16
Yesus ami mafek mafek tiin molin tunum imi faldak-tiimin sang ma bokosa kaata ko
Yesus ayo faldak-tiimin weng ma alami daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: Tunum bung kayaakim ata okok kemin tunum ma ulduulila, ata taba-lom bung mafek mafek so, ok fuku-yilin tunum iso, iyo tiin molak o, kalalala, ayo ulduula. Lale, tunum kusnum iyo tal mafek mafek soyap ami bokola-lomdip: Yi, kapni bung tiin molin tunum kaali, kapni mafek mafek kii ma talalu tambal-kup ma tiin moba disa kemin, almi kayaak iyo tale-bilipla, masiim kuluu kukaayinba kayi! akipla kulaa, bung tiin molin tunum ayo weng umola tal atamale bokola: Kabi kukup mafak so nema, ke-balapla, unang tunum iyo weng bakan-una-tala-kemip weng sani kaa, kabi kabak kanimin ma nuu-balawa yi? Kanubap kaa kalalila, kabi kamala kulu tam-kan-tiilila kemin, kabi asuk maso ma nami mafek mafek iyo ma tiin mop-nokomap disa. Baan ti unin disa ilomdawa, ti kamala kulawu sukon ma kuluu nami mafek mafek kanobap kaami win kaa, dolbi kutiile kuliip-na talap tii atam, Awu, dok nolin bung kiita tambal bom-bilip aa, dok nolin kiita disa kebip kaa kalon o! aka ko.
Kala kanum bokola, bung tiin molin tunum ayo aket fukunbi bokola: Yi, nami kamokim ayo nam-kan tiilon o, kala kabak-ata dok nolokomi ma? Nali titil so foko-lomdila, tawaal dikilmin kaami ok kaa ma ke-mokomi disa le, aa fatom kemin, nak-tunum kusal imi ima sang kaa nen-daayokomi disa. Ayo! Kulu nali aket fukunin tambal ma utami kayi! Nali nak-tunum kusal iyo kamokim ami maan anung ayo kuluu kuya kuya keli salala kawu, nami ok ayo dinimnu kewa-somdila disa kawu ilokomi. Nak-tunum kusal isiik fiyaap duu-bamdip nam-tama din imi am daa-lom iyo nami tiin molin o, kalale, kulaa, kamokim ami bung tiin molin tunum ayo tunum alik ita kamokim ami maan kuluu-silip iyo naan-daaya-lom bokoya-lomda: Ibi kamokim ami maan kensip ayo maakup e kala asiik tal mo una-una-kemin o, yaka bom-balala, dusiin daalin tunum asiik tal atamale bokola: Kabi kanim kal kaata kamokim kaa maan telokomap i? akale, kulaa asiik bokola: Yi, nali as lap oliv ok ket ulmi-kup 100 kiita maan telokomi no, akale, bung tiin molin tunum ayo bokola: Kabi yak maan kunolin alik kiili, kamokim ami alik tela-laamin disa; baan tal tiin-ilomdap kaltapni sukon (tiket) falduup-tasi kaata, kuluu-lomdapla, dolmin fal-siki-lomdap oliv ok ket 50 kiita-kup, kaltapni win ayo dola ke-lomdap oliv ok ket 50 kiita-kup telan o! akala, fan, maan kaa anung-kup tela-lomda unale, kuno tunum ma asiik tal tiin molin tunum ayo bokola-lomda: Aa, kabi yi? Kanim kal kaata kamokim kaa maan telokomap i? akale, ayo bokola: Nali wiit bek almi-kup 100 kiita maan telokomi no, akale, bung tiin molin tunum ayo bokola: Maan kaa alik kamokim ami tela-laamin disa; baan tal tiin-ilomdapla, kaltapni sukon falduup-tasi kaata, kuluu dolmin kaa fal-siki-lomdap bek ulmi-kup 80 kuliita-kup, kaltapni win ayo dola ke-lomdap 80 bek kiita-kup telan o, akale, fan maan anung kiita-kup tela-lomda una ko.
