5
Tunum mafek mafek soyal imi sang kaata ko
Mat 6:19-21, Luk 6:24-26, 1Tim 6:9-10
Mafek mafek soyal ipyo! Angtiil yol awak uyo tiltam ipni diim tolon o, kalbu kaami kalan uyo akal ma ke-bamdip amamin u! Ipni bung alik iyo saak daabip le kuno ipni ilim kiikal ti, keng ita taba inabip. Kipni gol so, silva so, kiiyo, ol fukubip kemin, ol fukusa kulaata taba-lomda, iltipni ban wakan-umbip uyo yam-fatap-daalaya, ipni angtiil ayo wing ta fuulin tap ke-lokomu. Am mafiing diim uyo dikiwa-tala-buluya, ibi mafek mafek yaapkan so, tuumon so, iyo afet-bam sikip fik-tin-tabasip kawi! Kipya! ipta okok kemin tunum iyo kasen-fokoyipya, kipni langabip kaa dikiya-laabip. Yale, ibi molin dinim kelipla kemin, ili weng mafak ipni bakayinbip o. Ibi weng selin! Mep kiimi weng uyo tam abiil tikiin kasel imi Kamokim God ami diim kawu abamnula weng sanba no. Suunkup tawaal diim kala ilip uyo ibi mafek mafek yaapkan suunkup faka-bam in-bomdipla fiyaap duu-bam ken-umbip. Kemin, ibi kang ifa-bilip faskaaba tap kesip kemin, kipni anula taanokomip kaami am uyo mep dikiwa tulu no. Iltipta taba-lomdip tunum tituun-kup tabasip iyo miit dinim kawu yam kot baan diim daa-lom anu-silip kaa, ili ilmi angtiil kaa dil mo-silip disa yo!
Balili-kala bom Kamokim Yesus ami liip fenipla, talokoma ami sang kaata ko
1Kor 10:12-13, Kol 1:11-12, Jems 1:2-4, 1Pit 1:3-9, 2:18-21, Rev 13:10, 14:12
Kanolin kemin, nami nak-tunum kusal kipyo! Duluma-lom bilili-kala bom fen-bilipla, Dukum ayo talak o. Nokol utamsup, langabip kayaak ayo tawaal talaluba-kup, inin-inin san iyo dikibi kutii kela bomda al diki-bamda fanang bom-balaya, atan so, om so, ita tale-bamdip muuk den-bilip bii yakaanuya tambal-kup dabuu-bam inan-umba. Kemin, kipkal kanola bilili-kala bomdipla, fen-biliwa yi! Dukum ami talokoma kaali, mepso kelu kemin, titil-foko-bomdip fen-bilipla, talak o.
Nalmi nak-tunum kusal kipyo! Ti ipkal utamin, God ali tunum kiili yam-kuku-mokoma kaali, kukup mafak kanun-unbup kaami maan kaata tiiya-laa-mokoma. Kemin, ipni kaptum kusal imi itafiimin weng bakayin uyo kambolin o. Weng san-kaa-bam yim-bak-saanin tunum kaa mep tam saaklo amitom kaa tiinba kala daatamin aa! 10-11 Nak-tunum kusal kipyo, sawaayak kawu God ami profet imi kanu-bisip kaata fanang daalum. God Dukum ami weng, uyo weng san-ilomdip, unang tunum imi bakayin-bilipya, waasi ita kukup mafak kamayin-bilipya, um-tal-daa-lomdipla, Dukum ami lak kaata duu-lom titil-fak-daa-bom biisip. Kemin, nikil nokol kiimi titil kanumsip kaami tong kaata bakan-unbup. Ipkal imi yaan tem kanumsip kaata kanu-bilipla yo. Aa, nokol sawaayak kawu Job ami angtiil yol awak kuluu-bomda biisa kaami sang kaa nokol kaal-kesup. Ali titil-fak-daa-bom suunkup fen-balala, Dukum ayo tal dotulala, yaapsa. Kemin, Dukum ali suunkup numi aket bilili-kalin kuya-lom olen-yila-yaaba kaa kaal-kelip o?
Jems ali boko-lomda: Nuli weng kutam God ami diim kabak daa ku-titil-mo fan o, kemin daa yo, kalsa kaata ko
12 Nimi nak-tunum kusal kipyo! Nimi weng kala bokoyokomi kalawaali, mafek mafek dukum kemin, dotu weng selin! Ibi boko-lomdip: Numi weng kaali, fan o, kalan o, kalip kaali, yak abiil aye, tawaal aa, mafek mafek kiimi win kiita kufo-lom fan o, kala kutam asal daa-lom, weng ku-titil-saanin disa yo. Kabak kanu-mokomip kaali, God ali kipni kanumin weng bakabip kaata yim-bak-saanokoma kemin, fan o, kalap namti, fan o, kalin kaata-kup. Aa, daa yo, kalap namti, disa yo, kalap kaata-kup kanu-bam bakamin o.
God ami tunum tituun-kup tabasa ami beten uyo weng san-ilomda dong dakaalokoma kaata ko
Fpai 4:4-9, Kol 4:2-5, 1Tes 5:12-27, Hib 13:1-19
13 Iltipni iipyak tem kulu tunum ma aket uluum kuluuba namti, ayo God ami beten kelak o. Ale, tunum ma fiyaap duuba namti, ayo baal wii-bam ale, God ami win uyo kufu-bamda, ami tong kaata-kup bakamak o. 14 Aa, tunum ma ayo angtiil-alula tiinba namti, ayo Kristen unang tunum imi kamok kamok imi weng umuuyilaya, tal-ilomdip Kamokim Yesus ami win diim kawu angtiil kabiimin marasin uyo angtiil diim kawu kabela-lom, beten kelipla, God ayo dong dokolokoma. 15 Kemin, kamok kamok imi aket ayo talalu dukum-kup God ami konbip-kup, tunum mafak umuba ami beten ke-lokomip namti, Dukum ayo tunum mafak umuba ami dap-talalu-lomda, dafoba-kup, ami ban keba uyo ma bombuu namti, ayo kukan-telokoma. 16 Kanola ipkal iltipni ban kemin, uyo kaptum kusal imi diim kawu ku-fatap-daala una-tala-ke-bam ale, ap-tunum kusal iyo beten kela una-tala-ke-bilipla, God ayo dong dokoyilaya, tambal-kup kelin o kala-somya ko. Tunum tituun-kup tabasa ami beten kemokoma ayo, tam God ami talang tem unuya, ali weng sanba-kup dong dokolokoma. 17 Kemin, sawaayak kawu, God ami profet Elaija bom biisa, ayo nulultap kemin, Elaija ali titil-foko-lom God ami beten kelaya, God ayo ami beten kaata, weng san-ilomda ali om ayo dil molala, bom bii wasital asuumano le, kayoop bukupkal keluya, 18 ayo asuk God ami beten kelaya, abiil tikiin uyo busuulaya, om ayo tildaak abamnala, ima san titon san iyo asuk bikin-taba tiltam abasip ko.
Tunum ayo liip kulaa kela namti, ap-tunum ata dap-taldang dakamin kaata ko
Mat 18:15, Gal 6:1, 1Pit 4:8
19 Nalmi nak-tunum kusal kipyo! Kuu talalu weng san iliwa! Kanola kipni tunum ma God ami tituun-kup tabin liip uyo kela yang banala, aptum ma ata asuk dabuu dap-taldang God ami tituun-kup liip kawu daala namti, 20 kaali ap-tunum ata dong dokolaya kawu, God ata ami ban kemin yaapkan iyo kukan-telaya, saaknin disa ke-lom suunkup ilokoma ko.