o, akipla, Yesus almi kalaan tunum ita-kup yim-biila, unang tunum iyo kamboya, umbilin abip ma Betsaida unip. 11 Unang tunum iyo weng seliwa yi, Yesus ayo abip Betsaida una no, kalalip kulaali, unang tunum iyo dak-daa kulii yak aba din atamipla, Yesus ayo weng umkaayin-bam, fiyaap duu-bamda bokola: Ibi atin ti God ami lak uyo duuliwa kawu, tiltam God almi miit tem tilin o, yakan-kaa-bam ale, unang tunum mafak-alin kuluusip yaapkan iyo yam-talal kaa-bam kema ko.
12 Kemin, kanu-bam bom bii am tiinule, Yesus ami daang bakaalin tunum talangkal iyo tal Yesus ami bokola-lomdip: Kapyo, bokon kala bom-bulup kalawaali, unang tunum dinim bokon kalawu bom-bulup kemin, kabi unang tunum kalawiili yim-baalap din abip ma din abip ma kawu, din ima waan ma fen-daa ina-lomdipla, kawu siik o! akan-kaamiple, 13-14 kulaa Yesus asiik bokola: Nikil kipkal inin-inin ma kuyilipla yo! yakale, tunum ilmi-kup faiv tausin (5,000) ema iyo bom-bilip. Kemin, Yesus ami daang bakaalin tunum iyo Yesus ami bokolip ko: Nuli ima yaapkan dinim; la bret awakal ale, kuno aniing alep ma kiita-kup bom-bilip kemin, kuliili tiknamip disa; kanolin kemin, ti kabi yim-baalap din kayak kayak kii dik-daayupla, ima ayo maso ma kuyip mo kuliilup taldupla, unang tunum alik kula tiinaabip iyo ifalup ina-lom solip eliye disa ye? akiwale, Yesus ami daang bakaalin tunum imi bokoyila-lomda: Unang tunum iyo bokoyilipla: Afetbi 50 e kala tiina tiina ke-lomdip tiinin o, yikiwa yo, yakale, 15 Yesus ami daang bakaalin tunum iyo unang tunum imi bokoya-lomdip: Kanola tiinin o, yikiwa, alik iyo kanola tiinip. 16 Yesus ayo bret awakal ale, aniing alep ma iyo foko-lomda titam abiil daa, God ami yaap ke yo, anba-kup, bret so, aniing so, iyo bakela kutii-lomda almi daang bakaalin imi kuyala ita unang tunum imi banuyipla, 17 alik iyo kuluu inbi-lom tiknipla kawu, Yesus almi daang bakaalin tunum iyo yak ima tinan-bamdip, kutiibip daam daam kiiyo, fakan-tal-unemsi basket almi-kup tal aba tam talangkal kiita, abuu-bilip dongnip ko.
Pita ami boko-lomda: Yesus kabi God alta uldaa-tam-buusa tunum Kraist o, ansa kaata ko
Mat 16:13-19, Mak 8:27-29
18 Kemin, am ma daanule, Yesus ayo alafin bomda beten ke-balala, almi daang bakaalin tunum iyo bital tiliwa, ayo dik-daaya-lomda: Unang tunum kiili boko-lom: Kaali kawanta ni? nakan-kaabip, kalala, imi dik-daayale, 19 daang bakaalin tunum isiik Yesus ami weng maan tela-lom bokolip ko: Aa, unang tunum malo ma iyo boko-lom: Kaali, oksam ukayin tunum, Jon Baptis ata no, ke-biliple, malo ma ita boko-lomdip: Yi, kaali God ami weng ku-fatap-dakamin tunum sawaayak biisa Elaija ata no, takan-kaa-biliple, malo ma ita bokop-ta-lomdip: Kaali siin sawaalak God ami weng ku-fatap-dakamin tunum ma saaksa. La, asuk tam tiinba no, tambip o, kem-una-tala-kemiple, 20 Yesus ayo bokola: Aa, ibi yi? Ibi nali kawanta no, nakan-kaabip i? yaka kemale, Pita ata Yesus ami weng uyo maan tela bokola-lomda: Kabi fan ti God Almi Man uldaa-tam-buusa Kraist namti kulu-balap ale, God ami dabaali din unokoma no, kal-bomda Israel-miin numi bokoyila fen-tabasup tunum namti kulu balap o, kala kanum bokola ko.
