14
Tunum ma ayo sikil yaan fasola bom biisa. La, Yesus ata dap-talalusa kaata ko
Luk 6:6-10, 13:10-17, Jon 7:21-23
God ami iintang am ma daanule, Yesus ayo din Falosi imi kamokim ma ami am kawu tiin-bom ima im-balaya, tunum alik am kaptam tiinbip iyo Yesus ami kukup kaata ma atafiimum o, kalalip kanumipla kulaa, tunum ma sikil yaan fasonsu ayo Yesus almi mepso kulu tiinba kemin, Yesus ayo atamale, lo utamsip tunum so, Falosi iso, imi aket fukunbip kaata ma utam-ilom iyo dik-daaya-lomda: Kipyo, nulmi lo kabak-ali boko-lomdu: God ami iintang am daana kaali, ibi tunum mafak-alin umuba kaa yaap dap-talalmin o, kalsu ne disa ye? yakale, iyo kaal kesip lale, isiik weng so ma maan telin disa keliwa, Yesus ayo yak tunum mafak-alin umusa ayo dap-tal-fuku dap-talalu-lom dabaala almi am unala, Yesus ayo kamok kamok imi bokoya-lomda: Kibi God ami iintang am daanbu kaa kanola ibi iltipni man aa, bulumaki aa, ma kulii ok kumun tem una namti, kabi abiltap kaltapni man aye, bulumaki aa, kaa dabuu dap-taltam daalokomap e, kuno ke-lokomap e? kala dik-daayilale, Falosi iyo ma taang-kala ami weng ma maan telalip disa, kuno kulaa kelip ko.
Kibi iltipni win kaa kufumin disa; iltipni win kuluu kulaalip minlo tem un-bulula yo! kala Yesus ami kanum bokoyinsa kaata ko
Mat 23:6
Yesus ayo utamala, Tunum kii tala-tala-kebam ima kaa inum o, kalalip tal aba tiltam am tale-bamdip kanu-buluwa, unang tunum kiita nuyo itamik o, kalalip tal ti abiin baan tambal kiita-kup, fen-tal aba yang tiin-yaamip itaba-kup, kulaa tunum kaptam bom-bilip imi faldak-tiimin weng ma bokoya-lomda: Dok kanolin tunum kaata ma unang kuluulon o, kalba-kup, kapni weng umuup-ta talawale, yak ima in-bom ale, fiyaap duumum o, kalala, din aba tam am unap namti, kabi abiin baan tambal kaa tiin-laamin disa; kabi ti iiwaan win dinim tunum kemin, tunum win soyim ma tolokoma ali unang kuluulon o kalba ayo ami naan-daala-lomda kabi tal abiin baan tambal kaldaaku tiinan o, anba-kup, dibii-tal kapni bokop-ta-lomda: Kabi yak abiin tambalim kabaak yak tunum win soyap ami kolan aa! tokokoma kaali, kabi umbiyang imi daang tem kulu tiinale, kwin! fatom-duk-duulokomap. 10 Kanola kuno tunum ma weng umuup-ta-lomda: Talawa, ima inum o, taka namti, kuno din-ilomdap met wolung tem aa, balang tem aa, kulu ma tiin-yaamin taa! Kanu-mokomap kaata, mep tunum weng umuup-ta ayo tal bokop-ta-lomda: Nak-tunum kapyo, tal ti abiin baan tambal kaldaaku tiinan o, takale, kabaku alik kaptam tiinbip iyo titamiwa yi, Awu, kabi win tabin kelap kala, kala-lomdip kapni win ayo kufup-tokomip o. 11 Kanolin altap kemin, dok kanolin tunum kaata almi win kaali, kufuuma namti, God ali dabaala kulaak banokoma le, dok kanolin tunum kaata almi win ayo kufuumin disa kema namti, God ata mep tunum kaami win kaa kufolala, win soyap ke-lokoma kayi! kala, Yesus ayo kanum bakaya ko.
Tunum imi naan-daayip tilip, ima inin kaami kukup Yesus ata bokoyinsa kaata ko
12 Kemin, Yesus ayo kanum bokoyinba-kup, fal-siki taba mep tunum kaa weng umola tal atama ima im-bokobip ami bokola: Kabi ima tang dap-kaalon o, kalap namti, kaltapni aket fukunin kaa, Nak-tunum kusal iyo naan-daayi tal nami ima ayo inabip-kup kawu, isiik nami ima ayo tiip-nik o, kalalapla, kaltapni kaptum kusal so, kaltapni abip kasel bung kayaakal iso, kiita weng umuuyila-yaamin disa. Kanolap namti, kunolin tunum kuliita-kup kapni ima fuuyap inamnip ita-kup tiip-tokomip. 13 Kabak-ali kanumin daa. Kapni ima tikiyap namti tunum iiwaan so, tunum yawiit aa, tunum yaan ukum aa, tunum tiin mafak kanolin kuliita naan-daayap tal ima kaa inin o. 14 Kanoyap inam-nokomip. Lale, saak yak kanolin kiili, fan kapni ima kabak tiip-talalip disa te! Bom ilom tituun-kup tunum taansip imi tam tiinokomip kabaku, God ata kapni kukup tambal mep tawaal diim kalawaami kanumsap kaali, tiip-tale, kabi kulu fiyaap dukum-kup duu-mokomap o, kala, Yesus ayo kanum bokola ko.
