21
Unang kaluun ma tuumon kiin abin alep ma yim-bital lotu am diilim tiisu kaata ko
Mak 12:41-44, 2Kor 8:12
Yesus ayo lotu am diilim kaptamu bomda unang tunum tuumon kulii-tal God ami kukaalum o, kala kulii-tilip kiiyo, ita-bom ilale, mafek mafek soyal iyo maakup e kala, kulii-tal ket abuu una-una-kemiple, ayo tiyak daala yi, Unang kaluun atin mafek mafek dinim ma ukol tal tuumon kiin-abin katip katip alep ma iyo kulii-tal ket abuulu kala, utam ale, 3-4 aso daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: Ibi unang kaluun kuuli utamip elile disa ye? Unang tunum kusnum kiili, mafek mafek soyal kemin, ili tuumon yaapkan lale, anung katip kiita-kup kulii-tal God ami kukaanbip ale, unang kaluun kuluutale, mafek mafek dinim umi tuumon katip ma ima saan-bam inokin kuliita, alik dilii-tal God ami alik kulu kolu. Kemin, atin ti weng tifan ma bokoyokomi kemin, ibi weng san bom iliwa! God ami tiin diim kaali, unang kaluun bung dinim umi kukup kaata, uta uta kelule, tunum unang kusnum imi kukup kaata, kulaak banu no, kala, Yesus ayo kanum bokoyila ko.
Yesus ayo boko-lomda: Lotu am diilim kuu balat-nokomip o, kalsa kaata ko
Mat 24:1-2, Mak 13:1-2, Luk 19:43-44
Kemin, Yesus ami daang bakaalin tunum malo ma God ami lotu am diilim desip kaami sang kaata bokolip: Iyo tuum tambal tambal sole, kiit kon o, kala, am kaptamu kutiilip tambal kemin kiita, kuluu God ami am uyo talalu desip. Kemin, atin tiin so malii-malii diinsu kayi! kemiple, Yesus ayo bokoya-lomda: Am ma daanokomu kawu, waasi iyo tal mafek mafek tambal tambal kii itafiibip kuliiyo, alik ku-mafak fuulipla, disa kelule, am uyo alik ti olso balata-lomdip, tuum kuyak tip-tip-bam miltiin-unsip kiiyo dekela fokolip daak aba-lomdipla, almi kulu bala-bala-ke-lokomip o, kala Yesus ayo kanum bokoyila ko.
Yesus ayo boko-lomda: Tunum iyo kukup mafak kaata, kipni kukaayokomip o, kalsa kaata ko
Mat 24:3-14, Mak 13:3-13, Luk 12:11-12, Ap 6:10
Yesus almi daang bakaalin tunum iyo dik-daala-lomdip: Kukuyin tunum kapyo, dok kanumin diim kawu waasi kii tal-ilomdip kabak kanum tal-une-mokomip i? Dok kanolin kukup kabak asiik tiltam tabu utam talaaluwa yi, Awu, kukup mafak namti kulu tiltam tabon o, kalu kalokomup yoko? akiwale, Yesus ayo maan tiiya bokoya-lomda: Kabak talalu utafii-bamdiwa yi! Kasen-fakayin tunum kiimi weng kaa, weng san-kaamin daa. Tunum yaapkan iyo tal baka-bamdip: Yi, nuli God ami man ami win diim tulup o, yakan-kaa-bam ale, iyo tal boko-na-boko-na-ke-bamdip: Nali God ata uldaa-nam-buulala kamokim kesi tunum o, kala ke-biliple, tunum iip maakup maakup ita boko-lomdip: Am mafiing diim uyo tiltam tabu kemin, God ami ulduula kamokim kesa tunum ayo talon o kalba no kal-bom ke-mokomip. Katale, ibi imi weng kaali, Fan o, kala weng san-kaamin disa kayi! Kulaa, ipkal weng seliwa! Tunum miit ma iyo baa kulin daalip miit kusnum ma iso waasi din-biliple, abip kayaak ilmi yakal kano waasi kela una-tala-kem tiltam tabamnu namti, kaami atul kaali, ibi suunin disa; kamasi kaali, yak kanolin kukup yaapkan kiisiik tiltam tabokomip. Yale, kabak asiik kanum tal-unule, am mafiing diim kaali, abiltap-siik tiltam talokomu disa yo.