Kamasi Yesus ami taandi asuk tam tiinokomi no, kala kanum bokoyinsa kaata ko
Mat 16:20-28, Mak 8:30–9:1, Mat 10:38-39, Jon 12:25, Jems 4:1-10
21 Pita ayo kanum bokolale, Yesus ayo titil tibin weng uyo almi daang bakaalin tunum imi dil mole bokoya-lomda: Nami weng kala bokoyokomi kaali, din-ilomdip yen-tal-une-bamdip: Yi, Yesus kaali, God almi Man uldaa-dabuusa tunum o, kalalip kaata ke-bamdip bakayila-tal-unemin disa yo! 22 Ilom am ma daanokoma kawu, Dukum Ami Man Nali, kukup mafak yaapkan angtiil yol kukaap-nokomip. Ale, Juda imi kamok kamok so, awem tunum o kala pris imi kamok kamok so, lo utamsip tunum iso, ili daang ukup-na nitam suun-bamdipla, iyo nam-baalip yak nulmi waasi Rom kayaak imi sikil diim abamnila, ita nelip saaka bombii am alep keliya, tam am asuum diim kulu God ayo nam-fola asuk tam tiinokomi no, yimba-kup, 23 asuk unang tunum alik iyo bokoya-lomda: Dok nolin tunum kapta, naso din nami okok kemin kaata, okok kemon o, kalap namti, am maakup maakup yak kaltapni aket fukunin kaata-kup kanumin kaali, kambola-lomdap nami aket kaata, dukum-kup kup-na-lomdap, nami as diim angtiil yol kuluulokomi ultap ke-lom taanami kulaali, kunola taanami no, kal-bomdap, kanolin kukup kaata kuluu-lom, tiltamdap nami okok kemin kaali, kutal-fuku kulii-taba balapla yo! kala-somla ko. 24 Kanolin kemin, tunum iyo kawanta ma almi angtiil lak kaata, suunkup aket kuwa-bom, almi aket fukunin kaata-kup kanum tal-unemon o, kema namti, kaata taan-ilomda maaklo ke-lokoma; kemin ale, tunum ayo kawanta, kuno yang kunu-bili waasi iyo taba-lomdip nelamip kulaa, kuno nelamip o, kala-lomda tildang nami lak kaata-kup dukum-kup kutal-fuku kulii-taba namti, kanolin tunum kaata ti suunkup ilokoma. 25 Kuno tunum ma tawaal kala dik-daa kulaasu kalawaami mafek mafek alik kiita ti kaa-bam ilomda saaknala, ami sinik ayo maaklo kela namti, almi mafek mafek kiita taba-lomdip dong dokolokomip ema? Disa te! Kabak dok kano-lomdip dong dokolokomip disa. 26 Tunum kanta ma nami win ayo kufup-nin dinim ke-bamale, kayak kayak kiimi itam suun-daa nami weng ayo bakayin disa kema namti, am ma daanokoma kaali, Dukum Ami Man Nayo, nalmi falala-kalin so, Aatumen God ami falala-kalin so, ensel atin tambal-kup tabasip imi falala-kalin kiiso, kiimi diim kawu talokomi kaa, nasiik tunum kaami win ayo kufolokomi disa ale disa. Ali ti disa kayi! aka-lomdi ali dap-kan-tiilokomi. 27 Kemin, mep tituun weng kala bokoyokomi uyo, dotu weng san iliwa! Iip maakup maakup kula tola-bilip, ibi saaknin disa, bom ilom utamiwa yi, Ali tiltam king ke-lomda unang tunum iyo tiin mola kala kalokomi kayi! kal-bomda Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ami angtiil tiltam akal alik ma kelala, atamsip kaata ko
Mat 17:1-8, Mak 9:2-8, Jon 1:14, 2Pit 1:16-18
28 Yesus ayo kanum bakayinbi disa kelule, kulaa keya bom-bala bii am oklungkal kelale, kulu Yesus ayo God ami beten kamaalon o kalale, kulaa Pita so, Jon so, Jems so, ita-kup nikil foko im-tama umbitam amdu tikiin ma tam un-ilomdipla, 29 Yesus ayo beten ke-balale, daang bakaalin tunum iyo atamiwa yi, Ami tiin matum ayo akal alik kelala, ami ilim ayo namaal alik ke-lomdu tiin angkaal so kelu kala, kalip. 30-31 Kulaa, maak fak-daalin tap, tunum alep ma iyo God ami falala-kalin so tiltam Yesus almi diim kulu tolniple, Yesus so weng bakamipla, ma ata sawaalak God ami weng ku-fatap-daa bakayinbi saaksa Moses sole, ma ata Elaija so, alep ita Yesus ami kanum yakyak kulii-din Jerusalam kawu taanala, God ami, Kaa kanuman o, akase kaali, disa kelu ke-lokoma kaami sang kaata, bakalip. 32 Pita nikil iyo tiin yak keyu atin akan-unip. Lale, asuk kulaa kela tiin baa talaalipla, Yesus ayo atin ti falala-kup kala-lom tolnale, tunum alep ma tal tola kelipla itamiple, 33 Pita akal utamala: Moses so, Elaija so, kii mepso Yesus kaa kela unum o kalbip kaa kalale, yak kanolip kabak-ami miit kaa talalu utamin disa ke-lom ali atin babon daa-lomda Yesus ami bokola-lomda: Kamokim kapyo, ti yaap ke kapso tal bom-bulup kemin, nuli am kiin-laap asuumano aye ma ema de-lomduwa, ma kaata kaltapni, ma kaata Moses ami, ma kaata Elaija ami, kela deluwa yo, kema ko.