Yesus ata ima dukum ina fakamin kaami sang faldak-tii bokosa kaata ko
Mat 22:1-10, Luk 13:29
15 Kulaa, tunum ma Yesus aso ima im-bokobip ilmi iipyak tem kulu tunum ma Yesus ami weng ayo weng san-ilomda ayo bokola: Kamokim o. Bom bii-lom kaptoowu tunum ayo God ami abip din unale, God ami ima tini-bala inam-nokoma kaali, tunum kaa fiyaap duu-mokoma no, akale 16 kulaa, Yesus asiik weng ma faldak-tii bokola: Tunum ma ima tinimon o kalale, unang tunum yaapkan imi bokoya-lomda: Am kunolin diim kulu talemin i! yaka ko. 17 Yakalala bombe la, kulaata utama yi, Ima inin am ayo daanu kala, kalale, kulu almi okok kemin tunum ma dabaala din tunum kamosinim kawu diing kutiiyase imi bokoya-lomda: Kipyo, kulaata inin am uyo daana kemin, tilin i! kala. Katale, 18 tunum alik imi aket tem kaali, Ima falalup kayi! kala, faldak-tii kasen-fakan-bamdipla, tunum ma ayo kanum bokola-lomda: Nali ima lang ma mobi kemin, din atamdila kawu, talokomi disa kayi! Kemin, din bokolan i, akale 19 kulaa, tunum ma akal bokola: Yi, bulumaki nakalkal ma mobi kemin, din tik-tii itam-somdila yo, kalbi kemin, nali talokomi disa. Kemin, din-ilomdap bokolan o, akale, 20 tunum ma ayo bokola: Yi, nali unang ma kama-kup kuluubi kemin, nali talokomi disa kayi! kala kanum boko-boko-kelip ko.
21 Tunum yaapkan iyo kanum boko-boko-kelip kala, itaba-kup, asuk ok tabuumin tunum ayo tal almi tiin molin kamokim ayo tal tunum kanum boko-boko-kelip itam tala kiimi sang kaayo, bokolale, kamokim ayo tunum kanum boko-lom kolip kiimi aket atul kuuyale, kulaa asuk almi ok tabuulin tunum ayo bokola-lomda: Na, baan abiiltap bilin abip kaptam-ami liip dukum sole, liip katip katip so, kawu tal-une-bamdapla, iiwaan, win dinim, tunum yawiit, tunum yaan ukum, tiin mafak, iyo afetbi kuliilap imtal daalawa, ita ima kawol aye, kang kawol aye, tawobi kutiibi kaldaak-ata inik o, kala ko. 22 Ok fukulin tunum ayo kamokim ami weng ayo weng san-ilomda din kanoba-kup, abiltap asuk tal almi kamokim ayo bokola-lomda: Kamokim o, nali kapni weng uyo weng sandila, kanoli. Katale, am kaltam-ali abiin anung ma disa kulu bombuu no, akala, kamokim almi ok fokolin tunum ayo bokola: 23 Tunum unang ita taba-lomdip nami am kaltamu tiltam tale-bilip tiiknak o, kalbi. Kemin, kabi din aba langabip liip kawu kutal-fuku din langabip ma ma kawu tal-une-bamdap, unang tunum iyo ku muwa tal-unebi kuno saak-kup sisii imtal nami am kaltamu tiilawa ima so, kang awon iso, inik o, akale, 24 fal-siki taba ti almi am tunum unang tiin bom-bilip imi bokoya-lomda: Nali nikil alimal kipni weng ma bokoyon o, kalalila kemin, kamasi unang tunum imi bokoya-lomdi: Tiliwa, nami am kaltamu naso ima inum o, yikila, kela-silip kiili, nami ima kaa inam-nokomip disa. Ale, unang tunum tal nami am kaltam talbip kiptale, nami ima kaali, inam-nokomip kayi! kalan o, kala, Yesus ayo unang tunum ilom am ma daanokomu kawu, din God ami abip ima ina-faka-mokomip kiimi sang kaata faldak-tiimin weng kamun bakayila ko.
