13
Yesus ami tunum wiit san biil dakan-tal-unemin umi sang faldak-tii bokosa kaata ko
Mak 4:1-9, Luk 8:4-8
Am daanba kulu Yesus ayo am kaptam kelala yak aba toop Ok Galili balang diim kawu tiin-bomda unang tunum imi bakayim-bam kukuyila ko. Kukuyim-bam itama yi, Tunum unang deng-kup tala-tala-ke de-falala nam-bak molip kala kalale, bot ma ok daang diim kawu bombuu umi tem kabaaku tiinale, unang tunum ita ok balang akiim kawu tolnip kelipla, (kulaa ami weng kaata bakayim-bala alik iyo weng san-kaamip ko.) Weng yaapkan uyo faldak-tii-bamda do eng kaata, baka-bom kukuyim-bam bokola ko: Kulaali, tunum ma ayo wiit o kala-laabip kaami san kaali, kulii-din langabip kawu sekela dabaalon o kalala, una kemin, san kiili, kulii-din sekela tal-une-balale, san malo ma kiili, daak langabip kaami liip fatap diim abamnule, awon-miin ita tal inamnip. Ale, langabip kaami tawaal anung ma kaali, tuum yaapkan kiita-kup kelula, tawaal uta katip sakap kemin, san malo ma kaali, daak kanolin tawaal kaami diim abamnu. Lale, tuum kaami tip diim kaali, tawaal katip kemin, abiltap-kup bikin-tabamnula, timtim kaali, dukum-kup tawaal bikilin dinim kemin, atan mamin taba wiit san kaa, fuula kiin-ilomdu datnu. Ale, san malo ma kaali, daak al mafak tem kaami iipyak tem abamnula, balaasaal mafak uta uta kelu, wiit iyo dutuluwa-lom mafaknip. San malo ma ita, sakela daak tawaal tambal diim aba tambal-kup tiltam aba-lomdu abuu-lomdu tang yuun maakup diim kuyaku lap 100 abuu-bulule, tang malo uta 60 abuulu, malo ma ata 30 abuulu kelip. Ipkal talang tem so kemin, mep weng kala bokoyi uyo talalu weng san-ilomdip atamin o! kala bakayila ko.
Suunkup Yesus kaa kanimin o, kalala faldak-tiimin weng-kup bakayinsa kaami sang kaata ko
Mak 4:10-12, Luk 8:9-10, 1Kor 4:1, 1Pit 1:10-12
10 Yesus ayo weng bakayim-bala bii, disa kelule, almi daang bakaalin tunum iyo tal Yesus ami bokola-lomdip: Kamokim kapyo, kabi kanimin o, kalalawa unang tunum weng bakayimbap kaali, faldak kulu tii ke-bam suunkup faldak-tiimin weng-kup bakayila-yaabap yoko? kala dik-daaliwa, 11 Yesus asiik bokoya ko: Siin kaali, God ami unang tunum almi miit tem tiltam tilip tiin molokoma kaami sang ayo alik bakayinsa disa, anung-anung-kup. Kamala kalawaa God alta kipni aket tem uyo bam-daayilala kawu, ipkal utamiwa yi, Yesus ami faldak-tiimin weng kala bakayimba kaami miit tam God ami miit tem unup tiin molokoma kaami sang kaata nu, kalalip utabip. Lale, yak tunum kusnum itale kaa utafiin-umbip dinim o. 12 Kalok nolin tunum ata nami weng uyo, weng sanda kutal-fukula namti, ali God ata dong dakaan-balala, ayo utam kaal ken yakyak um-bomdala kawu tal aba tam atin uta-mokoma no. Tunum ali kanata nami weng uyo dotu weng san kuluulami disa yo, kala namti, kamasi kaptoop ami katip ma utamse kaata-kup bombiile, lokolu kulaalokoma. 13 Kemin, kanolin unang tunum kiili, nami okok kala talalbi kaali, ilmi tiin tituun kaata, utafiin-umbip. Lale, kii utamipla, U kabak faneng o, ken-umbip dinim; ale ilmi talang tem alep ayo nami weng kulaa weng san-kan-umbipla ili utamiwa, Weng umi miit namti kabuu nu, kem-yaabip disa, kalalila nakal do weng uyo, kanolin unang tunum kiimi bakayin-kup ken-umbi. 14-15 Siin sawaayak profet Aisaya ata God ami Sukon Tem kabaku kanolin unang tunum imi sang kaayo dola boko-lom:
God ali boko-lomda: Unang tunum kipni aket fukunin kaa ibi talalu fukunin dinim kemin, ibi weng sanup daa yo, kala kipni talang tem ayo katii-som ale, tiin baa utamalup daa yo, kala kipni tiin ayo kabii kesip. Kemin, kunuubip uta ibi weng kaa ma weng sanup kalaliwa, weng san dik-daa kuluu-yaamin dinim; ale, dok nolin kaata ma utamup kalaliwa, talalu ma utafiimin dinim o. Lale, kipni aket fukunin uyo fal-sikibip dinam, ibi mafek mafek utafiibip kaami miit uyo kaal kelamip. Ale weng, weng san-kaabip kaami miit kuu talalu utam-som ke-lokomip. Kemin, kipni aket fukunin kaali tambal-kup keyilula, ibi nami fanang tiliwa, talalu-yimulokomi no, kala God kaa kanum bokoba kayi! kala
Aisaya ami dolsa namti kuluwaami weng namti kaa tiltam tulu.
