12
Yesus ayo God ami iintang am kaami sang bokosa kaami sang kaata ko
Mak 2:23-28, Luk 6:1-5
God ami iintang am ma daanule, Yesus ayo almi aptum kusal iso, wiit lang iip-iip kaptoop liip nikil de kulii-unip. Un-bomdiwa almi aptum kusal iyo ol-tinap keyilala, wiit san uyo dikela-lomdip inan inan una-biliwa, Falosi malo iyo itam-ilomdip Yesus ami bokolip ko: Kapyo, kabi weng selan! Numi lo kuuli boko-lomdu: Ibi God ami iintang am daanbu kaali, ima dabuubi kulii-talemin daa yo, kalsu. Lale, yak kapni kaptum kusal kii kanimin o, kalaliwa wiit kaa daka-bamdip sikil ipyup-bamdip inan-talabip yoko? Kiili numi lo namti kulu ku-mafak-dakabip kala kaliwa, Yesus asiik bokola: Ibi God ami Sukon Tem tik-tiin-umbip kaa dik-daa-kuluusip disa nema? Sawaayak Devit asole, almi ap-tunum kusel iso, nikil ima tinap keyilala bomdipla, Devit ali kabak-ayo kanimin nosa ni? Lotu umi lo uyo boko-lomdu: Unang tunum ibi pris awem tunum imi bret fuu kulii-tal God ami kolum o, kala God ami am tiin-umbip kaali, inin dinim awem o. Kaali awem kemin, awem tunum ita-kup inin o, kalsu. Lale, Devit ali God ami am tam-ilomda awem tunum imi ima awem kaami sang uyo dik-daalale, tunum awem ayo olen-daala-lomda ima awem ayo kolaya, Devit ayo ma inaba-kup, malo kiita almi soldiya imi kuyila inasip. Lale, ibi boko-lomdip: Kaali kukup mafak ke-bisip o, ken-umbip disa. Kemin, kanimin o, kalaliwa nami nak-tunum kusal iyo ima tinap keyilala kanolip ibi bokoya-lomdip: Kaali kukup mafak kanubip o, yakan-kaabip i? Ultap kemin, God ami Sukon Tem uyo boko-lomdu: Ibi God ami iintang am uyo okok kemin daa yo, kala-som ale, awem tunum imi bokoya-lomdu: God ami iintang am uyo ok kusnum kusnum akal alik kaa nuumin daa; iltipni awem tunum ke-bam umi okok kemin kaata-kup kanu-biliwa yo, kala kanum bokosu. Kemin ale, God ami iintang am daanula, awem tunum imi lotu ami okok ken-unbip kaa, ili iintang am o, kala ok kulaa-laamin umi lo duula-yaabip. Lale, ibi boko-lomdip: Kaali, kukup mafak nolip o, ken-umbip disa. Kemin, ibi kulaa tambal o, kala-laabip. Lale, mep nami weng kala bokoyokomi kaluuta weng san iliwa! God Ami Tunum Nam-baala Talsii Nata lotu am diilim dukum uyo kulaak banula, nata nata kesi. Kemin, nami daang bakaalin tunum imi bokoyila iintang am umi lo uyo lo-lomdip nami okok ke-mokomip kakal ti, tangbal o. God ali almi Sukon Tem kabak boko-lomda:
Nami tiin diim uyo kipni taloop kulii-tal anu God ami kola, numi ban wakamin ayo molum o, kala kukaap-nin kulaali, katip so ale, ap-tunum kusal imi kukup tangbal kukaayin kaata, nami tiin diim uyo sakbaalim dukum kemin, ibi ti kanu-mokomip kaata, nali kipni fiyaap dukum ayo duu-mokomi no,
kalsa. Kemin, ibi God ami weng umi miit kuluu atin ti talalu utamsip dinam, tunum kukup mafak fukusip disa, ti tangbal-kup bilip ita ibi lek yim-bak molalipla yo. Dukum Ami Man Nali God almi iintang am umi tiin molin tunum ali kalabi kemin, nali ti yaap nami unang tunum imi bakayim-bamdi: God ami iintang am diim kulawu ibi kaa kanumin o, kalomi kaali, ili ti nolamip te! kala Yesus ayo Falosi imi kanum bokoyila ko.
