7
Yesus ata Rom kaptam-ami soldiya imi kamokim ami ok tabuulin tunum ami dap-talalusa kaata ko
Mat 8:5-13
Yesus ami weng alik kaali, unang tunum imi bakayila disa kelule, kulaa kela daak abip Kapeneam una. Kemin, Rom kaptam-ami waasi dinin tunum wan handret (100) imi kamokim kawu ilin ayo ok tabuulin tunum yaapkan kemin, almi okok kemin tunum maakup ma ami aket dukum konsa ayo mafak-alin dukum kuluu-lomda, ti taanon e kalale, ami kamokim ayo weng sanaya, Unang tunum iyo Yesus ami sang kaali, bakabip kala, ayo weng san-ilomda, Juda kayaak tunum kamok kamok malo ma imi bokoya-lomda: Ibi din-ilomdip, Yesus atam bokolipla: Tal-ilomdap waasi dinin tunum imi kamokim ami ok fokolin tunum ayo dap-talalulan o, akin o! kala-lomda, iyo yim-baala din-ilomdip, 4-5 Yesus ami diim aba-lom dukum-kup Yesus ami bokola-lomdip: Waasi dinim tunum kamokim ali Juda kayaak numi aket kaata kukaayin-bamda alami moni kaata, kuluu-lomda, lotu am ayo numi deyase. Kemin, ali tunum tangbal-kup tabasa. Kemin, kabi din kaa dong dokolan o, akiwale, Yesus ayo tunum mep kulu bom-bilip iso yakyak din abale, Yesus ayo tal am mepso abale, waasi dinim tunum imi kamokim ami kayaak iyo yim-baala din Yesus ami bokola-lomdip: Kamokim kapyo, waasi dinim tunum kamokim ali boko-lomda: Daa! Nali tunum tambal disa; nali ti ban kemin tunum kemin, kamokim kabi timbi din nami am kaa unokomi disale, aa, tunum tambal keluya, kapni fanang uyo din unokomi dinim. Kemin, kabi kulu tola-lomdap, weng kaata-kup bokolawa, nami ok tabuulin kaltamu bombe ayo asuk yaap-nak o, aka-lomda bokola ko: Nakal nalmi dabom ami weng-kup weng san-kaamin tunum ale, nali waasi dinin tunum ilmi-kup 100 kalawiimi kamokim tiin molin kemin, nali tunum ma ami bokola-lomdi: Unan aa! akokomi, ayo unokoma le, Tal o! akokomi, ayo talokoma; aa, kuno nali okok kemin tunum ami bokola-lomdi: Yak kanolin ok kaata kanuman o, akokomi, ayo yak nuu-mokoma. Kanolin kemin ale, kabi yaap titil so yaap kemin, kuno kela weng kulaata-kup bokolapya kulu nami ok fukulin tunum ayo tambalnak o, kala waasi dinin tunum ayo kanum bakaba kaali, ili Yesus ami kanum bokolip ko.
Kemin, Yesus ayo kanolin weng uyo weng sanba-kup, aket kong-mo fal-siki titoop daa unang tunum almi daang tem kulu talebip imi bokoya-lomda: Nali weng ma bokoyokomi kaali, weng san iliwa! Nali Israel-miin kipni iipyak tem kulu tal-unen-umbi uyo Juda kipni aket ayo fukun-bamdip: Nuli God ami man namti kala bom-bulup kayi! kem-yaabip. Lale, nali ma atamila, ali ma nitam, U, Yesus ali ti yaap kukup alik kanolokoma no, keba, kaa ma atamsi disa; Rom tunum kalaami aket fukunba uyo, utamaya, Yesus ali daa; weng kulaata-kup bokolaya, nami okokmin tunum mafak bomda yang am bombe ayo yaap-nokoma no, kalba kemin, ami nami lak dakaamin uyo sakbaalim dukum keluya, alik Juda kipta nami lak dakaamin uyo daak banin ko.
10 Mep waasi dinim tunum kamokim yim-baala tilip tunum iyo asuk din kamokim ami am din-ilomdip, kamokim ami ok fokolin tunum ami mafak-alin ayo yaaba kala, kalip ko.