16-17 Kemin, nali tituun weng kaa bokoyokomi: Sawaayak sawaayak kaali, God ami weng ku-fatap-dakamin tunum profet o, ken-umbip iso, God ami unang tunum tituun-kup tabin yaapkan malo ma iso, ili nami okok kala ke-bilila, kipni utafiibip kaluuli atamum o, kalaliwa, kalaami sang baka-bisip. Lale, ibi utamiwa yi, Mep kulu tiltam tulu kalsip dinim. Ale, nimi weng kala bakayimbi kalawuuli kukal ti weng sanum o, kemsip. Lale, ili weng uyo weng san-kaa-bisip dinim o. Kemin, nami daang bakaalin tunum ibi, Yaap ke, God ayo aket fukunin tambal kuyase. Kemin, mafek mafek utafiibip kaa dotu utam-som mep weng, weng san-kaabip uyo dotu weng ma san-kaabip o, kala Yesus ayo alami daang bakaalin tunum imi kanum bokoyila ko.
Yesus ami wiit san sang bam-daayinsa kaami sang kaata ko
Mak 4:13-20, Luk 8:11-15
18 Kemin kulaata, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi bokoyila ko: Ti weng san iliwa! Nami weng do faldak wiit san kawu dikimin tunum ami diim tii bokoyili kaami miit kaata ku-fatap-daa bokoyokomi. 19 Kaali, tunum unang malo ma ili wiit san sekela daak liip fatap diim abebu tap. Kemin, ili tiltam God ami diim talemin kaami sang kulaa, fan weng san-kan-umbip. Lale, ili dotu ma utam-laamin disa ken-umbip. Kemin, tunum mafak Setaan ayo awon alaltap ke tal-ilomda God ami weng aket tem bombuu uyo, dik-daa kukan-tiiyilala, tunum unang ili weng kaa lukuuyokomu no. 20 Unang tunum malo ili wiit san sekela kulaala daak tawaal tuum yaapkan kaami diim abebu tap ke kiili, God ami weng uyo weng san-ilom ale, weng ayo abiltap fan o, kala fiyaap duu-mokomip. Lale, 21 weng uyo dukum-kup yikik kuyak ilmi aket tem daalin dinim kelip keliwa kemin, da luuknin tap ke mafek mafek mafak tal imi diim abam-nokomu aye, tunum kusnum ita God ami weng kaami kalan kaata, kiiyo bon diiyin-bamdip iyo abiltap kela yang banokomip ko. 22 Kuno unang tunum iip malo ma ili tunum wiit san sekela kulaala daak al mafak umi tem abeba ultap. Ili God ami weng ayo weng sanokomip. Lale, tawaal diim kalawaami mafek mafek iip-nokomip kaami aket dukum fuku-dakamin aye, moni kaa-bam fiyaap duumin kaata kemin, kanolin aket fukunin kaata dukum-nule, God ami weng kaami aket kuuta kulaak banu. Kemin, wiit umi tiil dinim, fuut-kup kebu ultap ke-lomdip God ami weng ayo titil-fak-daa dukum-kup kutal-fukulamip dinim ke-lokomip o. 23 Unang tunum malo ma ita wiit san sekela kulaala daak tawaal tambal diim abeba ultap kemin, ili God ami weng uyo weng san-ilom ale, talalu utam ke-lokomip kaa God ami weng ayo suunkup kutal-fuku kanu-mokomip. Kemin, malo ma iyo wiit kabak-ali 100 abuu-bulule, ultap kelale, malo ma ita 60 abuubu ultap ke-balale, iip malo uta 30 abuubu ultap ke-bala ke-lokomip o, kala Yesus ayo weng do kaami miit uyo kanum bakayila ko.
