23
Yesus ami lo utamsip so, Falosi so, imi kukup kanun-umbip kaami sang bokosa kaata ko
Mak 12:38-39, Luk 11:43,46, 20:45-46
Yesus ayo almi daang bakaalin tunum iso, unang tunum yaapkan iso, imi bokoya-lomda: Lo utamsip tunum so, Falosi iso, ita God ami Lo Moses ata dola kutiisa uta kukuyila-yaabip kiimi taba, ipni kukuyin-bam ale, weng bakayim-bam kem-laabip uyo ti tangbal-kup weng san-kaa-bam kutal-fuku-biliwa yo, kala-somla ko. Lale, ili God ami Lo ipni kukuyila-yaabip uyo, yakal weng san-kaa-bam kanun-umbip disa. Weng kuyang saak tiin-tabasip kemin, ibi imi kukup kanubip kaaltap kaa kuuta fukumin daa yo. Kanola iyo mafek mafek uluum tabin kaali, kuluu kuyak tunum imi nakal kun diim kawu tiiya-lomdip imi dong dokoyum o, kala-aamin disa yo. Kiilile, numi kukup uta kanu-bulupla, tunum unang ita itamdiwa numi win ayo kufuyik o, kalalipla, kanun-umbip o. Imi kukup kanun-umbip kaali, God ami Sukon Tem weng uyo boko-lomdu: Ibi God ami weng anung ma sukon diim kabaku dola kutii-lom ang-de-lom kuyak iltipni dabal kun diim so, biti kun diim so, kabaku kuyak daa bom tal-une-bamdip yo, kalsu. Lale, kamok kamok iyo ang aalap dukum dinabi kuyak ilmi dabal kun diim so, biti kun diim so, kawu dinabi kulii-tal-une-bam laabip aa, ti kuno ilmi ilim matum-matum ayo kiit kon yaapkan kuyak dakabi tal-unen-umbip o. Kamok kamok kiimi din tunum kamokim ma aso ima inum o, kalokomip kaa, ili yak aba din ti abiin tangbal kamokim ami mepso kulu tiin-yaamum o, kal-bom ale, yak aba din lotu am unokomip kakal ti, kanola kamok kamok imi abiin baan tambal kawu tiinupla, unang tunum ita nuyo itafii-bamdipla, numi win ayo kufuyik o, kala kanu-bam kem-yaabip o. Kanu-bam ale ma kaali, yak aba din ima saanin maket baan diim kaba unupla, unang tunum ita kamok kamok imi kanolin kukup kaata kuluu-lomdip weng umkaayim-bam, imi bakayim-bamdip: Kibi God ami Lo kukuyin tunum namti kaa bilip o, kemik o, kal-bomdiwa, kanu-bam ken-umbip o.
Nimi daang bakaalin ibi, kamok kamok imi kukup kanubip kaaltap kaa kutal-fukumin daa yo. Nami daang bakaalin tunum kipni kukuyin tunum kii yaapkan disa; ti maakup nata-kup kemin, ibi ma ata win tibin ke tam bana, ma ata win dinim ke kabaak bana kelin disa. Nikil tikip alik maakup kunolin altap altap ke-bomdip bom-bilip kemin, unang tunum iyo itam-ilom, U, kiili fan kukuyin tunum o, kal-bom kipni win kaa kufuyokomip daa yo, kala-somla ko. Kanolin tap kemin, kipni God kaali yaapkan disa. Ipni Kaalap abiil tikiin kayaak God kulaa ti maakup kaata-kup kemin, tawaal diim kalawaali ipkal tunum ma ata kamokim o, kalalip, kaali numi atok o, kal-bom ami win kaa kufolin daa yo. 10 Ultap kemin, ti nata-kup, God ata uldaa-nam-buula tiltam kamokim kesi tunum kaali ti nalta-kup kemin, kabi kaptum kusal iyo bokop-ta-lomdip: Kamokim o, takan-kaa-bam kapni win uyo kufup-tin disa yo, kala-somla ko. 11 Kabak-ali ti atin kanumin dinim ko. Kipni iipyak tem kaptam-ali kanta ma kamokim namti, ali disa kipni masiim dong dakaayin tunum namti kaa bombe. 12 Dok nolin tunum ita ilmi win ayo kufu-bamdip: Nuli win tabin dukum o, kemip namti, kiilile bom bii-lom God ayo bokoya-lomda: Kanumin tunum ibi nami tiin diim kaali, ibi kabaak banipla ibi win dinim o, yokokoma. Ale, tunum kawanta ilmi win ayo kufumin dinim, ti aptum kusal imi disa kulu dong dakaayip namti, bii-lom kaptoop ali God ayo kanolin tunum kiimi win ayo kufoya bokoya-lomda: Nami tiin diim uyo ibi win dukum o, yokokoma no, kala Yesus ayo kanum bakayila ko.
