24
Yesus ayo boko-lomda: Lotu am diildiil ayo ku-mafak-daalokomip o, kalsa kaami sang kaata ko
Mak 13:1-2, Luk 21:5-6
Yesus ayo lotu am diildiil ayo kela unon o, kemale, kulaa almi daang bakaalin iyo tal bokolip ko: Kamokim kapyo, tiyak am tambal kala atam taman o, akiwa, Yesus asiik bokoya-lomda: Kamala kulaata, tiyak daa tuum kuyak tip-tip ke-lom am tangbal desip kaa utafiibip. Yale, nami weng kala bokoyokomi kaali, talalu weng selin! Bom bii-lom kaali, waasi tunum ita tal am kalawaali alik balata kutii-lom tuum kuyak tip tip-bam miltiin-unsip uyo dekela dabuulip daak abamnu bii disa ke, disa akal almi kulu bala bala ke-lokomu no, yaka ko.
Yesus almi aptum kusal bokoya-lomda: Tunum ita ibi kukup mafak kukaayokomip o, yinsa kaami sang kaata ko
Mak 13:3-13, Luk 21:7-19, Mat 10:22, Jon 15:18-27
Yesus so, almi daang bakaalin tunum iso, ilakis yak aba tam Oliv Tikiin kawu Yesus ayo tiinale, almi daang bakaalin tunum iyo tala-tala-ke-lom dik-daalip: Kamokim kapyo, dok kanumin diim kawu waasi iyo tal lotu am diildiil ayo balat-nokomip i? Kalok nolin kukup kaasiik tiltam tuluya utam, Awu, kulaali kapni asuk talapla, tawaal disa ke-lokomu namti kulu mep tulu kala uta-mokomup yoko? akiwale, Yesus asiik nikil imi bokoyila ko: Talalu utafii-bamdiwa yi! Kasen-fakayin tunum kiimi weng kaa, weng san-kaamin daa yo. Tunum yaapkan iyo tal-ilomdip, nami win uta kuluu-lom boko-lomdip: Nali God ami uldaa-nam-buula tiltam kamokim kesi tunum Kraist o, tal kala una-una-ke-bilipla, unang tunum yaapkan iyo imi weng kaali tifan o, kala weng san yang banokomip. Kata, ibi imi weng kaali, Fan o, kala weng san-kaamin daa yo. Ibi weng seliwa! Tunum miit ma iyo kaa din daalip, tunum miit ma iso waasi din-biliple, am waasi umi ukduu dinan-tal-une-bala kemip uyo dukum-nokomip kawu, ibi am mafiing daan tiltam tulu no, kalalip aket kufoyu kaa suunin daa; kanolin kukup kusiik tiltam tabokomu. Yale, uyo kanum tala-buluya, kuyaku abiltap am mafiing diim ayo daan tiltam tabokomu disa kayi! Am bokon ma kaptam kasel iyo bokon kusnum ma kasel iso din-biliwale, kuno king kusnum ma ami tunum tiin moba ita taba-lomdip yak king kusnum ma ami tunum tiin mosa iso, din-biliple, kuno am bokon yaapkan kawu ima tinap, ol fut am daan tiltam aba-tala-bulule, bim ayo taltam taba-taba balala ke-mokoma. Lale, angtiil yol kaa kaa-mokomip kaata-kup, kuluu-laa-mokomip disa; uyo tal-unula, asuk mafiing kaptoowu angtiil yol yaapkan yaapkan tiltam aba talun-talun kebii, disa kelula, kawu am mafiing am uyo tiltam talokomu ko.
