25
Yesus ami faldak unang sii nakalkal imi diim tii-lomda bokosa kaami sang kaata ko
Mat 24:43-44, Mak 13:32-37, Luk 12:35-40, 13:25-27, 1Pit 1:13
Kulaali, Yesus ayo asuk faldak-tiimin weng ma boko-lomda: Am ma daanokomu kaali, nami tiliya, God ata unang tunum alik imi tiin molokoma kaami sang kaata faldak kaami diim tii-lom bokoyon o, kalalila kemin, ipyo weng selin! Tunum ma unang kuluulon o, kalala, unang umi awak-aalap iyo yaap o, kaliwa uyo sintam dabuulu umbuula kemin umi am uyo daan tiltam abale, kuluwu unang umi dong dakaawin unang sii nakalkal kiili, ilmi ilaam iyo kutamalipla, afalop umi aalap ami am ayo kambola tiltam saaklo abal akiim kawu, tiin-bom tunum talda unang kuluulokoma ami liip-kup fenip ko. Unang awakal ma kiita, aket fukunin tambal kemin, imi mafek mafek ayo dotuliple, kuno unang awakal ma kiita aket tambal so ma fukunin dinim. Kemin, imi mafek mafek ayo dotuulin disa ke-lomdip ilimi ilaam ayo iilfo kuliilip unip. Katale, ilaam umi ok so ma iluu kulii-unolip daa le, afalop kusal aket tambal fukunin ita, ilmi ilaam ayo ok ling abuu kulii-som ale, kalasin ayo ket kusnum kawu abuu kulii, kelipla, nikil unip. Kano-lomdip unang nikil iyo tiin-bom-biliwa bii, ayo tilin dinim kela kala kalbip-kup, tiin yak dap-tiiyu akan-unipla, nikil akan-bilip bom bii, am iipyak fokolale kulu, tunum ma naan-tabale bokola ko: Tunum unang kuluulon o, kalba ayo kulaata tala kemin, baan kamala kulawu tal dibiilip am unin a! kal-bomda, naan-daaya, unang nakalkal iyo weng sandiwa dikela tam tiin ilaam ayo dotulip, unang aket tambal fukunin dinim yakal utamipla, Numi ilaam kii kiin-tabokin ok kalawaali mepso dinimnum o, kalbip kawi! kalbip-kup, afalop kusal aket tambal fukunin imi bokoyip ko: Numi ilaam ayo ok disa kela tenum o, kalip kemin, ipni ilaam ok kaata, ma ling abuuyiwa, numi ilaam ayo ling-abuulup kiin-tabuya nikil unum o, yikiwa, unang aket tambal fukunin isiik taba aket tambal fukunin dinim unang imi kanum bokoyip ko: Daa. Numi ilaam ok ayo katip sakap kemin, ipni anung ling-abuuyila ke-lokomup kaali, numi ilaam alik iyo abiltap tenokomip. Kemin, kipkal din stuwa un-ilom ilaam wok ma mo-somdipla kawu, ling-abuu kuliilip tilin a! yikiwa, 10 kulaali, aket tangbal fukunin dinim unang iyo yak aba din stuwa ilaam ok fen uniwa, kulu tunum unang kuluulon o, kalba ayo tal mepso kuluba tala kala-lomdip unang nikil awakal dotu ku-mikil kebip iyo, yak aba din unip; tunum ayo tala ke dak-duule dabuu dap-tam am daalip bom alik iyo ima ina faka-bam bom-iliwa, okok kemin tunum ita taba yak am saal ayo kuyak mo liilip ko.
11 Da ilanin tap keliwa, unang awakal ma iyo tal naan-bamdip bokolip ko: Nulmi nak-tunum kapyo, mep okok kemin tunum kuliili, bokoyilap saal basuuyiwa, nikil nuso tam unuwa yo, akipla, 12 tunum kama unang kuluula asiik unang nikil awakal imi weng uyo maan tiiya: Disa! Ibi nami kayaak disa. Nali ok tabuulin tunum kii bokoyili saal kaa busuu-yokomip dinim te! kala-lom unang aket tangbal fukunin dinim imi kanum bakayinsa no, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
13 Asuk Yesus almi daang bakaalin imi bokoya-lomda: Faldak-tiimin weng kaami miit ayo talalu aket fuku daalin o! Ibi utamipla, Nali dok kanolin diim kawu talokoma ni, ma kalbip disa; kemin, ibi ti suunkup talalu fen-bamdiwa kayi! yaka, kanum bokoyila ko.
