19
Jesús ē Zaqueo
1-2 Ixuī'lh chā'tin rico; ixtacuhuīni' Zaqueo. Xapuxcu' mātā'jīni'nī'n līxokot ixuanī't. A'cxni' Jesús ixtētaxtumā'lh nac Jericó, a'ntza' ixuī'lh Zaqueo.
Huā'mā' Zaqueo ixlaktzī'ncu'tun Jesús ē ixlakapascu'tun. Jāla ixlaktzī'n Jesús ixpālacata a'ctzuna'j chi'xcu' ixuanī't ē lhūhua' tachi'xcuhuī't ixtokokecan. Palaj tunca tu'jnumpūlalh jā natētaxtu Jesús ē tahua'ca'lh nac a'katin ka'tla' qui'hui' tū huanican sicómoro. Chuntza' tzē nalaktzī'n. A'cxni' Jesús ixtētaxtumā'lh a'ntza', talacayāhualh ē huanilh Zaqueo:
―Palaj cayujti. Chuhua'j na'ictētachoko na minchic.
Zaqueo palaj tunca yujli ē līpāxuhua lē'lh Jesús na ixchic.
A'cxni' talaktzī'lh huā'mā', ixlīpō'ktuca'n tatzuculh talīchihuīna'n ē talāhuanilh Jesús tachokolh na ixchic tī jā tzeya chi'xcu'. Ā'līstān Zaqueo tāyalh ē huanilh Jesús:
―Chuhua'j, na'iccāmaxquī' i'tāt tū icka'lhī xcamanīnī'n. Palh xa'iccā'a'kskāhuī'maktīnī't ā'makapitzīn, na'iccāmaxquī' maktā'ti' ixlakxoko.
Jesús huanilh:
―Chuhua'j a'kapūtaxtunī'ta' ixpālacata a'ka'ī'nī'ta' chuntza' chī Abraham a'ka'ī'lh. Nā xalanī'n na minchic nata'a'kapūtaxtu. 10 Quit Chi'xcu' xala' Tālhmā'n icmilh iccāputza tī jā ta'a'ka'ī' ē na'iccāmāsu'yuni' chī nacālīmakapūtaxtūcan.
Pekcāuj tumīn
11 A'cxni' ixtakexmatmā'nalh tachi'xcuhuī't tū ixcāhuanimā'lh Jesús, xla' cāhuanilh tū lītamāsu'yu. Ixtatalacatzuna'jīmā'nalh nac Jerusalén, ē xlaca'n tapuhuanli palaj natasu'yu chī Dios namāpa'ksīni'nkō' nac cā'quilhtamacuj. 12 Palaj tunca Jesús cāhuanilh:
―Ixuī'lh chā'tin chi'xcu' ē xla' jā catīhuālh chi'xcu'. Ixa'mā'lh makat a'ktin nac ti'ya't jā nalīhui'līcan ixlīrey ē ā'līstān nataspi'tpala. 13 A'cxni' ixtaxtumā'lhtza', cāmākextimīlh kelhacāuj ixtasācua' ē lacxtim cāmaxquī'lh lhūhua' tumīn chā'tunu' ē cāhuanilh: “Camāscujū'tit tzamā' tumīn hasta a'cxni' na'icmimpala.”
14 ’Tachi'xcuhuī't xalanī'n ixcā'lacchicni' jā ixtalaktzī'ncu'tun ē cāmāstālīca lacscujnī'n natahuan: “Jā iclacasqui'nāuj huā'mā' chi'xcu' rey nahuan.” 15 Masqui jā ixtalacasqui'n, līhui'līca ixlīrey ē chuntza' taspi'tli na ixti'ya't.
’A'cxni' chilh, cāmāta'satīnīni'lh tasācua' tī ixcāmaxquī'nī't tumīn. Ixca'tzīcu'tun chī ixtatlajanī'ttza'. 16 Tī xapūla lakmilh ē huanli: “Mintumīn tlajanī't makcāuj.” 17 Rey kelhtīlh: “Tzeya tasācua' hui'x, ixpālacata tzej māscuju'nī'ta' masqui macsti'na'j tumīn. Na'icui'līyān milīgobernador lakacāuj cā'lacchicni'.”
18 ’Chā'mpālh chā'tin ē huanli: “Mintumīn tlajanī't makquitzis.” 19 Nā kelhtīlh: “Hui'x nalītahui'la'ya' milīgobernador lakaquitzis cā'lacchicni'.”
20 ’Palaj tunca chā'mpālh chā'tin ē huanli: “Ā' huī'lh mintumīn. Icmāquī'lh a'ktin nac pixtahua'ca' 21 ixpālacata icjicua'ni'yān. Hui'x palha' milīmāpa'ksīn. Hui'x taya'ya' tū jā hui'līnī'ta' ē makalana'na' jā jā cha'nāna'nī'ta'.” 22 Palaj tunca rey huanilh: “Hui'x jā tzeya tasācua'. Mintachihuīn līmālacsu'yuyān. Hui'x puhua'na' palh quit palha' icmāpa'ksīni'n ē ictaya tū jā quit icui'līnī't, ē icmakalana'n jā jā quit iccha'nāna'nī't. 23 ¿Tū ixpālacata jā hui'li' nac banco quintumīn? Chuntza' xa'icmaktīni'lh quintumīn ē ī'ska'ta' a'cxni' xa'ictaspi'tpālh na quinchic.”
