13
Yesus ayo boko-lom: Kabi kaltapni ban wakamin kulaa kelan o! kalsa kaata ko
Kanumin am daanbu kuyaku, unang tunum bom-bilip iyo tal Yesus ami diim abale bokolip: Unang tunum malo ma Provins Galili kayaak ili God ami yaap ke yo, akum o, kalalipla, olti iyo kutal tiiliple, awem tunum ita yak olti kiiyo, anu-lom fuu-bilipla, kiyap Pailat ami soldiya iyo yim-baala tal Galili kasel imi anulipla, imi kiim kaami kuyaku le, olti imi kiim kaayo kuyaku, ke-lom sing-tam daasip o, kala bokoliple, asiik bokoya-lomda: Kipyo, kipni aket fukunbip kaa, Galili kasel ili malo ma ban kemin, kaa ti sakbaalkan dukum o, kala, kalalip anulip taanipla, malo ma kiita, imi ban kemin kaata katip u, kalaliwa, kuno kamboyip yaap ke-silip o, kalbip ema? Disa, ilmi ban kemin kaami kalan kaata taansip disa. Lale, ibi nami weng kala bokoyokomi kabak-ali ipyo talalu weng san iliwa! Ibi iltipni ban kemin kaa kela aket fal-sikilin disa ke-lokomip kaali, ibi alik Galili kasel ililtap ke-lom alik saak-nokomip te! Kanolin kemin, siin kaali, tunum ilmi-kup tal aba tam daak nakal malii foko (18) kiita, abip dukum Jerusalam kaami tang tem abip ma Siloam kaptamu tola bom-iliple, kulaali am batbat ma kaata bal du kulii taldaak aba-lomdu yim-baak mo anulu saaksip. Kemin, kipni aket fukunbip kaali, Jerusalam kasel ili imi ban kemin kaa, dukum kemin, kaa anulu taansip o. Ale, malo ma ita imi ban kemin kaatale, katipso kemin, anulin disa kelu yaawa-silip o, kebip ema? Kaa disa! Ilmi ban kemin kaami kalan kaata taansip disa. Lale, ibi nami weng kala bokoyokomi kabak-ali ipyo talalu weng san iliwa! Kipni ban kemin kaa kela aket fal-sikilin disa ke-lokomip kaali, alik ibi mep tunum kiimi kanosip ililtap ke taanokomip te! kal-bomda ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo ban kemin tunum imi maan kaali, abiltap-siik tiiyokoma disa kaami sang bokosa kaata ko
Kulaa, Yesus ayo faldak-tiimin weng ma boko-lomda: As fik ma kaali tunum imi wain lang iip-iip kabaaku tolsu. La, tunum wain lang kayaak ayo din as fik kuu utamala, Fik kuuli, abuubu kala kalon o, kalale, ayo tal ula yi, As lap so ma abuulamu disa kelula utama le, ami langabip okok kemin tunum imi bokoya-lomda: Kipyo, as lap abuumin am kulaa mep tulu kemin, tal utam utam kemsi wasital asuumano duk-duuli. Katale, as fik kalawuuli lap so ma abuulamu dinim, kesu kemin, as kuluu welan aa! Mep as kuuta, taba-lomdu tawaal kaami matak ayo alik in-bulula, disa ke-lokoma kaa, mafak kemin, baan as kuluu welan o, akale, kulaa langabip kaptam-ami okok kemin tunum ayo langabip kayaak ami weng ayo maan tela ko: Kamokim o. As kalawaami miit tem ayo tawaal an-fal-siki-lomdi as kaami ima inin kaali, dotulila as kuu lap abuuluk o. Ilom wasital maakup anang ma duk-duu utam talaalupla, Abuulin disa; ti kanolin-kup ilu namti, bokop-napla kawu, welon o, kalase no, kala ayo kanum bokoyila ko.