Mafek mafek tiin molin tunum mafak ayo almi kamokim ami kanumin mafek mafek iyo kanubi tinan daa kutela. Lale, mulo kawu almi kamokim ayo utama yi, Mafek mafek tiin moyilin tunum ami fiyaap dolin disa la, mafek mafek tiin molin tunum almi angtiil lak duu-bom tambal tiin-yaamin kaami aket kaata-kup fukun-bamdala, kanolin kukup kaa kanonba kala, kala-lomdala, almi mafek mafek tiin molin tunum mafak ami win ayo kufola no. Kemin, kamokim ami tunum mafak kaami win kufolin kaa dok kabak-ata daa kalolip: Tawaal diim kalawaami unang tunum ilmi okok kemin kaami aket fukunin kaata, kuluu-lomdipla mamdet kuyak daa-bom okok ke-bamdip, unang tunum God ami falala-kalin diim bom-bilip ita, kulaak baniwa keyinsip te!
Weng ma bokoyokomi kemin weng san bom ilipla! Kibi tawaal diim kalawaami ilip kaa, bung aye, yak tuumon aye kii, kuluu-lom unang tunum kii tambal-kup dong dakaayin-bam ale, naan-daayip tal iltipni am tilipla, tiin saan-bam kamayin-biliwa, ili ti iltipni kaptum kusal tituun alik-daap kelin o. Kemin, bombii ibi yaap-kup tawaal diim kalaami tuumon aa, mafek mafek tambal aye, kulaa disa keliwa kawu, God ami suunkup ilin abip unokomip kaata, God akal bokoya-lomda: Yi, ibi ti nalmi naktum kusal o, yokokoma no.
10 Kemin, kamokim ayo almi ok ayo kulaala yak almi okok kemin tunum ami sikil diim unula, ali ti tambal-kup okok kema namti, almi kamokim ayo utamaya, Ti tambal-kup kanum taba kala, kala-lomdala, ayo fiyaap duu-mokoma kaata, ok dukum kaata-kup kolaya, okok ke-mokoma no. Ale, almi kamokim ayo, Ok katip kaata, koli mafak nuuba kala, kalalala, ok dukum kaata, koliya, ti kanu-mama no, kalalala kemin, kolokoma disa. 11 Kanolin tap kemin ale, kipni mafek mafek tawaal diim kala bom-bilip kiili, kuluu-lomdip tambal-kup tiin molin disa kelip namti, God ami okok kemin dukum uyo binala yak ipni sikil diim abam-nokomu nema? Daa. 12 Ibi tunum kusnum imi mafek mafek kaa talalu tiin molokomip disa kaali, God ami mafek mafek kulaala yak iltipni sikil diim abamnula, iltipni ke-lokomu nema? Disa.
13 Tunum kawanta kamok alep kiili, ma ami ok fuku-som, ale, ma ami ok fuku-som kemon o, kala namti, ali taang-kala-lomdala kamok alep imi ok kaa fuku-mokoma disa; kanola tunum ayo God ami okok kemon o, kala-lom, ok tabuu-bam moni kaama namti, God ali daang ukolale, moni kaami aket kaata ti dukum kukaayokoma. Kemin ale, tunum kaa kanta God ami aket-kup kola-lomda, God ami wok kaata talalu yikik fukula namti, moni kaamin kaami aket kaa, ma fanang daalokoma disa; ibi titil-foko-lom taang-kala God so, moni so, alep kiimi aket kii aalu ilokoma disa yo, kalala, ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo God ami Lo Moses kolaya, ata Sukon Tem kabaku dolsa kaami sang bokosa kaata ko
Mat 11:12-13
14 Falosi ili ti moni aket-kup yesula, Yesus ami kanolin sang bakayinba kaali, weng san-ilomdip isiik atafiimin weng uyo bakaliple, 15 Yesus ayo itam bokoya-lomda: Ibi unang tunum imi tiin diim kaata, kukup tambal kaata kutal-fuku-bom-buluwa, unang tunum iyo numi win kaa kufuyik o! kem-tabasip. Lale, God akal itama yi, Kipni aket aa, fanang aa, iyo tambal e mafak e ken-umba. Kemin, tunum unang ili kipni kunolin kukup kulaami win kulaa bakan-tabasa. Lale, God almi tiin diim kawu kanun-umbip kaali, ti kukup mafak kutal-fukusip kaa, tang tabin mafak dukum o.