Iintang am kuluwu Yesus ata tunum sikil dibimsa ami dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 3:1-6, Luk 6:6-11
Yesus ayo kanum bakayinsi keyila, nikil wiit lang kaptam kambolalip din Juda kasel imi lotu am unipla 10 tunum ma sikil malii dibimsa ma lotu am kutamu balaya, Falosi yakal kaptam tiinbip. Kemin, Yesus ayo talalu atafii-bam ilupla, numi lo kaali, lo-lomda God ami iintang am daanu kaami diim kawu, tunum kaayo, dap-talalula kala kalup namti, dabii din weng talalmin baan diim daa-lom dap-fatap-daalum o, kala-lom Yesus ami bokolip ko: Tunum ma God ami iintang am daanbu diim kawu, tunum mafak-alin ma dap-talalula namti, kaami kanola kaali, God ami lo lo-laamin kukup namti bom be nelile? Kapni aket fukunbap kaali i? Kemin ti kaltapta bokoya taman akipla, 11 Yesus asiik maan tiiya-lom bokoyila ko: Dok nolin tunum kapni sipsip tiin molap, bombe ayo ma God ami iintang am daanbu diim kulu kulii daak afun tem una kalokomap kaali, kuno kelap kulaaku sokoma nelile? kuno asuk dabuu dap-taltam daalokomap? Kwin! dabuu dap-taltam daalokomap kawi! 12 Katale, God ami tiin daaba kaali, sipsip kuliili, taloop kemin, ali kiimi aket kulaa katip katip ken-umba ale, unang tunum iltale, win so kemin, kiimi aket kaata ti suunkup fanang dakan-umba God ami aket fukunin kaa kipni kaptum kusal imi suunkup kukup tangbal kukaayimbip tap ke, nami iintang am daanbu uyo kaptum kusal kii kukup tangbal kukaayokomip kaali ti tangbal o, kem-yaaba kayi! kala Yesus ayo imi kanum bakayinsi kamboya, 13 fal-siki-taba talaala, tunum sikil malii dibimsa ami bokola ko: Kapni sikil kaa ifilan a! Aka-kem-salale, tunum ayo almi sikil ayo ifilale kulu, ami sikil uyo tangbal-alom sikil malii yaap ultap kelula, 14 kulaali, Falosi namti kulu tam tol ale, lotu am uyo kambolalip yak aba din am kusnum kawu tala-tala ang de-lomdip liip ayo ma fen daa atam-somdupla Yesus ayo aalupla taanak o! kala nikil weng takenip ko.
God ayo boko-lom: Yesus ayo nami uldaa-dabuuli ok fukulin tunum diil ali, ata no, kalsa kaami sang kaata ko
Mat 3:17, 17:5
15 Falosi iyo weng taken-bam liip ma fen-daa Yesus ayo aalum o, kemiwa, Yesus asiik asiik ke utama yi, U kanup-nambip kala kalalaya, abip kutam kambolala una ko. Kanola unang tunum yaapkan iyo yaan tem din atamdiwa, imi unang tunum mafak-alin umkan-unsip iyo alik yam-talal-bamda titil tabin weng bokoya-lomda: 16 Nita taba-lomdi kipni mafak umusip imi talal-yimbi kaami sang uyo kulii dindip kaptum kusal imi diim kaa bakayin disa kayi! yaka ko. 17 Kaa dok kata naa kalolip: Sawaayak, God ami weng ku-fatap-dakamin tunum Aisaya ata God ami Sukon Tem uyo Yesus ami kanola kaami sang kaata, dolsa namti kula fan taltam talsu. Kemin, Aisaya ayo boko-lomda:
18 God ayo boko-lom: Kipyo, mep kaali nalta uldaa-dabuuli tiltam Kamokim kesa tunum tituun keba-kup nalmi ok tabuulin tunum ke kesa. Kemin, kaa nalmi aket dukum kaali, ami fiyaap kaata-kup duubi. Nali nalmi sinik ata dabaali daak ami diim aba bomdaya dong dakaan-balala, weng dotu kukaayin tunum kelaya, am bokon kala dik-daa kulaasu kalawaami unang tunum alik imi bokoya-lom: Kanolin kukup tambal kaata-kup nuu-bamdiwa yo, yakan-kaa-mokoma. Lale, 19 kaalile, weng diki-bam ilin titil weng bakamin aa, yak abip daal iip aye, kawu tola-bomdaya dukum-kup naan-bam ke-mokoma dinim o. 20 Mep kaali, unang tunum titil fokolin dinim bulus kebip iyo aket filit so, kukup tambal so, kiita kukaayokoma. Kemin, ali almi ok kaata dukum-kup kutal-fuku bombi le, tam kukup mafak uyo ku-mafak-daala dinimnula kukup tambal kaata-kup, uta uta ke-lokomu. 21 Kemin, tawaal alik kaa dik-daa kulaasu kalawaami tunum miit ma miit ma kaami unang tunum malo ma iyo almi lak kaata-kup duu-bom ale, fen-biliwa din unokoma no, kala, God kaa kanum bokosa kayi!