God ami iintang am daanala, Yesus ata unang yawiit umi um-talalusa kaata ko
Luk 6:6-11, 14:1-6, Jon 5:10,16-18, 7:21-23
10 God ami iintang am ma daanale, Yesus ayo yak aba din lotu am kawu, unang tunum imi God ami weng bakayilale, 11 kulaa, unang ma tiinbu kuuli, sinik mafak ta taba-lom mafak-alin kuwa tiinsu. La, bom bii-lom wasital almi-kup tal aba daak nakal malii foko (18) duk-duusu. Ale, unang kuumi ol kun kaali, silik tal u kesu. Kemin, uyo talalu tolnamu disa, kesula, 12 Yesus ayo unang kuuli, utaba-kup, kulaa uyo naan-daawa tal atamule, bokowa-lomda: Unang kupyo, nali kupni mafak-alin kulaali 13 kukan-tiip-ti te! umba-kup, almi sikil ayo kuyak tam unang umi angtiil diim tii kem-salale, kulu maak fak-daalin tap, tituun-kup tam tola-lom, God ami fiyaap ayo don-bamdu win kufolu ko.
14 Uyo kanu-bulula kawu, lotu am kaptam-ami kamokim ayo utama yi, Yesus ali God ami iintang am daanbu kawu, unang kuu um-talalula tam tolnu kala, kalale, tunum kaami aket atul ayo Yesus ami kola-lomda, unang tunum imi bokoya ko: Am bukupkal ke-laamin kiimi diim kaata-kup okok kemin; ale, God ami iintang am daanu no, kala, kaa okok kemin am daanbu disa; ibi tal Yesus atamupla, Yam-talalulak o, kalip namti, okok kemin am ma daanula kawu, ipyo tal atamip yam-talal kaamak aa! Ale, yak God ami iintang am daanba kaali, tal atamip yam-talal kaamin disa te! kala, ban boko-lom kanum bokoya. 15 Kala kanum bokolale, Yesus asiik weng bokola-lomda: Kukup alep fukulin tunum kipyo! God ami iintang am daanbu diim kaa alik ibi iltipni bulumaki so, dongki iso, iyo din sok baa yim-bi din ok ayo kuyip inan-umbip kaali yi! 16 Mep unang kulawuuli, Abraham almi man loop ukol ti nulultap kemin, unang kalawuuli, Setaan ata um-mafak-daalala, umi ol kun kaali, silik tal uuwala bom bi-lom wasital almi-kup tal aba tam daak nakal malii foko (18) duk-duusula te! Kanola, God ami iintang am kalawaata yaap kep-nula, Setaan ami sok ta de-umtiisa kaa, nata taba-lom tildaa umbaa-lomdila, um-talaluli dalaal kelu no, kala ko. 17 Yesus ayo kanum bokoyila kem-salale, kulaa ami waasi kensip iyo fatom-duk-duu-lomdip weng so ma bokolin disa kelipla, unang tunum iyo Yesus ami kukup tambal talala tal-uneba kaali, atam-ilomdip ami fiyaap ayo dukum-kup duumip ko.
Yesus ami weng faldak mastat san kaami diim tii bokosa kaata ko
Mat 13:31-32, Mak 4:30-32
18 Ayo asuk bokola-lomda: Unang tunum kiimi tal aba tam God ami miit tem uniwa, tiin mo-laaba kiili, dok kanolin ililtap i? Kemin, nalta bokoya-lomdi: Kiili kalanolin unang tunum o, kalomi. 19 Unang tunum God ami miit tem bilip iyo mastat kaami san ililtap kemin, (mastat san kaali, fan lap atin ti katip sakap lale,) tunum ma ata kulii yang dikiilala, yaap taba-lom, atin ti as dukum alaltap kelale, awon iyo talaba tam ami tang diim kawu, iim kiiyo dinan-umbip o, kala Yesus ayo kanum bokola ko. (Kemin, faldak-tiimin weng kaami miit kaali, bokoya-lomdu: Mastat ami san ililtap, ti God ami unang tunum iyo kamala kaali, iip maakup maakup ita-kup talebip. Lale, ilom am ma daanokoma kawu, tala-tala-ken-umbi-lom atin ti yaapkan ke-lokomip o, kalsu ko.)
