20
Kamok kamok iyo Yesus ami dik-daala-lomdip: Kabi kawanami win diim kabak-ali kanum tabasap i? ansip kaata ko
Mat 21:23-27, Mak 11:27-33
Am ma daanala, Yesus ayo lotu am diilim kawu unang tunum imi kukuyin-bamda God ami weng tambal uyo bakayin-balala, pris awem tunum imi kamok kamok iso, lo utamsip tunum iso, Juda kayaak imi kamok kamok iso, iyo tal dik-daala-lomdip: Kapyo, kabi kawanami win diim kaata, tal kanolin kukup kala kanun-umbap i? Kawanta tam-baala tal-ilomdap, kanolin kukup kala kanum-solap yoko? Nuyo bokoyawa utamum o, akiwale, Yesus asiik bokoya-lomda: Na, nakal weng ma ipni dik-daayokomi kemin, kipkal maan tiip-nin aa! Oksam ukayin tunum Jon Baptis ali kawanami win diim kaata, unang tunum kii oksam ukayinsa ni? God ami win diim kawu kanum-soma elile, tawaal diim kaldaak-ami tunum imi win diim kawu kanumsa ni? Nami weng kala dik-daayi kaata, maan tiip-niwa yo, kala dik-daayale, ilimi-kup bokola una-tala-ke-bamdip bokolip: Kwin! nokol kaa kanimin o, kalokomup i? Nuyo boko-lomdup: God ami win diim kaata, kanumsa no, kalokomup kaali, ali bokoya-lomda: Ibi utamiwa, God ami win diim kanumsa no, kalip namti, ibi kanimin o, kala, Jon ali fan God ami weng kaata tituun bakayimba, kemsip disa ema? kalokoma kemin, unang tunum yaapkan kalawiili utamiwa yi, Jon ali God ami weng ku-fatap-daa bakayin tunum u, kebip kemin, nokol boko-lomdup: Tawaal diim tunum ma kaami win diim kaata kanum-soma no, kalokomup namti, unang tunum kalawiili aket atul keyula, tuum ta kuluu nuyo yelamip o, kala-lomdipla kemin, Yesus ami ibokola-lomdip: Kaa kanta Jon kaa bokolaya, ali taba-lom unang tunum kii oksam ukayinsa kalalup utabup dinim o, akiwale, Yesus asiik bokoya-lomda: Nakal ti kanolin kemin, kawanami win diim kaata, kanolin kukup kii kanun-umbi no, yokokomi disa yo! yaka ko.
Yesus ami wain lang tiin molin tunum imi faldak-tiimin sang bokoyinsa kaata ko
Mat 21:33-46, Mak 12:1-12
Kulaa, Yesus ayo weng faldak-tiimin weng ma kaali, sawaayak God almi weng ku-fatap-daa bakayin tunum imi yim-baala talemsip imi diim tii unang tunum iyo bakayila ko. Tunum ma ayo wain lang ma dikibii diki-lomda, wain lang ayo kulaala yak tunum kusnum malo imi sikil diim abamnula bokoya-lomda: Wain lap abuu tii-mokoma kaali, dakabi kutii kela tak-nuubi ok ayo laabi kutiiliwa, kaptum kusal kiita tal molipla, kipta sisol ayo kuluu-lom anung ma iltipni kuluubip-kup; nakal anung ma kuluu kulaap-nip din unemak o, kala keya bilin samaan kawu una ko.
10 Kawu bom-balala, wain lap abuumin umi am uyo daan tiltam tabamnula kawu, tiin-saanin tunum iyo wain lap dakabi kutii-lomdip ok ayo tuk-nuu-bam ok laabi kutiilipla, aptum kusal imi kuyip ita tal moliwa, kulaa wain lang kayaakim ata alami okok kemin tunum ayo ma dabaala tal wain lang tiin molin imi bokoya-lomda: Nimi kamokim ami wain lap kaami ok kaami sisol anung kaata ma kup-nipla, nulmi kamokim ami kulela unon o, yaka. Lale, iyo biwaka-bi-lomdip, disa kulu dabaalip almi kamokim be una. 11 Kamokim ayo asuk ok tabuulin tunum akal kusnum ma dabaala din wain lang tiin molin tunum imi diim tal-ilom kamokim ami weng uyo tal bokola. Lale, akal ti kuno dabaak-mo biwaka-bamdiple, kukup mafak kaayo, kukaan-bi-lom, disa kulu dabaalip unale, 12 ati kuno kamokim ayo asuk liip asuumalo diim okok kemin tunum kusnum ma dabaala din wain lang tiin molin tunum imi diim unon e! biwakabi aalip kiim tabamnale, dap-tal-fuku dabuu-dabaalip saak lo uti yam tem abala una ko.
