1 PITA
Kamasi diildiil Pita ami sukon dolsa kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unala, bom bii wasital almi-kup 34 kiita, yak banipya, Pita ayo sukon kalawaa dola kulaaya din Juda kayaak Kristen ke-lomdip sekela yak aba umbilin abip ma ma unsip imi kulaayila din unsu. Yesus ami kalaan tunum kiili talangkal la, imi tunum ma kaa Pita ata utamaya, Juda kayaak Kristen kelin disa so, tunum miit ma God ami lak duulin disa so, ili Kristen yam-mafak-daka-bam angtiil yol kukaayip kala kalalaya, Pita ayo dong dokoyon o, kala-lomda sukon kalawaayo, dola-lomda kulaaya unsu ko.
1
Nak-tunum kusal kaa tiinsip o? Nali Yesus Kraist ami kalaan tunum Pita, nata God ami unang tunum ulelsa ibi iltipni am bokon kela ukadaa umbilin Provins Pontus bokon une-bala, Provins Galesia bokon une-bala, Provins Kapadosia bokon une-bala, Provins Esia bokon une-bala, Provins Bitinia bokon une-bala, ke-lom din kawu tiina tiina ke-bom-bilip kipni sukon kala dola kuyon o, kali ko. Sawaayak, Aatumen God ata ibi itam-ilomda: Kibi nalmi no, kalsa. Kemin, mulo kawu ipta, God ami Sinik ami aket fukunin kaali, ibi talalu yim-tiilila, Yesus Kraist ami kiim sing-tam daasuu kuuta taba-lomdu, diing daayimuluya, tiltam tambal ma ke-lom, tituun-kup tola-lomdiwa, Yesus Kraist ami weng kaata, kutal-fuku kulii-tabin o, kala-lomdala, talalu-yimuse. Kemin, God ami naan-bilila, ata tambal tambal ma kamayim-balala, kipni aket ayo balili-kup kala-bomdiwa yo.
God ami weng kuka-daasa kuuli, fan kanolokoma no, ken-umbup kaami sang kaata ko
1Kor 10:12-13, Kol 1:11-12, Jems 1:2-4, 5:9-11, 1Pit 2:18-21, Rev 13:10, 14:12
God ali numi Kamokim Yesus Kraist ami God ale, ali almi Aalap kemin, ami tong kaata-kup baka-bam ami win kaata-kup kufolum o. Umi miit kabak-ali dok kata naa kalolip: Yesus Kraist ami taanala God ata dafola tam tiinse umi tem kabangu God ali numi olenin dukum uyo kuya-lomda dotu-yimula tiltam alokso tunum unang ke-sulup. Kemin, nuli kabak-ata utamupla yi, Suunkup ilin tunum unang ke-sulup kala kalalupla, Kamokim ami liip kaali, fen-tabasup te! God ali, Ibi nalmi no, kalale, boko-lomda: Ibi am ma daanula kawu, yim-bitam nalmi abip tambal kawu daaliya, suunkup ilokomip o, kalase. Kipni suunkup ilokomip kaali, disa ke-lokomu disa le, mafak-nokomu disa; disap-nokomu disa; kipni suunkup ilokomip kaali, God ata abiil tikiin kawu talalu kutiilala, bomdu kipni liip fenbu. Kemin, ibi God ami lak kaayo, dukum-kup duulip kala, kala-lomdaya, ami aket fukunin kaali, Titil tabin kaa as kom tap kaata, kukaayin-bilila, ibi tambal-kup bomdiwa yo, kala-lomda ibi talalu tiin mosa. God ami aket fukunin kaali, ilom am mafiing mafiing daanokomu kawu, nayo yim-taltam nalmi suunkup ilin abip kawu daaliya, ilokomip o, kalalala, kaami liip uyo dotba ko.
Kanola God ata mafek mafek mafak ma kamboya kamala tiltam tale-bilip iyo, ibi aket uluum kaabip namti kuluu kiin tap kemin, ipkal titil-fokolipya, God ata kipni yim-tama tam almi suunkup ilin abip daalokoma ami fiyaap kaata, duu-bam biliwa kayi! God ali ibi alami lak duu-yaamin kaami yam-kukumin kaali, fan e? kasen-fakayinbip e? yokon o, kal-bomdala kemin, ipni God ami lak dakaamin kaa tuum gol ultap kemin, tuum gol kaa sung ilol aye, so ma tabuubu nema yo? kalum o, kala-lomdip kuyak fuulip kiin-bam sung ilol iyo kiin bii disa keliple, gol almi tituun-kup ke atin tambal ma ke-laabu. Lale, gol kulaali, tawaal diim kuldaak-ami mafek mafek ale kulu disa ke-lokomu. Yale, God ali kipni ami lak dakaamin kaami aket kaata atin aasu. Kemin, kipni God ami lak dakaamin ayo ata ata kelala, gol kaami sisol dukum kaata, kulaak banin kesu. Kemin, kanu-bamdala, yak mafek mafek mafak iyo kamboyala, tildak ipni yam-kukun-umbip te! Bom ilom am ma daanula, Yesus Kraist ami asuk talala, unang tunum alik imi ata-mokomip kabaku, ipni God ami lak duu-laamin kaayo, utamala yi, Tiltam tituun-kup kelu no, kala namti, kawu win tambal so, fiyaap duumin dukum so, kiiyo kuyinba-kup, win kaayo kufuyokoma. 8-9 Yesus Kraist kaa iltipni tiin alep alep atam-silip disa. Yale, iltipni aket kaata ami kola-silip kaayo, kamala kalawaakal ibi ma atamin disa. La, ibi ami lak dakaabip, kipni Yesus Kraist ami lak kaa dukum-kup duulipla kemin, God ami dotu-yimuse kaa, atin ti fiyaap-kup duubip kayu, kanolin fiyaap kaata, atin ti sakbaalim dukum kemin, dok kano-lomdiwa, ipkal talalu ifin kutoop daaliwa, kaali fatap-nokomu dinim o.
