8
Unang malo ma iyo Yesus nikil imi dong dakaayinsip kaata ko
Mat 27:55-56, Mak 15:40-41, Luk 24:10
Ilom ale, Yesus ayo din abip dukum dukum so, abip katip katip so, kawu tal-une-bamda God ami weng tambal uyo bakayila-tal-une-bam ale bokola: Kiwe, kipni yang kabangu tiinaasip kaa kulaa-somdipla, tildang God ami miit tem tilin o! yakan-kaa-bam bakayin-balaya, almi kalaan tunum talangkal isole, 2-3 unang malo ma iso, nikil iyo Yesus aso, abip ma ma kaba unip. Kemin, unang kaa-bilip kiilile, siin kaali malo ma ili mafak-alin ta yim-tal-fukulin ale, malo ma kiita, sinik mafak kan-unsip. La, Yesus ata talalu-yimulala, yaawa-silip nikil kiita, ili ilmi moni ta kulii-din-ilomdip, ima kaa saanbi kulii-tal fuu-bamdipla, Yesus aso, almi kalaan tunum iso, imi kukaayin-bilipla, nikil iyo inan yaksip. Kemin, unang ma uyo abip Makdala kayaak unang Maria kuuli, Yesus ata sinik mafak ilmi-kup fetkal iyo kukan-tiiwase. Ale, ma kuumi win kaali, Joana kemin, umi imak kaami win kaa Kusa ayo King Herot ami am awak dukum kaptam-ami soldiya imi tiin molin tunum kesa. Ale, afalop ma umi win kaali, Susana kanolin kemin, unang yaapkan ma iso, Yesus ami daang bakaalip ko.
Yesus ami tunum wiit san dabakamin ami sang faldak-tiimin weng bakayin-bisa kaata ko
Mat 13:1-9, Mak 4:1-9
Tunum unang yaapkan ilmi abip ma ma kiiyo kela tal Yesus ami fanang tala-tala-ke-bilipla, Yesus ayo utama yi, Tunum unang iyo yaapkan kelip kala, kalba-kup, kulaa weng faldak-tiimin weng ma bakayila ko. Kulaa, tunum ma ayo wiit o kala-laabip kaami san kaali, kulii-din langabip kawu sekelmon o kalala, una kemin, san kiiyo sekelale, san malo ma iyo sekela daak langabip kaptam-ami liip kulu-bamniple, awon ita tal inamnip, kuno unang tunum iyo tal-une-bamdip wiit san iyo kulaak saan tal-une-bilip tambal kelakin disa ke-lom atin ti mafaknip. Kuno san malo ma kiili, sekelna daak tawaal tuum tip diim aba bikin-tibip. Katale, tuum diim kaali ok dinim kemin, taba-lom tam iip kuluba datnip. San malo ma kiita sekelna daak al mafak imi iipyak tem un-ilom tabamniple, abiltap-siik al mafak ita ita ke-lomdip, kuyak molip mafakniple, malo ma kiita daak tawaal tambal diim aba tambal-kup taba-lom iyo abuu-bi-lomdip, 100 kup abuula abuula kelu no, imba-kup, bokola: Ibi abat disa; ipkal talang tem tambal kemin, mep weng kala bokoyi uyo talalu weng san-ilomdip atamin a! kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo itama yi, Unang tunum imi aket tem kabak-ali dok kanolin ma kalala, suunkup faldak-tiimin weng bakayinsa kaata ko
Mat 13:10-17, Mak 4:10-12
Yesus almi daang bakaalin tunum iyo ami weng uyo weng sandiwa, iyo dik-daalip ko: Kamokim kapyo, nuli kapni weng kaa ma talalu kaal kelin disa kelup kemin, kabi kabak-ami miit kaayo, ifii-lom bokoyan o! akipla, 10 Yesus ayo bokoya ko: God alalta kipni aket tem ayo ifiiya kaal-kebip kemin, kipkal utam ale, Awu, Yesus ami faldak-tiimin weng bakayin-bamda faldak kulu tii fal taldak kulu tii ke-balala, nokol kaami miit kaa talalu bam-daa, Awu, kanolin kanolin kabak-ami miit kaata nu! kalale, uyo tiltam God ami miit tem talemin kaata no, kala utabip. Katale, tunum malo malo kiita, nami ok kala talalbi kaa, ilmi tiin alep alep utafiin-umbip. Katale, imi aket tem uyo ma talalu kaal-kesip disa; le, ilmi talang tem alep kii, nami faldak-tiimin eng kaali, weng san-kaan-umbip. Yale, faldak-tiimin weng miit kaa ma talalu weng san-kaan-umbip disa yo. Ti disa weng san-kaamin kaata-kup, kanun-umbip. Kemin, kaali dok kanolin kabak-ata disa, nalta faldak-tiimin weng ayo mep kanolin tunum kiimi bakayila-yaabi no, yaka ko.