Yesus ami ok tabuulin tunum asuumano kiimi sang faldak kulu tii-lom bokosa kaami sang kaata ko
Luk 19:11-27
14 Kemin, Yesus ayo faldak-tiimin weng akal kusnum ma bokoya: Ilom am ma daanula, talokomi kabaku God ami taba tunum ma kaami dabak-saanin tap ke, unang tunum iyo im-bak-saanokoma no. Tunum kaa umbila umbilin abip samaan ma kawu bombii talokomi no, kalala almi okokmin tunum iyo weng umuuyila, tal atamiple, almi moni aye, bung mafek mafek alik iyo kulaayila yak imi sikil diim abamnipla 15 ali utamala, Ma ayo aket tambal fukunin, malo ma ita daa; aket tangbal fukunin tap so, kala-lomda, moni sakbalim dukum kaata kulaayila yak aket tangbal fukunin ami sikil diim aba-som ale, yak moni katip so kulaata, kulaayila yak aptum kusal imi sikil diim abamniple, ma ata K5,000 kolale, ma ata K2,000 kola-som, kuno ma ata K1,000 kola kelala, kalawiita kuluu-somdipla, wan siki-bamdip moni kaap-nam-biliwa yo, kala kambola una. 16 Kanoyila, kamokim ayo keya unale, kulaa ok fukulin tunum K5,000 kuluula ayo wan siki-bala bom bii moni yaapkan kela K10,000 kelale, 17 kuno okok kemin tunum ma ami K2,000 kuluuba, akal moni ayo kuluu bisnis ke-balaya, bii moni ayo sakbaalim dukum ke-lom K4,000 ke no, kelu. Katale, 18 okok kemin tunum mafiing ma K1,000 kuluuba ayo, kutal-fukule, wan sikimama dinim, kuno kela-lomda, kulii yang tawaal tem kala-lomda almi kamokim ami moni ayo kuwaala ko.
19 Bom biile, kulaa ok tabuulin imi kamokim ayo asuk umbital abip tal aba-lomda ami moni kanolin ayo dok kanu-bamdiwa bisnis ken-umbip yokon o, kala-lomda almi ok fokolin tunum asuumano iyo naan-daayila tal-ilomdip, 20 kamasi okok kemin tunum K5,000 kuluuse asiik tal-ilomda asuk K5,000 kusnum kuluuba kaami kulii-som, kuno K5,000 kola unse ami kulii ke tal kola bokola ko: Kamokim, kapyo, kalaa ataman! Nali kapni K5,000 kup-na un-salap ayo, kuluu bisnis ke-bamdila K5,000 kusnum ma kalawaayo kuluu-som kelila, kuyang mim-daa daalila K10,000 keba no, kala kola ko. 21 Kola utam-ilomda kamokim asiik bokola: Ti yaap ke kabi ok kaa kup-ta unsii kaali kela-salap disa; kabi ti talalu titil-foko yikik-tabuusap. Kemin, mafek mafek katip ayo kup-ta uni tambal-kup tiin-mo-salap. Kemin, nali kulaata mafek mafek sakbaalim dukum kaata ma kulaap-ti yak kapni sikil diim abamnula, kutal-fuku-lom tiin molokomap o. Kemin, tiltam talapya, nikil maakup fiyaap duumum a! aka kanum bokola ko.
