11
Jon im-baak ok tem dakamin tunum almi kalaan tunum im-baala Yesus ami fanang unsip kaami sang kaata ko
Luk 7:18-35
Yesus ayo kanola almi kalaan tunum talangkal iyo kanumin sang uyo bakayim-bii disa kelule, kulaa abip uyo kulaa kela bilin abip kusnum abip kusnum imi mepso kaptam-ami tunum unang imi God ami weng kaata bakayim-bamda kukuyila ko.
Kanu-balaya, im-baak ok tem dakamin tunum Jon ali kalabus am kawu bom-balaya, almi kalaan tunum iyo fokola tal God ami uldaa-dabuula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist ami atam iliwa, kalok nolin okok keba kalaliwa, tal Jon ayo bokoliwa, Jon ayo utam aket alep fukun ale, bokola: Kwin! Yesus kaata God ami ulduula tiltam Kamokim kesa tunum namti kulu be nelile? kusnum e? kemsile, kulaa almi kalaan tunum malo ma ulela foko yim-baala din ilom Yesus ami dik-daalip ko: Oksam ukayin tunum Jon ali weng ma kuya-lomda, yim-baala tulup. Kemin, ali boko-lomda: Kabi tifaneng God ata uldaa-tam-buu-lomda, tam-baala tal-salap e, tunum kusnum ata ne? kalalup fenupla talak e? kala Jon ayo kanum boko-lom dik-daala no, kalba kemin, kaltapta bokoyilap utamum o, 4-5 kala dik-daaliwa, Yesus asiik bokoyila ko: Ibi din kanolin mafek mafek utamip so, weng sanip so, imi sang kaali, kulii-din Jon ayo bokolin aa! Tiin mafak ayo tiin baa atafii-balale, yawiit daam ayo tam tola tal-une-bilip, angtiil mafaksip iyo asuk tambal ke-biliple, talang abat iyo baa asuk weng san-kaa-bilip, tunum unang saakbip iyo asuk tam tiin laa-bilip, ale, tunum unang iiwaan iyo God ami weng tambal bakayinbi kaali, weng san-kaa-bilip, kebip kaali, ibi atamip kemin, ibi din-ilomdip Jon ami diim kawu ipni kanolin itamip so, weng sanip so, kaami sang kaali, bokolipla, ayo weng san-ilom kaal kela, nili kanta kala, naka ko kala ko. Kemin, tunum ayo nami kanolin kala kanubi kaami aket fukun-bam ale, bokola: Yesus kaata-kup God ayo uldaa-dabuula talse no, keba ayo fiyaap duuma. Kemin, ibi dindipla, Jon ayo sang alik kaayo, bokola-lomdip: Jon kabi aket alep fukunbap kemin, ti aket ma uyo kelalap aket maakup ma ke-lom Yesus ami fiyaap kaata ti duu-bam bom-balawa yo! akin o, kala, Yesus ayo Jon ami kalaan tunum imi kanum bakayila ko.
Kanum bokoyilala, Jon ami daang bakaalin iyo Yesus kelalip kaami weng bokoyila uyo kulii Jon bakaala uniwa kulaali, Yesus akal unang tunum yaapkan bom-bilip imi Jon kaami sang kaata bokoya ko: Ibi siin kaa din tunum dinim bokon kawu bom-balala, Jon ami fanang unemsip kaa, kanimin ma atamum o, kalalip unemsip i? Kipni aket kaa fuku-daaliwa: Yi! Awu, daal tibin tunum ma inim ta taba fuun-balala, mokol falduu dibii une-taleba alaltap u, kalalip kaami din atamum o kalalip un-silip ema? Daa te! Jon ali daal tabin tunum disa; ali titil tibin tunum te! Aa, ibi kanimin ma atamum o kalaliwa, un-silip i? Ibi fanang daatamin: Awu, tunum ma ilim tambal tambal ata-kup miki-balala, kaata din atamum o, kalalip un-silip ema? Disa te! Jon ali ilim tambal mikimin tunum kanolin disa; ilim tangbal mikimin tunum kiita, king ami am tambal kaptamu bomdiwa yaap-kup ilolip ale, Jon ali le saak unang tunum disanang kawu suunkup bom iloma kemin, ali disa. Aa, ibi kanimin ma atamum o, kalaliwa unemsip i? Ibi din God ami weng ku-fatap-dakamin tunum ma atamum o, kalalip un-silip ema? Kaali fan, Jon ata weng ku-fatap-dakamin tunum kusnum alik kuliili kabaak baniwa, ata ata kelala yam-kan-tiise te! 10 Kemin kaali dok kata naa kalolip: God ami Sukon Tem kabak-ali Jon ami sang kaata, sawaalak kawu boko-lomdu:
God ali almi Man kaami bokolaya: Tunum kulaata-kup ti nalmi kalaan tunum ke-lokoma te! Kemin kaali, nalta uldaa-dabuulila, ali dusiin daa din tawaal diim kalawaami unang tunum imi bokoya-lomda: Kibi iltipni aket tem kaa talalu bam-daka-bam kem-siliwa, kamokim ayo talak o, kem ale, kapta, mafiing kawu talokomap kayi!
