18
Tī nīmaka'ncanī'ttza' ē juez
Jesús cāmāsu'yuni'lh chī ixlakalīyān nata'orarlī ē jā maktin catitaxlajuani'lh. Cāhuanilh:
―Ixuī'lh a'ktin nac cā'lacchicni' chā'tin juez. Jā ixlakachi'xcuhuī' Dios ē jā cuenta ixcātlahua tī ixtaputza justicia. Nā a'ntza' tzamā' cā'lacchicni' ixuī'lh chā'tin tī nīmaka'ncanī't. Ixlakalīyān ixa'n laktzī'n juez natlahuani'can a'ktin justicia ixpālacata ixtā'lāquiclhlaktzi'. Ixlīmaklhūhua'tza' ixuani juez ē jā ixtlahuani' justicia. Ā'līstān puhuanli: “Masqui jā iclakachi'xcuhuī' Dios ē jā quincuenta tī taputza justicia, huā'mā' tī nīmaka'ncanī't jicstza' quimāhuī'lh. Ū'tza' na'iclītlahuani' justicia. Chuntza' jātza' catimilh jics quimāhuī'.”
Māpa'ksīni' Jesús huanli:
―Cuenta catlahua'tit tū tlahualh juez masqui jā tze ixuanī't. Ā'chulā' nacālīmaktāya Dios xlaca'n tī cālacsacnī't ē tī ixlakalīyān ē pō'ktu tzī'sa tasqui'ni'. ¿Ē natamakapalī nacāmaktāya? Iccāhuaniyān palaj nacālīmaktāyayān. Quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n. A'cxni' na'icmimpala, ¿ē na'icmacla tī ta'a'ka'ī' nac cā'quilhtamacuj tī tasqui'ni'mā'nalh Dios ixlakalīyān?
Fariseo ē mātā'jīni' līxokot
Jesús cāhuanipālh tamāsu'yun ixpālacata tī tapuhuan xlaca'n xalactze ē talakmaka'n ā'makapitzīn. Huanli:
10 ―Chā'tu' chi'xcuhuī'n ta'a'lh nac templo nata'orarlī. Chā'tin xlaca'n fariseo ixuanī't, ē ā'chā'tin mātā'jīni' līxokot ixuanī't. 11 Fariseo tāyalh orarlī chuntza': “Dios, icmaxquī'yān tapāxcatca'tzīn quit jā hua'chi ā'makapitzīn. Jā icka'lhāna'nī't. Jā ictampi'lhīni'nī't. Quit jā icka'lhī quintā'lāpāxquī'n. Ē quit jā chuntza' chī huā'mā' mātā'jīni' līxokot. 12 A'ktu' quilhtamacuj chī a'ktin semana quit jā icuā'yan, ē icmāstā' quindiezmo chuntza' chī ixlacasqui'nca.”
13 ’Xtum huanli mātā'jīni'. Xla' makat tāyalh. Jā ixtalacayāhuacu'tun. Ixcu'xatucsmā'ca ixa'cstu ē ixuan: “¡Dios, caquilakalhu'ma'nti ixpālacata quit jā tze!”
14 ’Iccāhuaniyān huā'mā' mātā'jīni' ā'chulā' tze tasu'yu na ixlacatīn Dios ē jā fariseo. Chuntza' tī ka'tla' makca'tzī, xla' namāmāxanī'can. Tī jā ka'tla' makca'tzī, ū'tza' nalakachi'xcuhuī'can.
Jesús cāsicua'lanātlahualh lacstīn
Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16
15 Nā Jesús cālīmini'ca lacstīn nacā'a'cpūhui'lī ixmacan. A'cxni' talaktzī'lh ī'scujnu'nī'n, talacaquilhnīlh tī ixtalīmin. 16 Jesús cāmāta'satīnīni'lh lacstīn ē cāhuanilh ī'scujnu'nī'n:
―Cacāmakxtektit lacstīn caquintalakmilh ē jā cacāmāmakchuyī'tit ixpālacata tī natā'tapa'ksī Dios a'ntza' jā māpa'ksīni'nkō', xlaca'n tī naquintalīpāhuan chuntza' chī tzamā' lacstīn. 17 Ixlīcāna' iccāhuaniyān. Tī jā ta'a'ka'ī'ni' ixtachihuīn Dios chuntza' chī lacstīn ta'a'ka'ī', jā maktin catitatanūlh jā Dios māpa'ksīni'nkō'.
Chā'tin chi'xcu' tī rico tā'chihuīna'nli Jesús
Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31
18 Chā'tin xapuxcu' kelhasqui'nīlh Jesús:
―Tzeya Mākelhtahua'kē'ni' hui'x. ¿Tūchu na'ictlahua na'icka'lhī quilatamat tū jā catilaksputli?
19 Jesús huanilh:
―¿Tū ixpālacata quihuani'ya' tze quit? Xmān chā'tin tī xatze ē ū'tza' Dios. 20 Hui'x ca'tzīya' ixlīmāpa'ksīn Dios tū chuntza' huan:
Jā tika'lhīya' mintā'lāpāxquī'n.
Jā timaknīni'na'.
Jā tika'lhāna'na'.
Jā tilīchi'huīna'na' ā'chā'tin tū jā ixlīcāna'.
