22
Yesus ami faldak inin-inin dukum kawol tapdu bom inin umi diim tii bokosa kaami sang kaata ko
Luk 14:16-24
Yesus ayo asuk unang tunum imi weng ma faldak-tii bokola ko: Ilom am ma daanula, God ayo almi unang tunum tiin molokoma kawu kamokim king kaami sang bokolon o, kalbi kalawaami kanumsa ultap kanu-mokoma no. Mep kamokim ami man ayo unang kuluulon o, kalale, ami aalap ayo: Ima kawol tapduu-bilipya, man ayo unang kuluulak o, kala-lomda, almi ok tabuulin tunum imi bokoya-lom: Unang tunum iyo naan-daayi kemin, ibi ima kaa fuu-lomdip, unang tunum iyo bokoyip tala-tala-kelipya, nuso tiin-bom ima kaa inum o, yakaya weng sanip ko. Ima ayo fuu dotuliwa, kamokim ayo almi ok fukulin tunum imi bokoyila: Yak aba din tunum unang kamasi naan-daa-yimbip kiita bokoya-lom: Kulaata tiliwa ima inum o, kalip. Katale, unang tunum iyo tulum o, kalsip disa. Kulaaliwa kemin, kamokim ayo asuk okok kemin tunum kusnum ma im-baala weng kulii din unang tunum iyo bokoya-lom: Nak-tunum kusal kipyo, numi kamokim ami weng kala bokoyokomup uyo weng selin! Ali boko-lomda: Nami ok fukulin tunum ita bulumaki aalap dukum dukum so, bulumaki man tambal yaapkan iso, anu duulbi kutii-lom tawobi kutal tiile, inin-inin alik iyo talalbi mikil-kup kutiilip. Kemin, kulaata tiliwa, nuso ima im-bomdup nami man ami unang kuluula ayo fiyaap duumum o, kalaya, weng ayo dibii tulup te! yikip. Katale, tunum unang ili ti kuno kamokim ami weng kuuya uyo kuyang saak tela-lomdip kela akal almi okok e kala nuu-bala nuu-bala kemipla, tunum weng umuuyimba, ili ma ima lang uta diki-balale, ma ali din almi stuwa kawu okok ke-bala kemipla, aptum kusal malo ita kamokim ami ok tabuulin tunum imi imtal fuku yebi anulip saaknip ko. Kanoliwa, kamokim ayo weng sandala, ayo aket atul dukum-kup dap-telula, almi waasi dinin tunum imi im-baala din, tunum taba almi okok kamaalin tunum anubip iyo, waasi dinin isiik din aabi anubip-kup, imi abip ayo wing takayak daaya keliwale, kulaa, almi ok fukulin tunum malii ma iyo naan-daaya tal atamip bokola: Nami ima ayo fuubi ku-mikil kebip. Yale, tunum unang ili kukup mafak kuluu-lomdip tilin disa kelip. Kemin, kiili nami ima kaa tal inam-nokomip dinim. Kemin, ibi din abip ma ma kawu tal-une-bam unang tunum yaapkan iyo itam-ilomdip alik iyo foko kulii-tiliwa, ima ayo im-bom fiyaap duumum o, kala-lom im-baala unip. 10 Okok kemin tunum iyo din aba abip ma ma kawu, tal-une-bam tunum unang itamip, ayo ti mafak so, yaap so, alik kulii-tal kamokim ami am tii-tii-ke-bilip bii am alik muup-daalip ko.
11 Kanolipla, kamokim ayo tal, unang tunum im-taltam daalip tiinbip iyo, itafiin tal aba yang ulayi, Tunum ma ima ina-faka-bam fiyaap duumin ilim tangbal kolip uyo mikilama disa ke-lom, almi ilim mafak kaata-kup mikila tal tiinba kala kala-lomda, 12 kamokim ayo bokola-lomda: Naktum a! Kabi kanimin o, kala nami ilim tambal kup-ti kaa mikilin disa ke-lom tiltam talap yoko? akale, tunum kaayo, fatom-dap-telu ayo weng so ma bokolama dinim kelaya, 13 kamokim ayo almi okok kemin tunum imi bokoya-lomda: Kipyo, tal tunum kalawaali sikil-ang yaan-ang sok dela-lomdip, sisii dap-tama tam abip malang tikiba tem kaptam daaliwa, bomda, Kwin! kaluuso kanimin o, kala kalaba talbi yoko we? kal-bomda almi angtiil kalan amamak o, kala kamok bokoyilala kanola-silip o.