kala, God kaa almi Man ayo kanum bakaala no, kala God ami Sukon Tem kabak-ali kanum bokosu. 11 Kemin, weng kala bokoyokomi kaali, tifan, tituun weng kemin, weng selin! (Siin kaali, God ami profet kiili, God ami weng uyo kulii-tal bokola bokola kem-tabasip. La,) tawaal diim tunum alik kala tiltam tiltam kem-tabasip imi tunum maakup ata ma tiltam aba-lomda, Jon ata nami sang kulii-tal bakayimba alaltap so ma kanu-bamda kulii-tal bakayila-tabasa disa. La, unang tunum tiltam God ami miit tem talokomip kiilile, saak man mafak, man tambal yaapkan iyo tiltam God ami mafek mafek so, kukup so, uyo talalu utam-somdiwa kawu, Jon ata God ami kukup utamsa uyo kukan-tela-lomdip ita ita ke-lokomip ko. 12 Siin kawu, Jon ata God ami sang uyo unang tunum imi bakayinsa. Kemin, kuluu kulii yakyak kulii umbital kala diilu kaali, unang tunum yaapkan imi aket fukunin kaayo, God ami miit tem ayo titil-fak-daa tam unum o, kalaliwa diimaan-daasip. 13 Sawaayak kaali, Moses aso, malo God ami weng ku-fatap-dakamin kusnum kiiso, ili boko-lomdip: Am ma daanokomu kaali, God alalta unang tunum iyo foko im-taldang alami miit tem daa tiin molokoma no, kem yakyak tabasip. La, kamala kulaakal ti Jon akal weng yaan tem fanang maakup kaata-kup kanum bokose. Kemin, 14 weng ma sawaayak kawu bokosip kaali, Elaija ayo asuk talokoma no, kalsip. Lale, Elaija ami sang bakamsip kulaali faldak Jon ami diim tii bakamsip. Kemin, Jon ali kulu tiltam tabamnala imi weng ayo duuk-kup dakat ke-lom tiilasu. 15 Kemin, alik kipkal talang tem so kemin yaap-kup weng sanamip te! Sining kala duluum-alom dotu tinang umu weng san-iliwa.