22 Kuno ok fukulin tunum K2,000 kuluuse ayo tal kamokim ami bokola-lomda: Yi! kamokim kapyo, kalaa ataman! Nali kapni K2,000 kup-na un-salap uyo kuluu-lom bisnis ke-bamdila, kuno asuk K2,000 akal alik ma kuluu kelila, kuyang mim-daa daalila K4,000 keba no, kala kola. 23 Kemin, kamokim ayo utam boko-lom: Ti yaap ke, kabi ok kaa kup-ta unsii kalawa kela-salap disa; kabi ti kano titil-foko yaap-kup tiin mo-salap. Kemin, mafek mafek katip sakap namti kaa kup-ti tambal-kup tiin mo-salap. Kemin, nali kulaata mafek mafek dukum ata, kulaap-ti yak kapni sikil diim abamnula tabuu-lomdap, tiin molokomap. Kemin, tiltam talawa, nikil maakup fiyaap duumum o, aka kela ko.
24 Kanoliwa, mafiing mafiing kulaata ok fukulin tunum K1,000 kuluuse ayo tal bokola-lomda: Yi! kamokim kapyo, nali titamsii, kabi tiin ma baalin tunum balap titamsii. Kemin, kabi tunum kusnum ulela fokolap din kaltapni langabip ayo okok tala-laabip. Yale, ima aye, inin-inin fakan-umbip iyo kaltapni-kup ke-bam ale, aa kabi tunum kusnum iyo fokolap din kapni mafek mafek iyo kaptum kusal imi kuyip san-umbip. Lale, kabi kaltapni moni-kup ayo faka-bam ke-balap titamsii kalaliya kemin, 25 nali kapni atul kaata suun-daa-som ale, bisnis kemin umi kukup kaali, babon kemin ma utamin disa. Kanolin kemin, nali kapni moni kalawaali kulii-din-ilomdi tawaal foko-lom kuwaap-tila, tambal-kup laabu kemin ale, kula kaltapni moni kalayo, kuluulan o, kala-lomda kolala, 26 kulaa, kamokim ayo ok tabuulin tunum ami bokola-lomda: Kabi ok fukulin tunum mafak ale, daal-kup tabasap tunum kemin, kabi bokop-na-lomdap: Kabi tunum kusnum ulela fokolap din kaltapni langabip ayo okok tala-laabip. Yale, ima aye, inin-inin fakan-umbip iyo kaltapni-kup ke-bam ale, kabi tunum kusnum iyo fokolap din kapni mafek mafek iyo kaptum kusal imi kuyip saan-umbip. Lale, kabi kaltapni-kup moni-kup ayo faka-bam ken-umbap o, nakap. 27 Kemin, kabi kanolin aket uyo fuku-daali no, kalap kaali, kabi kanimin o, kala-somdawa, nami moni kaali, kulii-din beng tiilawa, nami moni kaa dukumnin disa kesu yoko? Dinam, ti kano-salap dinam, yaap nali asuk taldi moni dukum ayo kuluuliya kaa! Kaa kambolawa nali taldi nami moni anung uyo kuluulin dinim ke-lomdila, asuk ti nalmi K1,000 kup-ta-unsii ita-kup tal im-buuli no, aka-lom ale, 28 kulaa, almi dong dakaalin tunum iyo bokoya-lomda: Kipyo, yak ami sikil diim kawu moni kutal-fukuba kulaa kuluu-lomdip, yak tunum K10,000 kuluuba ami kola kelin a! yaka ko. 29 Nami kanum bokoli kabak-ami miit kaali, tunum ayo kanta ok tambal fuku-bamale, kamokim ami weng ayo weng san-kaa-bam ke-mokoma kaata, ami kamokim ayo ok maso ma kolaya, okok kemin dukum ayo kuluu nuu-mokoma. Aa, moni yaapkan ayo kaa-bam ke-mokomu no. Kanolin tunum ata okok mafak ke-bam ale, almi kamokim ami weng ayo kuyang saak ten-bam ke-mokoma kaali, almi kamokim ata tam-ilom ami ok ayo kukan-telaya, ami okok kemin sisol kaa maso ma kaa-mokoma disa yo. 30 Kalo, ok tabuulin tunum ibi mep okok kemin dinim daal-kup tibin kulaa, dabuu dabaalip tam kutamiip tem ilin abip kaptam ban-ilomda, boko-lom: Kwin, kalaaso kanimin o, kalaliya kaldang liip tale-yimbi yoko? Kal-bom dukum-kup amamak o, kala, kamokim ayo okok kemin tunum imi tiin molin imi kanum bokoyase no, kala Yesus ayo kanum bokola ko.