13 Kanumsile, wain lang kayaakim ayo aket fukunsi, Kwin! kaata kanimin ma nolokomi ni? kemsi. E, e aket fukunin ma tildang tulu utami. Ti nalmi aket-iip man kulaata dabaali imi fanang din unokoma te! kalale, aket fukuna yi, Nami Man aket-iip kalawaali aalokomip disa; ti ami weng kaata-kup weng sanokomip ema? kala, dabaala din wain lang tiin molin tunum imi fanang din una. 14 Lale, wain lang tiin molin tunum iyo atamiwa yi, Fan kamokim almi man ali kulu tala kala kala-lomdip, maaklo abiltap ilmi-kup bokola una-tala-ke-lomdip bokolip ko: Kuluwaali ti wain lang kayaakim almi man kemin, bom bii-lom almi aalap ami taanokoma ayo, alalta aalap ami mafek mafek kiili, alik tiin mo-lom almi alik ke-lokoma kemin, baan aalup taanala, wain lang kaltam ayo nulmi alik keyuk o, kala-lomdipla, 15 kulaali yak dap-tal-fuku, sisii dilili dibii tam uti daam tem uyo akaala dabaak saaklo daa-lom aalip taana no, kala-lomda kanum bokoyila ko.
Kemin, Yesus ayo dik-daaya-lomda: Kipyo, wain lang kayaakim ami asuk talokoma kaa, ali wain lang tiin molin kasel kii, kanimin ma noyokoma ni? 16 Akal tal-ilomda wain lang tiin molin tunum iyo anula taaniple, asuk tunum kusnum ma iyo ulela-lomda, wain lang uyo kuyak kiimi sikil diim tiiyala, ita tiltam wain lang kaayo, tiin molokomip o, kala Yesus ayo faldak-tiimin weng uyo kanum bakayila ko.
Unang tunum iyo weng faldak-tiimin weng kaata, weng san-ilomdip iyo (utamiwa yi, Wain lang kayaakim kulaali, God ami sang kaata bakayinba nu, kalbip-kup, yak wain lang tiin molin tunum o kala, kuliili Juda nulmi kamok kamok kuliimi sang kulaata bokola no, kala-lomdip) bokolip. Daa te. God ali numi kamok kamok kiili, kanola anulokoma disa, akiwale, 17 Yesus ayo talalu tiin dik-yak-diiya bokoya-lomda: Dok kabak-ami miit kaata, God ami Sukon Tem weng uyo boko-lomdu:
Ok fukulin tunum ili am kaa dina-bam tiyak daaliwa, am kun ma kaali mafak o, kala-lomdip faldang mo binalip yak balang diim kabang abamna. Katale, Kamokim ali am kun kaa atam-ilomda, Kwin! kaali ti tambal kemin am dubim ami duwokop kelak o, kala-lomda am kun kaali, asuk dibii tildak dap-molaya ayo tangbal mokso ke tolnu ko.
kalsu nema? 18 Aa, kuno ti am kun awak dukum ma bombuu. La, dok nolin tunum ata kutal daak am kun diim kaa daala namti, ayo dap-mafak-daalokoma le, am kun uyo dik-tam-daa tildaak tunum kaami angtiil diim abam-nokomu ayo, atin tunum dabuu dabaak molula, atin ti dap-mafak-daalokoma no, kala Yesus ayo almi sang kaata, faldak am kun umi diim kabak tii-lomda bakaya ko.
Takis moni king Sisa ami kukaalin kaami sang Yesus ata bokosa kaata ko
Mat 22:15-22, Mak 12:13-17, Luk 23:2
19 Lo utamsip tunum isole, awem tunum imi kamok kamok iso, ili utamipla, Ee, Yesus ayo nulmi sang kulaata, faldak kulu tii numi bakayinba kala, kala-lomdip, Kulaata yak da-fukulum o, kalip. Katale, unang tunum Yesus ami weng uyo weng san-kaabip imi itam-suun-daa-lomdip kuno kambolip ko.
