15
Juda kayaak iyo awil-fakal imi weng kaata-kup tabuu-lomdip God ami weng kulaasip kaami sang kaata ko
Mak 7:1-13
Kemin, Falosi so, lo utamsip tunum so, alep iyo Jerusalam lo tal Yesus ami dik-daala bokolip ko: Kapyo, sawaayak numi awil-fakal ili boko-lomdip: Kabi ima inamnon o, kalap uyo, sikil kaa talalu diinga-somdapla kayi! kalsip. Awil-fakal ili suunkup ti ilmi man iyo kukuyin-kup kem-laabip. Kemin, nuli kanolin kukup uta kano tabuulup bombuu. Lale, kapni daang bakaalin tunum ili kanimin o, kalalip numi awil-fakal imi kukup kaa kenbip-kup, imi sikil uyo talalu diingmin dinim ke-bamdiwa, ima uyo inan-umbip yoko? akiwa, Yesus asiik bokoya-lomda: Aa, ibi yi? Kanimin o, kalaliwa iltipni kawil-fakal imi weng sawaa kaata-kup weng san-kaa-bamale, God ami weng uta kuyang saak tela-laabip i? Kemin, God ali boko-lomda:
Kipni kaalap so, kawak so, iyo talalu tiin mo-lom ale, imi weng ayo weng san-kaa-bam dong dakaayim-bam ke-bamdiwa yo, kala-som ale, aa kawanita ami aalap so, awak so, kiimi weng mafak bakayila namti, ayo aalip taan-yaamin o,
kala kanum bokosa. Yale, ipkal iltipni weng kusnum ma boko-lomdip: Kanola tunum ayo moni bombe ayo God ami kolon o, kala-lom aalap so, awak so, imi bokoya-lomda: Nami moni kutal-fukubi kalawaali, God ami kolokomi no, kalbi kemin, asuk ulduu-lomdila akam ibi talalu tiin mo dong dakaayokomi dinim o, kala namti, ami awak-aalap tiin molokoma disa kaa yaap ke-lokomu no, ken-umbip. Kemin, kabak-ali fan, iltipni sawaa weng kaata-kup kanum baka-bamdipla, God ami weng uyo kuyang saak tiilala tabasip te! Ibi kasen-foko weng alep bakamin tunum yam kemin, sawaayak kaali, God ami profet Aisaya ali tifan kipni kukup kaami sang kaali, God ami Sukon Tem uyo dola kutii boko-lomda:
God kaa boko-lom: Kanolin unang tunum iyo disa nami tong kaata-kup bakan-unbip; kemin ale, nami aket kup-na-lomdip tildang nalmi miit tem uyo tololup o, kala-lomdipla, yang samaan bokon kawu laabip. Kemin, ililta unang tunum kii ilmi weng sawaa kaata kukuyim-bamdip bokoya-lom: Kalawuuli God ami weng sawaa kemin, dotu kutal-fuku-bomdiwa kayi! kem-laabip. Yale, nali imi kasen-faka-bamdip tong bakan-yaabip kaa weng sanokomi dinim o,
kalala, God kaa kanum bokosa kayi! kala Aisaya ata dolsa no, kala Yesus ayo kanum bokoyila ko.
Mafek mafek mafak ta taba tunum dap-mafak-dakamin kaami sang kaata ko
Mak 7:14-23, Mat 12:34, 23:16,24, Luk 6:39, Rom 2:17-21
10 Yesus ayo unang tunum imi naan-daayila tal atamiple, bokoya-lomda: Nali sikil ninak kaami sang kaata ma bokoyokomi dinim; mafek mafek umi taba kipni iipyak tem kaami fanang saanin uyo fan atin ti ku-mafak-dakaayin kaami sang kaata ma bokoyokomi. Kemin, weng san-ilomdip talalu utamin o, kala-somla ko. 11 God ami tiin diim kaa, tunum ali taba-lomda, sikil ninak tabemin kukup aye, saak yak mafek mafek awem o, kalsip aye, uta inamnala, daak mat tem un-ilomdu, uta taba atin dap-mafak-daalokomu dinim; aket mafak fukun-bam, weng mafak bakayokoma kuuta taba dap-mafak-daalokomu no, yaka ko.
12 Mulo kawu, Yesus almi daang bakaalin tunum iyo tal bokolip ko: Kamokim kapyo, kapni weng kaa bokoyilap uyo Falosi ili weng san-ilomdip aket mafak ke aket atul tabeyu kemin, kabi kabak utabap e disa? akiwale, 13 kulaa Yesus ayo do weng katip ma faldak-tii bokoyila ko: Unang tunum ili mafek mafek nami Atok abiil kayaak ami langabip ultap kemin, mep mafek mafek san iip maakup maakup iyo alalta ultiila tabamniple, mep al kaata alalta disa, iip kulu tabe-bulu, kesu. Kemin, ayo tam taba-lomda al ayo bita kulaala unokomu. Kemin ale, mep kamok kamok kiili ti al kiiltap kesip. 14 Kemin, kiimi weng kaa weng san-kaamin daa. Kanola kamok kamok kiili tiin fiim ililtap tam tunum tiin fiim ali ma taba-lomda aptum tiin fiim ma ami liip ayo kukola namti, kulaali ti alep maakup fukulin kulii afun tem unokomip o. [Ultap o. Falosi ili liip din God ami abip unemin uyo ma utamsip dinim. Ili dok kano-somdiwa, unang tunum kusnum iyo God ami liip kaa kukuyokomip disa yo,] yaka ko.