kala Aisaya ayo kanum boko-lom dolsa ko.
Belsebul ata Yesus dong dakaan-bala okok keba no, kemsip kaami sang kaata ko
Mak 3:20-30, Luk 11:14-23, Mat 9:32-34, Luk 12:10
22 Sinik mafak ata tunum ma dap-mafak-daalaya, ali tiin dakamin dinim ale, weng bakamin dinim kesala, kanosa tunum ayo Yesus ami fanang dibii tal daalipla, kulaa ata dap-talalula tiltam tiin baa weng boko kelaya, 23 kawu unang tunum alik iyo utamdip fanang alik tambaneyilula, aptum kusal iyo bokola una-tala-ke-bam bokolip: Kipni aket fukunin kaali, mep tunum kaa God ami uldaa-dabuusa tunum Devit ami man loop ata no, kebip ema? Aa, kipni aket fukunbip kaali yi? yikipla, 24 Falosi iyo weng san isiik bokolip: Sinik mafak imi kamokim Belsebul o, kala Setaan ayo Yesus ami diim kawu bomdala, dong dakaan-balala, kaami unang tunum sinik mafak ta yim-buusu ata fotabe-bala kemin, yak banebip o, iyo kemip. 25 Kulaa, Yesus ayo Falosi imi aket kaa fukunbip uyo uteyimba-kup, bokoyila ko: Kipyo, weng do kala bokoyokomi uyo talalu weng san bom ilipla! Abip maakup ma kaptam kasel iyo biki-kutii miit alep ke-lomdip ilmi dinin kulii-tabamnip namti, imi titil-foko yaap-kup ilolip uyo kuyaku imi titil kaali disa ke-lokomu. Aa kuno, unang tunum am maakup bom-bilip iyo suunkup weng aal faka-bamdip dinin-kup kemip namti, yakal ti kano maakup ilokomip disa; yakal ti kuno biki-kutii sakela una-tala-ke-lokomip. 26 Kemin, ultap, Setaan akal almi kayaak sinik mafak so alimal yakal kutii waasi kela una-tala-ke biki-kutii alimal kii titil-foko tangbal bom-bilip disa. Imi titil ayo disa keyon o, kalbu. Kemin, kibi nali bokop-na-lomdip: Belsebul kaa Yesus ami diim kawu bomdala dong dakaan-bala, unang tunum sinik mafak ta im-buu im-buu unsa kiili fotaba no, kalbip. Lale, Setaan ali almi sinik mafak iyo fotabamna yak banolip disa yo. 27 Nali sinik mafak kuliili fotaben-umbi kemin, kanola kipni daang bakaalin tunum kiikal ti sinik mafak iyo fotaben-umbip. Ibi boko-lomdip: Setaan ata Yesus ayo dong dokolaya, sinik mafak kii fotabeba kayi! kalbip. Katale, Falosi kibi boko-lomdip: God alalta numi ok tabuulin man imi dong dokoyilala, sinik mafak iyo fotabebip o, kalbip i? Kanimin o, kalaliwa weng alep kaa akal almi bokola bokola kebip yoko? Kipni kanubip uta taba-lomdu ipni kalaan tunum iyo kukuyila utamiwa yi, Nami sang bakap-nambip kaali, kasen-fakap-nambip o, kalbip ko. Setaan ata taba-lomda titil kaa kup-ninsa disa; God alalta titil kaayo kukaap-nam-balaya, sinik mafak kii fotabebi. Kemin, ibi babon-bam weng kala bakabip o. 28 God almi Sinik Tambal ata dong dokop-nam-balaya, nali sinik mafak kii fotaben-umbi kemin, siin God ami kipni bokoya-lomda: Nami tunum ulduuli tiltam Kamokim kesa ayo dabaali tal ipni diim kawu aba dong dakaayim-balaya, ibi tiltam nami miit tem talokomip kayi! kalaya fen-tabasip ayo nalta talbi kemin, kibi nami kukup kala kanubi uyo utamiwa yi, fan o, kalin.