Yesus ami faldak al mafak umi diim tii bokosa kaami sang kaata ko
Mat 3:12, 13:36-43, Rev 14:14-20
24 Yesus ayo unang tunum imi kukup mafak kutal-fuku ilin umi diim tii weng do ma faldak kulu tii unang tunum imi bokoya-lomda: God ami unang tunum im-taldang almi miit tem tii tiin molokoma kaali, ultap o. Langabip kayaak asiik wiit san tambal ayo kulii-din almi okok kamaalin imi kuyilala dabakabi unipla, 25 kutamiip kuyaku tunum unang iyo alik akan-uniple, imi waasi ayo maaklo ma tal-ilomda al mafak imi san iyo kulii-tal biil tangbal kawu wiit san dabakabi kulaa kela unip umi iipyak tem kulu dabakabi kulaa kela tabanala, 26 wiit san ayo tam taba-lomdu abuumon e, kem-sulule, kulaa ok tabuulin tunum iyo utamiwa yi, Wiit abuumon o, kebu umi iipyak tem kabaak-ali al mafak wiit alaltap ayo tiltam aben-umba kala, kala-lomdip 27 kulaa, din imi kamokim wiit lang kayaak ami bokolip ko: Kamokim a! kapni wiit san tambal kaata-kup kuyilap kulii-din biil dakamsup lale, mep al mafak kaa kalok nolin wiit san umi iipyak tem kabaaku tiltam tababu ni? akiwa, 28 ayo bokoyila ko: Numi waasi tunum ema? tal-ilomda al mafak san ma kulii-tal dabaala umba te! akale, kamokim ami okok kemin tunum iyo bokolip: Yak kanoba kulaali, nuyo din-ilomdup al mafak kii bitalamup ema? kala dik-daaliwa, 29 asiik bokola: E,e din ilom al mafak bita-bamdiwa wiit san tangbal kaaso dola kuyak tii-mokomip. Kemin, al mafak kaa bitamin daa. 30 Kuno kulaalip bom-bala bii wiit kaso, al mafak kaso, tiltam ilom abuu-lom yakaanula, wiit bomin am daan tiltam tabokomu kawu, ibi bokoyilila, kamosinim kaali, al mafak asiik dolbi de-kutii-kutii-ke-lomdip as kuyak-daalip kiin unale, mafiing kawu wiit kaata-kup bobi kulii-tal nalmi am kaltam tiimin o, kalokomi no, kala wiit lang kayaakim ayo almi ok tabuulin tunum imi kanum bokoyase no, kala Yesus ayo unang tunum imi kanum bakayila ko.
Mastat san ami faldak kulu tii Yesus ami weng do bokosa kaami sang kaata ko
Mak 4:30-32, Luk 13:18-19
31-32 Yesus ayo do weng ma asuk bokola ko: Unang tunum God ami miit tem bom-bilip kiili, mastat san iltap kemin, mastat san kaali, atin ti fan katip tiyok. Lale, kanola tunum ayo ma dip-tama yang dulaya, ami talaba tam dukum ke-lokoma ayo as alaltap kelale, awon iyo tal aba tam ami tang diim kaptamu imi iim ayo dina-mokomip o, kala Yesus ayo kanum bokola ko. (Kemin, faldak-tiimin weng kuumi miit kabak-ali boko-lomdu: Mastat san kaaltap kanola God ami unang tunum iyo kamosinim kulaali iip maakup maakup ke-lokomip. Yale, mulo kawu taltam taltam kem yak aba butoop yaapkan ke-lokomip o, kalsu ko.)
