8
Yesus tunum angtiil mafaknin dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 1:40-44, Luk 5:12-14
Kulaa, Yesus ayo amdu tikiin kulaa kela tildaak aba una-balala, unang tunum yaapkan iyo yak Yesus daang bakaalip aso, maakup unip ko. Una-biliwa, kulaa tunum angtiil mafaksa ma aptum kusal ita fotabamnip yang saak kawu tiinsa ayo, Yesus ami fanang taldang ilomda tilik duung fakela daak tiin-ilomda bokola ko: Kamokim kapyo, kabi ti yaap kemin, dong dokop-non o, kalap namti, nami angtiil kulaa mafaksu kuluwa dotu-namulan o, akale, kulaa, fan Yesus almi sikil ayo kulii yak tunum kaami angtiil diim kawu kuyak tii bokola-lomda: Ayo, nali dong dokop-ton o, kalaliya kemin, kulu talalu-tamuli yaap-namap, aka kem-salale, kulu tunum kaami angtiil mafak ayo kasentap-siik tambal-kup ke tunum kasaa kelaya, Yesus ayo bokola ko: Kabi din ilomdap nami dotu-tamuli kaami sang uyo tunum kusnum imi bakayin disa taa! Kuno keya din lotu am dukum kaptam ban-ilomdap kapni angtiil ayo awem tunum pris ami diim kawu kukolap atam-somdala, U! fan kaali disa kep-tu no, kala bokop-tale kawu, Moses ami sawaayak weng kuka-daasa kaata-kup kutal-fuku-somdapla, kapni mafek mafek ma God ami kola-lomdap yaap ke yo, kalawa, unang tunum iyo titamiwa, U! fan kulu kabi yaapnap kala kala-somdiwa kawu, asuk tam-taldang daalin o, takak o, aka ko.
Yesus ami Rom kayaak ami okok kamaalin tunum ami dap-talalusa kaami sang kaata ko
Luk 7:1-10
Kemin, kulaali Yesus yak aba din abip Kapeneam kaptam banala, Rom kasel imi waasi dinin tunum wan handret (100) imi kamokim kesa ayo atam ale, bokola ko: Nak-tunum kapyo, dong dokop-nan. Nami ok fukulin tunum ayo olduuk fuk-dola-balaya yaan-yaan kulaaso, niil-alomda angtiil atul dukum-kup daka-bamdala am abiin kawu tiinba no, akale, kulaa, Yesus asiik bokola: Ayo, nali kapso din ilomdi dap-talalulokomi taa! akala, 8-9 waasi dinin kamokim asiik bokola ko: Daa, nali tunum tambal disa; nali ti ban kemin tunum kemin, kamokim kabi timbi din nami am kaa unokomi disa; nakal nalmi dabom ami weng-kup weng san-kaamin tunum ale, nali waasi dinin tunum ilmi-kup deng 100 kalawiimi kamokim tiin molin kemin, nali tunum ma ami bokola-lomdi: Unan aa! akokomi, ayo unokoma le, tal aa! akokomi, ayo talokoma; aa, kuno nali okok kemin tunum ami bokola-lomdi: Yak kanolin ok kaata kanuman o, akokomi, ayo yak nuu-mokoma. Kanolin kemin ale, kabi yaap titil so yaap kemin, kuno kela weng kulaata-kup bokolapya kulu nami ok fukulin tunum ayo tambalnak o, aka ko.
10 Yesus ayo kanolin weng uyo weng sanba-kup, aket kong-mo fal-siki titoop daa unang tunum almi mepso kulu tiinaabip imi bokoyila ko: Nali tituun weng bokoyokomi kemin, weng san iliwa! Nali Israel-miin kipni iipyak tem kulu tal-unen-umbi uyo Juda kipni aket ayo fukun-bamdip: Nuli God ami man namti kala bom-bulup kayi! kem-yaabip. Lale, nali ma atamila, ali ma nitam, U, Yesus ali ti yaap kukup alik kanolokoma keba, kaa ma atamsi disa. Rom tunum kalaami aket fukunba uyo, utamaya, Yesus ali daa; weng kulaata-kup bokolaya nami okokmin tunum mafak bomda yang am bombe ayo yaap-nokoma no, kalalaya, ali tal bokop-na. Kemin, ami nami lak duula uyo sakbaalim dukum keluya, alik Juda kipta nami lak duup-na-laamin uyo daak banin ko. 11 Nali weng ma bokoyokomi kemin, weng san iliwa! Alik am bokon kala be kaami unang tunum balang balang yaapkan iyo tala-tala-ke ang-de-lom (Juda iip maakup maakup iso, imi bak-duu-lom kuyaku-diyaku-ke-lom) din God ami abip kawu God almi man alik-daap keliwa, numi awaalik Abraham so, almi man Aisak so, alim imi man loop Jekop aso, tiin-bomdiwa, ima ina faka-bam fiyaap duu-mokomip. 12 Yale, Juda yaapkan nuli God ami man namti kula bulup o, ken-umbip ili din God ami abip unokin la, ili din God ami abip kaa unokomip dinim; uktakan kuu-lomdip God ayo tam taba nuli daang ukuya-lomda im-baala tiltam saak kaltamu bom-bulup kalaliwa, Kwin kalaaso kawi! kalokomip. Kemin, kiili angtiil yol dap-tiiya bom-balaya, ilmi angtiil kalan uyo ama-mokomip kayi! yimba-kup, 13 fal-siki-taba waasi dinan tal-unemin imi kamokim ami bokola ko: Kabi utamapla, faneng ali yaap dap-talalulokoma no, nambap kalaliya, dap-talaluli kemin, dindapla am kawu utaman a! aka ko. Akan-kaa-bamda kama weng kulaata bakaala unan-salale, waasi dinin imi kamokim ami ok fukolin tunum ayo tambalna ko.