Yesus ami unang kaluun umi man taana asuk dafosa kaata ko
11 Yesus ayo kanumsi bom-ilom, ayo abip ma Nain kaptam banon o, kalala, alami daang bakaalin tunum iso, aa unang tunum yaapkan iso, maakup yakyak unip. Kemin, 12 Yesus nikil iyo yak aba unbilin abip kaptam-ami uti daam tem umi saal mepso din unipla, Nain kayaak yakal tunum ma saakba. Kemin, dibii-din dawaalum o, kala dibiilip tilipla, din itamiple, tunum saakba ami awak uyo unang kaluun mafak kemin, ulmi man tunum man yaan maak kemin, awak ukol biin tem una as de dibii-talabip imi daang tem kawu tala-bulule, kuno unang tunum yaapkan yakal umi daang tem kamet tala-bilip kemip.
13 Kemin, Kamokim Yesus ayo unang kuu utam-ilomda, dukum-kup olen-daawa-lomda, bokowa ko: Awak kupyo, amamin daa yo! wakale, 14 kulaa, yang tunum biin kaami mepso kawu un-ilomda akola sikil kuyak tunum man saakba ami biin diim kawu malelale, mep tunum as de dip-tama talabip yakal kulu tolniwa, kulaa Yesus ayo tunum taanba ami bokola-lomda: Man tunum man kapyo, kabi tam tiinan aa! aka, kem-salale, 15 kulaa, tunum man taanba ayo tiltam tiin-ilomda, weng bakan-tabale, Yesus ayo awak umi bokowa-lomda: Awak kupyo, kupni man kala tam tiina kalaatam! waka-lom, awak ulmi kuuwa ko.
16 Kanolaya, unang tunum alik iyo Yesus ami kanola kaali, atam-ilomdip alik iyo suunin dukum kaa ke-bamdipla, God ami win uyo kufon-biliple, kuno malo ma ita bokolip: God ami weng tem bakayin win tabin tunum o, kebip profet ayo tal nulmi iipyak tem kulawu tolna atamum i, kemiple, kuno malo ma ita boko-lomdip: God ata tal alami tunum unang talalu-yimulon o, kalalaya alta tala no, ke-bilip kemip ko.
17 Unang tunum alik iyo Yesus kanola kaami sang kaata-kup baka-bala baka-bala ke-biliwa, weng yakyak din Provins Judiya kaptam-ami abip ma ma sole, aa yak aba umbilin kusnum kusnum imi abip ma uyo weng yakyak din unu weng san-san-kelip ko.
Im-baak ok tem dakamin tunum Jon ata kalaan tunum alep ma imi yim-baala Yesus fanang talsip kaata ko
Mat 11:2-19
18 Oksam ukayin tunum Jon ayo sok de-dap am daalip bom-balaya, Jon almi kalaan tunum iyo tal Yesus ami kanun-tabasa kaami sang kaata, Jon ayo bokolipla, Jon ayo almi kalaan tunum alep ma ulduu-yim-baalala 19-20 tal Yesus bokolip ko: Oksam ukayin tunum Jon ali weng ma kuya-lomda, yim-baala tulup. Kemin, ali boko-lomda: Kabi tifaneng God ata uldaa-tam-buu-lomda, tam-baala tal-salap e, tunum kusnum ata ne? kalalup fenupla talak e? kala Jon ayo kanum boko dik-daala no, kala tal kanum bokolipla, 21 ayo alep imi tiin diim kulu, Yesus ayo angtiil mamin kaabip tunum unang iyo yam-talal-bam ale, angtiil mafak-alin kan-tabasip unang tunum imi yam-talal-bam ale, sinik mafak kan-unsip iyo takan-tiiyim-bam, tiin mafak ken-unsip iyo yam-talal-bam ke-balala, 22 Jon ami kalaan tunum alep iyo atafiimiple, Yesus ayo bokoya-lomda: Alep ibi din kanolin mafek mafek atamip so, weng sanip so, kiimi sang kaali, kulii-din Jon ayo bokolin o! Tiin mafak ayo tiin baa mafek mafek itafii-balale, yawiit daam ayo tam tola tal-une-bilip, angtiil mafaksip iyo asuk tambal ke-biliple, talang abat iyo asuk weng san-kaa-bilip, tunum unang saakbip iyo asuk tam tiin laa-bilip, ale, tunum unang iiwaan iyo God ami weng tambal bakayinbi kaali, weng san-kaa-bilip, kebip kaali, ibi atamip kemin, alep ibi din-ilomdip Jon ami diim kawu ipni kanolin atamip so, weng sanip so, kaami sang kaali, bokolipla, ayo weng san-ilom kaal kela, nili kanta kala, nakak o kala. 23 Kemin, tunum ayo nami kanolin kala kanubi kaami aket fukun-bam ale, bokola: Yesus kaata-kup God ayo uldaa-dabuula talse no, keba ayo fiyaap duuma. Kemin, alep ibi dindipla, Jon ayo sang alik kaayo, bokola-lomdip: Jon kabi aket alep fukunbap kemin, ti aket ma uyo kelalap aket maakup ke Yesus ami fiyaap kaata ti duu-bam bom-balawa yo! akin o, kala, Yesus ayo alep imi kanum bakayila ko.