29 Kemin, nami faldak-tiimin weng kala bokolokomi kalawuuli weng san iliwa! Dok nolin tunum ata kun soyap tunum ami am undala ami bung mafek mafek uyo duk-duulon i, kala namti, yukut inipyaap ayo kamasi kawu tunum titil soyap ayo sok de dap-tiile, kaal dinim ke kawu tam ilomda ami mafek mafek uyo duk-duulokoma no, kala Yesus ayo kanum bokola ko. (Kanum boko faldak-tiimin weng kaami miit kaalile, Yesus ami titil kaa Setaan ami titil uyo kabaak banu kensa. Unang tunum Setaan sikil baan diim bom-bilip iyo, Yesus ami sikil uyo tik-daa kukan-tela-lomda im-taldang almi miit tem dakan-umba. Kemin, kaami sang kaata faldak kulu tii-lomdaya, do weng kala bokoyila ko.)
30 Yesus ayo asuk boko-lomda: Tunum unang kanta nami okokmin uyo kamap-nin dinim aa, yang aptum kusal iyo dong dakaayin-bilip tildang nami miit tem talemin dinim kemip namti, kiili nami waasi tap ke unang tunum wakat tokola kep-na yang banebip ultap ke-bam kanun-umbip. 31 Kemin, ibi kabak-ali talalu utafii-bamdiwa yi! Tunum kaa kanta kukup mafak ke-bamda weng mafak baka-bam ken-um-bala ami aket fanang saanin uyo fal-siki-lom ami kukup mafak keba uyo kulaala namti, God ayo ami kukup mafak kaa kanum-yaaba uyo tak-daa-lom kukan-telokoma. Ale, tunum kanta God ami Sinik Tambal ami sang bokola-lomda: Belsebul sinik mafak imi kamokim ata Yesus ayo dong dakaanba no, kalokoma kaata, God ami Sinik Tambal ami win kaa ku-mafak-daawalak i, kala-somdaya, God ayo ami ban uyo tik-daawala yak banokomu dinim. 32 Kemin, dok nolin tunum ata Dukum Ami Man ami win uyo ku-mafak-daawali no, kalala, asuk ami aket fanang uyo fal-siki-lom nami kup-nokoma, kaata, fan God akal taba ami kanola uyo takan-telokoma no. Ale, dok nolin tunum ata God ami Sinik Tambal ami win kaa ku-mafak-daawala namti, kamala kulu ti kulii yak aba kaptoop unokomu kaalile, God ayo ami kanola uyo atin ti tik-daa-lom kukan-telokoma disa yo, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ami faldak as lap mafak abuumin kaami diim tii bokosa kaami sang kaata ko
Luk 6:43-45
33 Yesus ayo asuk Falosi imi bokoyila ko: Ibi as lap abuumin umi kukup uyo ti utamin! As lap tambal abuumin uli ukol ulmi yaap ma abuulokomu. Ale, as lap mafak abuumin ukol kuno ulmi lap mafak kaata-kup abuulokomu. Kemin, nokol utamuwa yi, Kanolin as lap abuulu kalup namti, utam, Awu, kaata as tambal ale, kaata as mafak o, kalokomup. 34-35 Ultap, kemin ale, Nuli tunum kii itamupla, dok nolin dok nolin kukup kiita kanun-yaabip kalup kulaa nokol utamupla, imi aket fukunin uyo kanolin kaata utamdula kemin, kaa kanun-umbip kalokomup. Tunum tambal ili aket fukunin tambal so ili ti kukup tambal-kup nuu-bam ale, weng tambal-kup baka-bam ken-umbip. Ale, tunum mafak itale, aket fukunin mafak-kup nuu-bam, weng mafak baka-bam, kukup mafak-kup kem-yaabip. Kemin, Falosi ibi ti aket mafak-kup fukun-umbip. Kemin, ibi taang-kala nami ok sang uyo tambal ma bokolokomip dinim o. Ibi inap mafak ta kiil daang tup tunum unang imi yam-mafak-dakan-umba ultap ke, iltipni weng mafak kaata baka-bamdiwa, unang tunum iyo yam-mafak-dakan-tabasip ko.