Ibi nami lak duu-bomdip nami ok kaata fuku-bom-bilip kemin, kaami kalan kaata abip ma ma kiimi tunum yaapkan ita ibi aket atul kukaayim-bam ale, iyo itam suun-bamdip yim-tal fukule, sok de-yimbii din kamok kamok imi diim daayiwa kamok kamok ilmi tunum ita anulip taan-yaa-mokomip o. 10 Kanum tiltam tabam-nokomu kuyaku, nami lak duulin tunum yaapkan iyo nami daang bakaalin iyo kep-na-lomdip, daang ukup-na ilmi kayaak nami lak suunkup duu-bom-bilip imi waasi keyila itam fanan-bam yim-baalip din waasi imi sikil diim abe-mokomip. 11 Bom bii-lom kaali, ibakamin tunum yaapkan iyo tal boko-lom: Yi, nuli God ami profet o, yakan-kaabip. Kemin, tunum unang yaapkan iyo imi kasen-fakamin weng kaata weng san ale yang aba une-mokomip. 12 Kemin, kanolin kukup kanu-mokomip kabaku, tunum unang yaapkan imi kukup mafak uyo sakbaalim dukum ke-bilipla, Kristen unang tunum yaapkan iyo imi aptum kusal aket kukaayin uta da katip katip kem toop dinim-nokomu. 13 Lale, nami lak duulin unang tunum ili, kanta angtiil yol uyo daka-bamdip kulaa yang banemin dinim; suunkup nami lak kaata, dukum-kup titil-biki-bom bilip taaniwa kawu, kiita God alalta yim-tama tam almi suunkup ilin abip kawu daalala, suunkup ilokomip. 14 Kemin, nami unang tunum ibi yak aba din tawaal kala bombu kaami abip ma ma uyo tal-une-bamdip unang tunum alik imi bakayim-bamdip: Yesus ali taan-ilomda kipni iliim boyase. Kemin, ipni aket kaa fal-siki Yesus ami lak duuliwa, God akal im-tama tam almi abip tangbal daalokoma no, kala bakayila-tal-unemin o. Kanolip disa ke-lokomu kabaku am mafiing diim namti, tiltam talokomu no, kala Yesus ayo almi daang bakaalin imi bakayila ko.
Yesus ami boko-lomda: Waasi ita taldiwa, Juda kayaak imi abip ma ma iyo yam-mafak-daka-mokomip o, kalsa kaami sang kaata ko
Mak 13:14-23, Luk 21:20-24
15 Matyu nata, unang tunum nami sukon dol-yimbi umi tik-tiibip kipyo! Yesus ami weng bokose umi dol-nokomi kaluu dotu utamin!
Yesus ayo alami daang bakaalin iyo asuk bokoyila-lomda: Siin sawaayak ayo profet tunum Daniel ata God ami Sukon Tem uyo dola kutiisa kabak-ali boko-lomdu:
Bii-lom kaptoop ali Jerusalam imi waasi ita taba-lomdip mafek mafek atin mafakan dukum ma kuuta kutam God ami lotu am diilim kaptam tiilipla, uta tiltam ilomdu God ami am diilim ayo ku-mafak-daalu mafak-nokomu no,
kalsa. Kemin ale, ibi utamiwa, Mafek mafek mafak uyo kutam God ami am diilim tiiliwa tiltam tolnu kala kalokomip uyo, 16 ibi Provins Judiya kawu bom-bilip kiili, abip ayo kela wakadaa bitam amdu tikiin tikiin kawu, sawaan-laa-malip ko. 17 Kuno am abal akiim kawu bilip namti, asuk tam aba bung ayo ma fokolupla yo, kala tam unemin disa; kulaa kuno maas kela abiltap-siik wakadaa din sawaan-laa-malip kayi! 18 Aa, iltipni langabip kawu bom-bilip namti, asuk din abip aba ilim ma foko kuluuluwa yo, kalalip asuk abip unemin daa; langabip kuluwu ti kela abiltap din sawaan-laa-malip o. 19 Kanumin kukup tiltam tabokomu uyo, unang kumun sole, manuuk so, imi ukadaa unokomip uyo fiit-bamdip tal-une-bam ale, angtiil yol awak uyo kaa-bam ke-mokomip. Kemin, kwin! kiiso kawe! kebi no. 20 Wom ati taba-lom am mafak daana aye, God ami iintang am daanu naa, uyo kanolin mafek mafek mafak ayo tiltam tulu namti, ibi taang-kala abiltap unolip dinim. Kemin, ibi God ami bokola-lomdip: Kapyo, am mafak am daan tiltam tulu kemin, mafek mafek mafak uyo kewap tiltam talemin daa yo, aka-lomdip beten kaman-biliwa yo, kala-somya ko. 21 Siin sawaayak kawu, God ata kamosinim tawaal talalusa kuyaku, kulii yakyak bital kula diilu kaali, atin kukup mafak dukum kala tiltam tabokomu ulultap kaa ma tiltam tabasu dinim. Kemin, kanumsi tal-unuya, maso mafiing ayo ma alaltap kanolin kukup mafak dukum kaayo, maso asuk tiltam tabokomu disa. 22 Kata, God ali almi unang tunum kii ulelnala almi lak duulin imi olen-daayila, boko-lomda: Angtiil yol dakamin am daan tiltam talokomu ayo am mafak kanolin daan talokomu kaali, abiltap-kup tal aba toop banuk o, kalala bokosa. Kemin ale, kanolin weng ayo bokolin disa kesa dinam, almi tunum unang iyo alik kuliila taba disa kelalip. Lale, weng kuuta kutiisa kemin.