Yesus ami wiit san faldak-tiimin weng kaami miit ku-fatap-daa bokoyinsa kaata ko
Mat 13:18-23, Mak 4:13-20, 1Pit 1:23-25
11 Yesus ayo weng faldak-tii bokoyila kaami miit kaali, ku-fatap-daa bokoyila ko: Kaami miit namti kala bombuu: Wiit san kaali, God ami weng kuluuta te! 12 San malo ma kiili, sekela daak liip kulu abamniple, awon iyo tal inamnip o, kali kaali, kalanolin tap o. Tunum malo ma ili God ami weng uyo weng saniwale, Setaan ali awon kiimi kukup alaltap ke tal-ilomda God ami weng yak aket tem un-ilomdu bombuu kaali, takan-tiiyilala iyo weng kaa lukuuyilula, dok kano-som God ami lak ayo duuliwa, talalu-yimulamu disa yo.
13 San malo ma kiita, sekela daak tuum tip diim aba-lom bikin-taba datnu no, kali kaali, kalanolin o. Tunum malo ma iyo God ami weng ayo weng sanbip-kup, kutal-fuku fiyaap duu-mokomip. Katale, san ultiilap bikin-tabokomu. Yale, timtim disa kebu ultap kemin, kanola God ami weng kaali, kutal-fukulokomip. Katale, talalu fuku ku aket tem daalokomip disa; kemin, God ami lak ayo du kutal-fuku bom-iliple, Setaan ayo tal yam-kuku-mokoma kawu, kela yang banokomip o.
14 Ale, yak san malo ma sekela daak al mafak imi iipyak tem unipla, al mafak ita kuyak molip, mafak-nokomip kaali, kanola tunum iip maakup maakup ma ili God ami weng ayo weng sanokomip. Yale, tawaal diim kaldaak-ami mafek mafek yaapkan imi aket kaata, aket yaapkan fukun-bam ale, moni aket fukun-bamale, mafek mafek iipnip kaami aket kaata-kup suunkup fukun-bam ale, disa fiyaap duumin kaami aket fukun-bam kemin kaata uta uta kelule, God ami weng kaami aket utale, kulaak bunu, God ami ok kaali, okok-mokomip dinim o.
15 Kemin ale, san malo ma kiita sekela daak tawaal tambal diim aba tambal-kup taba abuulip. Kemin, kaali ultap o. Tunum malo ma iyo God ami weng kaali, weng sanbip-kup, lukuuyokomu disa; ti kano dukum-kup kuyak aket tem daalokomip kaa, God ami okok kemin kaali, suunkup titil-foko kutal-fuku-bom nuu-mokomip. Kemin, kanolin kaali, wiit lap yaapkan abuulokomu kaa, 100 kup abuu-laamin alaltap o, kalala kanum bakayila ko.