Kalok nolin kiita aptum kusal dong dakaayip namti, ilom Yesus asiik kukup tambal ma kuyokoma kaami sang kaata ko
Mat 13:38, 16:27, Rom 2:1-16, 2Tes 1:7-10, 2:3-12, Rev 14:14-20, 20:11-15
31 Yesus ayo bokoya-lomda: Bii-lom kawu, Dukum Ami Man Nali taba-lom God ami ensel iyo alik foko-kutal-tiiliya, nami win ayo kufup-nam-bilip, nakal kamokim king ke-lomdila, titil dukum ayo kuluu-lomdi, unang tunum alik iyo tiin molokomi. Kemin, 32 ensel ita taba-lomdip, tawaal diim kalawaami tunum miit ma miit ma iyo alik foko kulii-tal nami diim tiiliwa, nalta afetuli sikip alep ke-lokomip o. Nali sipsip tiin molin tunum imi kanubip tap kang baan alep kalawaali sipsip tituun ili yakal baan ma fak-daa, meme ili yakal baan ma fak-daa ke-bamda afetba tap ke-bamdiya, 33 sipsip ita foko kutal aba yang nalmi sikil tiingtuplo kaldangu fik-tiibi-kup ale, yak meme ita kutal aba yang sikil awaanlo kaldang fak-daa ke-lokomi no. 34 Kanoyi iliwale, Kamokim king nayo, unang tunum tal nami tiingtuplo kaldang tolbip imi bokoya-lomdi kanum bokoyokomi ko: Nalmi Aatumen God tawaal dotusa kawu, God ali abip tambal ayo unang tunum tuluun-kup tabasip imi no, kala-lomda talalu kutiiyinsa. Kemin, God ali ipni fiyaap-kup duuba. Kemin, ibi tiltam suunkup bom-biliwa yo, kala-lomdi, kanum bokoyokomi. 35 Nami Atok ami kipni fiyaap duuba kaami miit kaali, dok kata naa kalolip: Siin kawu nali ima tinap kep-nula ilsi kawu, ipta ima ayo kutal daap-nip inasii. Aa, nali ok del tabep-nu bom-bili, kipta ok iluu kutal-daap-nip inasii. Nali fatal tunum tiliya, ipta bokop-na-lom: Ti yaap ke talap o, naka-lom nam-tam am daa-silip. 36 Kuno, nali ilim dinim kelila, kipta ilim kup-nip mikisii; nali dubana-bamdi mafak bom-biliya, kipta dong dakaap-nin-silip. Aa, nali sok de-namulip ilila, kawu ipta tal dong dakaap-nin weng uyo bakap-nam-biliwa, nami aket ayo yaap ma kep-na kesuu no, kala-lomdala, kaata God ayo ipni fiyaap duumin dukum ayo duu-yinba no, kalile, 37 kulaa, tituun-kup tabin tunum unang isiik nami weng bakayimbi uyo ti bokolip: Kamokim a! Nuyo utamuwa yi, Kukup tangbal kaali ma kabi kukaap-tupla, kabi itam-salap i? Nuli doku ma titamuwa yi, Kabi ima tinap tabep-tambu kala kalalupla, ima kaa ma kup-tup ina-salap i? Aa, nuli doku titamupla, kabi ok del tabep-tambu kalalupla, ok kaa iluu kup-tup ina-salap? 38 Kabi kalok nolin diim kawu fatal tunum o, kala talawa bokop-ta-lomdup: Ti yaap ke talap o, kala tim tiltam am daa-sulup i? Aa, nuli kaloku titamup kabi ilim dinim balap takalup, ilim kaa kup-tup miki-salap? 39 Nuli kalok nolin diim kawu titamup dubana-bam mafak tiinbap taka-lomdup, dong dokop-ta-sulup? Kuno nuli doku titamup kabi sok de-tamulip bom-balap takalup, tal dong dakaap-tin weng tangbal kaata bakap-tam-bulupya, kapni aket uyo yaap ma kep-ta kesuu yoko? akiwale, 40 kulaa Kamokim nasiik imi weng ayo maan tiiyila bokoya-lom: Nali ti atin fan tituun weng kaata kipni bokoyon o, kali kemin, weng san bom-ilipla! Kipni tawaal diim bom-ilsip kaa, ibi kanolin kukup tangbal kalawaata unang tunum win dinim tiltam nami lak duulin kiimi kukaayinsip. Yale, ipni kaa imi kanuyinsip kaalile, nami kukaap-nansip o, kalokomi ko.