23 Am kanumin am daanokomu kuyaku, tunum ali ma kipni bokoya-lomda: God ata ulduula Kamokim kesa tunum Kraist ali kulabe kemin, atamin a! kalba aye, yang kabe kemin atamin o, kalba kaa, ibi fan o, kala-laamin daa yo. 24 Nami weng kala bokoyi kaa dok ata naa kalolip: Kasen-fakayin tunum iyo taba-lom God ami tunum unang ulelna almi lak duusip kipni kasen-fokoya-lomdup, kipni aket fukunin ayo ku-mafak-daayupla, yang banin o, kalaliwa, kipni fanang tale-mokomip. Ma kaata, tal bokoya-lomda: Nali God ami uldaa-nam-buula tiltam Kamokim kesi tunum Kraist o, kalale, kuno ma ata tal bokoya-lom: Nali God ami profet weng ku-fatap-dakamin tunum o, ke-bam mirakel o kala kukup akal almi kusnum kaa kukuyokomip. Lale, God ata ipni ulelsa kemin, ibi yim-buulokomip disa. 25 Kemin, nami aket fukunin kaali, mep kanolin kukup tiltam talokomu uyo ibi kanolin kasen-fakamin tunum kiimi weng kuu weng sanamip o, kalalila, tiltam tabin dinim, bombuu umi sang kaa bokoyi nami weng kaluuli dotu weng san utafii-bamdiwa ko.
26 Kuno ti, tunum malo ma tal bokoya-lomdip: God ami ulduula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist ali umbilin unang tunum dinim bokon kawu bombe kemin, din ilom atamum o, kalip namti, fan o kala, din unemin daa. Aa kuno ti tunum malo ma bokoya-lom: God ami ulduula tiltam Kamokim kesa tunum Kraist ali yak am kaptamu aptum kusal so bombe no, kalip namti, ibi imi weng kaa weng san-kaamin dinim. 27 Kamokim Sakbaalim Dukum Ami Man Nami asuk talokomi kaali, baabaa falala-kup kala abiil so, tawaal so, alik falala-kup kala-yaaba alaltap keli tildang fatap-nila, tawaal diim kayaak unang tunum alik iyo nita-mokomip o.
28 Kibi utamipla, Awon mafek mafek fom iniwal yaapkan iyo tam abiil kawu tal-unebip kala kalip namti, kabak ipkal utamiwa yi, Awu, awon ili kaldaak daaliwa, ilimi inin-inin ma ayo taana atamdiwa kala tala-tala-ke-lokomip o. Ultap kemin, nami mafek mafek sang kaa kanum bokoyi umi tiltam tulu namti, utamiwa yi, Nimi talokomi uyo kulu mep dikiwa tulu kalokomip o, kala Yesus ayo almi daang bakaalin imi kanum bakayila ko.
Bii-lom Yesus almi asuk talokoma kaami sang bokosa kaata ko
Mak 13:24-27, Luk 21:25-28, 1Kor 15:52, 1Tes 4:13–5:11, 2Pit 3:8-16, Rev 1:7, 22:6-17
29 Yesus ayo almi daang bakaalin imi bokoyila ko: Yak kanolin kukup mafak mafak uyo tiltam aba tal-unemsi disa keluya,
kuyaku tam atan uyo simit-kup daa-lom malang tinilule, kuno kayoop ami dawang akal disa ke-som, wakalkan ukol ti kano abiil tikiin kawu bom-bilip kiiyo, kambola dikela tildaak abe-biliple, tam abiil kun diim mafek mafek titil-kup tabasip yikil kuno alik ilmi liip ayo kelalip sak funbi liip kusnum liip tal-une-bala, tal-une-bala, ke-mokomip ko.
