9
Yesus ata tunum ma kaami angtiil taan dibimsa ami dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 2:1-12, Luk 5:17-26
Kanoyiwa, Yesus nikil iyo asuk tam bot tem abalip tildak ok kumun malii kaldaku bom-bilip ayo kulaa asuk yak malii abaliwa, kulaa kela asuk ilmi abip unip ko. Din uniwa, tunum nikil ma aptum angtiil taan dikiksa ayo abiin diim una dalaa dibii tal Yesus ami fanang dap-tal daaliwa, Yesus akal itamala yi, Tunum nikil iyo atamipla, Yesus ali ti faneng nak-tunum kulaali, dap-talalulokoma kala, kal-bomdip kanubip kala, kalba-kup tunum angtiil alik dibim-ansa ami bokola-lomda: Nak-tunum aa, nali kapni ban uyo alik takan-tiip-ti disa kelu kemin, fiyaap duuman a! aka ko.
Kanum bakamala, lo utamsip tunum malo ma iyo weng sandiwa, aptum kusal imi bokola una-tala-ke-bamdip bokolip ko: Kwin! fan mep tawaal diim tunum kalawaali kasen-foko God ami okok kema kawo! kala-lomda God ami win ayo ku-mafak-dakaanba kawi! akan-kaamiwa, Yesus ayo imi kanolin aket fukunbip iyo uteya-lomda bokoyila ko: Ibi kanimin o, kala kanolin aket mafak kaa fukunbip i? Nali kalok nolin mafek mafek kanu-biliya, ibi abiltap nitam-ilomdip Kaa faneng bakaba nu nokokomip i? Nali bokoya-lomdi: Kapni ban kaali, takan-tiip-tili kayi! kalokomi kaa, ibi utamin disa ke-somdipla, ibakaba no, nokokomip. Kemin ale, aa bokoya-lomdi tam tola unan o, kalokomi kaata, utamdipla, Kuuli faneng bakaba nu, nokokomip ko. Ipkal utamin! Nali God Ami Man kemin, nami titil dukum kaata kukuyim-bilila, ibi utamiwa, Ali ibakaba disa; ali tawaal diim kala tal bombe kaali, yaap unang tunum imi ban takan-tiiyokoma no nokokomip o, ke-bamdale, kulaa, tunum angtiil dibim ansa ami bokola ko: Kabi tolalap kaltapni abiin kabaaku tim-bilip tilip uyo, kuluu kutamalap kalapni am unan o, aka-laam-salale, kulaa, fan tunum ayo tam tola almi am una ko. Kanolaya kawu, uyo utam-somdiwa kemin, unang tunum kii utamdiwa atin aket kufoyilu suun-bam God ami win ayo kufon-bam ale, ami win uyo bokola una-tala-ke-bam ale, God alalta taba-lomda tunum kaa titil kolaya, yak kanolin kukup akal kusnum kaa kanola no, kal-bomdip awolmip ko.
Yesus ata Matyu ami uldaa-dabuusa kaami sang kaata ko
Mak 2:13-17, Luk 5:27-32
Yesus ayo tunum angtiil dibimnin ayo dap-talalula unaya, am ayo kambola yakyak din takis kaamin am ofis din ula, takis kan-umba tunum Matyu nayo tiinbi kaa kala din nitam ale, bokop-na ko: Nak-tunum a! kabi nami daang bakaalin tunum kelawa, naso nikil um-bomduwa, nami okok kaasiik ma kup-tiya, keman o, kalale, fan nayo tola yak Yesus ami daang abila unsup ko.
