15
Sipsip ma maaklo kelu no kala faldak-tiimin sang Yesus ata bokosa kaata ko
Mat 18:12-14, Luk 19:10
Tunum takis kaamin sole, tunum kukup mafak kutal-fukulin iso, iyo tal Yesus ami mepso kulu tal-ilomdip, ami weng kaata weng san-kaamipla, Falosi so, lo utamsip iso, iyo Yesus ami aket atul kola-lom, kala weng baka-bamdip bokolip ko: Mep tunum kalawaali tunum kukup mafak kutal-fukusip kiimi aptum ke-bomdala, iso ima inan-umba no, kalbip kala, kala-lomdala, 3-4 faldak-tiimin weng ma bokoya-lomda: Kanola iltipni tunum ma sipsip ilmi-kup 100 kiita tiin mola laabip. La, kulaa maakup ma maaklo kela namti, sipsip aalap kayaak ayo ding bokola yi, 99 kiita-kup bom-bilip kala, kalba-kup, malo ma kiili kawu tikiinal kulu kano keyale, aptum maakup ma disa keba ami fen-tal-unebi ata-mokoma no.
Kanola atam-ilomdala, dabuu dap-tam almi nakal kun diim tii kawu kuliiya-lomda, fiyaap duun-duun dibii-tala. Kemin, dibii-tal almi abip tal-ilomda, almi aptum kusal iyo naan-daayila, tala-tala-kelipla, kulaali bokoya-lomda: Kipyo, nami sipsip ma maaklo kelaya, fen-tal-unebi atam dabuu dabii-tali kemin, kipso naso ami fiyaap duumum o, kalokoma. Kanolin tap, kanola nakal ibi bokoyon o, kalalila kemin, ban kemin tunum ma ami ban ayo kela-lomda aket fal-siki-lom God ami lak duula namti, abiil tikiin kasel ensel ili atin ti ami fiyaap awak dukum uyo duulokomip. Ale, mep tunum ilmi-kup 99 kiita le boko-lomdip: Nuli ban kemin dinim; tambal-kup bom-bulup kemin, dok kano-lomdup aket fal-sikilokomup i? kalip namti, ensel iyo kanubip kiimi fiyaap dukum uyo duuyokomip dinim; kemin ale, fiyaap katip sakap ma duuyokomip o, kala ko.
Yesus ami tuumon ma maaklo kelu no, kala faldak-tiimin weng bokosa kaata ko
Yesus ayo faldak-tiimin weng ma bokoya-lomda: Unang ma uyo sisol dukum tuumon nakalkal kiita, kutal-fukulu ilom ale, maakup ma maaklo kusolu namti, uli yokon iilfo kufo-lomdu abiin sung ilol kaali, diliit-saanbi asuk ata-mokomu no. Atabu-kup, ulmi kayaak iyo weng umuuya tala-tala-keliple, kulaali uyo bokolu: Yi! nami tuumon ma maaklo kelula, fen-bi-lomdi utabi kemin, kipso naso fiyaap duumum o, yakan-kaa-mokomu. 10 Kemin, nali ipni bokoyon o, kalalila kaayu, kanola ban kemin tunum ma almi ban ayo kulaa kela-lomda aket fal-siki-lom God ami lak duula namti, God ami ensel iyo atin ti tunum kanola kaami fiyaap sakbaalim dukum uyo duu-mokomip o, kema ko.
Yesus ami man tunum ma maaklo kela no, kala weng faldak-tii bokosa kaata ko
11 Yesus ayo asuk weng ma faldak-tii bokoya-lomda: Tunum ma ayo laaba, 12 ami man kiili alep kemin, niing ata aalap ami bokola-lomda: Atok kapyo, bom biilap kapni taanapla, kapni bung mafek mafek baanokomip kawu, nami malii kup-nokomip kaali ti kama kulawu nasiik kup-nawa yo, akale, kulaa fan almi bung mafek mafek iyo alap imi tokoya ko. 13 Kanolaya, niing ayo bom ilanali yo kaloma dinim; kulu ti almi bung kanolin mafek mafek iyo dibii kulii yak aba bilin abip samaan ma kabana. Kemin, din abip kaptamu bomdala, da kukup mafek mafek iyo kutal-fuku-bomdala, ami kanolin mafek mafek dap-tama talsa kiili, alik tinan-daala disa kelip, 14 kulaali bokon kaptam ayo ima disa ke, ol fuut am dukum ma kutaltam daalule, kulaa mafek mafek iyo dulule um-tal daala. 15 Kanolu utam ale, din abip kaptam kayaak tunum ma atama aso bomdipla, tunum ayo dabaala din ami bokon kawu kang imi ima waan ifamin ok kaata, tiin mo-bomda, 16 as ma kaami lap kaata, kang imi ifa-balala, iyo im-bilipla, akal kuno kuuta ma inatamon o, keba. Lale, ami ima ayo ma kolin dinim kela. 17 Kanu-bam ilom ale, kawu ami aket kaali, bam-daalula boko-lomda: Nami atok ami okok kemin tunum iyo ima yaapkan-kup inan-laabip. Katale, nami tal kala-laabi kaatale, ima tinap-kup bomdila, taanon o, kalbi. Kemin, 18 kulaa kela nalmi atok ami fanang unokomi. La, nali bokola-lomdi: Atok kapyo, nali God ami tiin diim kaayo, ban ke-bam ale, kapni tiin diim ayo ban ke-bam ken-umbila tili. Kemin 19 ale, kamali kabi maso ma bokop-na-lomdap: Nalmi man o, nokokomap kaali, yaap kep-nokomu disa kemin, kuno kep-na-lomdap kapni okok kemin tunum kelon o, akokomi kayi! kal-bomda kanolin aket uyo fanang dakama ko. 20 Kulaa, almi aalap aket kaali, tabamnule, nalmi atok be kawu unon o, kalala tabamna.