14 Ultap kemin, God ali unang tunum yaapkan deng saak imi bakayim-bamda: Kibi tiltam nami abip bii kalaba tiliwa yo, keba. Katale, tunum unang yaapkan ili ami weng kaa kuyang saak tii-bilipla, God ayo unang tunum iip maakup maakup ita-kup ulelnala kawu, tiltam God ami miit tem talen-tabasip o, kala Yesus ayo faldak-tiimin weng kaami miit ayo ku-fatap-daa bokoyila ko.
Kamok kamok imi tal takis kukaayin kaami sang Yesus ami dik-daansip kaata ko
Mak 12:13-17, Luk 20:20-26, Rom 13:1-7, 1Pit 2:17
15 Kemin, Falosi iyo Yesus ami weng kaa weng san-ilomdip Yesus ayo sok dedulum o, kala-lomdip takas yang kabangu tiin, weng dil mo kasen-foko-lom weng ma dik-daalupya, weng mafak so ma bokola kala, kala-lomdup dap-tal fuku dibii din weng bakamin baan diim daalum o, kala-lomdip, 16 kulaali ilmi daang bakaalin tunum sole, King Herot ami ap-tunum kusal iso, iyo im-baalip din Yesus ami dik-daala bokolip ko: Kukuyin tunum kapyo, nuli titamsup, Kabi win tibin tunum so, win dinim tunum iso, ili kukup tangbal maakup uyo kukuyim-bamdaple, kabi tunum ma ami atul kaali ma suun-daa-laabap disa; kabi ti suunkup tituun-kup tabin weng kaata-kup bakayim-bam ale, God ami weng so, ami kukup kanumin o, kalba so, iyo kuluu-bomdawa, fan ti tituun weng kaata-kup unang tunum iyo kukuyim-bam kem-yaabap. Kemin, 17 nuli mafek mafek ma kaami sang kaata ma, dik-daap-tum o, kala-somdupla kemin (Rom kasel imi lo maakup ma uyo boko-lomdu: Ipni takis moni kaa numi King Sisa alami gavman ami kukaalin o, kalsu ale, Juda kayaak numi lo uta boko-lomdu: Ipni moni kaali, God ami kukaalin o, kala kanum boko-som kesu.) Kemin, numi takis moni kaa Sisa ami kukaalum e? God ami kukaalum e? Kapni aket fukunbap kaata bokoyilapla, nuyo utamum o, kala kanum bokolip.
18 Lale, Yesus ali imi aket mafak fukunbip uyo uteyila yi! Kanoluwa weng mafak ayo ma bokola kala akum o, kalbip kala kala-lomda bokoya ko: kasen-fakamin, ibi kanimin o, kalaliwa dap-kukulupla, ayo weng mafak ma bokolak i! nanbip yoko? 19 Takis mo-laamin moni ayo ma kulii-tiliwa, nita utam tamon o, yakaya, fan kulaa moni ayo koliwa, 20 utam ale, dik-daaya ko: Yak tuumon diim kabak-ali sinik so, win so kala bom-bilip kii, kawanmi sinik sole, win so, kiita bom-bilip i? yakale, 21 isiik Yesus weng maan telip. Kaye? Sisa ami sinik so, win so, kiita no, kaliwa, Yesus asiik bokola: Uyo kanolin kemin, tuumon kalawaali Rom kasel King Sisa ami tuumon kemin, Rom kasel imi gavman almi kukaan-bam ale, God ami mafek mafek kaata, kuno God ami kukaan-bam kemin o, yakale, 22 isiik weng san-ilomdip Yesus ami weng kaali, akal alik ma bokola no, kala-lomdip, imi aket fanang alik tambaneyu, Yesus ayo kambola tabanip ko.