10 Am bokon ma kaptam kasel iyo bokon kusnum ma kasel iso din-biliwale, kuno king kusnum ma ami tunum tiin moba ita taba-lomdip yak king kusnum ma ami tunum tiin mosa iso, dinan-tal-une-mokomip. 11 Kanu-biliple, am bokon yaapkan kala bombe kaali, bim aalap dukum ma kutaltam daa-lomda, tawaal kalawaali, kukula saan-bala fili-fili-ke-balale, ol fut am sole, angtiil mafak umkaamin am so, iyo daan tiltam tabe-biliple, mafek mafek ukol alik ma utamsip disa uyo, abiil tikiin kaptamu dikela tildaak tulula, unang tunum ili kanolin kukup tiltam tabokomu kaali, atin ti suunin dukum kaali, tiltam tabeyokomu kayi! 12 Yale, kabak-ali tiltam tabin disa bom ilula, kayak kayak ita taba-lomdip, ibi Yesus ami win diim kawu laabup o, ken-umbip kaami kalan kaata, ipni yim-tal-fuku kukup mafak kaayo, kukaayin-bamdip yim-baalip yak Juda kamok kamok imi sikil diim abamnipla, ita yam lotu am kaptam tii-lomdip, yim-bak saanbile, yim-baalip tam kalabus am unokomip. Ale, ma kaali yim-tama din tunum kusnum imi kamok kamok aye king so, kiyap so, imi diim kawu daaliwa, ita yim-buu weng yim-bak-saanokomip kabaku utamiwa yi, God almi weng kaami kalan namti kabuu no, kaliwa imi diim kawu nami sang namti bakayokomip o. 13 Kabak-ami kanum tiltam tabokomu kabak-ali ipkal utamipla, Awu, liip namti kaa tiltam tabu no, kala-lomdip unang tunum iyo nami sang so, weng so, kiita bakayokomip. 14 Ibi yim-tamalip din weng talalmin tunum imi diim kawu daalum o kalbip kaa, aket yaapkan kii fukun-bamdip: Kwin, kaso kawi! Dok kanolin weng kaata ma nokol maan tiiyokomup i? kemin disa; bilili-kup kala bomdiwa kayi! 15 Kanolin am daanokomu kaali, nalta aket fukunin tambal ayo kuya-lom ale, weng tambal baka-mokomip kaali, nalta kukuyilila, kipni weng kuuta uta uta ke-lom waasi imi weng kuluuli, dibiiwip tiil banokomu.
16 Iltipni kawak-aalap so, nakal-fakal so, kawal so, kaptum kasal so, kiita, God ami lak kaa, duulin disa kemin, ibi yam-fatap-daa yim-baalip din kamok kamok imi sikil diim abamnipla, kamok kamok ilmi soldiya imi bokoyilip, malo ma ibi anulip taanokomip. 17 Kemin, ibi nami lak kaata-kup, duu-bom nami okok kebip o, kala-lomdipla, unang tunum yaapkan ita taba-lom ibi aket atul kukaayin-bam, itafii-mokomip. Yale, 18-19 nami lak uyo dukum-kup duu-bom bii taanipla kawu, God akal ibi tambal-kup tiin mo-laaba kemin, taandip maaklo ke-lokomip disa te! Ali yim-tama tam alami abip tambal kawu daalala, suunkup ilokomip o, kala Yesus ayo kanolin weng kaayo, kanum bakayila ko.