15 Pita ayo Yesus ami bokola ko: Kamokim, kapyo, mafek mafek awem o, kalip inin umi faldak-tiimin weng miit ayo ma bokoyan o, akale, 16 Yesus asiik bokola-lomda: Kamok kamok kiili, bam-daalin dinim kemin ale, kuno ti kipkal ti bam-daa kaal kelin dinim bom-bilip ema? 17 Ibi nami weng kaami miit kuu ma talalu utamin disa kelip kanolin kemin, nami weng kala bokoyokomi uyo talalu weng san-iliwa yi! Tunum ayo mafek mafek inam-nokoma ayo daak mat tem kabaku bombiile, imaan dabaalokoma kawu, tiil-ban-ilom disa ke-lokomu. Kemin, kuuta taba ami aket tem uyo ku-mafak-daalokomu disa. Kemin ale, 18 tunum ayo aket mafak suunkup fukunokoma namti, kawu weng mafak namti baka-mokoma. Kemin, almi aket mafak fukunokoma kuuta, taba-lomdu ayo tunum dap-mafak-daalokomu no. 19 Kanola, tunum ayo kukup mafak kaa nolin dinim ilomdaya, aket mafak usiik fanang daaba-kup, mulo kawu yang kukup mafak ayo nolokoma. Kemin, kukup mafak nolon o, kalokoma kaali, kala-nuumin kaata ko: Aket mafek fukunin; aptum aala taan-yaamin; aptum tiin kuwaala-lomda ami kalel uyo sadikimin; sadiki-bam aptum dap-mafak-dakamin; yukut inin; aptum ami ban kelin disa, bom ila kasen-foko din kiyap ami bakaalin; saak yak aptum ami daang tem weng bakayin uta kanu-mokoma. 20 Kemin, kanolin aket mafak uta taba-lomdu tunum ayo dap-mafak-dakan-umbu. Kemin, God ali kanumin tunum kaami fiyaap uyo duun-umba dinim o. Kanola, tunum ayo awil-fakal imi kukup uyo kutal-fuku-lomda kamasi uyo sikil diinga-lomda ima inin inam-nokoma disa kaali, kuuta taba God ami tiin diim uyo ma dap-mafak-daalokomu dinim o, kala-lomda Yesus ayo almi daang bakaalin tunum imi kanum bakayila ko.
Bokon kusnum kayaak unang ma tiltam Yesus ami lak duusu kaami sang kaata ko
Mak 7:24-30
21 Yesus nikil iyo Juda kasel imi tawaal ayo kelalip yak aba bilin kusnum imi tawaal ma unip ko. Kusnum kayak kayak kiimi abip dukum alep kaptam-ami win kaali, Taya so, Saidon so ko. 22 Kemin, tunum unang kawu ilin iyo Juda kayaak daa; kiili Kenan bokon kasel ita ko. Kaptam-ami unang ma tal Yesus ami naan-bam bokolu ko: Kamokim kapyo, kabi King Devit ami man loop kapta nami olen-daap-na-lomdap kapni titil kaata, kuluu-lom dong dokop-nan o. Nami man unang uyo sinik mafak ta taba-lomda um-mafak-daalaya, atin ti mafak-kup utamsu. Kemin, sinik mafak kulaa fotabamnap yak banaya, man uyo yaapnuk o, aku. Katale, 23 Yesus ali mep unang kuumi weng ayo ma mowin dinim kewale, almi aptum kusal ita tal Yesus ayo dukum-kup bokola-lomdip: Kamokim kapyo, unang kuuli numi daang tem kawu tal-bomdula, dukum-kup naan-talabu. Kemin, uyo fotabamnap banuk o! akiwa, 24 kulaali Yesus asiik imi weng an-anung daa bokola: God ali kusnum kayak kayak unang tunum yakal kanola kaa kanum talabu tap ke imi dong dakaayan o, kala-lomdala, nam-baala talsii disa; God ali utamala, Israel kayaak kiili, sipsip iyo babon tal-une-bam maaklo ke-silip ililtap u, kala-somdala kiita, dong dakaayan o, kala-somdaya, nam-baala talsii no, kala kanum bokolaya, 25 unang uyo weng san-ilomdu beten kemin kukup uta kuluu-lomdu katuun duung fakela daak tiin ale, bokolu: Kamokim kapyo, dong dokop-nan a! aku ko. 26 Kemin, (Juda kayaak ili fakaaniing unang tunum imi win uyo bokoya-lomdip: Miyaan o, yakan-kaa-bam ale, ilmi unang tunum kiitale, man o, yakan-kaa-bam ken-umbip.) Kemin, Yesus ayo faldak-tiimin weng ma boko-lomda: Man katip katip imi ima duk-duu kulii-din miyaan imi kuyokomip kaali, yaap tambal ma keyokomu dinim o. Kanolin o, kupni dong dokop-tokomi kaali, yaap kep-nokomu disa yo, wakale, 27 unang usiik ami weng bokola uyo bokolu: Kamokim kapyo, kaali ti faneng bokolap. Katale, miyaan imi aalap ayo ima in-balala, daam sekela daak tebol kaami minlo tem abam-nokoma kaali, miyaan iyo tebol kaami minlo tem kabaaku tiinaabip ita taba-lom inan-laabip. Kanolin tap kemin, kabi dong dokop-nokomap kaali, yaap kep-tokomu no, akule, 28 kulaa, Yesus asiik bokowa-lomda: Kupyo, tambal kemin ale, kubi nitamawa yi, Ali ti yaap dong dokop-nokoma nu! nakap kemin, kupni bokop-na-lomdap dong dokop-nan o, nakap uyo dong dokop-tokomi no, waka-lomda weng kaata-kup bakam-salale, abiltap-siik umi man unang uyo yaapnu ko.