Yesus ayo ilaam iilfo-laamin kaami weng faldak-tii bokosa kaata ko
Mak 4:21-25
16 Yesus ayo asuk faldak-tiimin weng akal kusnum ma kaata, bokoya-lomda: Nuyo ilaam ayo iilfo kuyak baket tem aye, iilfo kulaak bet umi minlo tem anang kawu tiilokomup disa; ti kutam asal ulumi baan diim kawu tiiluwa, am kaptam ayo iilfo falala-kup kala bom-balaya, unang tunum iyo tiltam-ilomdipla, ata-mokomip o. 17 Bom bi-lom am mafiing daan tiltam talokomu kawu mafek mafek alik sawaanasip iyo, God alalta yam-taltam fatap diim daalala, ibi kuu ita-mokomip o. Ultap kemin ale, bi-lom am mafiing diim daanokomu kawu, weng sawaansu kaali, God alta weng ku-fatap-daalala kawu, ibi weng sanokomip te!
18 Kanolin weng kaa, bokoyili kaayo, ibi God ami weng alik kaali, talalu weng san bom iliwa yo, kala-somla ko. Tunum kanta ma nami weng kaali, weng san kaal-ke-lokoma namti, kaali God ata dong dakaan-balala, kaal ke yakyak kem-unokoma. Kemin ale, tunum kanta nami weng kaali, weng sanin disa ke-lomda kaata, Nali utamsi no, kala namti, kaami weng katip ma kaa utamsa kaali, abiltap-siik lokolokomu no, kala Yesus ayo kanum bakaya ko.
Yesus ami awak sole, nakal so, kiimi Yesus fanang talsip kaata ko
Mat 12:46-50, Mak 3:31-35
19 Kulaa, Yesus ami awak so, nakal so, aptil iyo Yesus ami fanang tal uliwa, Unang tunum yaapkan ita taba-lom Yesus ayo falala dabak-mobip kala, kalaliwa, aket fukunbi: Kwin! kaata dok liip yang-ilomdupla, Yesus ami mepso kaa yang unokomup i? kemip ko. 20 Kanumipla, tunum ma Yesus ami mepso bom-bilip ayo, Yesus ami bokola-lomda: Kapni nakal-aptil iyo tam daak abip kabaaku tal tola-bomdip titamum o, kebip te! akale, 21 asiik ami bokola-lomda: Unang tunum kanta God ami weng kaata, weng san-ilom kutal-fukulip namti, fan kiita nami akamen ale, nakal-fakal namti kiita ililtap o, kala kanum bokola ko.
Yesus ami inim ami bokolala, dinimsa kaata ko
Mat 8:23-27, Mak 4:35-41
22 Kulaali am ma daanule, Yesus so, almi daang bakaalin tunum iso, nikil iyo tam bot tem tiiniwa, Yesus ayo bokoya-lomda: Tilipla, nikil kulawa kela bot tem liip yak ok kumun dukum kaami malii kaptam unum o yakala, fan nikil iyo tam bot tem abalip unip. 23 Nikil iyo un-bomdiwa, Yesus ayo akan-unale, nikil iyo yakyak umbiyak ok daang iip-iip kawu unipla, inim aalap dukum ma amdu lo kawu taldaak ok daang diim aba-lomda, ok ayo langdu kulaala tiltam bot tem un-ilomdu, nikil anu-lon o, kemule, 24 kulaali iyo Yesus ayo dap-kafangale, bokolip: Numi Kamokim kapyo, nikil nuli mepso ti taanum o kalup kemin, baan tam tiinan o! Kala-lomdip dap-kafang-niple, kulaali tam tiin tola inim so, wok lang binala tiltam tele bokobu so, ayo bokola ko: Mep inim so, wok so, kunuubip kulaa, ditang kalin o! yaka-kem-salale, inim dulul so, wok so, iyo ditang kala dinimnip. 25 Duluma kem-siliple, kulaali Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi kanum bokoyila ko: Kibi nitamiwa yi, Kamokim ali nuso bombe kaali nuyo yaap o nimbip disa ema? Kanimin o kalalipla, inim so, ok so, kiimi atul uyo suunbip i? kalala kanum bokoyilale, kulu nikil iyo Yesus ami atam suun-daa-lom aket alik tam baneyilula, aket yaapkan fukun una-tala-ke-bam ale, bokolip ko: Tunum kalawaami weng boko-lomda, inim so, ok so, dukum-kup bokoyala, yakal ami weng-kup weng san-ilomdip, balit-kala-lom dulumnip kemin, tunum kalawaata dok kanolin tunum i? ke-bamdip nikil kanum bakamip ko.