Waasi ita taba Jerusalam ku-mafak-daalokomip o kala, Yesus ami kanum bokosa kaata ko
Mat 24:15-21, Mak 13:14-19, Luk 19:41-44, 23:27-31, 1Kor 7:26, Rev 11:12
20 Yesus ayo weng ma imi bokoya-lomda: Ilom am ma daanokomu kaali, ipkal utamiwa yi, Waasi dinin tunum iyo tal abip dukum Jerusalam kaptam ayo falalnip kala, kalokomip kulu utamiwa yi, Abip namti ku-mafak-daalip abiltap disa ke-lokomu no, kalolip ko. 21 Kulu waasi tunum iyo kuno keya wakadaa unin o. Kemin, ibi Provins Judiya kawu bom-bilip namti, iltipni abip uyo kulaa kela ukadaa umbitam amdu tikiin kabale, sawaan-yaamin; ibi mep abip dukum Jerusalam kaptamu bom-bilip namti, baan abiltap uka-daalip din sawaanin; aa, iltipni langabip kawu bom-bilip namti, asuk abip unemin daa; abiltap kela yang sawaanamip kayi! 22 Sawaalak kaali, God ami weng Sukon Tem kabaku dola-lomdip: God ami Jerusalam kasel imi uluum iyo maan tiiya angtiil yol kukaayokoma kaami sang kaali bokosip. Kemin, waasi imi talokomip kabaku mep weng kala bokosip kaali, fan tiltam duuk-kup dakat kalokomu no. 23 Kabak-ami tiltam talokomu kawu, God ayo kuno tong-foko kamboyilaya, Judiya kayaak imi angtiil yol kaali, kuya-lomda kukup mafak uyo mep kanolin kiimi kuyokoma te! Kanola unang man kumun sole, manuuk so, imi ukadaa unokomip uyo fiit-bamdip tal-une-bam ale, angtiil yol dukum uyo kaa-bam ke-mokomip kemin, kwin! kiiso kawe! yakan-kaabi no. 24 Waasi tunum ita taba-lomdip Judiya kasel malo ma ili wan kong tup ye-bilip iyo taan-yaa-bilip; kuno malo ma kiitale, yim-tal-fuku sok de-yimu-lom yim-bii yak aba bilin bokon kusnum kawu kutii-bam ale, yak waasi yakal ilmi bokon ayo kulaa kela, tal abip Jerusalam kaptam ayo tiin mo-bomdip ti ku-mafak-dakamin-kup ke-bilip bombii, God ayo Jerusalam kaa kelalip ilmi bokon unokomip kaami diim kaali, tiltam tulula, unokomip kayi! kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo almi asuk talokoma kaami sang bokosa kaata ko
Mat 24:29-31, Mak 13:24-27, 1Tes 5:1-11, 2Pit 3:8-16, Rev 1:7, 22:6-17
25 Yesus ayo asuk weng akal alik ma bokoya-lomda: Am mafiing diim tiltam tabokomu kaa, atan, kayoop, wakalkan so, kiili, yakal ilmi kusnum ma ke-lokomip. Kemin, tawaal diim kalawaali yol ok daang kun fonfon tal-bom dukum-alomdu an-kulaala tildak ok balang abe-bamdu, weng dukum uun-una-tala-ken-umbu no. Unang tunum miit ma miit ma alik iyo kabak-ami kanum tulu kaa, uta-mokomip o! Atin suunin awak dukum kaali, kuluu-lom aket uluum dukum tabeyokomu no. 26 Abiil tikiin kaptam-ami wakalkan kiili, ilmi liip ayo kela-lomdip almi liip kusnum kusnum kawu tal-une-bala tal-une-bala ke-mokomip. Kanu-biliwa, unang tunum iyo itamiwa, Kaa kanum tabip uu! kala-lomdipla, abiin kaa talalu ma tiinokomip disa; ti suunin dukum kaata-kup ti kanu-bam ale, bokolip ko: Kwin! Tawaal diim kalawaata dok kanolin kukup mafak kalawuuli tal numi diim abon o, kalbu ni? ke-mokomip. 27 Kemin, kanolin kii kanumsi tal banipla, kulaata Dukum Ami Man Nayo ibin tem kabaku tilila, nami titil uyo kuluu-lomdila, atan alaltap ke tiin buluusi-kup sikin-bulula, kawu alik iyo nita-mokomip. 28 Kemin, ibi utamipla, Yak kanolin kukup uyo tiltam tabu kala, kalaliwa, kulu utamiwa yi, Nali abiltap tal kipni iliim bokoyokomi kala, kalalipla, kipni aket uluum tabebip uyo, kulu ditang-kala, kipni aket uyo titil-fak-daa tola-lomdip, nami liip uyo titam-daa fenipla talon o, kala, Yesus ayo fiyaap duumin weng uyo kanum kukaayin-bam bakayila ko.
