19
Yesus ami din Sakius atamsa kaami sang kaata ko
Yesus almi daang bakaalin tunum nikil iyo din abip Jeriko kaayo, din aba akaala unum o, kalalip Jeriko tam itamiple, kulaa tunum ma bombe ami win kaali Sakius; ali takis kaamin tunum imi kamokim ale, ali bung kayaakim kemin, ali Jeriko kaptamu laaba; ali, Yesus kaa atamdila dok kanolin tunum ata kala, kalon o, kema. Katale, unang tunum yaapkan isiik tal aba toop liip bak-daalip kemin, Sakius ayo tunum mepkan kemin, Yesus kaa atamin disa kelala, akal utama yi, Awu, Yesus namti kula liip tal-unokoma kala, kalale, Yesus ayo talalu atamon o, kalba-kup, asiik unang tunum yaapkan tem kuyaku kuleka bina din as fik al ma kaptamu duu tam tiin tital daak liip daa tiin bom ilale, kulu Yesus ayo yak aba tal asal tiinba kaami miit tem kulu tola titam daa Sakius ayo atam ale bokola-lomda: Sakius aa, kamala kulaali ti nali din kapni am kawu ilokomi. Kemin, baan abiltap asal uyo kela tildaak tawaal talawa yo, akale, fan Sakius ayo asal uyo kela abiltap-siik tildaak tawaal aba-lom, Yesus ami weng fokola-lomda, fiyaap sakbaalim dukum duuma ko.
Kanola tunum unang iyo alik atamipla, Yesus ali kukup mafak fukumin tunum ami am una no, kala-lomdip, Yesus ami daang tem weng bakaan-bamdip boko-lom: Kaali din ban kemin tunum ami am kaptamu sokoma no, kemip. Sakius ayo yak Yesus so, almi miining so, iyo foko kulii tam almi am kawu yim-tam daa ilanale, kulaa Sakius ayo tam tola Yesus ayo bokola-lomda: Nak-tunum kapyo, weng san ilawa, nami bung iyo fak-tiibi sikip alep fak-tii-lomdi yak ma kabaak-ata tunum iiwaan mafek mafek dinimal imi kabaanuyokomi. Ale, ma kabaak-ata unang tunum ibakayin-bamdi, imi moni dakayila-yaabi uyo asuk kukaayokomi kaali, tuumon maakup e kala yukut duk-duuyasii ni kalbi-kup, tam tuumon atalingkal e kala kuyaku-som kola kola ke-lokomi no, kalale, Yesus asiik bokola-lomda: Kabi Abraham ami man loop lale, kabi siin kaali, God ami liip kela yang atin ti maaklo kesap. Lale, ti kamala kulu God ayo kapso, kapni man-aptil iso, kipni iliim uyo boyila yaap kelip o. 10 Dukum Ami Man Nali tal unang tunum kukup mafak ke-bam God ami daang ukola-lomdip maaklo kesip kiita, fen-bamdi yim-taldang daa dong dokoyilile, imi iliim kaata boyon o, kalalila, abiil tikiin kaa kela talsii no, kala Sakius ami kanum bakaala ko.
Tunum nakalkal imi sang Yesus ata faldak-tiimin weng bokosa kaata ko
Mat 25:14-30, Luk 16:10-11
11 Yesus ali tal Jerusalam mepso tala no, kalbip-kup, unang tunum iyo aket fuku-daaliwa yi, Kamala kaali, God ata taba-lomda Rom kayaak imi diim uyo tak-daa yim-buu-lomda, Numi tiin molokoma nema yo? kemipla, unang tunum ili Yesus ami weng uyo, weng san ilipla, Yesus ayo talalu-kukuyilila, numi kanolin aket fukunbup kaali, faneng disa yo, kalin o, kala-lomda, faldak-tiimin weng ma bokola, 12 kulaa, kamokim ma ayo aket fuku-daala yi, Naan-daap-nambip kemin, umbili bilin am bokon samaan ma kaptam banila, mep bokon kaptam kasel ita taba-lomdip uldaa-nam-buuliwa, Kabi numi tiin molin tunum kayi! kalalipla Kabi king kelan o, kaliwa, asuk tolokomi no, kema. 13 Tunum kaali unon o, kal-bom ale, kulu almi okok kemin tunum nakalkal iyo naan-daaya tildang atamiple, kulaa tunum maakup almi moni nakalkal e kala kola-kola keba-kup bokoya-lomda: Nami umbili umbilin am bokon samaan kawu ilokomi uyo, mep moni kaa dunuuyi kaa kuluu-lom wan saan-tal-une-bamdip, moni ayo maso ma kuluu kuyak tiip-tiip ke-biliwa, biili asuk nalmi talokomi kabaku moni kaayo, asuk kulii-tal kup-nin o, yaka ko.