Yesus ata tunum ma ami sinik mafak takan-tensa kaata ko
Mat 8:28-34, Mak 5:1-20
26 Kulu Yesus nikil iyo Provins Galili ayo kambola bot tem liip nikil yakyak biyak ok kumun ami malii Gerasa kayaak imi bokon ayo yak aba-somdiwa, 27 kulaa, Yesus ayo bot tem kaptam kela daak ok balang diim tola kemale, abip kaptam kayaak tunum ma sinik mafak ta dap-mafak-daasip ayo Yesus ami fanang talale, siin sawaalak kaptoop ali tunum kaali, ilim mikimin disa; ale ali am sin-yaamin disa; kemin, kanola ayo din kom tem kawu, sin tal-unen-umba. 28-29 Kemin, siin kaali, sinik mafak ta taba-lomda mep tunum kaa dap-mafak-daa-sala, aptum kusal iyo misii kuno kelupla yemama no, kala-lomdipla, sen ta kuluu tunum ayo sikil ang yaan ang iyo sok dela-lom, dap-tiilup o, kala tiin mo iliwa; kwin! sikil-ang yaan-ang de dubip ayo ukela dabaala una-tala-kelule, sinik mafak ta tunum kaa faldang mo dabaala bilin tunum dinim bokon aba aba ke-bamda, suunkup ti kanun-umba. Kemin, tunum ayo Yesus ami atam-ilomda, tal Yesus ami miit tem tal kabaaku mat asiik kulii daak tawaal diim aba dukum-kup ola-tabamnale, tunum ayo Yesus asiik sinik mafak ami bokola-lomda: Kabi tunum kaali, kela unan o, akale, sinik mafak ta atin dukum-kup naan-bamda bokola ko: Yesus kabi Atin Win Tabin God ami Man alik-daap kemin, kabi tal-ilomdap dok nop-non o, kalalapla, talbap i? Kabi nami olen-daap-na-lomdap, nami angtiil yol dukum kaa kukaap-nin disa; kambop-nan o, aka ko.
30 Kulaa, Yesus ayo dik-daala-lomda: Kapni win kaali, bokop-na taman, akale mep tunum kaa utama yi, Sinik mafak yaapkan kii nami iipyak tem kaldaaku tiinaasip kala, kalba-kup, bokola ko: Nami win kaali, Yaapkan Yaapkan o, kala kanum bokolala, 31 sinik mafak iyo Yesus ami dukum-kup naan-bamdip bokolip ko: Kabi nuli fotabam-napla, umbilup umbilaak tawaal tem abip mafak kabaak-ali unemin disa kayi! akip ko.