Kemin, almi aalap fanang umbabala, umbilin abip mep-mep un-kem-salale, aalap ayo atam ami aket tem kaali, olenin dukum kemsile, kulaali baan abiltap bina toop dip-tal miki weng fokola kem-salale, 21 kulaa, man ayo bokola-lomda: Atok kapyo, nali God ami tiin diim so, kapni tiin diim so, kaali, ban ken-umbila tili. Kemin, kalawaali maso ma kabi bokop-na-lomdap: Nalmi man o, nokokomap kaa, yaak kep-tu bokop-nokomap disa yo kemale, 22 aalap ayo almi okok kemin tunum imi bokoya-lomda: Baan abiltap bina din-ilomdip, atin ti ilim tambal ayo ma kulii-tal makenbip-kup, ale, sikil iling ayo ma kuluu kulii-tal sikil duung tem ayo diltoop daala-som aa, yaan ilom ayo ma kuluu kulii-tal diltoop tinela kenbip-kup, kulaa 23 din-ilomdip bulumaki man tambalim tiil abuulin ayo ma an-kulii-tilipla, fuu-bam in-bomdup fiyaap duu-bam kemum o. 24 Kabak-ami miit kaa dok ata naa kalolip: mep nami man kalawaali maaklo ke-lom, saaknin tap kesa. La, kamala asuk tam-tiin ke tiin kawang kela tala atamup. Kemin, ami fiyaap duu-bam inum o, kalale, fan iyo fiyaap duu-bamdip ilip.
25 Katale, fik ali lang dikin-umba kemin, lang dikibi bital am daang mepso kuluba weng sena yi, Abip namti was eng sole, baal eng so, namti akal ma kebu kaa kala, weng sanba-kup kulaa, 26 okok kemin tunum ma ami naan-daala tal bokola-lomda: Kiili, kanimin fiyaap ma duu-bam kanubip i? akale, asiik bokola: 27 Yi! kapni niing ayo asuk ti tambal-kup tal itamala, kaalap ayo asuk dabuulala kemin, bulumaki man tambal tiil abuulin ma an-kulii-tal kufuu-bam in-bom kanubip o, akale, fik ayo weng san-ilomda 28 aket atul dukum kelu, Nili tam am unomi dinim o, kalala, kano abip daal kabaaku bom ilale, aalap ayo tiltam daak-ilomda man ayo naan-bam bokola-lomda: Tiltam talawa yo, kal-bom molale, 29 man asiik aalap ami bokola-lomda: Daa yo! Atok kapyo! Nali wasital yaapkan dakan-tii yakyak kem-tabasi kaali, kapni ok-kup tabup-tansi kaa, kapni weng bakaap-na-laabap kaa, ma kuyang saak tiip-tinsi disa. Lale, kabi meme man tambalim kaa ma aap-napla, nalmi kayaak iso tiin-bom fiyaap duu-bamdup inasup dinim. Lale, 30 mep kapni man ayo kapni kanolin mafek mafek kuliila din sadikimin kaata, kanum tal-une-bam ale, mafek mafek iyo sekela kulaala unu-tulu-ke-balala, talale, kaata kapyo, bulumaki man tambal tiil abuulin kaata aalap o? ke-bam aalap bakaalale, 31 aalap asiik bokola-lomda: Man aa, kabi suunkup alim maakup laabup kemin ale, nami mafek mafek kulaa ti alik kaltapni te! 32 Kanola niing ayo maaklo ke-lom saaknin tap kesa. La, kamala kulu tam tiin-ilom tiin kawang kela talala, atamup kemin, kaata fiyaap duumum o, akan-kaamsa no, kala Yesus ayo kanum bakaya ko.