14 Kamokim ayo kanum bokoya, tabanala almi abip tunum atam suun-umbip iyo tunum ma kalaan yim-baalip ami daang tem din-ilomdip tunum unang samaan kawu bilip imi bokoya-lomdip: Nuli mep tunum kalawaali king ke-lokoma disa yo, kalbup te! kalip ko.
15 Kemin, kanum bokolip. Lale, mep tunum kalawa ulduulip tiltam king ke-bom biile, asuk yak aba tal almi abip aba-lomda baan abiltap almi ok tabuulin tunum ma bokola-lomda: Na! baan abil din tunum nakalkal kiimi tuumon kuyila unsii iyo weng umuuyilap tilip dik-daaya-lomdi: Nami tuumon kuyila tabansii kaa, kanim kal ma kuluu-silip kala, yokon o kalbi. Kemin, ipyo din bokoyap tilin o, akale, 16 kulaa fan tunum ma asiik tal king ami bokola-lomda: Kamokim kapyo, nili kapni tuumon nakalkal kup-na un-salap kiili, wan saan-tal-une-bamdi dukum-nipla, kutiip-tasii asuk nakalkal ma kuluu kuyak tiptiip-ta kebi no, akala, 17 king ayo bokola-lomda: Kabi ti ok tabuulin tunum tambalim kesap. Kemin, nami mafek mafek katip ma kup-ta unsii namti, atin yaap-kup tiin-mo-salap. Kemin, kaali abip nakalkal kiita, kup-tila tiin-molokomap o, kala kanum bokolale, 18 tunum ma akal tal bokola-lomda: Kamokim aa, nali kapni tuumon nakalkal kup-na un-salap kiili, wan saan-tal-une-bili tiltam sakbaalim dukum kelipla, kulaa kewa bomdila, mep moni kiiyo, awakal ma kuluu kuyak tiptiip-ta kebi no, akale, 19 king ayo bokola-lomda: Kaa tambal kebap kemin, kulaata kabi abip awakal ma kiita kup-tila, tiin-molokomap o, aka ko.
20-21 Kuno ti tunum ma akal tal-ilom bokola: Kamokim aa, kabi titamila, Kabi tunum siliil-kup tabin kala, kalalila kemin, kapni okokmin tunum kiili, fiit-bamdip kaami win moni kaali, kaap-tam-biliwa kawu, miing-kup tal tiin-bomdawa kaa-bam ale, kaltapni okok kemin tunum imi langabip kaami mafek mafek dikilip tiltam tiilbu kaa, kabi mikil diim-kup tal tiin-bomdawa faka-bam ken-umbap kemin, nali kapni atul kaata, titam suun-daa-som ale, aa bisnis kemin kaami liip kaa ma talalu utamsi disa kala, kala-lomdila kemin, kapni moni iyo ti tambal-kup kambola kuwaap-ti tiinsip te! Ti kala daatam akale, 22 king ayo ok tabuulin tunum ami bokola-lomda: Kabi ti ok tabuulin tunum mafak dukum kesap. Kemin, ti kaltapni weng bokop-nap utami kaami kalan kaata, sok de-tamulokomi te! Kabi bokop-na-lomdap, Kabi tunum siliil-kup tabin balap titamsi kemin, kapni ok tabuulin tunum imi ok tabuu-bamdip moni kan-umbip kaa, kabi miing-kup tal bomdapla kaa-bam ale, kapni okok kemin tunum imi langabip kaptam-ami mafek mafek dikilip tiltam tiilbu kaali, mikil-kup tal tiin-bomdap faka-bam im-bom ken-umbap o, kalap. Kemin, 23 kaa kanimin o, kalalawa, nami moni kaa kuliilap din beng kawu tiilawa, tal-ilomdi win moni kaa maso ma kuluulami dinim i? Kemin, kaa kanimin o, kalalapla, kuwaalawa disa iip kawu bom-laabu ni? kala kanum bokolale, 24 kulaa almi dong dakaalin tunum bom-bilip iyo bokoya-lomda: Kibi yakdiwa, ami sikil diim kawu moni kutal-fukuba kulaa kuluu-lomdiwa, tunum moni nakalkal kuluuba kaami kolin o! yakala, 25 iyo bokolip: Kamokim kapyo, kabak kanum bakamin daa; tunum kalawaali, moni nakalkal kuluuba kaali yoko? akiwa, 26 king asiik imi weng maan tiiya bokoya-lomda: Weng ma bokoyokomi kemin, ipyo weng san bom iliwa! Tunum kaa kawanta ok tambal-kup fuku-bomda almi kamokim ami weng kaata-kup weng san-kaa-bamda ila namti, ami kamokim ayo ok uyo maso ma kolala, ok dukum kaata okok kemama. Ale, kawanta ok uyo mafak ke-bamda ami kamokim ami weng ayo kuyang saak ten-bamda kema namti, kaami kamokim ayo almi mafek mafek katip bombe uyo kuluu-lomda okokmin sisol uyo maso ma kolokoma disa yo! ke-bamdala, weng 27 ma kaata boko-lomda: Siin kawu tunum malo ma imi bokola-lomdip: Nuli mep tunum kaali, numi king ke-lokoma disa yo, kalbup o, naka-silip. Kemin, kii yim-bital