Yesus ayo Pita ami imnon um-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 1:29-31, Luk 4:38-39
14 Ayo yaapnale, kulaa Yesus ayo yak aba din Pita ami am din ula, Pita ami imnon uyo angtiil mamin dukum kutiiwa-bala, mafak umu bomdu abiin tem kabaaku bombu kala kalale, 15 ami sikil ayo kuyak tii malewa kem-salale, umi angtiil mamin ayo disa kelula, tiltam tiindu Yesus nikil imi ima uyo talalu ku-mikil daayu ko.
Yesus ami unang tunum yaapkan imi yam-talal-bisa kaami sang kaata ko
Mak 1:32-34, Luk 4:40-41
16 Kanola wam-talalula bombii am atan ayo tilbanon e, ke-bulule, abip kasel iyo unang tunum yaapkan sinik mafak ta yam-mafak-daasa iyo dii dibii tal Yesus atamipla, Yesus ayo sinik mafak iyo weng bokoya fotabamna tabaniple, unang tunum mafak umkaan-unsip iyo alik talalu-yimula yaawa-yaa-bala kemip ko.
17 Siin sawaayak kawu, Yesus kaa tilin disa bom-balaya, profet Aisaya ata Yesus ami sang kaali, God ami Sukon Tem kabaku dola boko-lomda:
Nuli mafak umu baluus-kup taba keluwa, ata taba-lomda talalu-yimuse no,
kalala dola kutiisa. Kemin, Yesus ali kanolaya, fan Aisaya ami kanum bokosa uyo tituun tiltam tabasu no.
Tunum ma Yesus ami daang bakaalin tunum kelum o, kalsip kaami sang kaata ko
Luk 9:57-60
18 Yesus ayo itamala, Unang tunum yaapkan iyo falala-namulip kala kalale, almi ap-tunum kusal kalaan tunum imi bokoya-lom: Uniwa, nikil tam bot tem abalup umbiyak ok kumun umi malii kabak banum i! yakale, fan 19 unum o, kala taba kem-siliple, lo utamsa tunum ma tal Yesus ami bokola ko: God ami weng kukuyin tunum kapyo, kapni dok kanolin kawu tal-unemap kaa, nali ti kapso naso maakup tal-une-mokomup o, kala kanum bokolale, 20 Yesus asiik ami weng maan tela bokola ko: Sinokim ali tawaal tem kabaaku tem kalabi kuu-tiile, iim de sin-laabala le, awon yakal kuno ilmi iim tem kawu sin-yaa-bala, ken-umbip. Lale, Dukum Ami Man Nata, sin-yaamin am kaa disa; ti kapkal talalu aket kaa fanang daalawa, naso tal-unemon o, kalbap elile? disa? aka ko.
21 Kulaa, tunum kusnum ma Yesus ami daang tem talaba ata bokola: Kamasi kaa kuno kep-napla, asuk din-ilomdila, abip kawu nalmi atok ayo tiin mo-bom ilila, saaknala kawu, dibii din dawaalila, asuk kapni fanang talokomi kayi! akale, 22 Yesus asiik ami weng maan tela bokola: Daa yo. Kabi unemin daa yo, kela tildang nami daang bakaalin tunum ke-lomdawa yo. Tunum kanta nami daang bakep-tokomup disa yo, kalbip ilta-kup aptum kusal taanip iyo imbi din ima-laamik. (Ale kabile, din God ami weng kaata kulii-din unang tunum imi bakayim-balawa, iyo God ami lak duu-lomdiwa, tiltam God ami man ke-lomdip suunkup ilin unang tunum kelin o,) aka ko.