36 Tinang umu iliwa! Weng kalawaali bokoyon. Am mafiing diim kabaku God alta unang tunum kii alik maakup talalu itam liip-mokoma kaali, alalta unang tunum maakup maakup imi aket tambal fukunin dinim ke weng yaapkan bakamin-kup ken-tabasip kaami sang kaata, alik dik-daalaya, ili God ami tiin diim kawu, God ami weng maan ten-bam alik ifi-lom bakaalokomip. 37 Kanola God ali kipni weng, weng sanokoma uyo, malo ma ipni bokoya-lomda: Ibi ti kukup tambal nuumsip kayi! kala-lomda im-tama tam almi abip daalokoma. Ale, malo ma kipta bokoya-lomda: Yi, ibi kukup mafak num-tabasip te! yak-alomda im-baala yang abip mafak unip keyokoma no, kala Yesus ayo Falosi imi kanum bakayila ko.
Imi mirakel ma kukuyan o, kalalip Yesus ami monsip kaami sang kaata ko
Mak 8:11-12, Luk 11:29-32
38 Kulaata lo utamsip tunum malo iso, Falosi malo iso, iyo Yesus ami bokolip ko: Kukuyin tunum kapyo, numi aket kaali, kapta mirakel o, kala kukup akal kusnum ma kukuyilawa, utamuwa yi, Kabi ti fan God alalta tam-baala tal-salap tukum o, akipla, 39 Yesus asiik imi weng maan tiiyila ko: Ibi God ami weng kaa ma weng san-kaabip disa; ibi aket mafak fukunbip. Kemin, ibi bokop-na-lom: Kabi kukup akal almi kusnum kaata ma kukuyapla, Nuli utamuwa yi, Fan, God alta tam-baala tal-salap o, tukum kebip. Lale, kanolin kukup kaali ma kukuyokomi dinim. Kemin, nali sawaayak God ami profet Jona ami kukup kanosa kaata-kup kukuyokomi. 40 Jona ayo sawaayak kawu toop aniing sakbaalkan dukum umi mat tem kawu, bom bii am asuumano kelala, tiltamba talsa. Kemin, ultap o. Dukum Ami Man Nayo tawaal iipyak tem kabaaku bom bii am asuumalo keliya, am asuum diim kulu tam tiindi tiltamba talokomi ko. 41 Am mafiing daan tiltam tabokomu kaali, God ayo unang tunum alik imbii din weng talalmin baan diim daa im-bak-saanokoma uyo, Niniva kasel iyo tam tola Juda unang tunum kamala bom-bilip kipni sang kaata boko-lomdip: Nuli Jona ami weng tambal kaata weng san-somdupla, aket fal-siki-lom numi ban kemin ayo kambola-sulup. Lale, Jona ami weng tambal uyo kabaak banula, Yesus ami weng tambal uta uta kesu. Kemin, unang tunum kiili, Yesus ami weng kulaa weng san-silip. Lale, kiili boko-lomdip: Nuli aket fal-siki-lom numi ban wakamin kaa kulaalokomup dinim o, kalsip o, kala Niniva kasel ita ipni sang uyo God ami bokolokomip. 42 Kanolakin kemin, sawaayak kaali, Seba kasel imi tiin molin unang o, kala Kwin uli Solomon ami weng tambal uta ma weng sanon o, kala-lomdula ulmi abip uyo kambola talbu umbital Israel-miin numi bokon kalaba talsuu. Kemin, ilom am ma daanu am mafiing diim tiltam tabokomu kaa, God ata unang tunum alik imbii din weng talalmin baan diim tii-lom yim-bak saanokowa kawu, unang kuuta tola-lomdu Juda unang tinum kamala bom-bilip kipni sang ayo boko-lom: Solomon ami weng tambal ayo kulaak banula Yesus ami weng tambal ata ata kesa. Lale, unang tunum kiili, weng san-silip disa kayi! kala-lomdu God ami bokolokomu no, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Sinik mafak ami tunum kambola din abala asuk talse kaami sang kaata ko