nalmi tiin diim kulu anulip taanik o, kalsa no, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo king alaltap ke-bamda tam Jerusalam unsa kaata ko
Mat 21:1-11, Mak 11:1-11, Jon 12:12-19
28 Yesus ami weng uyo disa kelula kawu, ayo dusiin daalale, daang bakaalin tunum ita mafiingnip ke yakyak din Jerusalam din unipla, 29 abip alep kemin, ma kaa Betfage so, Betani so, kiili umbitam Oliv Tikiin kaptamu kemin, Yesus nikil iyo mepso kulubale, Yesus almi daang bakaalin tunum alep ma ipsiik unipla yo, yaka-lom, 30 bokoya-lomda: Alep ibi yak aba tam abip utafiibup kaptam ulip, Dongki man kasaa ma sok buk-duulip bombe kala kalip namti kaalile, siin kaa tunum so dap-tama tal-unemakin dinim; disa kama man bombe kemin, alep yak sok baa dibiilip nami bi kala tilipla yo. Kemin ale, kanumipla 31 tunum ayo ma alep dik-daaya-lomdip: Kaa kanimin o kala-lomdip kaa kanubip i? yaka namti, kipkal bokola-lomdip: Yi, numi Kamokim ayo ok so kemin, din kulii-tilin o, yakala tulup kayi! kala bokolalip kulii-tiliwa yo, kala yim-baala unip ko.
32 Alep iyo tal abip kawu tal uliwa, Fan Yesus almi weng bokoyila kaata-kup tifan dongki man kasaa ayo sok buk-dulip bombe kaa kalale, 33 alep iyo sok baamiple, dongki tiin molin tunum ayo tal dik-daaya bokoya-lomda: Ibi kaa, kanim nolum o, kalaliwa, tal dongki ami sok kaa baabip i? yakale 34 alep isiik bokola-lomdip: Yi, numi Kamokim kaali bokoya-lomda: Alep din kuliilip tiliwa yo, yakala alep tulup o, kala kanum bokolipla dongki kayaak ayo boko-lom, Kuno kulii-unin o, yakale, 35 alep iyo dongki man kasaa ayo dibii-tal Yesus ami kutal daaliple, almi daang bakaalin tunum ita ilmi ilim batbat ta kutam dongki ami daang kun diim kabaaku tabeliwa, Yesus ami dong dokolipla, Yesus ayo tam dongki ami daang kun diim tiinala, alimal 36 una-bilipla, unang tunum imi aket fukunin kaali, Yesus ami liip talaba kaayo, liip tambal-kup ma dotuluwa tal-unak o, kala-lomdip, ilimi ilim malo ma kiita dalela kulaak liip kawu kutii-kutii-ke-bilipla, dongki ayo Yesus ami dibii yak ilim kutii bokobip kaptoop bala una ko.
37 Yesus Oliv Tikiin ayo kulaa kela, tildaak Jerusalam mepso talan-salale, Yesus ami lak duulin tunum unang yaapkan iyo tal dap-falala duu-lomdip iso una-bilip, unang tunum alik iyo kukup akal alik akal alik Yesus ata kanu-balaya, itafiimsip kaami aket kaata, fanang daa-lomdip alik iyo ti God ami win kaata, kufu-bam, naan una-tala-ke-bamdip fiyaap sakbaalim dukum-kup duu-bam 38 bokola-lomdip: Numi kamokim king kalawaali, God Dukum ami win diim o, kalala talaba kemin, God ata kukup tangbal-kup kukayim-balala yo! Kemin, ayo numi dong dokoya yaap kelupla, tam abiil tikiin kaptamu abiin tambal-kup tiinokomup. Kemin, God ami win dukum-kup ayo kufon-bamdup fiyaap duumum o, ke-bam kanu-bilipla, 39 Falosi malo ma unang tunum yaapkan imi tem kulu bom-bilip kemin, tiltam Yesus ami bokola-lomdip: Kap kukuyin tunum kapyo, mep tunum unang kapni daang bakep-tambip kalawiili, baan bokoyawa, Dulumnin o! kala kanum bakaaliple, 40 Yesus asiik imi bokoya: Nali dulumnin o! yokokomi disa; nali kipni weng ma bokoyokomi kemin, weng san iliwa. Mep tunum unang kalawiili, dulumnin o! yokokomi namti, daak tuum kuliita, tunum ililtap keliwa kawu, nami win kaa kufumalip o, yaka ko.