16 Unang tunum kamala kula bom-bilip, kibi dok nolin tunum unang i? Ibi unang tunum dukum ke fasuu-silip. Lale, ibi ti man katip katip ililtap ke-bom-bilip te! Man katip katip ili abip daal iip kawu tiin-bomdiwa, man malii ma aptum kusal dukum-kup weng umuuya-lomdip bokolip ko: 17 Nuli was samanin tap kemum i, kalalip baal wii-bam ale, was daka-bam kebup. Katale, malii ma kiptale, nuso was wiimin disa; ale, nuyo tunum taana dawakamin tap kemum aa! kalalup amabup. Katale, kipta tal nuso amamin disa kebup ko. Kalok nolin kukup akal alik akal alik ma kabak-ami kukup kanu-mokomup kaali, ibi daa yo, kalalip kela kela kebip o, ken-umbip ko. 18 Ulultap o. (Ibi man katip katip fuut-kup tabin iltap ke-bamdiwa, Jon ami weng bakayimba kuluuli weng sanup disa yo, kal-bom ale, kuno nami weng uyo weng sanup disa yo, kal-bom kanu-bamdiwa, ibi disa kaami kalan kaata alep numi weng mafak kaata kukaayim-bam itafiin-umbip.) Kemin, Jon ami aket fukunin kaali, God alalta bokop-na-lomda: Yak kanolin inin-inin kaali inolap dinim o, nakase no, kalala, fala-biliya, God ali nami fiyaap kaata duumak i, kala-somdala, inin-inin akal kusnum kiiso, wain ok so, iyo suunkup falamin-kup ke-bam biisa. La, tal kaa kanu-balaya, ibi atam-ilomdiwa boko-lom: Fan, mep tunum kalawaali sinik mafak ta dap-mafak-daalaya, inin-inin kaa suunkup falan-umba no, kem-tabasip. 19 Kemin ale, Dukum Ami Man Nali taldila, ima so, wain ok so, kaa ma awem o, kalalila uyo ma kulaasii disa; ipni ima alik inan-umbip kulaa inan-yaabi. Lale, ipta bakap-nam-bamdip: Kipyo! mep abuuyap kaayo, soko talalu atamin i! (Juda numi kukup kaa ima mafek mafek fala-fala-ke-bam God ami beten kaata-kup kamalin. Lale, Yesus ali ti ma kanumin dinim.) Ali takis moni kaamin tunum so, kukup mafak tabuulin tunum kusnum malo iso, imi kayaak o, kem-yaabip. Kemin, dok nolin tunum ata God ami kukup tambal kaata-kup nuuma namti, kuuta kukoluya kayak kayak iyo atamiwa yi: Kaali God kaa talalu atamsa. Kemin, nuli yaap tal aba yak ami kukup tambal ma tabuulokomup o, kalokomip kayi! kala Yesus ayo kanum baka-bam bakayila ko.
Yesus almi abip kasel unang tunum imi weng uyo, weng san-kaamin dinim kaami sang kanum bokosa kaata ko
Luk 10:12-15, Mat 10:15, Jut 7
20 Yesus ayo kukup akol almi kusnum ma kusnum ma yaapkan uyo abip malo abip ma ma imi kukuyila katale, unang tunum kuluwu bom-bilip ili imi aket fukunin ayo fal-siki-lomdip ban wakamin kaa kelalip disa, ke-biliwa, Yesus ayo im-bak-saan-bamda bokoya ko: 21 Iifan, Korasin kasel sole, Betsaida kasel so, kipyo ibi mokop soyal u! Nali kukup akal kusnum uyo kipni abip alep kaptamu kanumsi. Lale, ipni aket fanang uyo ma fal-siki-lom ban uyo ma kulaasip dinim. Nali yak aba din kanolin kukup akal akal alik uyo God ami lak duulin disa bilip imi abip Taya so, Saidon so, kaptamu kanumsi dinam, abip kasel ili utam-somdiwa, ili ban wakamin kaami aket uluum tabeyula ilmi aket uluum umi kukup kaata-kup kuluu-lomdip yek kutap ata kuluu ilmi angtiil diim ayo fokobip-kup, kuno ilim mafak ayo miki tiin bom ama-bam ale, ilmi ban uyo kuno kela-silip. Lale, nayo din kukuyin-biliya, uyo utamsip dinim o. 22 Mep nami weng kala bokoyokomi kalawuuli, kuyak aket tem daa-lom fukun-biliwa yo. Am mafiing diim tiltam tabokoma kaali, God ali Taya kasel so, Saidon kasel so, iyo im-bak-saan-bam angtiil yol ayo kuyokoma. Lale, ipni ban wakamin ayo kelin disa kelip kala kalalaya, God ayo kipni angtiil yol kukaayokoma uta ti atin awak sakbaalkan kukaayokoma ko.
23 Kapeneam kayaak kipyo, kibi boko-lomdip: Alik nuli din God ami abip kawu ilokomup o, kalbip. Lale, atin disa. Ibi nami weng ayo weng san-kaamin disa. Kemin, God ata fokola daak abip mafak unokomip. Kanola nali kanolin kukup akal alami kusnum kusnum num-tabasi ayo sawaayak abip mafak Sodom kasel kaptam-ami kukuyinsi dinam, Sodom kasel ili God ami ma atamsip dinam, ili aket kaa fal-siki-lom ban kemin ayo kamboliwa, God ata imi ban kamboya abip ayo tambal-kup bom-bulu, kulii yakyak kutal kala diilu. Lale, imi aket ayo fal-sikilin disa kala-lomdala yam-mafak-daalaya dinimsip. 24 Kemin, nami weng ma bokoyokomi kalawaali kuyak aket tem daa, fukun-biliwa yo, kala-somya kemin, am mafiing diim tiltam tabokoma kaa, God ali Sodom kasel imi im-bak-saan-bam angtiil yol kaa kuyokoma. Yale, Kapeneam kayaak kipni ban uta kulaalin disa kelip kala kalalaya kemin, God ata kipni angtiil atul dap-kaayokoma uta ti atin sakbaalim dukum kayi! kala Yesus ayo abip asuumano kalawiimi bakayila ko.