34 Kemin, Pita ayo kanum bakayim-balale, tam ibin uyo tildaak tilnong mo-imaalule, kulaali Yesus ami daang bakaalin tunum asuumano iyo suuniple, 35 ibin tem kaptamu weng ma boko-lomda: Kaali ti Nalmi Man uldaa-dabuusi namti kulube, kemin ale, ibi ami weng bakama uyo ti weng san-kaa-bamdiwa yo, kala-somla ko.
36 Kemin, kulaata weng kulu bakaba ayo disa ke kem-sulule, ibin ta tal tunum alep iyo im-tama unula, Pita nikil iyo talaalipla, Yesus alafin kela kala, kaliwale, Yesus ami tawaal diim bom ilsa kaa, Yesus ami daang bakaalin tunum ili ilmi amdu tikiin kawu mafek mafek kanum tulula utabip kaami sang kaayo, unang tunum kii ma bokoyilalip dinim ke-lom yawaal daalip.
Yesus ata man tunum man sinik mafak ta dap-mafak-daasa. La, ami dap-talalusa kaata ko
Mat 17:14-18, Mak 9:14-27
37 Kulaa, Yesus aso, almi daang bakaalin tunum asuumano iso, nikil iyo amdu tikiin kawu silip sintam kutim malang tem amdu ayo kulaa kela tildaak ulipla, Unang tunum yaapkan iyo Yesus ami liip tal-bomdip, liip fen-talabip kala, kalalip itamiple, 38-39 tunum ma unang tunum yaapkan imi tem kulaaku ma naan-bamda bokola-lomda: Kukuyin tunum kapyo, nami man tunum kuluwaayo, ali atin ti yaan maak alafin kemin, sinik mafak ta taba-lomda dukum-kup yikik dap-tal-fuku-balala, man ayo abiltap-siik naak-fakan-taba atamuple, mook daban-kup baktam-baktam-bamda sinik mafak ta dap-mafak-daalu saaka bombii tam tiin-tiin-kem-yaaba. Kemin, sinik mafak kaalile, abiltap-siik kela yak banen-umba disa. Kemin, kabi atam-ilomdapla, dukum-kup dong dokolan o. 40 Kemin, nali kapni daang bakaalin tunum imi dik-dakaayin-bam bakayin-bamdi: Kipta sinik mafak kulaa fotabamnip yak banak o, yakan-kaabi. Katale, faneng, titil-foko fotabamnip yak banoma dinim kelip o kala-lomda Yesus ami kanum bakaan-balala, 41 Yesus ayo alami daang bakaalin tunum sole, unang tunum bom-bilip iyo bokoya-lomda: Kwin! Ipni aket fukunin kaali, fan atin tituun disa kawi! Nali kipso bom bii, kayoop yaapkan dak-duusi. Kata, ibi nitamiwa yi, Kaali God ami titil kaata kuluu-lomda sinik mafak iyo fotabeba yak banen-umbip kala, naka-laabip disa yo. Nali ipso bii, am kanim kal kelila, ibi natamiwa yi, Ali ti God ami titil kaali, nokol ti kuyama no, nokokomip i? Nali ipni aket mafak fukunbip kaali, daal tabep-nu no, kala-lomda fal-siki taba man ami aalap ayo bokola-lomda: Yak kapni man kaayo dibii-tal taman! aka ko.