20 Kulaa, lo utamsip tunum isole, awem tunum imi kamok kamok iso, iyo boko-lomdip: Kano ata bom iluwa, Yesus ayo kukup mafak ma nola kala, kalbup-kup, kuyaku dap-tal-fuku dabaalup yak Rom kasel imi gavman ami sikil diim abamnala, ata dabak saan-bi-lomda, dabaala yak almi soldiya imi kuyilala, Yesus kaa aalip taanak o! kala-lomdip, Yesus ayo talalu tiin dik-yak-dela atafii-bamdipla kemin, ili tunum kusnum ma moni kuya-lom bokoya-lomdip: Kipta din Yesus ayo atam kasen-fokola-lomdip, Nuli kabi tunum tambalim o, kal-bom tamsong-bamdup mok-kup inap-tanbup o, akan-kaa-bamdip ata-bom iliwa, Yesus ayo weng mafak aye ma bokola ne kala tal bokoyipla yo, kala iyo yim-baalip unip ko. 21 Yim-baalip tal Yesus ayo bokola-lomdip: Kukuyin tunum kapyo, numi titafiin-umbup kaali, kapni weng bakayin-bam kukuyila-yaabap kaa, ti tituun-kup. Aa, kabi ti yak win tibin kiita ti nami dong dakaap-nin o, kal-bomdap imi tong kaa ma bakan-umbap disa; kabi ti unang tunum alik win so, win dinim iso, ili alik tikip maakup God ami weng so, kukup so, kii ti tambal-kup kukaayila-tabasap kayi! kalbup te! 22 Mafek mafek sang uyo ma dik-daap-tum o kalalupla tulup kemin, (Rom kasel imi lo kaali, boko-lomdu: Ibi ipni takis moni uyo, numi king Sisa ami gavman ami kukaayin o, kalbu-kup ale, Juda kasel numi lo kuuta, boko-lomdu: Ibi ipni moni kuuli, God ami kukaalin o, kalsu.) Kemin, numi takis moni uyo Sisa ami kukaalum elile, God ami kukaalum e? akiwale 23 Yesus ayo imi aket tem kaa uteyila yi, Kii kanola wak-talalupla, ayo weng kuyak kutaldak ke-bamda weng mafak aye ma bokola kala, kalum i, kala-lomdip bokop-nip u, kala-lomda asiik bokoya-lomda: 24 Na! tuumon ma kulii-tal kukup-nipla! yakale, kulaa tuumon ma kuluu kukoliple, bokoya-lomda: Yak tuumon diim kabak-ali sinik so, win so, kala bombe kaa, kawanami sinik sole, win so, kaata bom-bilip i? yakala, iyo bokolip: Kaye? Sisa ami sinik so, win so, kiita no, akipla, 25 Yesus ayo bokoya-lomda: Uyo kanolin kemin, tuumon kalawaali Rom kasel King Sisa ami tuumon kemin, Rom kasel imi gavman almi kukaan-bam ale, God ami mafek mafek kiita, kuno God ami kukaan-bam kemin o, yaka.
26 Kemin, ili Yesus ami weng asiik maan tiiya-lom bokoyila kaali, weng sandiwa, fanang alik tam baneyilula, unang tunum kalawiimi tiin diim kaa nuli wak-talalokomup. Lale, kaa nuta nuta kelalup disa yo, kalaliwa, weng kaa kulaa kela, dulumnip ko.
