10
Pol təmuhalpɨn nəghatən e rəhan wək
Io Pol, io atɨp, iatəkəike e nat kit kəm itəmat. Netəmim neen koatən məmə nian kitat min itəmat, rəhak nətəlɨgən in ləhau əm, məto nian ekiet rəkɨs etəmat, rəhak nolən təskasɨk pɨk. Kristo, in rəhan nətəlɨgən ləhau, kən in etəm mətɨg.+ Kən e nolən kitiəh əm, iatətapəh otəmat məmə, onəkotol nolən rəhatəmat tətuatɨp məmə nian ekɨmnə, məsəhai pɨkən itəmat. Məto ekɨtun məmə ekəhai netəmim neen u koatən məmə ekoatətəu-pən nolən rəha nətueintən u,+ məto-inu nat əpnapɨn ekotatɨg e nətueintən u, itɨmat esotəluagɨnən e nolən rəha nətueintən u. Natɨmnat rəha nəluagɨnən itəm itɨmat ekoatəluagɨn lan, sənəmə nat itəm nətueintən koatəluagɨn lan. Kəp, natɨmnat rəhatɨmat, ilat koatos nəsanənən rəha Uhgɨn o nərəkɨnən ikɨn tiəkɨs o nuwɨnən ikɨn ima tɨkɨmɨr mɨn.+ Itɨmat ekoatərəkɨn nəghatən eiueiuə mɨn ne nətəlɨgən ausit mɨn, ilat rafin itəm koatən-iəhau netəmim o nɨtunən Uhgɨn. Nətəlɨgən mɨn rafin itəm tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn, itɨmat ekoatəluagɨn elat, motol win elat, motol məmə ilat rafin okotol nəwia Kristo. Kən nian itəmat nakotətəu-pən wɨr nəwia Kristo, itɨmat ekoatətul matɨp o nolən nalpɨnən kəm netəmim rafin itəm koatəht nəwian.
Itəmat nakoatəplan nat itəm ihluə, məto nəkotəruru nɨpətɨn. Okəmə suah kit tɨtun pahrien məmə in etəmim rəha Kristo, kən in otətəlɨg-in wɨr mɨn məmə itɨmat mɨn rəha Kristo tahmen lan. Nat əpnapɨn iatəghat ausit məsɨn o nepətən itəm Iərəmərə təmos-ipa, okol esaulɨsən ron. Təmos-ipa o niləkɨnən itəmat, sənəmə o nɨləs-iəhauən itəmat.+ Esolkeikeən məmə nɨkitəmat təht məmə ekəte naoa mɨn kəm itəmat e nolən itəm netəmim neen koatən, məmə otol itəmat nakotəgɨn. 10 Ilat kotən rat io məmə, “Rəhan naoa təfɨgəm kən masɨlə, məto nian tətan kitat min, in sənəmə etəm əskasɨk kit, kən rəhan nəghatən in nat əpnapɨn əm.” 11 Netəm tol nəhlan kotəkəike motɨtun məmə, nolən rəhatɨmat itəm koatəplan e naoa mɨn emotahl-ipən nian itɨmat isəu, məto nian ekotɨmnə, ekotol rafin nolən mɨn əh.
12 Esotolkeikeən məmə ekotəplan ahmen itɨmat ne netəm pɨsɨn neen itəm koatɨləs-ipər atɨp ilat. !Kəsi, itɨmat esotahmenən! !Kəp, iatəsan əm! Nian ilat atɨp əm koatəplan ahmen ilat mɨn, kən koatakil atɨp əm ilat mɨn, tol rəhalat nɨtunən talməl. 13 Məto itɨmat, esotəghat ausitən taprəkɨs e nepətən rəhatɨmat, məto ekotəghat ausit e wək itəm Uhgɨn təmələhəu-pən məmə rəhatɨmat, kən wək u, itəmat mɨn əpəh ikɨn.+ 14 Kən nəghat ausitən e nepətən rəhatɨmat otəmat in ətuatɨp əm, in təsepət pɨkən. Okəmə esotuwamən otəmat, okol esotəghatən nəhlan. Məto nɨpahrienən, emotaupən motuwa mətoarus-pa itəmat nian emotan moatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo. 15 Netəmim neen koatəghat ausit o wək itəm suah pɨsɨn təmol. Məto itɨmat ekoatəghat ausit əm e wək itəm Uhgɨn təmələhəu-pən kəm itɨmat. Itɨmat emotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatɨmat məmə nahatətəən rəhatəmat otəwiə təhmɨn mɨn, kən tol nəhlan, rəhatɨmat wək e nɨkitəmat otol iahgin mepət, 16 kən tol nəhlan, ekotɨtun nuwɨnən motən-iarəp namnusən təwɨr e ikɨn mɨn e nɨkalɨ imatəmat ikɨn muwɨn təhmɨn mɨn. Kən e nolən əh, itɨmat esotolən wək e ikɨn kit itəm suah kit tɨnol wək rəkɨs ikɨn, kən məsotəghat ausitən o wək rəha etəm pɨsɨn. 17 Məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Pəs etəm tatəghat ausit, in otəghat ausit əm e natɨmnat itəm Iərəmərə təmol.”+ 18 Iatən nəhlan məto-inu, kəsɨsiai-inən etəmim itəm tatɨləs-ipər atɨp in, məto katɨsiai-in əm etəmim itəm Iərəmərə tatɨləs-ipər.+
+ 10:1 1 Kor 2:3 + 10:2 1 Kor 4:21 + 10:4 Efes 6:13-17 + 10:8 2 Kor 13:10 + 10:13 Rom 12:3 + 10:17 Jer 9:24; 1 Kor 1:31 + 10:18 1 Kor 4:4