Cacālakachi'xcuhuī' mintāta' ē mintzī'.
21 Chi'xcu' kelhtīlh:
―Pō'ktu tzamā' icmākentaxtūkō'nī'ttza' hasta quilīska'ta'.
22 A'cxni' kexmatli huā'mā', Jesús huanilh:
―Ā'xmān a'ktin sputni'yān tū natlahua'ya'. Caquīstā'kō'j pō'ktu tū ka'lhī'ya' ē nacāmāpitzini'ya' tumīn xcamanīnī'n ē chuntza' naka'lhī'ya' tū rico nalīhua'na' nac a'kapūn. Ā'līstān naquintā'pina'.
23 A'cxni' chi'xcu' kexmatli huā'mā' tachihuīn, līlīpuhuanli ixpālacata rico ixuanī't.
24 A'cxni' Jesús laktzī'lh chī ixlīpuhuan, huanilh:
―Jicslīhua' natatā'tapa'ksī Dios xlaca'n tī lacricujnu'. 25 Jicslīhua' nalīpātle'kecu'tun lakatin camello na ixtani' līxtokon. Ā'līhua'ca' jicslīhua' natanū chā'tin rico jā Dios māpa'ksīni'nkō'.
26 Tī takexmatli huā'mā' tahuanli:
―¿Tīchu tzē na'a'kapūtaxtū?
27 Jesús cāhuanilh:
―Chi'xcuhuī'n jāla catitatlahualh tū natalī'a'kapūtaxtu; xmān Dios tzē nacāmakapūtaxtū.
28 Pedro huanilh:
―Quina'n ica'kxtekui'līkō'uj ixlīpō'ktu tū xa'icka'lhīyāuj ē iccāstālani'mā'n.
29 Palaj tunca Jesús cākelhtīlh:
―Ixlīcāna' tū iccāhuaniyān. Huī'lh tī nata'a'kxtekui'lī ixchicca'n natakexmatni' Dios. Ā'chulā' nataka'lhī nac cā'quilhtamacuj. Ē palh nata'a'kxtekui'lī ixtā'taca'n o ixtzī'ca'n o ixta'timinca'n o ixpuscātca'n o ixcamanaca'n, 30 ā'chulā' nataka'lhī nac cā'quilhtamacuj, ē nataka'lhī ixlatamatca'n tū jā catilaksputli jā Dios māpa'ksīni'nkō'.
Ā'maktin Jesús māca'tzīnīni'lh chī nanī
Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34
31 Jesús cāmāta'satīnīni'lh ī'scujnu'nī'n ē cāhuanilh:
―A'mā'nauj nac Jerusalén jā namākentaxtūkō'can ixlīpō'ktu tū tatzo'kli profetas quimpālacata quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n. 32 Naquintamacamāstā' na ixmacanca'n tī jā israelitas ē naquintalakapala ē naquintalakmaka'n ē naquintalakachojmanī. 33 Naquintakēsnoka ē ā'līstān naquintamaknī. Ixlī'a'ktu'tun quilhtamacuj na'iclacastālancuana'n.
34 Ī'scujnu'nī'n jā ixtakexmatni' tū huanicu'tun huā'mā', nūn ixtaca'tzī tū ixlīchihuīna'mā'lh ixpālacata hua'chi xatatzē'kni' tū ixcāhuanimā'lh.
Jesús mālacahuānīlh chā'tin lakatzī'n xala' nac Jericó
Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52
35 A'cxni' Jesús ixchā'mā'lhtza' nac cā'lacchicni' Jericó, ixuī'lh chā'tin lakatzī'n na ixpāxtūn tej. Ī'squi'nīhuā'yan. 36 A'cxni' ixkexmata tētaxtumā'ca, ixkelhasqui'nīni'n tīchu ixtētaxtumā'lh. 37 Huanica Jesús xala' nac Nazaret ixtētaxtumā'lh. 38 Palaj tunca ta'salh ē huanli:
―¡Jesús! ¡Hui'x ixtā'nat David tī xa'icka'lhīmā'nauj! ¡Caquilakalhu'ma'nti!
39 Tī ixtapūlani' Jesús talacaquilhnīlh lakatzī'n ē tahuanli caquilhca'cslalh, ē xla' ā'chulā' ta'salh ē huanli:
―¡Hui'x ixtā'nat David tī xa'icka'lhīmā'nauj! ¡Caquilakalhu'ma'nti!
40 Palaj tunca Jesús tāyalh ē huanli calīmini'ca. A'cxni' lacatzuna'j ixlakayālhtza', kelhasqui'nīlh:
41 ―¿Tūchu lacasqui'na' na'ictlahuani'yān?
Lakatzī'n kelhtīlh:
―Māpa'ksīni', caquimālacahuā'ni'.
42 Jesús huanilh:
―¡Calacahuā'na'! Hui'x a'ka'ī'nī'ta' quit tzē na'icmālacahuānīyān ē ū'tza' lītzeya'ntitza'.
43 Xamaktin lacahuāna'lh lakatzī'n. Stālani'lh Jesús, ē makapāxuītēlha Dios. Ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't talaktzī'lh huā'mā' ē nā xlaca'n tamakapāxuīlh Dios ixlīpō'ktuca'n.