24 Jon ami kalaan tunum iyo tabaniple, kulaali Yesus ayo tunum unang yaapkan tiinbip imi Jon ami sang kaata, bakayim-bamda bokoyila: Ibi siin kaa din tunum dinim bokon kawu bom-balala, Jon ami fanang unemsip kaa, kanimin ma atamum o, kalalip unemsip i? Kipni aket kaa fuku-daaliwa yi, Awu, daal tibin tunum ma inim ta taba fuun-balala, mokol falduu dibii-une-taleba alaltap o, kalalip kaami din atamum o kalalip un-silip ema? Daa te; Jon ali daal tabin tunum disa; ali titil tibin tunum te! 25 Aa, ibi kanimin ma atamum o kalaliwa, un-silip i? Ibi fanang daatamin: Awu, tunum ma ilim tambal tambal ata-kup miki-balala, kaata din atamum o, kalalip un-silip ema? Disa kawi! Jon ali kaaltap disa; ali tunum dinim bokon kawu ilin tunum kemin ale, tunum ilim tambal tambal mikimin ili king ami am kawu bomdipla tambal-kup laabip. 26 Kemin, ibi kanimin ma atamum o, kalaliwa unemsip i? Ibi din God ami weng ku-fatap-dakamin tunum ma atamum o, kalalip un-silip ema? Kaali fan, Jon ata weng ku-fatap-dakamin tunum kusnum alik kuliili kabaak baniwa, ata ata kelala akayinsa te! 27 Kemin kaali dok kata naa kalolip: God ami Sukon Tem kabak-ali Jon ami sang kaata, sawaalak kawu boko-lomdu:
God ali almi man kaami bokolaya: Tunum kulaata-kup ti nalmi kalaan tunum ke-lokoma te! Kemin kaali, nalta uldaa-dabuulila, ali dusiin daa din tawaal diim kalawaami unang tunum imi bokoya-lomda: Kibi iltipni aket tem kaa talalu bam-daka-bam kemiwa, kamokim ayo talak o, kem ale, kapta, mafiing kawu talokomap kayi!
kala, God kaa almi Man ayo kanum bakaala no, kala God ami Sukon Tem kabak-ali kanum bokosu. 28 Kemin, weng kala bokoyokomi kaali, weng selin! (Siin kaali, God ami profet kiili God ami weng uyo kulii-tal bokola bokola kem-tabasip. La,) tawaal diim tunum alik kala tiltam tiltam kem-tabasip imi tunum maakup ata ma tiltam aba-lomda, Jon ata nami sang kulii-tal bakayimba alaltap so ma kanu-bamda kulii-tal bakayila-tabasa disa. La, unang tunum tiltam God ami miit tem talokomip kiilile, saak man mafak, man tambal yaapkan iyo tiltam God ami mafek mafek so, kukup so, iyo talalu utam-somdiwa kawu, Jon ata God ami kukup utamsa uyo kukan-tela-lomdip ita ita ke-lokomip o
29 Siin sawaalak kaali, unang tunum alik ili Jon ami weng kaa weng san-silip. Kemin, unang tunum win dinim so, takis kaamin tunum iso, imi aket fukunin kaa, ti tambal keyu bokolip: God ami weng kaa ti faneng kayi! kalale, yak aba tal Jon ami diim tale-biliwa, ayo oksam ukayinsa. Yale, 30 yak Falosi so, lo utamsip tunum iso, iyo aket fukunin tambal dinim kemin, Jon ami miit tem un-ilom Jon ami kamboliwa, ali oksam ukuyinsa disa; kemin, iyo God ami mafek mafek ma ipni dong dokoyon o, kala-lomda kutiiyinsa kaali, umkayak dakan-umbip o.