Yesus ami faldak yiis o, kala-laabip bret kaami fik-tiimin mafek mafek kaami diim tii-lomdu weng bokosa kaami sang kaata ko
Luk 13:20-21, Mak 4:33-34
33 Yesus ayo asuk do weng ma boko-lomda: Unang tunum God ami daam tem kawu bom-bilip kiili yiis o, kala-laabip bret fik-tiimin mafek mafek ulultap kemin, unang ma yiis katip sakap ma tak-daalu daak flawa dukum tem unu fal-siki-bulu bii maakup ma kela kala kalbu-kup, kela ilanin tap ke flawa kaali, fusuu-lomdu akal alik ma ke-lokomu ulultap o, kala-lom Yesus ayo kanum bokola ko. (Kemin, do weng kaali boko-lomdu: God ami lak duulin unang tunum iyo unang tunum ikal alik ma imi iipyak tem kawu bom-bilip namti, aptum kusal God ami lak duulin dinim bom-laabip kiili, ikal alik kebip-kup, kuno God ami lak uyo duu-lomdip, iyo yaapkan ke-lokomip o, kalsu ko.)
34 Kemin, faldak-tiimin weng kaali, kela-lomda, weng fatap kaata, kuluu-lomda unang tunum kiili, bakayila disa; ali ti faldak-tiimin weng kaata-kup imi bakayinsa ko. 35 Kaali kanola bakayin-balala, God ami profet ami weng sawaayak God ami Sukon Tem dolsa uyo fan tiltam tabasuu. Kemin, profet ami weng ayo boko-lomda:
Sawaayak God ami tawaal so, abiil so, talalusa diim kuyaku kulii yakyak kulii umbital kala diilu kaali, dok kanolin tunum ata God ami kukup uyo ma utamsa disa. Kemin, kamala kalawaali God ami kukup ami sang uta faldak weng do diim tii bakayim-bamdi bam-dakaayim-biliya, weng san-kaa-mokomip o,
kala God ami weng bakayin tunum ata Yesus ami sang uyo kanum boko-lomdala, siin sawaayak kaptoowu kanum bokosa ko.
Yesus ami al mafak imi sang bokoba kaami miit ku-fatap-daa bokoyinsa kaami kaata ko
Mat 3:12, 13:24-30, Rev 14:14-20
36 Yesus ayo unang tunum yaapkan iyo ok kumun ami daang diim kamboyilala, yak aba tam am unala, ami daang bakaalin tunum iyo tal-ilomdip dik-daalip ko: Yak kapni wiit lang umi al mafak kaami sang faldak-tii weng do kaa bakayimbap kaami miit kaata nuyo bokoyilapla, kaal kelum o, akiwa, 37 kulaa Yesus ayo bokoya-lomda: Dukum Ami Man Nali tunum wiit san tangbal kuyila dabakamsip kaaltap ale, 38 mep tawaal kala dik-daa kulaasu kalawaami unang tunum kiili, nami lang abip ultap kemin, unang tunum tiltam God ami miit tem ba tilin ita, wiit san tambal kiiltap ale, tunum mafakim Setaan ami unang tunum ita al mafak iltap o. 39 Kemin, Setaan kaali, waasi tunum al mafak san biil tangbal kawu, dabakamsa alalta kemin, am mafiing diim tiltam tabam-nokoma uyo wiit yakaana bobi kulii-tal am tiimin umi am daan-yaabu tap ale, God ami ok tabuulin tunum ensel kiita, wiit bobi kulii-tal am tiimin tunum ililtap o. 40 Kemin, okokmin tunum ta al mafak iyo dolbi sikip fak-daa-fak-daa kebi kulii-din as kuyak daalip kiin-tabaneba tap ke am mafiing diim tiltam tabokomu uyo, 41 Dukum Ami Man Nalta taba nalmi ensel iyo fokoli tildaak ilomdip tunum mafak ta taba aptum kusal imi aket fukunin ku-mafak-daayip yang ban kemin tunum iso, le tunum unang kukup mafak tabuulin iso, kiilile ensel iyo itam-ilomdip unang tunum mafak kii yakal ilmi foko kulii-din 42 fokolip yak wing tiil mafak almi suunkup kiin-bam ilin kaami tem un-ilom kawu angtiil yol awak-kup dap-tiiyila-balaya, Kwin, kaluuso kanimin o, kalalupla kaldang liip talbup yoko? kal-bomdip dukum-kup fuut-bam ama-mokomip. 43 Kemin, God ami unang tunum itale, ilmi Aalap God ami abip kawu bomdipla talaba tam God alaltap ke ban wakamin dinim tituun-kup ke-lomdiwa, atan tik-daalin tap ke-lokomip. Ibi nami weng uyo weng sanip kaali, lukuuyulu kulaalalip kemin, ti dotu dukum-kup kutal-fukulin o kala, Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi kanolin weng tem ayo kanum bakayila ko.