Yesus ami tunum saaka tam tiin-yaamin kaami sang bokosa kaata ko
Mak 12:18-27, Luk 20:27-40, Ap 23:8
23 Juda imi kamok kamok malo ma kiili, Sadusi yo, ken-umbip iyo boko-lomdip: Unang tunum taansip kiili, asuk tam tiinokomip disa yo, ken-umbip. Kemin, Sadusi malo ma iyo (din Yesus ami dik-dakamin kaa fiitmin dukum ma dik-daaluwa, ami miit kaali talalu daka-daa bokoyin disa kela namti, unang tunum iyo aban-delik i! kalalipla) tal Yesus ami bokolip: 24 Kukuyin tunum, kapyo! Nuli weng ma dik-daap-tum o, kalup. Kemin ale, sawaayak kawu, Moses ata God ami lo ayo numi kuyinsa umi anung kaa boko-lomdu:
Tunum ali tunum man ma foko tiilin dinim ke ilomda saaka-lom kalel kutiila namti, niing alta asuk fik ami kaluun uta kuluula akam imi tunum man kuulokomip kaali ali boko-lomda: Kabi nami abaap ami man kayi! aka-lomda kamasi fik taanse ami bung mafek mafek uyo mep man kuula ami kukaalak o,
kalsu. Kemin ale, 25 uyo weng san bom-ilawa, sawaayak kawu tunum ma nuso bom biisa ata, man tunum man fetkal foko tiilaya, nikil ti alik maakup tal aba tam fasuu tiile, kulaa fik diil asiik unang kuluula, ilom man so ma foko tiilama dinim ke, taanale, fik almi tamon ata taba fik kalel kaluun uyo kuluula. Katale, 26 akal ti kuno man so ma foko tiilama dinim, kela taanale, imi nakal kuno niing iip ma ata fakal imi kaluun uyo kuluula. Kata ti kanumin-kup kem-umbi-lom imi nakal kiiso nikil alik maakup maakup iyo man so ma foko tiilin dinim ke-lom, 27 alik kuliila tabiwa, atin mafiing mafiing kulaa unang ukol kuno taan kesu no. 28 Na! kapni aket fukunbap kaa bokoyan aa! Tunum nikil fetkal alik kiili, unang maakup kuuta-kup kuluu biile, taan-taan-kesip. Kemin, bom-bi-lom tunum taansip imi tam tiin kawang ke-lokomip kaali, unang kuuta kawanmi kalel ke-lokomu ni? kala, Sadusi iyo Yesus ami dik-daaliple, 29 Yesus asiik imi weng maan tiiya bokoya-lom: Ibi God ami Sukon Tem Weng kaali, talalu ma kaal kelin disa kesip kemin, God kaali, titil soyim o, kaa kalin dinim kesip. Kemin, ibi ti aket mafak-kup fukun-unbip o. 30 Weng san bom iliwa! Ilom am ma daanokomu kaali, unang tunum taansip kiili asuk tam tiin tam God ami abip suunkup ilokomip uyo, unang dan kaa-bala, tunum dan kaa-bala, ke-mokomip disa; kiili tiltam akal alik ke-lomdip abiil kayaak ensel ililtap ke-lokomip te!
31 Kemin, kipni weng kaa boko-lomdip: Tunum unang taansip iyo atin taan maaklo kesip kemin, God ali ma iyo im-fola tam tiinokomip disa yo, ken-umbip kaami sang kaata bokoyon o, kalaliya kemin, tunum taansip imi asuk tam tiin-yaa-mokomip kaami sang kaali, God alta bokoya, yak almi Sukon Tem kabak dola kutiiliwa ibi tik-tiin-umbip. La, ibi talalu ma utamsip disa. Ali boko-lomda:
32 Nali Abraham so, almi man Aisak so, almi man loop Jekop inang alimal imi God namti kalabi no, kala
sawaayak tunum taansip imi sang kaa kanum bokosa. Kemin, unang tunum iyo taan-ilom maaklo kelip namti, God ayo imi tiin molama disa. La, unang tunum iyo taan-ilom maaklo kemin dinim. Kemin ti, tunum taandip din God ami diim kawu suunkup laabip isole, tunum tiin kawang bom-bilip iso, kiita tiin mosa. (God ami weng kaa Moses ami bokonsa kaami miit kaa dok ata naa kalolip: Abraham alimal ili sawaayak kawu saaksip. La, fan God ami tiin diim ayo ti bom-bilip kala kalalaya, alimal kii tiin mo-bomdaya, boko-lom: Nali alimal imi God namti kalabi no, kalsa) kayi kala Yesus ayo imi weng uyo maan tiiya ko. 33 Unang tunum yaapkan iyo Yesus ami weng kukuyim-bam bakayimba uyo weng sandiwa, fanang alik tambanula aket dukum fukunip ko.