24 ’Cāhuanilh tī ixtayāna'lh: “Camaktītit ixtumīn ē camaxquī'tit tī tlajanī't makcāuj.” 25 Tahuanilh: “Xla' ka'lhītza' makcāuj.” 26 Rey kelhtīni'lh: “Iccāhuaniyān ā'chulā' namaxquī'can tī ka'lhī, ē tī jā lhūhua' ka'lhī namaktīkō'can tū ka'lhī. 27 Quintā'lāquiclhlaktzi'nī'n tī jā talacasqui'n na'ictahui'la hua'chi rey, caquilī'ta'ni'tit ē cacāmaknī'tit na quilacatīn.”
Jesús tanūlh nac Jerusalén
Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Jn. 12:12-19
28 A'cxni' huankō'lh huā'mā', Jesús tayalh ixtej nac Jerusalén. 29 Ixtalacatzuna'jīmā'lhtza' nac cā'lacchicni' jā huanican Betfagé ē jā huanican Betania. A'ntza' lacatzuna'j sipej jā huanican Olivos. Jesús cāmāpūlīlh chā'tu' ī'scujnu'nī'n 30 ē cāhuanilh:
―Capintit nac cā'lacchicni' tū tasu'yu milacatzuna'jca'n. A'cxni' nachipinā'tit, nalaktzī'nā'tit a'ktin xaska'ta' burro tū chī'yāhuacanī't. Jāna'j tī chā'tin ixkētahui'lanī't. Caxcuttit ē caquilālīmini'uj huā'tzā'. 31 Palh catīhuālh nacākelhasqui'nīyān: “¿Tū ixpālacata xcutpā'na'ntit burrito?” hui'xina'n nakelhtīni'nā'tit: “Māpa'ksīni' namaclacasqui'n.”
32 Scujnu'nī'n ta'a'lh ē tamaclalh chuntza' chī Māpa'ksīni' ixcāhuaninī't. 33 A'cxni' ixtaxcutmā'nalh burro, ixtēcu' cāhuanilh:
―¿Tū ixpālacata xcutpā'na'ntit burro?
34 Xlaca'n takelhtīni'lh:
―Māpa'ksīni' namaclacasqui'n.
35 Lē'ni'ca Jesús palaj tunca ē talīkētlapalh ixlu'xu'ca'n ē Jesús kētahuī'lh burro. 36 A'cxni' Jesús ixa'mā'lhtza' punchuna'j, ixmāpī'ni'tēlhacan lu'xu' nac tej. 37 A'cxni' ixtatalacatzuna'jītēlhatza' ē ixta'a'kapūmācha'tza' nac sipej Olivos, tatzuculh tapāxuhua ixlīpō'ktuca'n tī ta'a'ka'ī'lh ē ixtastālani'tēlha. Tata'salh ē tamakapāxuīlh Dios ixpālacata ixlīpō'ktu lī'a'cnīn tū talaktzī'lh. 38 Ixtahuan:
―¡Sicua'lanālanī't Puxcu' tī mimā'lh ixpālacata ixlīmāpa'ksīn quinDiosca'n! ¡Līpāxuhua nac a'kapūn! ¡Calakachi'xcuhuī'ca Dios!
39 Palaj tunca ā'makapitzīn fariseos tī ixtayāna'lh na ixpu'nanca'n tachi'xcuhuī't, tahuanli:
―Mākelhtahua'kē'ni', cacāquilhni' tī tastālani'yān.
40 Jesús cākelhtīlh:
―Iccāhuaniyān palh tzamā' nataquilhca'csla, chihuixni' natata'sa.
41 A'cxni' lacatzuna'jtza' ixa'mā'cha', Jesús laktzī'lh cā'lacchicni' Jerusalén ē calhuanli 42 ē huanli:
―¡Tze ixuanli mimpālacataca'n xalanī'n nac Jerusalén palh ixkexpa'ttit cahuālh chī nalī'a'kapūtaxtuyā'tit, masqui huā'mā' quilhtamacuj! Chuhua'j tatzē'knī't ē jāla cati'a'kapūtaxtutit. 43 Namin a'ktin quilhtamacuj tū jā tze. Mintā'lāquiclhlaktzi'ca'n natamin natayāhua a'ktin culalh ixmacni' mincā'lacchicni'ca'n ē nacātalītamacsti'li'yān calhāxcuhuālh. 44 Nacātalīsno'ktamacatāyān nac ti'ya't. Nacātamaknīkō'yān milīpō'ktuca'n ē natalakpaklhkō' ē jā catimakxtekli nūn a'ktin chihuix ixa'cpūn talhta'm. Chuntza' nacā'a'kspulayān ixpālacata jā lakapastit Dios a'cxni' ticālakmin ixcāmakapūtaxtūcu'tunān.
Jesús cātamacxtukō'lh tū jā tze na ixpūchakān xaka'tla' templo
Mt. 21:12-17; Mr. 11:15-19; Jn. 2:13-22
45 Palaj tunca Jesús tanūlh xaka'tla' nac templo ē tzuculh cātamacxtu tī ixtastā'namā'nalh ē ixtatamāhuana'mā'nalh na ixtanquilhtīn templo. 46 Cāhuanilh:
―Tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios: “Quinchic xmān ixpūtlahuacan oración.” Chī tlahua'pā'na'ntit līmāxtunī'tantit hua'chi ixpūtatzē'kni'ca'n ka'lhāna'nī'n.
47 Ixlakalīyān Jesús ixmāsu'yumā'lh nac templo. Ixtaputzani'mā'nalh chī natalīmaknī xanapuxcu'nu' pālejni' ē xamākelhtahua'kē'ni'nī'n līmāpa'ksīn ē nā māpa'ksīni'nī'n. 48 Jā ixtamaclani' chī natalīmaknī ixpālacata ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't ca'cs ixtakexmatmā'nalh.