30 Kanum tala-buluya, tawaal diim kalawaami tunum miit ma ma nami lak kaa duulin disa kesip iyo titam abiil tikiin daaliwa, Dukum Ami Man Nayo ibin tem kabaku tilila, nami titil uyo kuluu-somdila, atan alaltap ke tiin buluusi-kup sikin-bulula, talaba kala, kala-lomdip suunin aalap dukum ke-bamdipla ama-mokomip. 31 Kanolila, fong ket weng aalap dukum ayo naan-tabamnule, nalmi ensel iyo yim-baali unbilin am bokon alik kaa dik-daa kulaasu kaami balang tem atalingkal God ami unang tunum ulelna almi aket-kup konsip iyo afetu-lom yim-bii talokomip kayi! kala Yesus ayo almi daang bakaalin imi kanum bakayila ko.
Yesus ayo as kaami kukup ami sang faldak kabak tii bokosa kaata ko
Mak 13:28-31, Luk 21:29-33
32 Yesus ayo asuk weng ma faldak-tii boko-lomda: As kaami kukup kaa fanang daalin! Ipkal as fik umi kukup kuu utamipla, umi kon duul ayo bam-daa kalaangnu namti, kuuli umi lap abuumin ayo mepso dikiwa tulu kala kalokomip o. 33 Kanolin kemin ale, nami kanolin kukup tiltam tabokomu umi bakayila-tabasi uyo fan kulu tiltam tulu kala kalokomip kuyaku utamipla, Kaa nami talokomi kaami am namti kulu mepso tulu kala, kalokomip o.
34 Nami weng kala bokoyokomi kaali, ibi weng san iliwa. Tunum unang malo ma tiin kawang bom-bilip kiili, taanin disa kano bom ilipla, nami weng bokoya-lomdi: Ilom kaali, mafek mafek mafak alik iyo tiltam abokomu no, kalbi kaali, atin ti tiltam talokomu. 35 Am ma daanokomu kuyaku, abiil so, tawaal so, kulii maaklo disa ke-lokomip. Yale, nami weng kuluuta ti disa ke-lokomu dinim; kano ti suunkup ilokomu no, kala Yesus ayo faldak-tiimin sang ayo kanum bokoyila ko.
Yesus ami talokoma kabak-ali tunum kaali ma utamsa dinim kaami sang kaata ko
Mak 13:32-37, Luk 17:26-30,34-36, Ap 1:6-7, 1Tes 5:1-11, 2Pit 3:6, Rev 3:3
36 Yesus ayo almi daang bakaalin imi bokoya-lomda: Ali dok kanumin diim kawu talokoma no, nakan-kaabip i? Tawaal diim kaldaak-ami tunum ali ma atamsa disa; aa, abiil tikiin kasel ensel ili babon; aa, God ami Man nakal kano ma kaal kesi disa; ti nalmi Aatumen God maakup ata-kup atamsa. 37 Sakbaalim Dukum Ami Man Nali tilin disa kama bom ilila kaali, unang tunum kukup kaa kanu-mokomip kaalile, sawaayak Noa ami sip dina-balaya, unang tunum imi kukup mafak kanu-bisip ultap o. 38 Siin sawaayak Noa ami bom-balaya ok foko tiltam tibin dinim ilsa kaa, unang tunum ili (God ami lak uyo duulin dinim ke-bomdiwa,) ima so, ok so, in-bomdip ale, tunum iyo unang dan kaa-balale, unang yakal tunum dan kaa-bala ke-bilipla, bom bi Noa ayo sip dukum ayo dinan-umbi-lomda dinimnu kewa-lomda, kulaa almi kalel so, almi tunum man asuumano le, imi unang tan so, alimal kalawiita-kup tam sip tem tam uniwale 39 unang tunum kusnum kii utamiwa yi, Ok foko tiltam abokoma no, kalin dinim babonipya kulaali, ok ayo fakan tiltam aba-lomda unang tunum iyo alik yan dong doko-lom alik anula taansip o. Ultap kemin, unang tunum ili God ami lak kaa duulin disa bom iliwa, bii Dukum Ami Man Nayo talokomi. 