10 Sawaayak kawu, God ami weng ku-fatap-daa-bakayin tunum profet o kebip iyo God ami kukup tangbal disa kulu kamala kipni kukaayinba ami sang kaayo kamasi kaptoop-ali bakayin-bilipla, ili God ata yim-buu-laamin kaami miit kaata, ilut kuyak daa-bom aket dukum-kup fukun-bilipla, 11 Kraist ami Sinik weng bakayin tunum imi iipyak tem kabaku bom ilsa ata weng kaal-ke-bam kalaan weng kaa boko-lom: Ilom am ma daanokomu kaali, God ami tunum ulduulala, kamokim kesa ayo kanolin angtiil yol uyo kuluu-lomda tam atamale, aalap God ayo dafolala, tam kaptoop ban-ilom win soyim kela ke-lokoma no, kal-bomda bakayila unale, kulaali isiik Sinik ami dik-daalip ko: Aa, ali dok kanumin diim kawu talokoma ni? Kalok nolin mafek mafek ita tiltam tabokomip yoko? kala-lomdip dik-dakamsip o. 12 God ali profet kiimi kukuyila iyo utamiwa yi, Weng sawaa bakayinbup kaali, nuli dong dakaayinbu disa yo, kala ilom am ma daanokomu kawu unang tunum tiltam tabokomip kiita-kup dong dakaayin-bam ke-mokomu kala, kalalipla, Kristen kipni sang ayo baka-bam ilsip. Kemin, taan-ilom tabamnip tiinsula, God ayo almi Sinik Tambal ayo abiil tikiin kawu dabaala tildaak tunum malo ma imi tiling tem un-ilomda ayo dong dokoyila iyo taldiwa, ibi numi sang o, kala God ami weng tambal kaayo, ibi bakayin-bilip, weng san-kan-tabasip. Kanola, God ami okok kemin tunum ensel yakal God ami weng tambal kaayo, talalu weng san dotu utamum o, kem-tabasip.
God ata numi bokoya-lomda: Tituun-kup tabin kaami kukup kaata-kup kutal-fuku-biliwa yo, kalsa kaata ko
Mat 5:48, Rom 6:19, 12:2, 2Kor 6:16–7:1, Ef 4:17-18
13 Kanum bokosa kemin ale, ipkal aket tambal-kup fukun-bam fen bom-iliwa, mafek mafek mafak waka-tokoyu, Kaa daa yo, kala-laamin kayi! Yesus Kraist ami asuk tal fatap-nokoma kawu, God ayo kukup tambal tambal kaata ipni kuyale, yim-tama tam abip kaptamu daalokoma. Kemin, ibi fan ti kanoyokoma kal-bomdip liip fenipla yo. 14 Kibi tiltam God ami man ke-silip uyo, ami kalaata kanolin o, kalba kaata-kup kutal-fuku-bomdipla kayi! Ipkal siin kaali, Yesus Kraist ami weng tambal ayo utamin disa bomdipla, kukup mafak mafak kiita-kup ti kanumum o, kal-bomdip fuku-bom-ilsip kaa, ibi asuk maso ma yang kanumin daa yo. 15 God ali kipni uldaa-yimbuule, Ibi ti nalmi man te! kalase kaali ti tambal dukum te! Ibi tiltam almi man ke-silip kemin ale, ibi kalok nolin kukup ma nuumip namti, ipkal ti kanola God ami kukup tituun-kup tabin kanuba ultap kaata-kup ti kanu-bamdipla, kukup tituun-kup tabin kaata, fuku-bom kulii-una-biliwa yo, kala-somla ko. 16 God ami Sukon Tem weng uyo alami man imi bokoya-lomda:
Nali ti nalta God kemin, nali kukup mafak so ma nami diim kawu bombe disa. Ipkal ti kanola kukup tituun-kup tabin kaata, kutal-fuku-bom kulii-una-bilipla yo,
kala-somla ko.
