14
Ok sam ukayin tunum Jon ami taansa kaami sang kaata ko
Mak 6:14-29, Luk 3:19-20, 9:7-9
Kemin, kulaata Yesus ami sang uyo, uu kalale kalaa Provins Galili kayaak imi tunum King Herot ayo weng san-ilomda almi okok kemin tunum imi bokoyila ko: Daa. Kulaali oksam ukayin tunum Jon taanse alta tam tiin-ilomda kanolin titil kaali, kuluu-lomda, mirakel o kala kukup almi kusnum kusnum kaali kanuba no, yaka ko.
3-4 Kemin, Herot ami weng kaali, siin kawu ali Herot almi abokonim Filip ali taanin dinim bom-balaya, Herot ayo Filip ami kalel Herodias uyo tik-daa kuluula kala, kala-lomda kawu, Jon namti suunkup bakaan-bamda: Uyo kapkal utamsap kemin, unang kuumi kuluu-lomdap uso laabip kaali, God ayo boko-lom: Kukup kaa kanumin daa yo, kalsa namti kulu lobap te! akan-kaabi kela kela kemala, Herodias uyo Jon ami aket atul ayo kola-lomdu Herot ami oko-takaan-buluya, almi soldiya iyo bokoyilaya din-ilomdip Jon ayo sok de dibii din kalabus am daa-silip. Kanola Herot ayo, Jon ayo aalon o, kala katale, ayo utama yi, Tunum unang ili utamipla, Jon kaali God ami profet weng kukaayin tunum o, kalbip kala kala-lomda utama, Awu, aalokomi namti, kiisiik balaap-nalalip o, kala itam suun-daa-lomdala aasa disa. Kuno kelaya, dibii din kalabus am kawu daasip ko.
Am ma daanule, Herot almi awak duusu umi aket fukunin am uyo daanule, kulaa Herot ayo unang tunum yaapkan iyo naan-daayila, tal Herot ami am kaptam kumup daa kulaa, ima in-bom fiyaap duu-bilipla, kulu Herodias umi man unang sii uyo tal kiimi tiin diim kuluwu was tambal ayo disa akal ma ke-bam saman-buluya, Herot ayo umi was samanbu uyo atam-ilomda fiyaap duu-bam ale, bokola ko: Kaali ti tambal kemin, nali mafek mafek tambal ma kup-ton o, kebi kemin, kupkal bokop-na-lomdap dok nolin mafek mafek kaata ma kup-nan o, kalap uyo atin ti faneng kup-tokomi no, kala kanum bokowa le, kulaata, unang man uyo din awak bokowa-lomdu: Akamen o. Nali din-ilomdi awakim ami diim kaa dok nolin mafek mafek uta ma kup-nan o, akokomi yoko? kalula, kulaa awak uyo bokolu: Dindap Herot ami bokola-lomdap: Nami aket fukunbi kaali, kabi din oksam ukayin tunum Jon kaami dabom kaata ukduu kuu falet diim tii kulii-tal kup-nan o, kalbi no, kala kanum bokolan o, kala awak uyo kanum bokowu ko.
Kanum bokowuya, uyo din Herot ayo bokolu weng san-somdala utama yi, Kabak-ali ti kukup mafak kala kala-lomdaya ayo ti aket uluum dukum-kup dap-teluya, daa yo, kalokin. Yale, ayo aket fukunaya, Tunum unang yaapkan bom-bilip kalawiita, nami weng kutiili uyo, weng sanip kala kala-lomdaya, kiimi tiin diim kaa ke-lokomi disa yo, kalalaya kulaata ayo kanoli no, kalaya kulaa almi soldiya 10 ma dabaala din kalabus am din-ilomda Jon ami dabom kaa ukduu-lom 11 kuyak falet diim tii-lom kulii-tal unang man umi kuwalala, uta kuluubu-kup, kulii din awak umi kuuwu ko.
12 Uyo kanowulula, Jon ami daang bakaalin tunum iyo Jon ami sang uyo weng sandiwa, tal Jon ami as kulii uyo dibii din dawaa-lomdip mulo kawu din Yesus, Jon sang uyo din bokolip ko.
Yesus ayo tunum ilmi-kup 5,000 kalawiimi ima ifala inasip kaami sang kaata ko
Mak 6:30-44, Luk 9:10-17, Jon 6:1-13
13 Am bombe kawu, Yesus ayo Jon ami sang uyo weng san-somdala, aket uluum-kup dap-telule, almi daang bakaalip tal-unemin tunum kiita foko kulii-tal aba tam bot tem tiila nikil tam tiindip abip kaptam kambolalip Ok Galili kumun diim liip yakyak biyak malii aba din tunum dinim, disanang ma kaba unum o, kalalip unip ko. Unang tunum iyo weng saniwa yi, Yesus ali bot tem liip yak malii unon o, kalala unaba no, kalaliwa, ilmi abip ayo kela-lomdiwa, yakal tawaal liip Yesus fanang unip ko. 14 Yesus nikil iyo yak balang diim yak ilom, Yesus ayo talaala yi, Kwin! unang tunum yaapkan namti tala-tala-kebip kala, kala-lomda ti ayo talalu dukum-kup olen-daayila-lomda, unang tunum mafak umusip iyo yam-talal kaama ko.