Yesus ayo unang tunum mafak umkan-unsip yaapkan imi yam-talalusa kaami sang kaata ko
29 Kulaa, Yesus nikil iyo Taya kasel so, Saidon kasel so, imi am bokon ayo kulaa kambola yak aba umbiling Ok Kumun Galili dal umi balang diim umi liip kawu kutal-fuku yak aba bitam amdu tikiin kawu tam tiin-bomdiwa, 30 unang tunum yaapkan iyo aptum kusal yawiit fuku tiinaasip so, sikil yaan mafak so, tiin fiim so, talang abat ke weng bakamin daa kesip kiiso, mafak-alin akal alik umkan-unsip iso, iyo dii dibii tal Yesus ami miit tem tii-bilipla, Yesus ata alik talalma ko. 31 Kanu-balaya, unang tunum yaapkan iyo atamiwa yi, Tunum yawiit iyo tola tal-une-bala, sikil yaan mafak iyo tangbal ke-bala, tiin fiim imi tiin iyo baa-lom mafek mafek atafii-balale, weng abat iyo weng baka-bala, kem-tiibip kala, kala-lomdip unang tunum iyo utam aket fanang alik tam baneyuluya, Israel kayaak numi God ami win ayo kufolum o, kala-lomdip fiyaap duumip ko.
Yesus ami tunum almi-kup deng 4,000 kalawiimi ima ifala inasip kaami sang kaata ko
Mak 8:1-10
32 Kanola, Yesus ayo utama yi, Unang tunum yaapkan iyo bom-bilip kala, kala-somdaya, almi daang bakaalin tunum iyo naan-daaya tal atamipla bokoya-lomda: Tunum unang kalawiili naso bombii am asuumano kelip kalaali, iyo ima kaa disa keyila, ima tinap keyimba kemin, nali olen-dakaayinbi. Lale, nali ima tinap kaa yim-baali abip unokomip namti, un-bomdiwa, ima tinap liip tiinokomip. Kemin, yak disa kanolin kaa, yim-baali unokomip dinim o, yakale, 33 daang bakaalin tunum isiik Yesus ami dik-daalip: Unang tunum kalawiili yaapkan deng saak kaa tunum dinim bokon kalaali, dok liip ima ayo kuluu-lomdup alik iyo ifalup ina tiik-nokomip? akiwa, 34 Yesus asiik nikil imi dik-daayila: Aa, ibi ima bret kaa kanim kal ma kulii-talbip i? yakale, Yesus ami weng bokolip: Nuli bret fetkal ale, kuno aniing katip katip malo ma kiita-kup o, akipla 35 kulaata, Yesus asiin unang tunum imi bokoyila, daak tawaal kulu tiinaaliple, 36 bret fetkal kiiso, aniing so, iyo foko-lomda God ami yaap ke yo, anba-kup, kulaa bret so, aniing so, iyo bakela kutii-lomda kuluu almi daang bakaalin tunum imi kuyilala, ita kulii-taba-lomdip unang tunum imi kabaanuyip 37 alik iyo imbi-lomdip tiikniple, kulaali daang bakaalin tunum ita taba ima yelbip anung anung ayo foko-lomdipla, basket almi-kup fetkal kiiyo, abuulipla dongnip ko. 38 Kanola tunum almi-kup fo tausin (4,000) ale, ilmi unang tan so, man so, iyo kuyaku-diyaku ke-lomdipla, ima kalawaali inamnip ko.
39 Kanoliwa, Yesus ayo unang tunum kiili, im-baala ilmi abip unaalipla, Yesus nikil iyo amdu tikiin ayo kulaa kela tildaak aba talaba tam bot tem tiindip umbilip, bilin abip Magadan umi tawaal mepso kabanip ko.