32 Akiwale, kang atin ti yaapkan kiili, yak amdu tikiin ami mepso kawu bomdip bak-fakabip. Kemin, sinik mafak iyo Yesus ami dukum-kup nen-bam bokola-lomdip: Kabi nuli, kuno kamboyap yak kang kuliimi tiling tem unum aa! akiple, Yesus ayo bokola: Ayo, yakale, 33 kulaa, sinik mafak iyo tunum kulaa kela-lomdip, iyo abiltap-siik tunum ayo kambola-lom, yang kang imi tiling tem uniwa, kulu kang-miin namti fanang mak-maak-uuyila abiltap bina dilila diim dap-kuldaak-mo yak aba umbilaak ok Galili Kumun tem un-ilomdip yan dong dokola taanip ko
34 Kemin, kang tiin molin tunum yakal kii itamiwa yi, Kang iyo kano-lomdip taanip kala, kala-somdipla, ukatamalip bina bilin abip unang tunum imi bakayin-bam ale, yang ima lang bom-bilip imi yang bakaya-tal-une-bilipla, 35 unang tunum iyo din-ilom kanola kaa din atamum i! kala-lomdip iyo tal ulipla, Sinik mafak ayo tunum kulaa kela yak-banipla, kulaali ayo ilim mikile, ami aket ayo akal tambal ma keluya, tildang Yesus ami miit tem kulu tiinba kala, kalaliwa iyo suunip ko.
36 Unang tunum iyo Yesus ami kukup kanola atamip kaata, aptum kusal iyo bakayim-bam ale, tunum kaami sinik mafak ta dap-mafak-daasipla, Yesus ata dap-talalulala tambalna no, kalalip bakan-una-tala-ke-bilipla, 37 Gerasa kasel unang tunum iyo atin ti suun-daa-lom Yesus ami bokola-lomdip: Kabi nuli keya unan o! akipla, fan Yesus ayo imi weng kaata-kup, weng sandala, asuk tam bot tem tiin-ilomda, unum o kalale, 38-39 tunum sinik mafak kano kelip ayo, tal Yesus ami dukum-kup dik-daala-lomda: Nali kapso unum o, akale, Yesus ayo bokola: E, daa. Kabi asuk din kaltapni abip aba-lomdap, God ami mafek mafek sakbaalim dukum ma kanop-tamba kaali, ku-fatap-daka-bamdap unang tunum alik iyo bakayan aa! aka-lomda, mep tunum ayo dabaala din almi abip kasel imi bokoya-lomda: Yesus ata mafek mafek dukum ma talalu-namuba no, yakan-kan-tal-unema ko.
Yesus ami Jairus man sole, unang ma uso, yam-talalusa kaata ko
Mat 9:18-26, Mak 5:21-43
40 Kanolaya, unang tunum iyo Yesus ami fen-bom-bilipla, ayo asuk tal Ok Galili Kumun yak malii kawu talala, unang tunum iyo fiyaap duu-bam ale, weng umkaansip o.
41-42 Abip kaptam kayaak tunum ma ami win kaali, Jairus. Kemin ale, ami abip kaptam-ami lotu am kaptam-ami tiin molin tunum kemin, ali tal Yesus almi mepso kulu tilik duung fakela daak tiinba-kup, dukum-kup Yesus ami dik-daala-lomda: Nali atin unang man maakup ulufin kemin, umi wasital kaali, talangkal duk-duule kulu, uyo mafak umu-lomdu atin ti kulaata mepso taanon e kalbu kemin, talawa alep din nalmi am kawu bombuu kemin, din dong dokowan o, akala, fan Yesus ayo Jairus so alep unip.
Kemin, Yesus ayo umbabalala, unang tunum yaapkan iyo Yesus kaa falala dap iip kabaak-daaliwa, un-bomdipla, 43 mep kiimi iipyak tem kabak daa-lom unabip kaa unang ma bombuu kuuli, suunkup ulmi am unemin-kup kem-laabu; uli dokta yaapkan iyo saan-bulula, dong dakawa-laabip. Lale, kanola tunum ma kaata taba-lomda umi mafak-alin ayo um-talaluma disa ke-bilipla, bombii wasital ulmi-kup talangkal dakan-tiisula kulaali, 44 unang tunum yaapkan iyo yam kayak kayak kem tal aba biyak Yesus mepso almi daang tem kulu tola aket fukunu yi, Ti Yesus maakup ata-kup nali dong dokop-nokoma kala, kalale, kulaa sikil kuyak Yesus almi ilim matum diim ayo malelule, kulaali maak fak-daalin tap umi mafak-alin uyo dinim kelula, kulaata utamula yi, Nalmi am unemin-kup ken-unbi kaali, disa kep-nulu kala, kemu ko.