40 Nami talokomi kuyaku, tunum alep ma ima lang dikimiwale, ensel ayo tal ma ata dabuuba-kup, ma ata kambola unokoma. 41 Kano ti nami talokomi ayo unang alep ma ima dotmipya, ensel ayo tal ma uta umbuuba-kup, ma uta kuno kewa unokoma. 42 Kemin, ibi utamdiwa: Awu, kipni Kamokim ali dok kanumin diim kawu talokoma kala nambip disa. Kemin, kipkal suunkup liip fen-bam biliwa yo. 43 Nami weng do katip ma kala bokoyokomi uyo, talalu weng san aket fukun-iliwa. Tunum am kayaakim ali utama yi, Kutamiip kaali, dok kanumin diim kawu yukut inin tunum ayo talokoma kala kalba dinam, ali kawang-bomda kutii ilaya, yukut inin tunum ayo kalok no-somdala, tal am kaa balata kutii-lomdaya, tam ami bung kaayo, duk-duu kuliila unoma disa. 44 Ultap kemin o. Ipkal utamiwa yi! Dukum Sakbaalim Ami Man Nali dok kanolin diim kawu ma talokoma no, nakan-kaabip disa. Maaklo tem o. Kano ti suunkup fen-bamdiwa kayi! kal-bomda, Yesus ali alami daang bakaalin imi kanum bakaya ko.
Tunum ok mafak fukulin so, ok tambal fukulin so, imi kukup nuumin kaami sang kaata ko
Luk 12:42-46
45 Yesus ali almi daang bakaalin imi faldak-tiimin sang ma bokoyila ko: Nali tunum ok dukum-kup ti kanu-bamda aket tangbal fukun-bam kemin tunum, ami sang kaata bokoyon o, kala-somla kemin, kanolin ok tabuumin tunum almi kamokim alta ulduu-lomda bokola ko: Kabi mep nalmi okok kemin tunum kalawiili, dotu yaap-kup tiin molapla, tambal-kup kanu-biliwa, nami mafek mafek ayo dotu yaap-kup bom-bulula, bii ima dan kaayin ulmi am daanokomu kabaku, ima uyo okok kemin tunum imi dan kaayan o, aka bokolala kela unokoma. 46 Kulaa ok fukulin tunum ayo kamokim ami weng kaata-kup, weng san kutal-fuku-bomdala, ami ok ayo ti kano kutal-fukulin-kup bom ale, okok kema namti, bii kamokim ayo asuk tal ulala yi, Yaap-kup okok kem-tabasa kala kalala, tal fiyaap duulokoma. 47 Kemin, kamokim ayo tal bokola-lomda: Nali utamila kulawu bomdi titamin disa bom-bilila, ok tangbal nun-umbap kemin, kuluwaata ok awak dukum kaata kapni kup-tila, kapta nami bung mafek mafek iyo alik tiin molokomap o, akokoma. 48 Yale, tam okok kemin tunum mafak ma fanang daaliya yi! Nami kamokim ayo mafek mafek ma taba-lom dabaak molu kemin, abiltap talokoma disa yo kala, kala-lomda, 49 ap-tunum kusal ok maak fukulin tunum iyo ye-bamda, ok mafak im-bom babon-babon kemin tunum iso, tiin-bomda ima aa, ok mafak aa, iso inan-tal une-bamda, 50 kamokim kaa dok kanumin diim kawu talokoma ni, ke-bamda fenin disa; kemama daa; ti kuno ila namti, bom-balaya, bii tam am ma daanale, kamokim ayo tal ulaya, Kwin! Kukup mafak nuum-tabasa kala atamale kulu, ami kukup mafak nun-tabasa namti, maan tii-lomda 51 dukum-kup biwaka-bam angtiil yol kukaalokoma kaali, tunum weng weng kuyang saak tii-bamda kukup alep tabuumin tunum ami angtiil yol kukaayin ultap ke, akal kanola angtiil yol ayo kukaan-balaya, ok mafak tabuulin tunum ayo fuut-bamda bokola ko: Kwin! kalawuso kawi! kal-bomda dukum-kup iin-bam ama-mokoma kayi! kala Yesus ayo almi daang bakaalin imi kanum bokoyila ko.