Yesus ami boko-lomda: Kabi kamasi kaptoowu talalu aket fukun-ilomdap tildang nami okok kemin tunum kelan o, kalsa kaata ko
Mat 10:37-39, Mat 16:24-26, Luk 9:23, 18:28-30
25 Am ma daanale, unang tunum yaapkan iyo Yesus aso um-bomdipla, Yesus ayo fal-siki taba tiyak unang tunum iyo itam bokoya-lomda: 26 Kabi tildang nami okok kemin kaa kutal-fukulon o, kalap namti, kabi talalu aket fukudapla yo, kala-somla. Kemin, kabi nami lak duu-yaamin kaata sakbaalim dukum kelule, yak kaltapni kawak-aalap imi lak duu-yaamin, kalel umi lak dakaamin, man lak aye, ilem anung maakup imi lak dakaamin, kaltapni angtiil lak dakaamin kulu kulaak banula, nami lak duu-yaamin kaata, dukum keluk o, aka. Kemin, kabi kuliili keyilalap tildang nami miit tem tal-ilomdap, nami ok kaata-kup fukulap namti, kabi nami daang bakaalin tunum kelan o, kala-somla ko. 27 Kemin, dok nolin kapta nimi daang bakaalin tunum kelon o, kalokomap kaali, tunum ayo dabak as diim daaliwa ayo angtiil yol kuluu-lomda taanokoma ulultap ke, Kuno kuluulami no, kalin dinim so, nami daang bakalap nali boko-lomdi: Kaata kanuman o, kalbi kaayo, kutal-fukulin dinim kaaso, kiiyo kanumap namti, kabi kalok no-lomdap nami daang bakaalin tunum kelamap dinim o. (Lale, kabi kabak alik kanumap namti, kaata fan nalmi daang bakaalin tunum ke-lokomap ko.)
28 Kabi nami ok kuu kutal-fukulon o, kalap namti, kamasi kaali, kabak-ami fiitmin kaami aket uyo talalu fuku-daa-somdapla kawu, tildang nami ok uyo tabuulon o kala-somla kemin, mep faldak-tiimin weng kala bokoyokomi kalawuuta, kipni aket fukunin kabak ayo bam-daayokomu. Kemin, ibi talalu weng san-iliwa, dok kanolin tunum ata ma am sakbaalim dukum ma delon o, kala namti, kamosinim kaali, tiin-bomda tuumon ayo ding boko utamala, Am kaami kun kulaali, tiknu ne, disa ye? kalokoma. 29 Ale, ayo moni ding bokolin disa kela namti, am kun kiita-kup molile, tuumon uyo disa kelamu no, kalala kulaalokoma kaa, unang tunum alik iyo atam-ilomdip aban den-bam ale, atafiimin weng bakaan-bam ke-bam ale, 30 bokolip: Tiyak tunum kaa daa atamin! Ali am dukum ma delokomi no, kala-lomda dinan-umba. Yale, tuumon kaa disa kenbu kemin, tunum kaa am kaa dela dinimnu kulaalokoma disa te! akokomip o.
31 Kanolin tap kemin, kamokim ma ayo weng selaya boko-lomdip: Waasi dinin ilmi kamokim sole, twenti tausin (20,000) ita tal numi kamokim aso dinan-tabum o, kalalip talabip kayi! kalokomip namti, ami aket fukunin uyo tambal ma talalulin disa yo, kalale, tunum ten tausin (10,000) kiita-kup baa kulin daalip aso dinan-tabokomip ema? Disa. Kamasi akal kaptoowu tiin-bom aket fukun-bamda almi tunum iso, iyo ding boko, Awu, ti waasi dinin imi kamokim aso, almi dinin tunum iso, dinan-tabokomup kulaa ti, nuta nuta ke-lokomup o, kalale, kulaa dotu afet daa kutiilokoma no. 32 Aa, kanola utamala yi, Nuli tiiknamup disa yo, kalokoma kaa, waasi tunum kiili, samaan kawu talabip o, kalokoma kaa, almi kalaan yim-baala unemin tunum iyo yim-baala din waasi imi kamokim ayo bokolip ko: Kapyo, numi kamokim ata yim-baala tal bokop-ta-lomdup: Dinan-kulii-tabokomup disa; kemin ale, disa weng kaata-kup, talalu-lomdup kelum o, kalokomip o.
33 Kanolin tap kemin, kabi tildang nami ok fukulon o, kalap kaa, kamasi kawu talalu aket fuku-daa-somdapla kawu, kapni mafek mafek so, kaptum kusal iso, iyo alik keya-somdapla kawu, tildang nami miit tem tilin disa kelap namti, kabi nami daang bakaalin tunum ke-lokomap disa yo, kala ayo kanum bokoyila ko.
Yol kaami faldak-tiimin sang Yesus ata bokosa kaata ko
Mat 5:13, Mak 9:50
34 Yesus ayo faldak-tiimin sang ma boko-lomda kanum bokola ko: Yol kaali ti mafek mafek tambal abaal-kup tabasa. Lale, kanola kaami titil kaa disa kelu namti, dok kano dotuluwa, asuk yol kaa titil kaa kuluulokoma ni? Kabak-ali atin disa te! 35 Yak yol abaal dinim kesu uyo binalu daak tawaal tambal diim abam-nokomu namti, yol ta taba-lomdu tawaal kaa dong dokolokomu disa; ku-mafak-daalu, titon san tabokoma disa kemin, kulaala saak banokomu no, kala-som ale, kuno bokola kipkal talang tem sole, nami weng kala bakayinbi uyo talalu weng selin o! kala kanum bakayila ko.