Yesus ata tunum ami saaka tam tiin-laamin kaami sang bokosa kaata ko
Mat 22:23-33, Mak 12:18-27
27 Juda imi kamok kamok malo ma kiili, Sadusi yo, ken-umbip iyo boko-lomdip: Unang tunum taansip kiili, asuk tam tiinokomip disa yo, ken-umbip. Kemin, Sadusi malo ma iyo (din Yesus ami dik-dakamin fiitmin dukum ma dik-daaluwa, ami miit kaali, talalu daka-daa bokoyin disa kela namti, unang tunum iyo aban-delik i! kalalip) tal Yesus ami bokola-lomdip: 28 Kukuyin tunum kapyo! Nuli weng ma dik-daalum o, kalup. Kemin ale, sawaalak kawu, Moses ata God ami lo ayo numi kuyinsa kaami anung uyo boko-lomdu:
Tunum ali tunum man ma foko tiilin dinim ke ilomda saak-alom kalel kutiila namti, niing alta asuk fik ami kaluun uta kuluulala akam imi tunum man kuulokomip kaali ali bokola-lomda: Kabi nami abaap ami man kayi! aka-lomda kamasi fik taanse ami bung mafek mafek uyo mep man kuula ami kukaalak o,
kala kanum bokosu te! 29 Weng san ilawa, sawaalak kawu tunum ma ayo, man tunum man ilmi-kup fetkal foko kutiilale, ti nikil alik maakup fasuu tiiliwa, kulaa fik diilim asiik unang ma kuluu bom-ilom man so ma kuulama disa; ilomda taanale, 30 kulaa, almi tamon ata fik kalel kaluun uyo kuluula bom ilip. Katale, akal ti kuno man dinim-ilomda ayo saaknale, 31 niing iip ma akal ti kanolale, kano nakal yakal fakal imi kaluun uyo kuluu kuluu ke-bi-lomdip, iyo man ma kuulamip disa ke-lomdip taan-taan-keliple, 32 atin mafiing mafiing kulaata unang ukol ti kuno taan kesu no. 33 Na! kapni aket fukunbap kaa bokoyan o! Tunum nikil fetkal alik kiili, unang maakup kuuta-kup kuluu biile, taan-taan-kesip. Kemin, bom-bi-lom tunum taansip imi tam tiin kawang ke-lokomip kaali, unang kuuta kawanmi kalel ke-lokomu ni? kala, Sadusi iyo Yesus ami dik-daaliple, 34 kulaali Yesus asiik bokoya-lomda: Kamala tawaal diim kula bom-bilip kaata, tunum ata unang dan kaa-bala, unang yakal tunum dan kaa-bala ke-bam akmal ken-umbip. Yale, 35 am mafiing am daanokomu kabaku, God ali unang tunum malo ma kiita-kup bokoya-lomda: Saaksip ibi yaap-kup asuk tam tiindiwa, tam nami abip kawu suunkup ilokomip kayi! kalokoma. Kemin, kiimi tam tiindipla, tam ilokomip kaali, tunum kiili asuk unang dan kaa-mokomip disa le, aa unang kiikal asuk tunum kii dan kaa-mokomip disa. 36 Kemin, kiili asuk maso taanokomip disa; ti fan God almi man alik-daap ke-lomdip abiil kayaak ensel ililtap ke suunkup ilokomip te!
37 Kemin ale, ipni (weng boko-lomdip: Unang tunum taansip iyo, taan-ilomdip maaklo kesip kemin, God ali asuk yim-fola tam tiinokomip disa yo, ken-umbip) kaami sang kaata bokoyon o, kalalila, nami weng kaata-kup disa; Moses ami weng kaaso, kukuyula utamupla, Unang tunum taansip iyo asuk tam tiinokomip o, kalokomup. Kemin, as katip sakap ma Moses ami mepso kawu tolsa. La, ayo wing kiin-taba-lom kiin-abamnin disa kesa ami sang kaata, baka-bam ale, bokola:
Nali Abraham so, almi man Aisak so, almi man loop Jekop alimal imi God namti kalabi no,
kalsa. Sawaayak mep tunum alimal kaa taansip imi sang kanum bokosa. 38 Kemin, unang tunum iyo taan-ilom maaklo kelip namti, God ayo imi tiin molama disa. La, unang tunum iyo taan-ilom maaklo kemin dinim. Kemin ti, tunum taandip din God ami diim kawu suunkup laabip isole, tunum tiin kawang bom-bilip iso, ita tiin mosa. Kemin, ultap God ami weng Moses ami bokonsa kaami miit uyo dok kabak-ata naa kalolip: Abraham alimal ili sawaayak kawu taansip. Lale, God ami tiin diim kaali ti bom-bilip kemin, alimal iyo tiin mo-bomdala, ayo boko-lomda: Nali alimal imi God namti kalabi no, kalsa no, kala, Yesus ayo Sadusi imi kanum bakayila ko.