Lo utamsip tunum so, Falosi so, imi kasen-fakamin kukup kaami kalan Yesus ayo im-bak saan-bisa kaami sang kaata ko
Mak 12:40, Luk 11:39-42,44,52, 20:47
13 Yesus ayo asuk lo utamsip tunum so, Falosi iso, imi bokoya-lomda: Lo utamsip tunum aa, Falosi ipyo, weng selin! Ibi ti kasen kasenmin kukup kaata-kup kutal-fukulin tunum kipyo! Unang tunum ili tiltam God ami miit tem tulum o, kal-bilipya ipta bokoya-lomdip: Daa, kamasi ibi kaa numi weng sawaa yaapkan kalawasiik kutal-fuku-somdiwa yo, yakan-kan-tabasip. Ipkal tam God ami miit tem ayo yang unemin disa bomdiwa, kemin ale, kipkal unang tunum God ami miit tem unum o, kalbip imi liip uyo bak-daaya-yaabip. Kemin, am ma daanokomu uyo kaami kalan kaata God ayo ibi angtiil yol awak uyo kukaayokoma kayi! Kemin, kabak ali talalu utafii-bamdiwa yo!
14 [Lo utamsip tunum so, Falosi so, ibi kasen-fakamin kukup kutal fukulin tunum yam kemin, ibi unang kaluun imi kasen-fakayin-bamdipla imi am sin-yaamin uyo bukuuyipla, iyo am dinim mafek mafek dinim ke-bam ken-umbip o. Kanolin kukup mafak mafak kulaa kanubip. Katale, ibi unang tunum imi tiin diim ayo kasen-foko God ami beten kaman-bulupla, unang tunum kiita, itam-ilomdip numi tong uta bakamin o, kalalip beten batbat ayo ken-laabip. Kata, ilom am am daanokomu kawu, kaami kalan kaata, God ayo ibi atin ti angtiil yol dukum kaa kukaayokoma te!]
15 Kemin, lo utamsip tunum so, Falosi so, ibi kasen-fakamin kukup kaata, kutal-fukulin tunum kemin, ibi boko-lomdip: Tunum unang kusnum kayak kayak ili aket fal-siki-lom Juda kasel numi kukup uta kutal-fuku tabuulin o, kalalipla, ibi tawaal liip e bot tem liip e unbilin abip kusnum kusnum kawu, weng kalawaali bakayila-tal-unen-umbip. Tunum ayo ma kipni weng kaata, weng san ami aket ayo fal-siki-lom ipni daang bakaalin tunum kela namti, kipta kukon-biliwa, akal ti kukup mafak ayo kanu-bala, bii kipni kukup mafak uyo kulaak banu, ami kukup mafak uta tam kaltoop ban-ilom dukum ke-lokomu no. Am ma daanokomu kaali, kabak-ami kalan kaata ipso, aso, alik ibi din abip mafak unipla, God ayo angtiil yol dukum uyo kukaayokoma ko.