Yesus ata inim dukum bokola, disa kesa kaami sang kaata ko
Mak 4:35-41, Luk 8:22-25
23 Yesus so, almi ap-tunum kusal iso, nikil iyo bot tem tam aba-lom tabanip ko. 24 Nikil iyo una-biliwa, wok kumun aalap dukum kemin, umbilip umbiyak wok daang iip iip kabaniwa, inim dukum ma abiltap tabamnala, ok uyo fola kulaala tiltam bot tem ayo talebu. Kata, Yesus ayo ti kano akan-bom-balala kemin, 25 ami aptum kusal iyo yak dap-kafang ale, bokolip ko: Kamokim a! Nuli mepso saak daalum o, kalup kemin, baan tam tiindap dong dokoyilap yaap kelum o! akiwa, 26 fan Yesus asiik bokoyila ko: Ipkal utamiwa, Awu, Kamokim ali nuso bombe kemin, nuli kaal dinim; abiin tangbal tiinbup kalolip disa. Ibi kanimin o, kalaliwa, wok ami atul kaata, suunbip yoko? yinba-kup, kulaali tam tiin tola inim so, wok so, iyo bokola ko: Mep inim so, wok so, kunuubip kulaa, ditang kalin! yaka-kem-salale, kulaata inim dukum so, wok so, ditang kala dinimnip ko.
27 Nikil alik iyo utamiwa yi, Inim so, wok so, iyo ami weng kaata-kup weng san-ilomdip dulumnip kala-somdipla kawu, imi fanang maaklo keyilule, bokola una-tala-ke-bam bokolip ko: Kwin! kalawaata dok kanolin tunum ata taba-bomda weng kulaata-kup bakam-salale, inim dukum so, wok so, kii ami weng-kup weng san-ilomdiwa disa kelip i? kemip ko.
Tunum alep ma sinik mafak ata yam-mafak-daasala Yesus ata yam-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 5:1-17, Luk 8:26-37
28 Yesus inang iyo bot tem umbilip umbiyak ok balang malii Gadara kasel imi bokon kaptam baniple, Nikil iyo yak itamipla, kulaa tunum alep ma iyo tunum taanip imaasip imi kom tem kawu bom-laabipla, iyo tal Yesus ami diim abamnipya, itama kaali, siin sawaayak kaptoowu sinik mafak ita tunum alep imi yam-mafak-daasip. Kemin, alep ili ban boko-bilipla, unang tunum iyo imi atul kaata, itam suun-bilipla kemin, kom tem unemin kaami liip mepso ayo yang unemin disa ken-umbip. Kemin, 29 tunum alep iyo Yesus kaa atam-ilomdip atin atul fuut-bam disa akal ma ke-bam iyo bokolip ko: God Ami Man kapyo, Kabi tal-ilom kanimin ma numi nuuyon o, kalalapla, talbap i? God ami im-bak saan-bam lek ilin am kaa kama daan tiltam tabin disa bombuu kaldaku talap kaa, numi angtiil yol awak kaa kuyon o, kalalapla talap ema? Kwin! kaa kano-laamin disa yu! kala kanum bokolip ko.
30 Akiwa, nikil ilmi tola-bom-bilip, ami du kabang lo kawu, kang yam ma bomdip bak-fakaneng tababip kala itamiple, 31 kulaata, tunum alep sinik mafak imi iipyak tem tiinsip iyo Yesus ami bokola-lomdip: Nuli fotabamnon o, kalap namti, fotabamnap yak kang imi tiling tem un-ilom mep tunum alep kalawiiyo kamboyila unum o, akiwa, fan, 32 Yesus ayo bokola: Na, kamboyila unin a! yaka kem-salale kulu sinik mafak iyo abiltap tunum alep iyo kamboyila yang kang imi tiling tem uniwa, kulu kang namti alik aket fanang dinim keyila abiltap bina dilila diim dap-kuldaak-mo yak aba umbilaak ok Galili kumun tem din daa-lom wok ta yan dong dokola taanip ko.
33 Kanoliwa, kulaa kang tiin molin tunum yakal utamiwa yi, Kwin! kang namti kanola taan kuliila tabamnip kalale, bina yak aba din abip un-ilomdip abip kasel unang tunum imi kang kanolip kaami sang uyo bokoyila-som ale, mep tunum alep sinik mafak ita yam-mafak-daasip imi sang uyo bokoyila no, kelipla, 34 kawu unang tunum iyo kanolin sang ayo weng san-somdiwa abip kambolaliwa, yak aba din Yesus ami fanang din atamum i! kalalip din atam weng dukum-kup kola-lomdip: Kabi numi bokon kalawaali kulaa kelalap tabanan o, kala-lomdip fotabamnip ko.