16 Sawaalak kawu, Moses ata God ami Lo kuka-daasa kaali, dola kutiilale, God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum yakal God ami weng uyo dola-lom keliwa, uyo bokoya-lomdu: God ami weng alik kaali, yikik kuyak aket tem daa-lom kutal-fukulin o, kalaya, yakal kutal-fuku-bomdip man loop dip-tiilip tam tam tabasula, oksam ukaayin tunum Jon namti tildaak talsa. Yale, kamala kulaata Jon so, nami daang bakaalin tunum iso, yakal ale, nakal nuta-kup unang tunum imi weng tambal kaali, bakayin-bamdup: Kipni aket uyo fal-sikilipla, God akal kipni iliim kaali, boya-lomda yim-tama tildang almi miit tem tiilak o, kala nikil nuli bakayin-bulupla, tunum unang yaapkan iyo tildang God ami miit tem tulum o, kala-lomdip nikneka talabip. 17 Kemin, God ata unang tunum imi iliim boyokomi no, kalba kaali, am ma daanon o kalbu. Lale, God ami Lo uyo dinim kelin disa bombuu kemin, am mafiing diim daanokomu kawu, tawaal so, abiil so, kiili disa ke-lokomip. Katale, fan God ami Lo alik kuutale dinim-nokomu disa; ti kano suunkup ilokomu no, kala bakayinsa no.
Unang kuluu asuk kewa-yaamin kaami sang kaali, Yesus ata bokoyinsa kaata ko
Mat 5:31-32, 19:9, Mak 10:11-12
18 Yesus ayo asuk bokoya-lomda: Kanola tunum ma ayo almi kalel uyo kewa-lomda, yak unang kusnum ma kuuta kuluula namti, God ami tiin diim kaa kaami kanolokoma kaali, sadikin-tal-unemin tunum o, kalokoma. Kemin, kano ti tunum ma akal aptum ami kalel kewa-lom fotabasa kuuta kuluula namti, God ami tiin diim kawu ami kanolokoma kaali, sadikin-tal-unemin tunum o, kalokoma no, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo bung kayaakim tunum sole, Lasarus so, imi sang faldak-tii bokosa kaata ko
19 Yesus ayo faldak-tiimin weng ma bokola-lomda: Sawaalak kawu tunum bung kayaakim ma ti tambal-kup tiin bom ale, okok kemin disa; ti disa kulu tiin-bomdala, suunkup ilim tambal tambal akal alik akal alik kiita-kup miki-bam ale, ima tambal tambal kiita-kup in-bom ken-umba. 20-21 Kemin ale, kulaa tunum iiwaan ma ami win kaali, Lasarus ali aptum kusal iyo dap-tal bung kayaakim ami amitom daalip unip bom bii, un-un-ken-um-bala, suunkup akan-uni kawo! kala, medaak aba bom bii un-un-ken-umba. Kemin, ayo fen-bam utamala yi, Bung kayaakim ami ima in-bomda ima bam aa, ima anung binalip saak unebip kiita talaala, Bom-bilip kala, kalba-kup, kulaa ayo ima tinap kenbu kemin, kiiyo kuluu ina-ina-ke-balale, ami angtiil kaali ti abang ta disa akal ma kensa. Kemin, miyaan yaapkan ita tal ami abang iyo falang atalip ko.