16 Ibi tiin fiim ililtap. Ibi taang-kala liip din God ami abip unemin uyo tunum unang kii kukuya-yaabip disa. Kamok kamok ibi boko-lom: Kabi kaptum ami diim kawu weng kuku-daala-lomdi kanolokomi no, akokomap kaali, God ami lotu am diildiil win diim uta kufo-lomdap, kapni weng uyo ku-titil molap namti, kapni weng kuka-daalap kuumi lolokomap kulaali weng dinim o, kalokomip. Lale, kapni kaptum ami diim weng kuka-daalokomap kaali, gol kuluu kabas talalu kutii-lom God ami lotu am tiisip umi win diim tii kufo-lomdap kapni weng ayo ku-titil molap namti, kapni weng kutiilap umi lolokomap, kaali atin mafak o kalokomip. Kapkal kuu kutal fukulokomap o, kal-bom kukuyila-yaabip. Ilom kaali, ipni kanumin kukup mafak kaa kukuya-tabasip kaami kalan kaata, God alalta angtiil yol awak uyo kukaayokoma. 17 Lale, ibi kanolin umi weng miit dinim kaa kanimin o, kala bakabip? Lotu am diildiil kaa God ami am awem uta win sokan ale, am uta uta ke-lomdula, kabas aye, bung am kaptam bombe kiili, win katip kemin, iyo kulaak banin ko. Ibi tiin fiim tap ke babon bi tiinaasip utamdula kemin, kanolin weng kala bakan-umbip te! 18 Aa ti ma kaa, ibi boko-lom: Kabi kaptum ami diim kawu weng dap-tii kanolokomi no, kalokomap uyo fuumin baan diim mafek mafek fuubi God ami kukaalin umi win diim uta kufo-lomdap kapni weng ayo ku-titil molap namti, kapni weng kuka-daalap umi lolokomap kulaa weng dinim o, kalokomip. Lale, yak kapni kaptum ami diim kawu weng kuka-daalokomap kaata, mafek mafek olti tuum kom diim kabaaku as kiinba umi win diim ata kufo-lomdap kapni weng ku-titil molap namti, kapni weng kuka-daabap umi lolokomap kaa mafak o kalokomip. Kapkal kuu kutal-fukulokomap kayi! kal-bom kukuyila-yaabap. Kemin, ilom am ma daanokomu kaali, ipni kanumin kukup mafak kaa kukuyila-tabasip kuumi kalan kaata, God kaa angtiil yol dukum kukaayokoma. 19 Kata, ibi kanolin weng miit dinim weng kaa kanimin o, kalalip bakabip yoko? Fuumin baan kulaali, mafek mafek God ami kukaalin umi baan diim ale, win so kemin, akuum kabaak-ata uta uta ke-lomdula, mafek mafek olti tuum kom diim as kiinba umi win katip kemin, ita kulaak banu kewunsu. Ibi tiin bokol tap kesip. Kemin, utamdula mep kanolin weng kaa bakan-yaabip. 20 Lotu am diildiil umi fuumin baan diim so, mafek mafek olti fuumin baan diim bombuu so, iyo alep kano ti God ami no. Tunum ayo taba nalmi weng uyo ku-titil molon o, kala-lom fuumin baan diim umi win uta kufolokoma namti, kaali mafek mafek olti tuum kom diim as kiinba umi win kaaso, kufolala, ami weng uyo ku-titil molokomu no. 21 Ultap kemin, lotu am diildiil kaali, God ami am kemin, tunum ayo ma lotu am diildiil umi win uta kufola namti, God ali kaptam bombe kemin, ami win kaaso kufolokoma namti kabak buu no. 22 God kaali abiil tikiin kayaak kemin, tunum ali abiil tikiin umi win uta kufola namti, kaa God ami abiin tiinba kaami win kaaso, God almi win awem so, dafolokoma namti kaabuu.
23 Kemin, lo utamsip tunum so, Falosi so, ibi kasen-fakamin kukup kaata kutal-fukulin tunum kemin, ibi inin-inin atul katip katip aye, kuut aa, maang aa iyo bakela kutii kutii kebi sikip nakalkal ma keliple, baan maakup kulaata, God ami kukaala-yaabip. Ultap kemin, ibi God ami Lo kutal-fuku mafek mafek win dinim umi aket kiita-kup yan-bulula kanum-laabip. Katale, Lo umi mafek mafek win sokan dukum umi aket utale, lukuuyila kela-laabip. Kemin, ibi kaptum kusal kii alik maakup kukup tambal kaata-kup kukaayim-bam ale, aptum kusal iyo olen-daaya dong dakaayin-bam, kaptum kusal iyo ti tituun-weng-kup bakayim-bam kemin, ibi umi aket kaa lukuuyila kela-laabip. Kemin, God ali ipni fiyaap kaa duuba dinim kemin, ilom am ma daanula kawu, kaami kalan kaata, God ayo angtiil yol kukaayokoma. Kipni mafek mafek sikip fak-tiimsi sikip nakalkal kelule, sikip ma kaata God ami kukaala-laabip kulaa, tambal. Ya, yak kukup tangbal win so kaso kanu-mokomap kaata, yaap. 24 Kemin, ibi ti tiin fiim ililtap kemin, aptum ami liip ayo kukolokomip dinim o. Kanolin kemin, kamok kamok ibi tunum unang iyo kukup tangbal so ma kukuyila-yaabip disa; ibi weng sawaa katip katip uta kutal-fuku-lom ale, yak Lo dukum utale, kutal-fukumin dinim. Ibi tunum kalawaami sang bokoyokomi kaali, kalanolin o. Tunum ayo ok inamnon o, kala titoop daalaya, ami ok ket tem kaptoop ali wol balang ma tal aba toop saakba kala, kala-lomda kulaa kela ok ayo sing daala tiil-banu kela-somdala, kuno kamel kaa kang dukum kemin tal ok ket tem kabaaku daak ilom taanba ayo atamin disa ke-lomda, ok ku-mafak-daaba kulaaso maaklo inase no.