39 Kanum bokoyilala, lo utamsip tunum iyo Yesus ami weng Sadusi kanum bokoyila kaata, weng san-ilomdip, malo ma bokola-lomdip: Kukuyin tunum kapyo, kabi Sadusi imi weng kuu tambal-kup bokoyilap o, kalalipla kemin, 40 kanola ili utamiwa yi, Yesus kaali ti talalu dik-daa kuluusa tunum o, kalalipla, ami atam suun-daa maso ma dik-daalin dinim kelip ko.
Yesus ata kamok kamok imi dik-daayinsa kaata ko
Mat 22:41-46, Mak 12:35-37
41 Yesus ayo kamok kamok imi dik-daaya-lomda: Lo utamsip tunum iyo boko-lomdip: God ami Man uldaa-dabuusa tunum Kraist o kebip kaali, Devit ami man loop o, ken-umbip. Kemin, kanimin o kalalipla, kaa kanum bakan-umbip i? 42 God ami Sukon Tem weng anung ma Buk Saam kabaku Devit akal boko-lomda:
God Dukum ali nami Kamokim ami bokola-lomda: Kapyo, tal aba yang nalmi ting tuuplo kamokim ami tiin-yaamin baan kaldaaku tiin-balapla, bii-lom nata nata kelila kawu, 43 kapni waasi itale, kabaak banipla, kapta tiin molokomap o, kala God ata kanum bokoyinsa kayi!
kala, Devit ayo bokosa no. 44 Kiwe, God ami uldaa-dabuula Kamokim kesa kaa kawanmi man i? Devit ami aket kaa fanang daalaya, Am ma daanokomu kaali, ilom kaptoowu nalmi man loop ata ma tiltam tabokoma kala kalalala kaami aket kaata fanang daalaya, kanum bokosa dinam kabak boko-lomda: Kaa nami Kamokim o, kaloma disa yo. Devit ali kalok nolin aket kaata, fanang-daa ke boko-lomda: Kaa nami Kamokim o, kalsa ni? kala Yesus ayo Falosi imi dik-daaya ko.
Yesus ata lo utamsip tunum imi sang bokosa kaata ko
Mat 23:1-36, Mak 12:37-40, Luk 11:37-54
45 Tunum unang alik iyo kawu bomdip Yesus ami weng kaata weng san-kaa-bam iliwa kulaa, fal-siki taba aso almi daang bakaalin tunum imi bokoyila ko: 46 Kiwo, kibi mep lo utamsip tunum kii talalu itafii-bamdiwa kayi! Imi aket fukunbip kaalile, ti ilim batbat kaata-kup miki-bi-lomdupla abip kawu tal-une-bulupla, unang tunum iyo numi itafiimik o! kala-lomdipla tal-une-bam ale, iyo din maket saanin baan diim kawu unokomip kaa, unang tunum iyo tal bakayin-bamdip: Kamokim kaa balap o? Kukuyin tunum kaa balap o? yakan-kaamin o, kalaliwa, unang tunum imi tiin diim kawu tal-une-bam ale, iyo din lotu am aye, ima inin am aye kawu, din unokomip kaa, ti abiin tambal-kup kuluu tiinupla, tunum unang iyo itafii-bamdip numi win ayo kufuyik o, kal-bomdiwa, tinaa-bom ken-umbip. 47 Lale, lo utamsip tunum iyo unang kaluun kiili kasen-fakayim-bamdipla, imi sin-yaamin am kiiyo kuluuyipla, ili am dinim, mafek mafek dinim, ke-bam ken-umbip. Kemin, mep kanolin kukup mafak kaa kanubip. Kemin, ili unang tunum imi tiin diim kawu God ami beten kamaalup kawo kala, bakan kaptoop kaptoop ke-bulupla, unang tunum iyo itam-lomdipla, numi tong kaata-kup bakayik o, kal-bomdipla, beten batbat-kup ken-umbip o. Kanola ibi imi talalu itafii-bamdiwa kayi! Kukup mafak sakbaalim dukum ken-umbip kemin, God ali angtiil yol sakbaalim dukum kaata, kuyokoma te! kala, Yesus ayo lo utamsip tunum imi sang kaata, daang bakaalin tunum imi kanum bakayila ko.