Yesus ayo weng faldak yiis ami diim tii bokosa kaata ko
Mat 13:33
20 Yesus ayo asuk weng kusnum ma boko-lomda: Tunum unang iyo tal aba tam God ami miit tem tiliwale, tiin moba kiili, dok kanolin iltap ma? 21 Nakal bokoya-lomdi: Unang tunum kiili, kalanolin o, yokokomi. Kemin, unang tunum tal God ami miit tem kawu bom-bilip kiili yiis o kala, bret dotmin mafek mafek ulultap kemin, unang ma yiis katip ma tuk-duu-lom kulaalu daak flawa dukum kaami tem unala, fal-siki-bulu bii, maakup kelula kuno kela ilanin tap kelule, flawa uyo fasuu-lom akal alik ma ke-lokomu alaltap o, kala Yesus ayo kanum bokola ko. (Kemin, faldak-tiimin weng kaami miit kaali, bokoya-lomdu: God ami lak duulin unang tunum iyo unang tunum kusnum imi iipyak tem kawu bom-bilip namti, aptum kusal God ami lak duulin dinim bom-bilip iyo yakal ilimi kusnum ke-lomdip, yakal ti kano God ami lak uyo duu-lom, atin ti yaapkan ke-lokomip o, kalsu ko.)
Faldak amitom katip sakap kawu tii Yesus ata bokosa kaata ko
Mat 7:13-14,21-23
22 Yesus so, almi daang bakaalin tunum iso, iyo Jerusalam unum o, kalalip yakyak un-bomdipla, Yesus ayo God ami weng kaali, yak abip tildak abip imi bakaya yakyakda, uniwale, 23 kulaa, tunum ma ayo tal Yesus ami dik-daala-lomda: Kamokim kapyo, God ayo tunum iip maakup maakup ma ita-kup yim-buu-lom yim-tama tam God ami abip daalokoma nema? akale, Yesus ayo alik imi bokoya-lomda: 24 God ami abip unemin kaami amitom kaali, atin ti katip sakap kemin, unang tunum yaapkan iyo tam unum o, kalbip. Katale, ili fan taang-kala-lomdip tam unolip disa te! Ti ipkal titil-fak-daa God ami weng tambal kuuyo, kutal-fuku-lomdipla, God ami abip kaa tam unin aa! 25 Bom ilom am ma daanokomu kawu, abip tiin molin kayaak alta tam tola yang amitom saal liilokoma kawu, tunum unang tildang kulu tolbip. Ibi din amitom kulu tolale, dok-dok ke-bam naan-bamdip kanum baka-mokomip o: Kamokim, kamokim, kapyo saal busuuyan o, saal busuuyan o, ke-bam akan-kaa-bam naalokomip. Lale, abip kaptam-ami amitom tiin molin tunum asiik bokoyokoma: Daa. Ibi dok kayaak i? Nali ibi ma itamsi dinim kemin, ibi kaloku ma laabipla tilip i? kalala dik-daayokoma no, 26 kala, kanum bokoyilale, kulaa kipkal bokolokomip ko: Aa, kabi tal numi abip kawu talawa titafii-bam ale, nuso ima im-bom, ok im-bom, God ami weng tambal ayo bakayin-bam ke-bamdapla kawu, nuli itamsap kaali yi? akiwale, 27 kulaa, asiik asuk bokoya-lomda: Nali ibi ma itamsi dinim kemin, ibi kaloku ma laabipla tilip i? Nali kibi itamila, Ban kemin unang tunum ibi nami unang tunum o, kalsi disa; baan kep-na tabanin aa! yokokoma no. 28 Ibi itamipla, Juda nulmi awil-fakal Abraham, Aisak, Jekop alimal yakal aa, God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum kanolin iso, alik ili God ami abip kaltamu bom-bilip; kemin ale, nuta fotabam-nala tam daak saak lo kaptamu bom-bulup kala, kalokomip. Kemin, ibi angtiil yol dukum tabemin kaali, tabeya bom-bulula; Kwin! kuuso kawi! kal-bomdip iltipni angtiil kaami kalan kaata ama-mokomip kayi! 29 Kanola abiil kulii umbilin dilit kalsu so, tawaal kulii umbilin dilit kalsu so, kiimi tunum unang yaapkan kipni itam-laabip dinim kiiyo, tala-tala-ke-lom God ami abip kawu bomdipla, ima ina fakaneng taba-bilipla, ibi itafii-mokomip. 