25 Kanola lo utamsip tunum so, Falosi so, ibi kukup alep fukumin tunum kemin, ibi kabas so, kap so, iyo disa tiltam saaklo kuliita-kup, diinga-laabip. Ya, am lo kabaak-ali diinga-laabip disa; kabaak-ali ninak so kela-laabip. Aa kuno ti, ibi mafek mafek kaa ti nulmi-kup kelum o, kal-bomdipla, aptum kusal imi mafek mafek uta yukut dakaayim-bam ale, saak-kup dik-dakaayim-bilip, aptum kusal imi mafek mafek uyo kukaayim-bam, kem-laabip. Ipni iipyak tem kabak-ali ninak ta taba yam-mafak-daasu. Kemin, am ma daanokomu uyo, kaami kalan kaata, God ayo angtiil yol uyo kukaayokoma. 26 Falosi ibi tunum tiin fiim ililtap kemin, ibi kap so, kabas so, imi tem kabaak asiik diingbip-kup, tiltam saaklo kaakal kuno ninak dinim tangbal-kup ke-lokomu no. Ultap kemin, ipni aket fukunin mafak uyo kela-lomdip aket fal-kel-nokomip kaata, kipni kukup kaakal ti tambal-kup ke-lokomu no.
27 Yak lo utamsip tunum so, Falosi iso, kibi kukup alep kiita-kup kutal-fukulin tunum kemin, ibi kom tem ultap o. Tip kultam-ata atin ti tambal-kup dotusip. La, iipyak tem kabaak-ali tunum imi tiil so, kun so, kiili foma-lomdu tang mafak kutam dakaba, kabaak-ali tunum unang kii talalu utam-laabip dinim o. 28 Kanolin ultap kemin, tunum unang ili kibi itamipya, Ibi tituun-kup tunum o, kala-laabip. Yale, ipni iipyak tem kabak-ali iltipni kukup alep fukumin so, kukup mafak kusnum so uta taba-lomdu yam-mafak-daasu. Kemin, bom bii kaali, kaami kalan kaata, God ayo angtiil yol kukaayokoma kayi! kala Yesus ayo lo utamsip tunum so, Falosi so, imi kanum bakayila ko.
Yesus ayo boko-lom: God ata taba-lomda kamok kamok imi angtiil yol kukaayokoma kayi! kalsa kaami sang kaata ko
Luk 11:47-51
29 Yesus ayo kamok kamok imi asuk bokoyila ko: Lo utamsip tunum so, Falosi iso, ibi kukup alep kiita kutal-fukulin tunum kemin, kipni kawil-fakal ita God ami weng ku-fatap-dakamin tunum profet iso, tituun-kup tabasip tunum kusnum iso, ili yan fakabi imbii din bal-kaamsip imi dabom diim ayo kipta tambal-nuk o, kala-lomdip, tuum ayo kulii-tal maltii-bam ale, ilakan-tal-une-bam as tes san ayo diki-yin-bam ke-bamdipla, 30 boko-lom: Nuli sawaayak ayo nuso, numi awil-fakal iso, maakup bom ilomduwa dinam, numi awal imi God ami weng ku-fatap-dakamin tunum profet anulip taansip tap nokol kanola dinam kano-sulup dinim o, kemip ko. 31 Kipni kanum bakabip kaali boko-lom: Nuli God ami profet anulip saaksip imi man loop ali kala-bulup o, kebip kaali, tifaneng ibi ililtap. 32 Kamosinim kaptoop ali kipni kawil-fakal ili kanolin kukup mafak kiita kutal-fukulipla, tiknuk o. Kemin, ilom kaami kalan kaata, God ayo angtiil yol ayo kukaayokoma. 33 Inap mafak ta taba tunum iyo ye-bam yam-mafak-dakan-umbip ililtap ipsole, iltipni kawil-fakal iso, ipta taba-bom tunum iyo yam-mafak-dakan-umbip. Kemin, ilom am ma daanokomu kaali, kaami kalan kaata God ayo fokola din as kiinin abip mafak suunkup kiin-bam ilin kawu kiin-bam ilokomip. Kipni aket ayo wakadaa din tangbal ilokomup aa, kemin daa. Tifan ti ibi din as kiinin abip une-mokomip te!