Abip dukum Jerusalam kaptam-ami kalan Yesus ayo ama-bisa kaata ko
Mat 13:14, 24:2, Luk 13:34-35, 21:6, Jon 11:35, Rom 11:8
41 Yesus ayo tal abip dukum Jerusalam mepso kuluba-lom atam-ilomda, kulaali abip kasel kaptam imi olen-in-bamda ama-bam bokola: 42-44 Ibi, Nuli ti tambal-kup balili-kala bomduwa yi, kalbip. Lale, am kala daansuu kaali, kipni aket fukunin kaa atin ti mafak-yinsu. Kemin, ibi kanolin kukup uyo ma utabip disale, bilili-kalin kukup uyo kaa utabip disa yo. Ibi utamipla, Kamala kuluwu God ali numi yam-talalulon o kalba, nuli kalalip utabip dinam, fan ibi yam-talalulama. Yale, ibi tiin bokol tap kelip, kipni aket uyo fal-sikilin disa kelip kaa, uktaalip kemin, kabak-ata am ma daanula kawu, kipni waasi iyo tal-ilomdip, kipni abip uyo falala kuyak moliple, kibi ok fanang, ima fanang, dok kanolin kaami fanang kaali ma tiltam talokomip disa; keliple, waasi ita baan dalaa kutam abip uti dong diim daa kela unfoko tam daak abip aba-lom, ibi yan-fakan tal-une-bam ale, abip kaami mafek mafek iyo ku-mafak fuuyin-bamdip, kipni tuum am dinan-unsip so, tuum uti fokosip so, iyo dekela binalip tildaak tawaal diim kaba-lomdu, tuum iyo sekela yang kuluba tildang kuluba ke-mokomu no, kala Jerusalam kasel imi aket kaata, fukun-bamda kiimi kalan kaata amama ko.
Yesus ayo tam lotu am diilim kaptamu tam-ilomda, mafek mafek saanin tunum imi yan-sing-duu dabaala tam bansip kaata ko
Mat 21:12-17, Mak 11:15-19, Jon 2:13-22, Mat 21:46, Luk 20:19, Jon 18:20-21
45 Yesus almi daang bakaalin tunum iso yim-tamala tam Jerusalam daa keyila tam lotu am diilim tam ulala, Kwin, tunum iyo taba-lomdip sipsip so, bulumaki so, kiili kulii-tal God ami koliwa, tunum unang imi ban kelip kukan-tiiyila-yaamin kaami inin-inin uyo kutal tii-bomdip lotu am diilim kaptamu saanbip kala, kalale, Yesus ayo tunum mafek mafek saaneng kalaabip iyo alik yan-buk-duu yim-baala tam baniwa, 46 kang awon saan-bamdip kiimi sisol kaa-bokobip imi weng ma bokoya-lomda: God ami Sukon Tem kabak-ali boko-lomdu:
Nami am kaltam-ali beten kemin kaata-kup kanumin o,
kalsu. Lale, ibi ami weng kaa kuyak saak tii-lom, God ami am kaltam ku-mafak-dakan-tabasip. Kemin, am kaltam-ali ipni wan saan-bam kaptum kusal imi moni yukut inin am kelu kewinsip o, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
47 Yesus ayo suunkup unang tunum imi God ami weng uyo am diilim kaptamu kukuyin-kup ke-balala, kulaa tunum awem imi kamok kamok iso, lo utamsip iso, Jerusalam kaptam-ami kamok kamok iso, iyo Yesus aalup taanak o, kalalip kaami liip kaata fen-tal-unemip. Katale, 48 tunum unang alik ili Yesus ami weng kaata-kup weng san-kaamum o, kalalipla suunkup tal falala-dabak-mo yakyak ke-bam weng san-kaamin-kup ke-biliwa kemin, kamok kamok iyo dok liip kawu ma yang-ilomdip dap-tal-fukulalip dinim kemip ko.