Luk 11:24-26, 2Pit 2:20
43 Yesus ayo asuk bokoya-lom bokola: Sinik mafak ayo tunum ma kaami diim kawu tiinsila, kulaa kela umbilin ok dinim bokon kawu yang tildang ke-bamdi baan diim ayo ma atam-somdila tiinon o, kalala, fen-tal-tal-ke-bamda baan diim kaa ma utamin dinim keli no, kalale, 44 kulaa bokola ko: Nami am kaa dinim kela kemin, asuk umbilin nalmi tunum kela talsii ami diim kawu ilokomi no, kalale, kulaa asuk umbilin ulala, Ami tunum ami iipyak tem uyo am kaptam-ami sung ayo mafek mafek alik diliit mo dotu fokola tambanip disa bom buu tap kebu kala kalale, kulaa 45 din sinik mafak fetkal kusnum ma kii itama. La, kiimi kukup mafak uyo nami kukup kulaa nam-baak tabii ita ita kesip kalale, asuk foko imtal tunum ami diim tii kelaya, alik maakup bomdiwa kamosinim kaami sinik mafak alafin tiinsa ayo kulaak banala, mafiing tem kawu, sinik fetkal ita tiltam tilip ita ita ke-lomdip kamala mep tunum ami aket mafak fukunin uyo atin mafak-alom uta uta ke-lomdu kamasi kaami aket fukunin mafak kanun-yaaba uyo kabaak banula kewu. Kanolin o. Kamala Juda kipni kukup mafak kebip kulaali, katip so kebip. Lale, bom bii kipni kukup mafak nuu-mokomip kaali, atin sakbaalim dukum nuu-mokomip o, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Yesus ami awak so, nakal-fakal so, imi Yesus fanang tilsip kiimi sang kaata ko
Mak 3:31-35, Luk 8:19-21
46 Kal-bomda, Yesus ayo unang tunum imi bakayim-bam bom ilale, kulaa Yesus almi awak sole, nakal-fakal iso, aptil iyo tal abip kaptamu tolale, unang tunum bom-bilip imi bokoyip: Nuli Yesus aso, weng ma bokolum o, kalup yikiwa, 47 tunum ma kaptamu bombe ata Yesus ami bokola ko: Naktum kapyo, kapni kawak so, nakal-fakal nikil iso, aptil iyo tal kapso weng ma bokolum o, kalalip tal abip daal kawu tola bom-bilip o, kalala, 48 Yesus ayo unang tunum iyo kukuyim-biliya, tiltam nami unang tunum kelin o, kalala bokoyila ko: Kii kanta nami akamen so, nakal-fakal iso ni? kala-lomda 49 almi kalaan tunum imi sikil diil tuuyila unang tunum imi bokoyila-lom: Kalawiita itamin o! Kalawiita nalmi akamen sole, nakal-fakal tap namti kala bom-bilip. 50 Kemin, unang tunum kii kanta nami Aatumen abiil tikiin kayaak ami boko-lomda: Kaata kanumin o, keba, kaata-kup kutal-fukulip namti, kiita fan nami nakal-fakal so, akamen so, ililtap o, yaka ko.