22 Bom ilomda ayo taanale, ensel iyo tal tunum iiwaan ami sinik ayo dabuu dap-tamalip din abiil tikiin daalip, Abraham aso bom biliwa, bom ilom kuno bung kayaakim akal taana dawaaliple, 23 ali din as kiinin abip kawu bomdala, angtiil yol awak uyo kuluu-lomda titam daala yi, Abraham namti bitam samaan kawu bombe kala, kalale, Lasarus ali Abraham aso bombe kala, atama ko. 24 Tiin kawang-bomda bung soyap ke-bomda biisa ayo naan-taba-lomda boko-lom: Nalmi awaalik Abraham kapyo! Nali as dawang tem diin-bomdila, nami angtiil ayo kiin tal faal-faal-balala, angtiil yol dukum ayo kamap-na talababa kemin, olen-daap-na-lomdap, kabi Lasarus kulaa dabaalap tal-ilomda sikil diil diim ok katip ma kulii-tal-ilomda, kuyak nami falang kiin-bokoba kulaa abop-na diis-nak o, ke-bamda naan daalale, 25 Abraham ayo bokola-lomda: Nalmi man kabi ti aket fuku-daatam. Siin kaa, kabi tiin kawang bom ilsap kaali, kabi mafek mafek tambal tambal kiita-kup kaa-balaple, Lasarus alile, saak mafek mafek mafak kiita-kup fakan-umba. Kemin, Lasarus ali abip tambal kuluu bomda fiyaap dukum duuba. Kemin ale, kuno kapta angtiil yol awak uyo kuluubap te! 26 Ti kukup akal alik ma namti kala bombuu kaa daataman, God ali ok bukung dukum ma kala bikisa. Kemin, kuno yakal yak malii kuluunip nokol tildak malii kuluunup kesup kalaali, tunum tildak malii kaldak bom-bilip kaliilile, yak malii unum o, kalokomip. Lale, ili dok kano taang-kala-lomdip yak malii unolip disa; kuno yak malii tunum kabaak bom-bilip yakal tildak malii tulum o! kalokomip. Katale, yakal dok kano-somdip kanim diip tildak malii baa tololip daa! aka ko. 27-28 Kanolin kemin o, akale, siin bung kayaak ke-bom biisa asiik bokola-lomda: Nalmi awaalik kapyo, nali weng ma dik-daap-tokomi. Nalmi nakal awakal ili nalmi atok ami am kaptamu bom-bilip kemin, yakal kanola tal angtiil yol awak dukum kuluu-laamin abip kalaba tololip kemin, kapyo, dik-daap-talila, Lasarus kulaata dabaalap daak-ilom bokoya-lomda: Yi, kipni tiing ami bomda kukup mafak mafak kem unan-soma ulultap kaa, Ibi kanumin disa yo, kalala, kanum bokoyak o, akale, 29 Abraham asiik bokola-lomda: Aa, Moses sole, God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum iso, ita God ami weng ku-fatap-daa-laamin kaali, God ami Sukon Tem kabaku dolsip. Kemin, kuyak ata kapni nakal iyo ti yaap weng sanamip te! akala, 30 fan bung soyim ke-bom biisa ayo bokola: Daa yo. Ti awaalik Abraham kabi ti kano weng san ilawa, nami nakal kiili, God ami Sukon Tem weng uyo weng sanamip dinim. Lale, ti tunum taansa kaata, kom tem kawu tam tiin-ilomda din God ami Sukon Tem weng uyo bokoyokoma kaata, fan imi aket ayo fal-siki-lom yak kukup mafak nuumin kaali, kulaalokomip o, akale 31 kulaa, Abraham asiik bokola: Kuno kapni nakal ili Moses so, God ami profet imi weng so, iyo weng san-kaamin disa ken-umbip namti, kanola tunum siin kawu saaksa ata kom tem kawu tam tiinda din bokoyokoma kaali, kanolin tunum ami weng kaa, weng sanokomip dinim o, kala kayi! kala Yesus ayo faldak-tiimin weng kaali, kanum bakayila ko.