Yesus ami faldak-tiimin weng ma faldak tunum ma tawaal maaklo fakan-um-bomda tuumon ket ma utamsa umi diim tii bokosa kaami sang kaata ko
44 Yesus ayo asuk weng do kusnum ma faldak-tii bokoyila ko: Siin sawaayak kawu tunum ma moni yaapkan ayo fakamsi ket tem kawu abumsile, kuliila ti kulii-din langabip kawu tawaal dikil-alom kuwala-laaba. La, bii taanala tuumon ket ayo ukol ti tawaal tem kabaaku maaklo tiinsula kulaa, am ma daanule, tunum kusnum ma din-ilomda tawaal fakan-tal-bomdala tuumon ket ayo utama ko. Mep tawaal kaali, ami tawaal disa. Lale, tuumon ket kaami fiyaap kaali, Kwin disa akal ma ke-bamda ami aket ayo fukuna ko: Ti yaap ke mep tuumon kala nalmi ma ke-lokomi no! kalale, asuk tawaal ayo kulii-tal aba yak moni ket ayo katii kambola din almi mafek mafek am kaptam bombuu uta alik fakabi kulii-din tiila molip kaami moni ayo kulii-din tawaal kaa mo-lomdala, aptum taansa ami tuumon yaapkan yam kuwaasa namti kulu alami alik-daap kensu no, kala Yesus ayo bokoyila ko. (Kemin, do weng kaami miit uyo boko-lomdu: Dok kanolin unang tunum kiita God ami miit tem unemin kaami aket ayo dukum-kup yeluya, ti yaap ke tam unokomip no, kemip namti, iyo kabak-ami fiyaap kaata-kup tabe-bamdip imi mafek mafek aket yesu uyo alik kela-lomdip tiltam God ami abip unokomip o, kala faldak-tiimin weng uyo kanum bokosu ko.)
Yesus ami faldak mafek mafek sisol dukum saanin diim tii bokosa kaami sang kaata ko
45-46 Yesus ayo faldak kulu tiimin weng ma bokoya-lomda bokola ko: Siin kawu sisol bonang amiit ayo saanbi kulii-tal fik-tiibi kutiilaya, tal saan-bisip. Kemin, akal bonang ayo fen-tal-une-bam utamala, Ti tambal kaata-kup bombe kala-lomda saansa. Kemin, ilom am ma daanule, fen-tal aba yang ulayi, Tunum ma ata ti bonang tambal ma kutal-fukuba kala kalale, kaata molon o, kala, katale, uyo utama yi, Kaami tuumon saanin uyo dukum o, kalale, kambola almi tuumon bombu ami kuluu bonang kaami molakin kalin uyo iipnu kala kalale, kulaa kela din almi mafek mafek am tem kaptam bombuu uyo alik kulii-din tiila alik molipla, umi tuumon uta kuluu kulii-tal-ilomda bonang tambal ayo mose no, kala Yesus ayo kanum bokoyila ko. (Kemin, faldak-tiimin kaami weng miit uyo boko-lomdu: Kanola tunum unang kii kanta atin tiltam God ami miit tem uyo tam unon o, kalala, aket aalu namti, kamasi uyo ami mafek mafek aket-kup suun fukun-bam iloma uyo kela-somdaya tiltam God ami miit tem tildang talokoma no, kala do weng uyo kanum bokosu ko.)
Yesus ami faldak aniing men abuumin umi diim tii bokosa kaami sang kaata ko
47 Yesus ayo unang tunum God ami abip unokomip kaami sang kaata faldak kulu tii boko-lomda: Tunum malo ma kiili, aniing men abuumin sakbaalim dukum uyo binalip umbalaak ok tem un-ilomdu aniing yaapkan akal alik akal alik iyo afetbi kutiilule, 48 tunum iyo utamiwa yi, Aniing men uyo dongna kala kalale, kulaa men ayo sisii kulii umbiyak ok balang diim daa-lomdip daak ok dinin diim kawu tiin-bomdiwa, aniing iyo kutaltam tii-tii ke-bam tambal tambal kiita-kup foko ket tem abuu-bam ale, yak mafak kiita asuk fokolip daak ok kumun tem une-bulu kemip. 49 Kanolin kemin ale, am mafiing diim kaali, God ami ensel iyo tal-ilomdip unang tunum iyo bik-kutii-lomdip mafak ita yaap imi iipyak tem kaptamu ulelbi kutii kulii-tal yakal ilmi baan ma fak-daa-lom ale, mafak ita, 50 fokolip yak as mafak suunkup kiin-bam ilin umi tem un-ilomdip angtiil yol awak-kup tabeya-bulula, Kwin kaluso kanimin o, kala kaldang liip tale-yimbup yoko? kal-bomdip dukum-kup ama-mokomip o, kala Yesus ayo faldak-tiimin weng uyo bakayila ko.