31 Yesus ayo asuk bokoya-lomda: Aa, unang tunum kamala kula bom-bilip kibi dok kanolin unang tunum i? Kibi unang tunum dukum ke fasuu-silip. Lale, ibi ti man katip katip ililtap ke bom-bilip te! 32 Man katip katip iyo abip daal iip kawu tiin-bomdipla, malo ma bak-duu aptum kusal iyo weng naan-daayilale, bokolip: Nuli was samanin tap kemum i, kalalip baal wii-bam ale, was daka-bam kebup. Katale, malo ma kiptale, nuso was wiimin disa; ale, nuyo tunum taana dawakamin tap kemum o! kalalup amabup. Katale, kipta tal nuso amamin disa kebup o. Kalok nolin akal alik akal alik kabak-ami kukup kanu-mokomup kaali, ibi daa yo, kalalip kela kela kebip o, ken-umbip. Kemin, 33 ultap o. (Ibi man katip katip fuut-kup tabin iltap ke-bamdiwa, Jon ami weng kuluuli weng sanup disa yo, kal-bom ale, kuno nami weng uyo weng sanup disa yo, kal-bom kanu-bamdiwa, ibi disa kaami kalan kaata alep numi weng mafak kaata kukaayim-bam itafiin-umbip.) Kemin, Jon ami aket fukunin kaali, God alalta bokop-na-lomda: Yak kanolin inin-inin kaali inolap dinim o, nakase no, kalala, fala-biliya, God ali nami fiyaap ata duumak i, kala-lomdala, inin-inin kusnum kiiso, wain ok so, iyo suunkup falamin-kup ke-bam biisa. La, tal kaa kanu-balaya, ibi atam-ilomdiwa boko-lom: Fan, mep tunum kalawaali sinik mafak ta dap-mafak-daalaya, inin-inin kaa suunkup falan-umba no, kem-tabasip. 34 Kemin ale, Dukum Ami Man Nali taldila, ima so, wain ok so, kiili awem o, kalalila uyo ma kulaasii disa; ipni ima alik inan-umbip kulaa inan-yaabi. Lale, ipta bakap-nam-bamdip: Kipyo! mep abuuyap ayo soko talalu atamin i! (Juda numi kukup kaa ima mafek mafek fala-fala-ke-bam God ami beten kaata-kup kamaalin. Lale, Yesus ali ti ma kanumin dinim.) Ali takis moni kaamin tunum so, kukup mafak fukulin tunum kusnum malo ma iso, imi kayaak o, kem-yaabip. 35 God ami kaal kemin kaali, atin tambal kaayu, kawanta ma ami kaal kemin kukup uyo kutal-fukulokoma namti, ali utama ya, Awu, kaali ti faneng o, kalokoma no, kal-bomda Yesus ayo kanum baka-bamda bakayila ko.
Ban wakamin unang uta tang tambal-kup tabin wok kuluu-lomdu, Yesus ami yaan kabensu kaata ko
36 Falosi tunum ma ayo Yesus ami bokola-lomda: Kabi tal nami am kawu naso alep ima inum o akale, Yesus ayo din Falosi ami am kawu tiin bomdip ima in-bom iliple, 37 sadikimin unang ma abip kaptamu bombuu kemin, weng selula, Yesus ayo tal Falosi tunum ami am kaptamu bomda ima inba no, kalip itabu-kup, kulaa uyo yak tuum ket talalusip ket tem tang tambal-kup tabin wok ayo kuluu 38 kulii-tal Yesus almi miit tem mepso kulu uyo tilik duung fakela daak tiin-ilomdu akolkup ama-bulula, umi tiinok ayo foko daak Yesus ami yaan diim abe-balala, uyo yak ulmi dabom kon batbat kiita daak Yesus ami yaan diim tiin ok kaayo, diliit molule, kulaali king imi win kufuyin kukup kaata-kup kuluu-lomdu, Yesus ami yaan ayo fiil-buluk takaan-bamdu: Yaap ke; nalmi kamokim e, kal-bomdu kanu-bam ale, kulu wok ket tang tambal-kup tibin wok namti sang daalula, daak Yesus ami yaan diim namti abamnu ko.