10 Tabamnila, Yesus nikil iso, naso, nikil ofis ayo kamboli din nami am kawu ima im-buluwa, takis kaamin tunum yaapkan malo iso, aa kukup mafak kutal-fukulin unang tunum malo iso, tala-tala-kelip Yesus akal ami ap-tunum kusal iso, kuyaku nikil ang-de ima im-bom iluple, 11 Falosi malii ma ita utamiwa yi, Yesus ali kanumin tunum iso, ima imba kalaliwa, Yesus almi daang bakaalin tunum imi dik-daayip: Kipni kukuyilin tunum kaa kanimin o, kalala tal itamala takis kaamin tunum iso, kukup mafak fukulin tunum malo iso, nikil tiin-bomdip ima dakaap kaa inbip yoko? Kaami kaa kanuba kaali mafak o, kemipya, 12 Yesus ayo weng bakabip uyo weng san-somdala asiik bokoyila ko: Nayo faldak-tiimin weng ma bokoya-lomdi: Dokta ali tal tunum mafak-umulin dinim, ili yam-talalulokoma disa; ali tal tunum mafak-umulin ita-kup, yam-talalulokoma. 13 Kanolin kemin, nali taldila tunum unang iyo boko-lomdip: Nuli ban kemin dinim ale, nuli ti tituun-kup tabin unang tunum o, kebip kiita, nali tal kiimi dong dakaayin-bilila, imi aket kaata fal-kela-lomdip God ami lak kaata duulin o, kalalila talsi disa; unang tunum kanta boko-lomdip: Nuli ti ban kemin unang tunum o, kebip kiita, nali taldi dong dakaayin-bilila, imi aket uyo fal-siki-lomdip God ami lak kaata duulin o, kalalila, talsi no. Weng kala bakayimbi ayo, kipkal God ami Sukon Tem uyo fan tik-tii-bam mep weng kaa bakabi kaami miit uyo soko utamin a! Weng anung uyo boko-lomdu:
Nami tiin diim uyo kipni taloop kulii-tal anu God ami kola, numi ban wakamin ayo molum o, kala kukaap-nin kulaali, katip so ale, ap-tunum kusal imi kukup tangbal kukaayin kaata, nami tiin diim uyo sakbaalim dukum kemin, ibi ti kanu-mokomip kaata, nali kipni fiyaap dukum ayo duu-mokomi no, kalsa no,
Yesus ayo kanum bokoyila ko.
Ima falamin sang Yesus ami dik-daansip kaami sang kaata ko
Mak 2:18-22, Luk 5:33-39
14 Oksam ukayin tunum Jon Baptis ami kalaan tunum iyo tal Yesus atam dik-daalip ko: Nuso, Falosi so, numi kukup ayo iip maakup maakup kaami beten kemum o, kalokomup kaali, Nuli inin kaa kela fala-bomduwa, beten ken-umbup. Yale, kapni kalaan tunum ilile, inin kaa falamin disa, beten ken-umbip kaata, kanimin o, kalaliwa ili inin kaa falamin disa ken-umbip yoko? kaliwa, 15 Yesus asiik imi weng maan tiiya ko. Almi saak-nokoma kaami sang kaata faldak unang tunum fokolokoma imi diim tii bokoya-lomda: Tunum ayo unang kuluulokoma ayo tunum iyo ima fuu-bam in-bom fiyaap duu-mokomip ko. Kanu-mokomip kaata, tunum kusnum ma ayo yaap o kala bokoya-lomda: Ibi fiyaap duu-bam inin daa, kemin, aket uluum tabe-bam inin kaa falamin o, yokokoma nema? Disa. Tunum maaklo ili utamipya, Nak-tunum ali nuso bombe kalalip fiyaap duu-bamdiwa, ima inokomip. Lale, bombii kaptoowu, waasi ita tal imi aptum ayo dap-tal fukulip kalokomip kaa, aptum kusal iyo aket uluum dap-tiiyilaya, inin ayo falaalokomip o, kala Yesus ayo faldak-tiimin weng bakayila ko.