42 Akale, man tunum ayo almi aalap so alim tal Yesus almi mepso kulu tola bom-biliwa, sinik mafak ayo taba-lomda tunum man ayo dukum-kup an-binala daak tawaal diim abamnala, dukum-kup dabuu dap-kula-saan bii kambolale, kulu Yesus ayo sinik mafak ami mafakso no akan-kaa-bam bokola ko: Sinik mafak kabi yak banan aa! aka kem-salale, man ayo kela yak banala, Yesus ayo yak tunum ayo talalu-lomda asuk almi aalap ami kola. 43 Kemin, kanolala unang tunum iyo utamiwa yi, God ami titil dukum kaata Yesus ami kolala, kaa kanola kala, kalalipla, aket yaapkan fukun-una-tala kemip ko.
Yesus almi taanokoma kaami sang asuk bakamsa kaata ko
Mat 17:22-23, Mak 9:30-32
Unang tunum ili Yesus ami titil kabak kanola kaami aket uyo aket dukum fukun-bilipla, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: 44 Ibi nami weng kalawuuli, talalu weng san-ilomdip lukuuya-yaamin disa. Ti mepso kulu nami nak-tunum ma ayo aket fal-siki-lom Dukum Ami Man Nayo, nam-fatap-daa-lomda nam-baala yak waasi imi sikil diim abokomi no, kala kanum bokoyila. 45 Katale, ami daang bakaalin tunum ili, ami weng kaa bakayinba kabak-ali talalu bam-daa utamin disa kelip, kabak-alile, God ali weng kabak-ami miit ayo kuwaalaya kemin, talalu utamin disa keliwa, mafek mafek tiltam tabokomu kaami atul kaata, utam suun-daa-lomdipla, Yesus kaa dik-daalin dinim kelip ko.
Tiltam kamokim ke, win taba-laamin kaami sang kaata ko
Mat 18:1-5, Mak 9:33-37, Luk 22:24-27, 14:11
46 Kamboliwa, Yesus ami daang bakaalin tunum nikil iyo weng aal diki-bamdip boko una-tala-ke-bam ale, bokoya-lomda: Kaa kawanta nulmi iipyak tem kaltam bombe ata, tiltam kamokim ke-lokoma ni? kal-bomdip kanum una-tala-kemiple, 47-48 Yesus akal utama yi, Iyo yak kanolin aket kaali, fukunbip kala, kalba-kup, man katip ma ami naan-daala tal Yesus almi bombe kawu tal tolnale, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum iyo bokoya-lomda: Nami tiin diim kaali, man katip kalanolin kalawaali sakbaalim dukum kala kalbi. Kemin ale, kawanta ma man katip kalawaltap kalaali, nami win diim kaata dong dokola namti, kaa nimi dong dakaap-nin ali kaa bombe te! Ale, God ali nam-baala talsii kaa, kawanta nami dong dakaap-na namti, kaali God ami dong dakaalin tunum namti kaa bombe no. Kemin, kawanta fanang daalaya, Nali ami minlo tem unsi tunum u, kala namti, kaata fan God ami tiin diim kawu, atin ti dukum ke-lokoma no, yaka ko.
Yesus ali boko-lomda: Tunum ayo numi waasi kamayin dinim kema namti, ali numi nak-tunum o, kalsa kaata ko
Mak 9:38-40
49 Kala kanum bokoyilale, Jon ayo Yesus ami bokola-lomda: Nikil nuli tunum ma atamupla, Ali kapni win kaata, kufo-lomda sinik mafak iyo fotabamna yak bane-bilip kawu, nuli atamupla, Ali kapni daang bakaalin tunum kelin dinim bomda kanolin kaali, kanuba kala, kala-lom bokola-lomdup: Kapni disa kawu Yesus ami win kufon-bam kanubap kaali kambolan o, kala dil molup o, akiple, 50 Yesus asiik Jon so, almi aptum kusal iso, iyo bokoya-lomda: Dok kanolin tunum kaata, kipni waasi keyin disa kela namti, kulaali iltipni kayaak alaltap kemin, ibi kaa kulaalan o akan-kaamin disa yo, kala kanum bakayila ko.