41 Kanubi kulaa keyimbi-kup, fal-siki taba ti awaanlo kawu tiyang daa, unang tunum mafak imi bokoya-lom: Yi! ibi sawaayak kawu, God ayo abip ma ti suunkup as kiinin kaaso talalu-kutii bokoya-lomda: Setaan aso, ensel mafak almi ok tabolin tunum kesip iso, iyo foko im-baali din wing tiil kano suunkup kiin-bam ilin kawu ilokomip o, kalsa. Kemin ale, kaali iltipni kukup mafak kaata kanu-biliwa, God kaa daang ukuyinsa. Kemin, kep-na din suunkup as kiinin abip unin a! 42 God ali taba-lom kipni daang ukuyinsa kabak-ami miit kaali, dok kabak-ata naa. Nali ima tinap bom ilila, ibi ima ma kup-nip inamnin disa kesii. Aa, nali ok del kep-nu ilsii ayo ibi ok ma iluu kup-nip inamnin disa kesii. 43 Nali fatal tilin tunum kesi uyo ibi bokop-na-lom: Yi! ti yaap ke talap o, naka-lom nayo nam-tam am daalin dinim ke-silip. Aa, ilim dinim bom ilsi kaali, ibi ilim ayo ma kup-nip mikisii dinim. Nali angtiil dubana-bam mafak ilsi kawu, ibi dong dokop-nin disa ke-silip. Kuno nali sok de-namulip bom ilsi kawu, ibi taldip weng tangbal kaa bakap-nam-bilip, nami aket ayo ma tangbal kep-namu dinim kesuu no, kalalaya kemin, God ali kabak-ata ibi daang ukuyase no, yikiya, 44 kulaa, unang tunum mafak isiik bokolip: Kamokim kapyo, nuli kabi ma talap maas kep-ta-sulup disa te! Kaa kaloku nuli titamupla, Awu, kabi ima tanap tabep-tambu? aa, ok del dap-tiip-tamba? aa, fatal tilin tunum kelap? aye, yak ilim dinim aye, angtiil dubana-bamdap mafak ilsap. Aa, sok de-tamulip bom-balap kala-lomdup, nuli dong dokop-tin dinim, kuno kambop-ta-sulup yoko? kala kanum bokoliwale, 45 Kamokim nasiik imi weng an-anung-daa bokoya-lomdi: Nali tituun weng kaata-kup bokoyokomi. Kemin, weng san iliwa! Ibi unang tunum iwaan win dinim tiltam nami lak duulin iyo daang ukuya-lomdip dong dakaayin dinim kemsip. La, ipni kanu-bamdip imi kanuyinsip kaali, nami daang ukup-na bom ale, dong akaap-nin dinim kemsip. Kemin, uyo kaa bom buu te! yokokomi. 46 Kabak-ami kalan kaata, unang tunum iyo kawanita aptum kusal kii dong dakaayin dinim kemip namti, kiili fokoli din abip mafak kawu bomdip angtiil yol dukum ayo suunkup daka-mokomip. Ale, tituun-kup tabin unang tunum ita foko kulii tam God ami abip kaa tiilila, iyo ti suunkup bom-ilokomip o, kala Yesus almi daang bakaalin imi bakayila ko.