45 Kemule, Yesus ayo bokola ko: Kaa kawanta tal malep-na ni? kemale, alik tal falala duubip iyo bokolip: Nali disa disa kemiple, Pita ayo bokola-lomda: Kamokim aa, unang tunum yaapkan iyo tal-ilomdip, iipyak tem daa tam-bak-mobip kaa kanimin o, kalalapla, kaa kanum bokolap yoko? aka kemale, 46 kulaa Yesus ayo bokola: Alik ili disa; kemin ale, nali utamila, Nalmi titil kuuta malo ma imi dong dokoyu no, kali kemin, nakal utamila, Atin maakup ma ta kanoliya dong dokop-nak i! kalalaya, tildak malep-nala, nami titil ta dong dokolu kala kali no, kala kanum bakamala, 47 unang ukol utamula, Maaklo kasentap sawaanami disa, Yesus ali ti fatap nitama kala kala-somdula, kulaali suun-daa walwaal-kup taptap tildang Yesus almi miit tem kuluwu tilik duung fakela tildaak tiinbu-kup, unang tunum imi tiin diim kulu bokolu ko: Nali nalmi am-kup unem-laabi kemin, nalmi sikil kulaata yak malep-tilila, kapni titil kulaata abiltap-siik, nayo talalu-namulala yaapni no, kemula, 48 Yesus ayo bokowa-lomda: Nafalop kupyo, kubi aket fukunawa, Kulaata nam-talulokoma no, kala-lomdapla, kanolap tam-talaluli kemin, ti kupni aket tem kaa balili-kala-lom tambal-kup dindap tiin bom-balapla yo, waka ko.
49 Yesus ayo ti unang kuumi weng ayo baka-um-bam ilale, kulaa Jairus ami am kaptam-ami ok fukulin tunum ma tal Jairus ami bokola-lomda: Kapyo, kapni man unang kuluuli, taanu utamdi tili kemin, kabi God ami weng kukuyin tunum kaali, disa iip kawu dibii-talemin dinim o, akale, 50 Yesus ayo weng san-ilomda, Jairus ami bokola: Kabi suunin disa kela, Ali ti yaap kanolokoma no! nakapla, kapni man uyo asuk tam tiip-tuk o aka. 51 Kemin, Yesus ayo din kamokim ami am mepso din abale, unang tunum aso tilip iyo bokoya ko: Ibi naso tam am kaptam-ali tam unemin daa yo, yakale, Pita so, Jon so, Jems nikil isole, man umi awak-aalap iso, ita-kup Yesus ayo yim-baala tam kamokim ami am kaptam unipla, 52 unang tunum ita abip kaldaak bomdip dukum-kup amamipla, Yesus ayo bokoya ko: Kiwe, amamin disa yo; man kuuli taanbu disa; uli akan-unbu te! kemale, 53 alik iyo utamipla, Unang man kuuli, atin taanu utabip kemin, ali kasen-fakayinba no, kal-bomdip aban kulil-teliwa, 54 Yesus ayo kamboya tam am abale, man unang umi sikil kaali, fukuba-kup bokowa ko: Man unang kubi tam tiinan aa! uka kem-salale, 55 man umi sinik ayo asuk tal tiip-nula, kulaa unang man uyo abiltap tam tiinule, Yesus ayo unang man umi awak-aalap imi bokoya-lomda: Inin-inin ma man unang kuluuli kuuwip inamnuk o, yakale 56 man unang umi awak-aalap imi fanang uyo alik tam baneyilula, fiyaap duumip. Katale, Yesus ayo dukum-kup bokoya ko: Alep ibi din unang maakup tunum maakup kiili, bakayin dinim o, yaka ko.