30 Am kamala kalawaami diim kawu tunum unang yaapkan ili win dinim bom-laabip iyo am mafiing diim kawu isiik win soyal keliwale, kamala kala unang tunum yaapkan win soyal ke-bom-laabip ita, am mafiing diim kaali, isiik win dinim ke-lokomip o, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ami Jerusalam kasel imi kalan kaami aket uluum kensa kaata ko
Mat 13:14, Luk 19:41-44, Jon 11:35, Rom 11:8
31 Am kanumin diim kuyaku, Falosi malo ma iyo tal Yesus ami bokola-lomdip: Yesus kapyo! Provins Galili kaptam-ami tiin molin tunum Herot ali boko-lomda: Nalmi soldiya iyo yim-baali din telip taanan o, kalba. Kemin, baan abiltap Galili kaltam-ali kulaa kelalap tabanan o, akiple, 32 Yesus asiik bokoya-lomda: Herot ali saak miyaan alaltap kemin, ipta asuk din-ilomdip kanum bokolin o: Yesus ami weng bokop-tamba kalawuuli, talalu weng selan o, kala-somla ko. Ali, bokop-ta-lomda: Nali kapni atul uyo titam suun-daa ukadaa unokomi dinim; kamala so, sabi so, uyo unang tunum sinik mafak yim-fukusa imi sinik mafak fotabe-bam ale, yak unang tunum sik mafak umkan-unsip imi yam-talal-bam ken-um-bomdi, am sabi ye, sankaali ye, anang kawu, nami ok ayo dinimna kulaalokomi no, kalba kayi! kalalip din Herot kaa kanum bokolin o, kala-somla ko. 33 Yale, God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum ili suunkup abip dukum Jerusalam kaptamu-kup yan-umbip kemin, kaa yaap kep-nula, Jerusalam kaptamu God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum nayo, nelokomip. Nali Herot ami bokon tiin moba kalawaali, keya din Jerusalam kawu itamila, neliwa taanokomi kemin, kalawu okok ke-lom kamala so, sabi so, sankaali so, kiiyo okok daalila kawu, yakyak Jerusalam unokomi no, kalaya bakayila ko.
34 Kanola Jerusalam kasel imi aket kaata fukun-ilomda ayo aket uluum dap-telule, almi aket-kup fuku-daale bokola: Jerusalam kasel kipyo! Ibi God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum iyo ye-bilipla saaka-yaa-bam ale, God ami daang bakaalin tunum yim-baala tal-silip iyo, tuum ta kup ye-bilip taan-yaa-bam ken-umbip. Katale, awon awak umi man kiili, kuu ulmi bal kun tem tii katii-yaabu tap kemin, am yaapkan daan tal-unem-tabasa kaa, nali ti alik maakup ibi im-taldang daa, nalmi sikil ta uti fokolin tap ke yam am daalon o, kemin-kup, kanum-tabasi. Yale, kibi kep-nip kaali, kanun-umbi disa yo. 35 Kipyaa! Kipkal daang ukup-nip kemin, God akal ibi daang ukuya-lomda, waasi iyo kamboya tal-ilomdip kipni abip so, lotu am awak dukum so, kiili, yam-mafak-daayokomip. Kemin, nali tituun weng kaata bokoyokomi: Ibi maso ma nitamin disa bom bi-lom iltipta boko-lom: Numi Kamokim kalawaali, God kaltapni win diim kawu tala kemin, kabi kukup tambal kaata-kup kukaayan o, naka-lomdip nita-fii-mokomip kayi! kala Yesus ayo kanum bokoya ko.