Yesus ayo boko-lomda: Tiliwa kipni aket fukunin ayo talalu kuyili bilili-kup kala bomdiwa yo, kalsa kaami sang kaata ko
Luk 10:21-22
25 Yesus ayo abip kasel imi bakayinsi disa kelule, kulaa kela almi Aalap God ami bokola ko: Nami Aatumen kapyo, kabi Kamokim kemin ale, tawaal diim kalaaso, abiil kaaso tiin mosap. (Kemin, kapni kukup kaata taba unang tunum imi kukup kuluuli kabaak banula ata ata kesa. Kemin, yaap ke yo, kalbi.) Kemin, unang tunum iip maakup maakup ili aket fuku-daa utam: God ata kukuyim-balaya, Nuli utamsup disa. Kemin, nulmi aket fukunin kaata-kup kukuyim-buluya, nokol God ami mafek mafek uyo utamsup o, ken-umbip kalalawa kapni aket fukunin tambal uyo kuwaalapla, kiili ma utafiin-umbip disa. Kemin ale, unang tunum malo ma ili boko-lom: God kabi kukuyim-balap utamum o, ken-umbip o, kalalapla, kiita kukuyim-balawa utafiibip. (Kemin, ili nami weng kaa ti weng san-kaamin-kup kemum o, ken-umbip.) Kemin, kaali Atok kabi yaap ke yo, takan-kaabi ko. 26 Kapkal kanolin kukup uli kanumi no, kalalawa, kapni aket fukunin tambal uyo utamsup dinim o, kalin tunum imi kukaayim-bam kukuyim-balapla utafii-bam kaal kebip o, kala Yesus ayo God ami kanum bakaala ko.
27 Yesus ami beten kamaanba uyo disa kelule, umi anung ditat kaptoowu unang tunum yaapkan tem kawu bomdala bokola ko: Nami Atok ali mafek mafek iyo alik kulaap-na tildak nami sikil diim abasip. Kemin, nali almi Man tituun. Yale, unang tunum ili ma nitamiwa yi, Awu, ali fan God almi Man u, kalsip disa. Nalmi Aatumen maakup kaata-kup nitamsa. Kunolin kemin ale, unang tunum yakal nami Aatumen ali ma atam, Awu, ali kalok nolin tunum i? kala ma kalsip dinim; ti almi Man nata-kup atamsi. Kemin, nakal tunum unang ulela-lomdi nami Aatumen ami sang uta kukuyi namti, kiita Atok namti atam ke-lokomip ko.
28 Kipyo, Juda imi kamok kamok ilmi weng katip katip yaapkan uyo kulii-tal aba yak God ami lo diim kabak-ali anung til-dakaaya-tabasip. Kemin, dok nolin tunum ata mep weng katip katip uyo fiit-bam kutal-fukulup kalalip, aket uluum dap-tiiyu namti, baan ibi nami fanang tildang tiliwa, nita dong dokoyila kipni aket fukunbip uyo talalu kutiiyilila, tambal-kup bilili-kala bomdiwa yo, kala-somla ko. 29 Nali nalmi lo uyo kipni kuyili kutal-fukulokomip kaali, nalmi kukup kaata kukuyim-biliya, kipkal dik-daa kuluu kaal ke kutal-fukule, bilili-kup kalokomip ko. Nali balili-kup kala dik-diibin tunum kemin, ipkal kanola nalaltap ke-somdiwa, balili-kup kala bomdiwa yo. 30 Nami lo kaa fiitmin disa; fongso kemin, tildang nalmi miit tem kulawu bomdip nami lo kulaali, kutal-fuku-bom-biliwa yo, kal-bomda Yesus ayo almi kalaan tunum imi bakayila ko.