16 Kanum bokoyilale, Yesus ayo (Juda kayaak imi itam ale, ilmi siin kukup kaata dukum-kup kutal-fukusip. Lale, nami kama kukup uyo kutal-fukulup disa yo, kalbip kalalaya,) asuk do eng alep ma bokoya-lom: Unang uli falewala kama alokso ilim fulduu kulii-tal diingnin disa buu, kaa ma ukduu kutal aba yak siin ilim balata-tababu umi diim tii bikilokomu no? Disa. Kanolokomu kaalile, diing-nokomu kaa alokso ilim uta taba-lomdu aluula kutiilokomu. Kemin, kulin diilu fongnu asuk mikilokomu ayo nakat-moluya, siin ilim disap uta abiltap biki taba-lom tem dukum ke-lokomu. 17 Aa, ti kalawaakal kanolin o. Tunum ayo meme ipnaal siin kawu dilduu kutiila fongbu umi tem kaptoowu kama alokso wain ok ayo iluula dongna kalale, sok ta kuluu tem ayo de katii kutama tal am tiila namti, ok ayo bombile, fasun-um-bom ale, meme ipnaal filit disa ayo fasu fasu um-bom abiltap-siik bikin-ilom ok ayo tiltamba talokoma. Aa, ipnaal ayo atin mafak-alomdu balata tabam-nokomu. Kemin, tunum alokso wain ok ayo iluulon o, kala namti, meme ipnaal kaa kama dilduu kutiila tootnin dinim, bombe ata-kup kuluu-lomdala, wain ok ayo iluu kulii-tal tiilokoma kaata, meme ipnaal so, wain so, alep kano yaap ilokoma no, kala Yesus ayo weng do alep kii bakaya ko. [Kemin, weng do kabak-ali boko-lomdu: Nali kama kukup kulii-tal kipni siin kukup umi anung til-daayon o, kalali talsi disa; nali kama kukup kaata-kup kulii tiliya kaata dotu kutal-fukulin o, kala kulii-talsi no, kalsa ko.]
Yesus ata Jairus ami man unang so, kuno unang ma imi yam-talalusa kaami sang kaata ko
Mak 5:22-43, Luk 8:41-56
18 Yesus ayo kanum baka-bam bakayin-salale, Juda imi kamokim ma Yesus ami fanang tal katuun duung fakela daak tiinda bokola ko: Nami man unang uyo ti kamala kulu taanula, utam kewa tili. Kemin, baan talap alep din ilom kapni sikil kaata, kuyak tiilapla, tam tiinuk o, kalaya 19 kulaali Yesus aye almi aptum kusal aye, iyo kamokim aso, unip ko.
20-21 Kuno unang ma bombuu kuuli, suunkup ulmi am unemin-kup kebii wasital talangkal dakan-tiisu. Kemin, uyo tal Yesus ami daang tem kulu tal bomale, aket fukunu ko: Nali yak Yesus ilim mikiba kulaata maaklo yak malelila nam-talalulala, tangbal kelon i! kala kanolin aket ayo fuku-daabu-kup, umi sikil ayo maaklo kuyak Yesus ami ilim matum diim kulaata-kup kutal-fuku kemula, 22 Yesus akal utamala, Ma tildak malep-na kala kalale, fal-siki titoop daa, utam bokowa ko: Nafalop kupyo, nali utamila, Kubi fan ali yaap nam-talalulokoma no, kalbap kalalila tam-talalulila, tambalnap kemin, fiyaap duulan a! waka-kem-salale, maak fak-daalin tap tambalnu ko.
23 Kanola Yesus yak aba tal kamokim ami am uyo tal ula, Tunum saakna kuwakamin umi olenin fongket dakaamin tunum iyo fongket ayo dakaa-bam ale, unang tunum alik yaapkan iyo tal dukum-kup ama-bam tulu tale-bamdip kebip kala tal itam ale, 24 bokoya ko: Kipyo, unang man kuuli taanbu disa; uli akan-umbu kemin, ibi amamin disa; kuno kewa tambanin a! Yakan-kaamale, unang tunum yaapkan ili kulaa kasen-fakaba no, kalalip aban kulil-telip ko. 25 Kulaa, Yesus ayo unang tunum yaapkan iyo yan-bak mola tambaniwa, Yesus ayo unang man ulmi sin-yaabu abiin tam-ilomda sikil um-tal fuku kem-salale, kulaa man unang uyo tam tiinula, 26 uyo kanowaya unang tunum iyo yak aba din abip ma ma un-ilomdip Yesus ami kanola kaami sang kaata, bakayila-tal-une-bilip dukumnu ko.