15 Uyo kanu-bala bom bii mepso am tiin tala-bulule, ami daang bakaalin tunum iyo tal Yesus bokolip ko: Kamokim aa, am kala am tiin-som ale, unang tunum dinim bokon kemin ale, kalawaali ima dinim. Kemin, unang tunum kii yim-baalap din abip ma ma un-ilomdip kawu, ima ayo ma mo-lom inalipla siin o, kala kanum bokolipla, 16 Yesus ayo bokoyila: Nali yim-baali unokomip disa; ti kalawu bom-ilipla, Nikil kipni inin-inin ma kuyilipla yo! yakale, 17 nikil isiik bokolip: Nuli ima kaa tiknalup daa. Kemin, bret awakal ma le, aniing alep ma kalawiita-kup bom-bilip o, akiwa, 18 Yesus asiik bokola: Kulii-tal nami kup-niwa yo, yakale, fan, 19 kulii-tildang koliwa, Yesus ayo unang tunum imi bokoyila, daak tikiin kon diim kulu tiinaaliwa, bret awakal ale, aniing alep ma iyo foko-lomda titam abiil daa, God ami yaap ke yo, anba-kup, bret so, aniing so, iyo bakela kutii-lomda almi daang bakaalin tunum imi kukaaya-tal-unemsi kulaalipla, 20 alik iyo kuluu inbi-lom tiknipya kulaata, Yesus ami daang bakaalin tunum iyo yak ima tinan-bamdip kutiibip daam daam kiiyo, fakan-tal-unemsi basket almi-kup tal aba tam talangkal kiita, abuu-bilip dongniwale, 21 ti tunum deng ilmi-kup faiv tausin (5,000) ema le, ilmi man sole, unang tan iso, kuyaku-diyaku ke-lomdip ima kala inip ko.
Yesus ami ok kumun tip diim tol-tol um-bisa kaami sang kaata ko
Mak 6:45-52, Jon 6:16-21
22 Kemin, Yesus almi daang bakaalin tunum imi bokoya-lomda: Nak-tunum kusal kipyo, kipsiik tam bot tem tiindip kalaali kelalip umbiyak ok kumun malii kaba kemiwa, nata unang tunum kalawiiyo, yim-baali uniwa yo, yakala uniwa, akal bomda tunum unang iyo yim-baala unaaliwa kulaa, 23 akal alafin God ami beten kamaalon o, kalala, kulaa yak aba tam amdu tikiin kawu tam ilomda beten ke-bala bom bii am tiinu. 24 Am tiinule, bot uyo yakyak umbiyak ok kumun iip-iip kulu un-laam-siliple, kulu inim aalap dukum ma tiltam aba-lom fu-fu-balaya, ok ayo iin-balaya une-bulu tale-bulu ke-bamdu bot namti kuluu kulaalu umbu talbu ke-bulula bom bii 25 am daan daan tala-balale, kuluwu Yesus namti daang bakaalin imi fanang ok daang tip diim liip tol-tol tala-balala, 26 almi daang bakaalin tunum iyo Yesus ayo atamiwa yi, Ok daang kun diim liip talaba kala, atam-ilomdip imi fanang maaklo keyilu suun-bam ol-bamdip bokolip: Naka yi! Kaali sakbal i! kalalip suun-daa-laam-siliple, 27 kulaali, Yesus ayo abiltap-siik bokoyila ko: Nak-tunum kusal kipyo! Nalta kemin ale, ibi suunin daa yo; kela-somdiwa titil-fak-daalin a! yakala, 28 Pita ayo bokola ko: Kamokim kapyo, kabi kaltapta namti, nayo bokop-nawa ok daang diim kaami liip kapni balap ayo yak unon o, kalale, 29 Yesus asiik bokola: Ayo, tal a! akaya, Pita ayo bot tem tiinba uyo kelala, daak ok kumun diim liip Yesus ami be unaba; katale, 30 inim ati so, ok so, uta utam suun-daa kem-salale, kulaali abiltap-kup bakat mo ok kumun tem unon o, kalbi kala, kala-lomda Yesus ami naan-daala ko: Kamokim kapyo, dong dokop-napla, yaap kelon o, aka kem-salale, 31 kulu Yesus ayo taba maak fak-daalin tap ami sikil ayo dabaa yak Pita ayo dap-tal fuku-lomda bokola ko: Kabi kanimin o, kalalawa kapni aket fukunin uyo Yesus kaa titil-foko dong dokop-nokoma ne? dong dokop-nokoma disa ye? kalalawa suun-daalap i? Yak kanolin aket kaa fukunin daa; kabi utam, Awu, ali ti yaap dong dokop-nama no, naka-yaamin o, aka ko.
32 Akale, kulaa alep tam bot tem tiinipla, kulu inim ati namti kulu ditang-kala disa kelule, 33 daang bakaalin tunum iyo bot tem tiinaabip yakal atam-ilomdip Yesus ami win uyo kufon-bam ale, bokolip: Yi, kabi ti faneng God ami Man alik-daap o, akip ko.
Yesus ami abip Genesaret kaptam-ami unang tunum mafak umkan-unsip imi yam-talal kaamsa kaami sang kaata ko
Mak 6:53-56
34 Kemin, ok kumun iip-iip bilip ayo kulaa kelalip yak abip Genesaret umi mepso ok balang diim kawu yak unipla, 35 abip kasel iyo atamiwa yi, Kaa Yesus alta tala kala, kalbip-kup, weng binalip yak abip ma ma unule, tunum unang mafak umkan-unsip iyo Yesus ami be kulii-talemip kemin, 36 Yesus ami dukum-kup nen-bam bokolip ko: Kamokim kapyo, kuno kamboyawa yakal yak kapni ilim matum kulaata-kup malep-tiwa kulaali yaawa-yaamik o, kala bokoliwa, Yesus namti, Ayo! yakaya, unang tunum kawanta yak Yesus ami ilim matum diim malelip iyo yaawa-yaamip ko.