God ami sisol sakbaalim dukum kuluu-lomda asuk numi moyinsa kaami sang kaata ko
Ap 4:12, Rom 5:8-10, Hib 2:5-18, 5:9, 1Jon 4:9,14
17 Numi God ami beten kamaalup kaali, Atok o, akan-kaan-umbup kaa, God ali maakup maakup numi kukup kaa kanun-umbup kaali, yim-bak-saan-umba. Kemin, God ali, Kaata win finin tunum o, kala-lomdala tunum kaa ke-lokoma disa; Kwin! alik nuli ti yim-tal tii tikip maak yam-kukula tituun ke-lokomu kawi! Kemin, kibi fatal tap tawaal diim kala ilip uyo, God ami kukup uyo kutal-fuku-bamdip, kipni kukup kutal-fuku kulii-unip kaayo, dotu utafii-bam tambal-kup tal-une-biliwa yo. 18 Sawaayak awil-fakal ilmi kukup mafak kaata, kukuyin-bilipla, kipsiik kanolin kukup uyo kutal-fuku-bom ilsip. Yale, kuuta taba-lomdu ibi dong dakaayinsu disa. Kemin, God alta kipni iliim uyo bo-kukan tiiya-lomda, kukup mafak kaami diim kawu tikduu-yim-kan tiise. Sisol kaa kuluu-lom mose kaa ipkal utamsip. Unang tunum imi aket fukunin kaa, gol so, tuumon so, kii atin mafek mafek sakbaalim dukum o, ken-umbip. Yale, kaa tawaal diim kalawaami mafek mafek. Am ma daanokomu kulaali, atin ti dinim-nokomip. Kemin, God ali gol so, tuumon so, kiita kuluu-lomda kipni iliim kaa boyase kaa, disa te! 19 Kwin! kabak-ali ti sisol dukum kaata, kuluu-lomda kipni iliim kaa boyase kawi! Ali Kraist ami kiim kaata, kuluu-lom kipni iliim kaa boyase. Kemin, Kraist ami kiim kaata, sipsip kulii-tal God ami kolup numi ban wakan-tal-unebup kaata, kukan-tiiyak o, ken-umbip umi kiim sing-tam-daalin tap kesu. Kemin, Kraist ami taanse kaali, Juda kayaak numi lo uyo boko-lomdu: Sipsip man mafak kaa disa; ninak dinim kaata-kup, kulii-tal God ami kukaalin o, kalsu; ultap ke-lomdala, Kraist kaa kanose. 20 Kemin, siin sawaayak kaptoowu God ayo abiil so, tawaal so, kii talulin disa ilomdala, kabaku Kraist ayo ulduu dap-tii: Kapta kaa kanolokomap kayi! kala tiinsa. La, bii kulaali, God ayo Kraist dabaala tal-ilomda ibi dong dokoyon o, kala-lomda, tawaal diim kalawaami unang tunum imi tiin diim kulu taanse. 21 Kanolaya, God ayo kom temlo kawu Kraist ayo dafolale, tam tiin win soyim kela kambolaya, Kraist ami win diim kabak-ata, kibi God ami lak uyo duu-lomdiwa kawu, talalu utamiwa yi, U fan, God ali nuli yim-biila tam almi abip unokoma kala, kalalipla, ipkal God ami liip kaali fen-umbip.
Nokol nak-tunum kusal Kristen imi aket-kup yan-buluya ilum o, kalin kaami sang kaata ko
Jon 1:13, 13:34-35, Hib 4:12
22 Kanola, ibi Yesus Kraist almi tituun-kup tabin weng kaata-kup weng san kutal-fuku-lomdip kukup mafak kaami aket kaa, maso ma fukunbip disa. Kipni aket tem kabak ninak dinim, alik tambal-kup kesip kemin utamduya, ibi Kristen unang tunum kii nak-tunum kusal keyup kayi! Ken-una-tala-kemin o; ti kaptum kela una-tala-ke-bamdiwa, kipni aket maakup uyo titil-foko Kristen iyo aket kola-una-tala-ke-bamdiwa yo, kala-somla ko. 23 Kaami miit kaali, God kaa iltipni Kaalap kemin, alta talalu-yimulala ipyo tiltam alokso unang tunum kelip, unang imi alokso man kuu-laabip tap ke-silip. Katale, kipni Kaalap yimuse ali le, taan-yaamin tunum disa; ali ti suunkup suunkup ilin tunum kaa, God ata kemin, ami weng kaayo, suunkup bomdula, tunum unang tiin kawang ilin kaami kukup uyo kuyila-yaabu. Kemin, God ali utama yi, Nami weng kaa, weng san-kan-umbip kala, kala-lomdala, yam-talaluse. 24 Ultap o. God ami Sukon Tem kabak-ayo boko-lomdu:
Sinaan kon kaali, data-yaaba, aa kuno ami tes kukal data tildaak aba-yaaba. Unang tunum kiili, sinaan kon kanolin ale, kon ililtap alik imi win tibin kaata, sinaan tes tap kuno kiin bom-bilip. Lale, 25 Dukum ami weng kaali ti, suunkup kano laabu no,
kalsu. Weng suunkup ilin o, kalbu kabak-ali, God ami weng tambal kaami sang kipni bokoya-silip kaata ko.