Yesus ata tunum tiin fiim alep ma yam-talalusa kaami sang kaata ko
27 Yesus ayo mep am kaptam kuno kela una-balaya, kulaa tunum tiin fiim alep ma Yesus ami fanang yaan tem dikela tal bokolip ko: Kamokim kapyo, kabi King Devit Dukum alaltap kemin, kabi numi olen-daaya-lomdap kapni titil ata kuluu-lom dong dokoyan o, kemip ko. 28 Kemipla, Yesus ayo tam am banaya, tunum tiin fiim alep yakal ti Yesus ami daang tem tam uniwale, Yesus ayo alep imi dik-daaya: Alep ibi fanang daaliwa, titil ata yaap alep numi tiin kiiyo, dotuya dong dokoyama kalbip ema? yakala, Yesus ami weng bokoya uyo alep isiik bokolip: Ayo, kapta titil soyap kemin ale, dong dokoyokomap kala kalup te! kaliwa, 29 kulaa, Yesus ami sikil ayo kuyak tunum alep imi tiin diim tiiyale, bokola: Ibi utamipla, Ali ti almi titil ta dong dokoyokoma nikip kemin, kulu dong dokoyi no, yakaya, 30 tunum alep imi tiin ayo tambal-kup keyilula kulu, mafek mafek namti atamiwale, Yesus ayo dukum-kup bokoya-lomda: Talalu-yimuli kaami sang uyo kulii-din tunum malo imi bakayin disa kayi! yaka. Katale, 31 tunum alep iyo Yesus ami weng kanum bokoyila uyo weng sanamip dinim. Kuno kela din abip kusnum kusnum uyo tal-une-bamdip imi tiin dotuyila kaami sang uyo bakayila-tal-une-bilip dukumnu ko.
Yesus ami tunum weng abat ami dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mat 12:22-23
32 Tunum alep iyo Yesus kelalip uniwa, tunum kusnum ma asuk Yesus ami fanang dibii tilip kemin, tunum kaali sawaayak kawu sinik mafak ata dap-mafak-daalaya, weng abat kesa. Kemin, 33 Yesus ayo sinik mafak ayo fotabamna tabanala, tunum ayo kulu weng namti bakan-tabamna atamdipla, unang tunum iyo weng san-ilomdip tiin alik tam baneyulu bakamip ko: Kwin! kanolin kukup kaali kaa akal alik i! Israel-miin nuli kanolin kukup kaa siin kaa ma utamsup disa yo, kemip ko. 34 Kanumip. Lale, Falosi ita bokolip ko: Daa, kulaa sinik mafak imi kamokim Setaan ata titil kaluung kola-balaya, sinik mafak kii fotabamna wakadaa unen-umbip o, kalip ko.
Unang tunum imi olen-yim-bisa kiimi sang kaata ko
Mat 14:14, Mak 6:34, Luk 10:2, Jon 4:35-38
35 Yesus ami abip ma ma tal-unen-umba kaali, yak aba din lotu am tam-ilomda unang tunum imi kukuyim-bam ale, God ami weng tangbal kaata, bakayim-bam bokola: Ibi aket fal-sikilokomip kaa, God ali kipni ban wakamin ayo takan-tiiya-lomda im-tama tam almi miit tem daale tiin molokoma no, kala bakayim-bamda unang tunum imi angtiil umulin akal alik akal alik kan-unsip imi talala yam-kaa-bam kem-tal-unema ko. 36 Yesus ayo unang tunum yaapkan kalawiili itama yi, Sipsip tiin saanin tunum kamboyip ilifin bomdip liip kelalip babon-babon-kem-tal-unebip ililtap ke-bam God ami tituun-kup tabin liip uyo utamin disa, kelipla, kawanta nuli dong dokoyokoma ni, kal-bomdipla aket yamyam takan-tabasip kalalaya, atin ti ol mokop dukum kukaayim-bamdala, 37 almi kalaan tunum imi faldak-tiimin weng ma bokoyila ko: Tunum unang yam iyo God ami weng uyo, weng san-kaamum o, kalip kiili, wiit yakaana-yaaba altap. La, wiit dakamin tunum kiili, mep iip maakup maakup alep ma kiita. (Mep wiit dakamin tunum kiili, God ami weng kulii-din unang tunum imi kukaayin ita kemin,) 38 ibi God ami beten kaman-bilipla, akal okok kemin tunum yaapkan ulela-lomda im-baala tal kipni diim abamnipla, kipso maakup din unang tunum imi God ami weng uyo bakayin o, kala faldak-tiimin sang uyo kanum bakayila ko.