39 Falosi tunum ata Yesus ami bokola-lomda: Talawa ima inum o aka ata, unang umi kukup kanubu kaali utaba-kup, akal aket fukuna yi, Yak kanolin unang kuuli, sadikimin unang kemin, fan tunum kalawaali, God almi weng tem bakayin tunum kelama kaali, akal utam: Awu, kaa dok kanolin unang kuuta, tal malep-nalamu disa yo, kalba. Katale, ali utamin disa keba kemin, atin ti ali weng tem bakayin tunum disa kala, kala ko.
40 Yesus ayo utam talaala yi, Falosi ami aket fukunin ayo kanu-bam fukunba kala, kalba-kup, bokola-lomda: Saimon kabi nali weng ma bokop-tokomi no, kalale, Saimon asiik bokola: Ayo, kukuyin tunum kuno bokop-nan o! akale, 41 Yesus asiik faldak-tiimin weng ma bokola-lomda: Tunum moni kayaak ma ata tunum alep ma imi, Moni kii asuk maan-tiip-nin o kala, ma ata 100 kina le, ma ata 10 kina keyilale, 42 tunum alep iyo maan ayo tiilalip disa, kelip. Katale, tunum moni kayaak kaa mep tunum alep imi maan ayo kuno kamboya ko. Kamboyilale, tunum alep kiili, ma ata moni kayaak ami aket-kup kola kaali, ata ata kelaya, ma ata kabaak bana yoko? kala kanum bokoyilala, 43 kulaa Saimon asiik bokola: Nami aket fukunbi kaali, tunum kaami uluum dukum 100 kina iyo molin disa kaata no. Moni kayaak kaata, kaami uluum uyo kuno kambola kemin, tunum ayo moni kayaak ami aket-kup kola no, kalbi no, akala, Yesus ayo ami bokola: Kulaa, kapni aket fukunin kaali, tituun-kup kep-tu no, aka-lomda 44 fal-siki tiyak daa, unang uyo sikil diil tuwale, Saimon ami bokola-lomda: Kabi unang kalawuuli kulu utamap ema? Nali tiltam kapni am tiltam talbi. Yale, kabi numi kukup kaa kutal-fuku kaltapni okok kemin tunum ayo dabaalap taldala, ok ayo ma kuluu-lomda nami yaan ayo ma diing daap-nin dinim; kata unang kulawuuta, ulmi tiin wok ta taba nami yaan kalaali diing-nambu-kup, ulmi dabom kon batbat kiita yak nami yaan diim tiin ok ayo dilit mop-na kelu. 45 Tal am kaltam ba talbi kaa, kabi kanola fatal tunum tala ayo weng umkaan-bam ale, tiin matum fiil-buluk takaalin kukup kaa ma kanop-nin disa kelap. Kemin ale, mep unang kuluwuuta, nami yaan ayo fiil-buluk takaala yakyak kutal kala diilu. 46 Kemin, kabi nulmi kukup kaa ma kutal-fuku-lomdap yak tang tambal-kup tabin wok ayo kuluu nami dabom ayo diliit mop-nin disa kelapla, mep unang kalawuuta, tang tambal-kup tabasa ok ata kulii-taldu, nami yaan kaa diliit mop-nu te! 47 Kanolu kemin, ti weng san-ilapla, bokop-ton: Unang kuuli utamula, Nali kukup mafak kaa kanun-umbi no kalalula, Yesus kaata nami uluum sakbaalim dukum kaali, takan-tiip-nama no, kalalula, uyo nami aket dukum kaa kup-na-lomdula, yak kanolin kukup kaali, kanop-nu no. Lale, kanola tunum ali ma aket fukuna yi, Nali uluum katip sakap kaal fong so kebi no, kala namti, ayo takan-telokomi. Yale, yak kanolin tunum kaa nami aket katip kaata-kup, kup-nokoma no, kal-bomda Yesus ayo Saimon almi sang kaata, bokola. 48 Kemin, Yesus ayo unang umi bokowa-lomda: Nali tifan tituun weng bokop-tokomi: Kupni ban kaali, takan-tiip-ti no, ukale, 49 kulaa yak tildak tiinbip tunum iyo, weng san bakan-una-tala-ke-bam atafiimin weng uyo boko-lomdip: Dok kanolin tunum kaata, ban wakamin ayo takan-tiip-ti no, keba ni? Kem-una-tala-kemipla, 50 Yesus ayo unang umi kanum bokowa-lomda: Kubi nami lak duubap kemin, God ata talalu-tamulala, kubi tambal-kup bomdawa yo, waka ko.