34 Nami weng kala bokoyokomi kalawaali weng san iliwa. Nami profet so, weng miit utamsip tunum so, mep kukuyin tunum iso, iyo im-baali din ipni bilip kawu unokomip. Lale, nami utabi uyo, kipta taba malo ma anulip taaniple, kuno malo ma ita anu im-bak as diim kawu im-dii-lom ye-bam ale, malo iyo imbii din lotu am kawu biwaka-bam ale, malo ma dabak tiiya yak aba din abip ma ma kawu, une-bam ke-mokomip o, kebi. Kemin, 35 kanu-mokomip kabaku God namti kawu angtiil yol uyo kuyokoma. Sawaayak kamasi kaptoowu kulii umbital kala diilu kaa kipni kawil-fakal ita taba-lomdip tituun-kup tabin tunum kii, yem-tabasip. Kamosinim diildiil kaali, Ken asiik almi niing tangbal Ebel ayo aala taanala, kuyaku iluu-lomdu, God ami okok kemin tunum iyo kuyaku yan yakyak kulii umbital kulaa diila iltipni kawil-fakal ita Berekia ami man Sekaraya ayo din God ami am diildiil kaldak ale, mafek mafek fuu-bilip kiin tabemin baan diim kabak umi iip iip kabaaku tolnaya aaliwa, taansa. Kemin, God alalta kipni kawil-fakal imi ban wakamin kaaso, mep iltipni ban wakamin so, kaami kalan kaata kuyak-kuyak ke-lomdala, God ayo angtiil yol kaa ibi kuyokoma ko. 36 Nali tituun weng asuk bokoyokomi. God alalta alik kipni kawil-fakal imi ban wakamin kaami kalan kaata, tunum kamala kulu bom-bilip kipni kuyokoma no, kala, Yesus ayo lo utamsip tunum so, Falosi iso, imi kanum bakayila ko.
Yesus ami Jerusalam kasel imi kalan, aket uluum kensu kaami sang kaata ko
Luk 13:34-35
37 Yesus ayo Jerusalam kasel imi aket fanang daa-lomda aket uluum kelula, unang tunum imi bokoya-lomda: Jerusalam kasel kipyo, God ami profet iyo ye-bilip taan-yaa-bam ale, God almi daang bakaalin tunum yim-baala tal-tal ken-umbip iyo tuum-ta-kup binalip yak aba ye-bilip taan-laa-bala kem-tabasip. Lale, nali awon awak umi man foko-lom ulmi bal kun tem tii katii-yimbu tap o. Am yaapkan daa n tiltam taba tal-unum kemu kaali, nali alik ibi imbii tildang daa nalmi sikil ta uti foko yam am daalon o, kala-laabi. Lale, kep-na-laabip kemin, kanun-umbi dinim o. 38 Kipyo, kanola daang ukup-nip kemin, God asiik ipni daang ukuyale, waasi iyo kuno kamboya taldip kipni abip so, lotu am diildiil so, iyo yam-mafak-daaliwa, unang tunum alik iyo ilmi abip ayo kambolalip wakadaa sak funbi una-tala-ke-lokomip. Kemin, maso kaptam ilokomip dinim o. 39 Nali ti fan tituun weng kaata bokoyokomi kaali, ibi maso ma nitamin daa; bom-bilip bii iltipta boko-lomdip: Numi kamokim kalawaali God kapni win diim tala kemin, kabi kukup tambal kaata-kup kukaan-balapla yo, ke-mokomip kawu nita-mokomip kayi! kala Yesus ayo kanum bakayila ko.