Ibi God ami Sukon Tem weng so, nimi weng so, kuyak mim-daa unang tunum imi bakayin o, kala Yesus almi miining imi bokoyinsa kaami sang kaata ko
51 Yesus ayo faldak-tiimin weng uyo bokoyila disa kelule, dik-daayila ko: Ibi nami faldak-tiimin weng bokoli kaami miit kabak talalu utam kaal kelip elile disa? yakala isiik bokolip: Ayo, utamup o, akiwa, 52 Yesus ayo bokoyila: Ibi utam kaal kelip namti, lo utamsip tunum tiltam nami man ke-lomdip God ami miit tem talbip ibi ti tambal-kup tiinip ko. Lo utamsip tunum ibi tunum imi siin kaami mafek mafek tangbal so, kama umi mafek mafek tambal so, kuyaku-diyaku kutiimin tunum ililtap o. Kemin, unang tunum iyo tal bokola-lomdip: Nuli dong dokoyan o, kalokomip uyo ali mafek mafek uyo tangbal-kup dong dokoyokoma. Kanolin tap kemin, siin kaa ibi God ami sawaayak ami weng uyo talalu utamsip. Kemin, kamala kalaali God ami kama weng umi kuluu bakayila-tabasi uyo, utam kaal ke kelip. Kemin, ibi weng alep kalawuuli kulii tulu tulu ke kuyak-mim-daalokomip kaali, kibi God ami weng kaa unang tunum kii tambal-kup bakayokomip o, kala Yesus ayo lo utamsip tunum imi bakayila ko.
Abip Nasaret kayaak imi Yesus ami daang ukonsip kaami sang kaata ko
Mak 6:1-6, Luk 4:16-30
53 Yesus ayo faldak-tiimin malo ma uyo bakayinbi dinim kelula, kulaa kela abip kaptam-ali kulaa kela 54 asuk tal almi abip diil Nasaret tala kemin, ayo tal-bomdala yak aba din lotu am kawu unang tunum iyo God ami weng uyo kukuyim-bala, tunum unang iyo weng san-ilomdip aket fanang alik tambanuya, iyo dik-daa una-tala-ke-bamdip bokolip: Kwin, weng kala kukuyimba kalawaata, dok liip utam dik-daa kuluu utamse ni? E, kawanta kukon-balaya, kanolin talalmin akal almi kusnum kaa kanuba ni? 55 Ali abip kaltam-ami as kom bakel-bamda mafek mafek talalmin tunum ami man ata ale, ami awak kuluuli Maria, nakal-fakal nikil kiitale, Jems, Josep, Saimon, Judas, kelin ale, 56 ami nakal-unang ita abip kalawu bom-bilip kemin, ali win tibin tunum disa. Kulaa disa abip tunum. Kemin, kulaami weng kulaa, weng sanokomup disa! kala-lomdip 57 daang ukolip, itam-ilomda Yesus ayo bokoya ko: God ami profet o, kala weng tem bakayilin tunum ayo din abip malo ma kaami tam unokoma kaata, abip kaptam kasel iyo boko-lomdip: Tunum kalawaayo, win tabin tunum o, kala ami weng baka-mokoma kaali ti, talalu weng san-kaamum o kalokomip. Lale, din almi abip tituun kaptamu unokoma kaata, almi abip kasel so, almi aptum kasel so, iyo ami weng kaali ma, weng sanokomup dinim o, yaka-lomda, 58 abip kasel iyo aket fanang daa-lom: Ali God ami titil kutal-fukusa disa yo, nakan-kaabip kala kalalaya, Yesus ayo mirakel o, kala talalmin akal kusnum akal kusnum yaapkan iyo almi abip kaptam-ali ma kanolama dinim; alep-kup kiita no.