God ami Lo diildiil dukum kaami sang kaata ko
Mak 12:28-31, Luk 10:25-28, Rom 13:8-10, Gal 5:13-15
34 Sadusi iyo Yesus ami kanum bokola uyo weng san-somdiwa, ami weng kaa maan telokomup dinim o, kalalip weng so ma bokolalip dinim. Duluuma tiinip kala, kalale, kulaa Falosi yakal tala-tala-ke weng dil mo kutii kulaa kela 35 nikil ilmi iipyak tem kulu lo utamsa tunum ma tiltam bokola: Nita iboko kasen-fakamin weng ma Yesus ami dik-daala utami ya, Ayo weng mafak aye ma bokola kala kalon o, kala-lomda, 36 Yesus ami dik-daala ko: Kukuyin tunum kapyo, God ami Sukon Tem Lo bombuu kabak-ali kalok nolin kaata ti diildiil dukum buu ni? akale, 37 Yesus asiik bokola:
Kabi ti ami aket kaali, atuk atuk ke-laamin disa; kapni aket aa, fanang aa, tiin aa, kiili, alik kulaalap yak God Dukum ami diim abamnip, ami aket-kup kolan o,
kalsu namti kaa bombuu. 38 God ami lo kuuli, win sokan dukum kemin, uta uta ke-lom lo malo kuliili, kulaak banip keyinsa no. 39 Aa, God ami lo ma ukol ti ultap uli boko-lomdu:
Kabi kaltapni angtiil aket duu-lom, tiin saan-umbap tap ke, kaptum kusal so, kayak kayak so, imi aket kuyale, tiin saanin o,
kalsu kemin, 40 lo alep kalawiita diildiil dukum o. God ami Lo alik Moses ata dolsa so, God ami weng ku-fatap-daa bakamin almi profet kuyila dolsip iso, kaami miit kaali, lo alep kiita kayi! yaka ko.
God ami ulduula tiltam kamokim kesa tunum ami sang Yesus ata Falosi imi dik-daayinsa kaata ko
Mak 12:35-37, Luk 20:41-44
41 Yesus ayo utamaya, Falosi yaapkan iyo tal tiinaabip kala kalale, dik-daayila ko: 42 Ibi God ami uldaa-dabuula tiltam kamokim kesa tunum Kraist o, kalbip kaa kawanta ni? Ali kawanmi man loop tip-tiila kaptoop bansu umi tunum i? kalale, isiik bokolip ko: Kaali King Devit ami man loop o, akiwa, 43-44 Yesus asiik bokoya-lomda: Siin sawaayak, God ulduula tiltam kamokim kesa tunum ayo dabaala tal tawaal diim kalawaali tilin dinim ilala, God ami Sinik Tambal kaata, almi aket fukunin kaayo, King Devit ami kolaya, akal boko-lomda:
God Dukum ata nami Kamokim ami bokola-lomda: Kapyo, tal aba yang nalmi sikil ting tuuplo kamokim ami tiin-yaamin baan diim kaldaaku tiin-balapla, bii-lom nata nata kelila kawu, kapni waasi iyo kabaak banip kamboyi kalalawa kawu, kii kapta tiin molokomap o, kala God ayo bokonsa no,
kala Devit ata bokosa. Devit ali kanimin o, kalalaya, kaali nami Kamokim o, kalsa yoko? 45 Kiwe, God ami uldaa-dabuula tiltam kamokim kesa kaa kawanmi man i? Devit ami aket kaa fanang daalaya, Am ma daanokomu kaali, ilom kaptoowu nalmi man loop ata ma tiltam tabokoma kala, kalalala kaami aket kaata fanang daalaya, bokosa dinam kabak boko-lomda: Kaa nami Kamokim o, kaloma disa yo. Devit ali kalok nolin aket kaaso, fanang-daa boko-lomda: Kaa nami Kamokim o, kalsa ni? kala Yesus ayo Falosi imi dik-daaya ko.
46 Kanolin kemin, tunum ayo ma taang-kala-somdala, Yesus ami kanum bokola uyo nusiik maan telokomup dinim o, kala-lomdip weng so ma bokolin dinim kelip. Ti am kulu daanba kuyaku kamok kamok alik iyo Yesus ami weng kun tabin kaata suun-daa-lomdip maso ma dik-daalum o kalolip dinim kela unip ko.