Provins Sameria abip kasel imi boko-lomdip: Yesus kabi kala talemin disa yo, ansip kaata ko
51 God ami Yesus dibii tam abiil tikiin unokoma kaami am kaali, mepso tulula kemin, Yesus ayo fuku-daala yi, Kulaata atin ti Jerusalam unon o, kalale, almi daang bakaalin tunum iso nikil 52 alimal um-bom ale, Yesus ayo daang bakaalin tunum malo ma isiik yim-baala dusiin daalip, nikil yakyak bilin Provins Sameria kaami abip ma kaptamu boko-lomdip: Yesus ayo talaba kemin, am sokoma ayo ma dotola kem-sulupla, talak o, kalip. Katale, 53 Sameria kayaak kiili, utamipla, Yesus ayo tal sindala, Juda numi waasi kiimi abip dukum Jerusalam unon o kala, talaba kala kalaliwa, Kulaali, kala talemin disa yo, kala weng binalip din ileliwa, Yesus ayo kuno kelale, 54 ami daang bakaalin tunum Jon so, Jems so, nikil iyo weng sandiwa, Yesus ami tal bokola-lomdip: Kamokim kapyo, nuli God ami naan-daaluwa, wing mol lapnin ma fokola tildaak aba-lomdip abip kasel kutamali fuula kiin-abamnik o, kalbup te! Kemin, kapni aket fukunin kaata, bokoyilapla utamum o, akiwa, 55 Yesus ayo fal-siki alep iyo weng dukum-kup bokoya-lomda: Kwin! kukup mafak kaa kanumin disa kawi! yakale 56 abip kaali, kelalip din abip kusnum kaptam banip ko.
Tunum malo iip maakup maakup kiimi Yesus ami daang bakaalin tunum kelum o, kalsip kaata ko
Mat 8:19-22, Luk 14:26,33, Fpai 3:13
57 Kemin, Jerusalam unum o, kalalip nikil una-bilipla, tunum ma tal Yesus ami bokola-lomda: Kabi dok kanolin kawu tal-unemap kaa, nali ti kapso naso maakup tal-une-mokomup o, akale, 58 Yesus asiik bokola-lomda: Sinokim ali tawaal tem kabaaku tem kalabi kuu-tiile, iim de sin-laabala le, awon yakal kuno ilmi iim tem kawu sin-yaa-bala, ken-umbip. Lale, Dukum Ami Man Natale, sin-yaamin am kaa disa; ti kapkal talalu aket fuku-daalan aa! Kabi ti kanola naso tal-unemon o, kebap ema? akala 59 Yesus ayo tunum ma ami bokola-lomda: Kabi nami fanang tal-ilomdap nami daang bakaalin tunum kelan o! akale, tunum ayo bokola: Kamokim kapyo, kamasi kaa kuno kep-napla, asuk din-ilomdila, abip kawu nalmi atok ayo tiin mo-bom ilila, saaknala kawu, dibii-din dawaalila, asuk kapni fanang talokomi kayi! akale, 60 Yesus asiik ami weng maan tela bokola-lomda: Daa yo! Kabi unokomap disa; kulaa kela tildang nami daang bakaalin tunum kelan aa! Tunum kanta nami daang abam-nokomup disa yo, kalbip ilta-kup aptum kusal taanip iyo imbi din ima-laamik. Katale, kabi din unang tunum bokoya-lomdapla, God ami lak duulip tiltam God ami miit tem tiltam-ilomdip suunkup ilin unang tunum kelin o, kala bakayila-tal-uneman aa! kala mep tunum ami kanum bakaalale, 61 tunum ma ayo Yesus ami tal bokola-lomda: Nak-tunum kapyo, nali kapni daang bakaalin tunum kelon o, kalbi. Katale, kamasi kaali, nayo kambop-napla, din abip aba ilomdi nalmi awil-fakal iyo itam weng fokoya kawu, tal-ilomdi kapni daang bakaalin tunum kelon o, akale, 62 Yesus asiik bokola-lomda: Tunum ayo ima lang kaa talalu tiin molin disa ke-lokoma kaali, ami man kiili, talalu tiin mo ifa-mokoma dinim; kemin, ultap o. Tunum ali nimi lak ata-kup duuli no, kalala, ayo atuk-atuk-kema namti, God ami weng ayo unang tunum kiili, talalu kukaayokoma disa yo, kala kanum bakayila ko.