Yesus ami as fik ami kanu-bam abuumin kaami sang faldak-tii bokosa kaata ko
Mat 24:32-35, Mak 13:28-31
29-30 Yesus ayo sang ma faldak-tii bokoya-lomda: Ibi as fik kuuli atamiwa, Kaami abuu-laamin kukup ayo dok kanu-bamdu abuubu ni, ken-umbip. Kemin, kanola ipkal mep as fik uyo utamipla, malap bam-daala namti, abuulon o, kalalu malap bam-daaba no, kalokomip. Aa, ipkal kanolin kabak-ami aket kaa fukun-bamdiwa kayi! 31 Kanolin tap kemin, utamiwa yi, Nimi kukup kanum talokomu kaami sang bakan-tabasi kaali, kulu tiltam tulu kala, kalokomip kaali, ibi utamiwa yi, God ami nam-baala tal unang tunum imi tiin molokomi kaami am uyo mepso tulu kala, kalokomip.
32 Nami weng kala bokoyokomi kaali, ibi weng san iliwa. Tunum unang malo ma tiin kawang bom-bilip kiili, taanin disa kuno bom ilipla, nami weng bokoya-lomdi: Ilom kaali, mafek mafek mafak alik iyo tiltam abokomu no, kalbi kaali, tiltam talokomu. 33 Am ma daanokomu kuyaku, abiil so, tawaal so, kiili maaklo ke disa ke-lokomip. Yale, nami weng kuuta ti disa ke-lokomu dinim; kano ti suunkup ilokomu no, kala Yesus ayo faldak-tiimin sang ayo kanum bakayila ko.
Yesus ayo boko-lomda: Nalmi kayaak kesip, ibi talalu nami talokomi uyo talalu utafiim-siliwa yo, kalsa kaata ko
Luk 17:27, Rom 13:13, Ef 5:18, 1Tes 5:3
34-35 Kulaa, bokoya-lomda: Nalmi kayaak kibi talalu utafii-bamdiwa yi! Unang tunum yaapkan iyo ima waan yam tabamnu no, kalalip suunkup inin-kup ke-bam ale, ok mafak ayo im-bom tikiiyila babon tal-une-bam saak yak tawaal diim kalawaami mafek mafek kiimi aket uluum kaata, tabe-bam ke-mokomu. Kemin, kibi mep kanolin mafek mafek kabak-ami aket kaata ti yan-laamin daa yo! God ami am mafiing am kaali, ali abil diila faksalin tap kebu kemin, unang tunum alik tawaal diim kala bom-bilip iyo babon-iliple, abiltap ninolin tap dik-yak daalale, kwin! kaluuso kawe! kalolip kemin talalu kabak utafii-bamdiwa kayi! 36 Kibi ti suunkup nami talokomi uyo utafii-bam fen-bamdipla, God ami beten kamaan-bam dik-dakaan-biliwa, God akal titil kaayo, kukaayin-balaya, yak kukup mafak tal kipni angtiil diim abokomu kaa, kipni aket fukunin kaa ku-mafak-daayokomu disa te! Ti suunkup titil-foko bom-biliwa, bii am mafiing diim kaa suunin disa; Dukum Ami Man, Nalmi talokomi diim kulu tol-nokomip o, kalala, Yesus ayo kanum bakayila ko.
37 Yesus ami Jerusalam kaptamu bomdala, taap kaata lotu am diilim kawu tola-bomda, God ami weng kaata, unang tunum imi kukuyin-bam ale, kutamiip kaatale, tam Oliv Tikiin kawu beten ke-bam sin-sin ke-balale, 38 unang tunum yaapkan iyo din atamup, lotu am diilim kawu, Yesus ami weng uyo bakayin-balala, weng san-kaamum o, kalalipla kutim malang tem iyo suunkup talemip ko.