9
Okəmə esəteən naoa u kəm itəmat, in təwɨr əm məto-inu nəkotɨtun rəkɨs wək u rəha nasituən e iəfak mɨn əpəh Jerusalem.+ Iatən nəhlan məto-inu io ekɨtun məmə nakotolkeike məmə onəkotasitu. Kən ematɨləs-ipər nolən wɨr rəhatəmat o netəm Masetonia, matən kəm ilat məmə e nup itəm tɨnuwɨn rəkɨs, itəmat əpəh Akaea, nəmoatətul matɨp o nos-ipənən. Kən nian kəmotəplan məmə nɨkitəmat tagien pɨk o nasituən, təmol mɨn ilat tepət kotolkeike məmə okotasitu mɨn.
Məto roiu, etahl-ipɨnə piətat miləhal u məmə iləhal okəhaləplan itəmat məmə itəmat onəkotol nat itəm nəmotən, tahmen əm məmə emən mihin, kən tol nəhlan rəhatɨmat nəghatən o nɨləs-ipərən nolən wɨr rəhatəmat, sənəmə nat əpnapɨn əm. Məto okəmə nəsotolən, kən nian ekɨmnə itɨmat netəm Masetonia neen, kən okotəplan məmə itəmat nəsotolən əh, kən nolən əh otol itɨmat ekotaulɨs, məto-inu itɨmat enoatɨləs-ipər rəkɨs itəmat. Kən otol itəmat nakotaulɨs taprəkɨs. Tol nəhlan, nɨkik təht məmə ekəkəike mətapəh o piətat miləhal məmə okotɨmnə rəkɨs pitən kəplan itəmat, kən motol namnun wək o nəmki-pamən məni asol itəm nəmotən-iəkɨs məmə nakotos-ipən. Məto iakolkeike məmə in nos-ipənən kit itəm tatɨsɨ-pən atɨp e nɨkitəmat, sənəmə suah kit tatəkəike kəm itəmat məmə nakotos-ipən.
Nolən nawteən
Sotaluinən nat u. Etəm tatəfe noan məsɨn, matəulək-in noan məsɨn. Kən etəm tatəfe tepət, matəulək-in tepət.+ Itəmat kitiəh kitiəh nakəkəike mos-ipən nat naka nəmən e nɨkim məmə nakos-ipən. Okəmə nɨkim təsagienən ron, təsəwɨrən məmə nakos-ipən. Kən okəmə nakos-ipən məto-inu suah kit tatəkəike kəm ik məmə nakos-ipən, in mɨn təsəwɨrən. Ekən nəhlan məto-inu Uhgɨn tolkeike etəm u tatos-ipən e nɨkin pahrien. Kən Uhgɨn tɨtun nawte-inən nəwɨrən rafin agɨn kəm itəmat məmə e nian rafin e natɨmnat rafin, nakotos natɨmnat rafin itəm tətuatɨp məmə nəkotəkəike motos, kən moatos tepət mɨn əh-ikɨn məmə nakotoor kəm netəmim. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“In tatoor rəhan natɨmnat tepət kəm ian-rat mɨn,
kən rəhan nolən ətuatɨp tətatɨg lilɨn.”+
10 Kən Uhgɨn itəm tatos-ipən nɨkuti nat o etəm tatəfe, kən matos-ipɨnə pɨret o nunən, e suatɨp kitiəh əm in otos-ipɨnə nat tepət kəm itəmat mol in tepət mɨn məmə, itəmat nəkotɨtun nasituən e netəmim neen mɨn, kən in otol noan tepət itəm təmɨsɨ-pən e nolən ətuatɨp rəhatəmat.+ 11 E natɨmnat rafin e nəmegəhən rəhatəmat, Uhgɨn otos-ipən rəhan nəwɨrən kəm itəmat məmə itəmat nəkotɨtun nawteən e nian rafin. Kən nian ekotoor rəhatəmat nasituən, netəmim okotənwiwi Uhgɨn ron.+
12 Wək u itəm itəmat nəkotol, tatos-ipən məni o nagwənən kəm netəmim rəha Uhgɨn u nəumɨs tatus ilat, məto tatol nat wɨr kit mɨn taprəkɨs, inu nənwiwiən itəm təmər mərioah e nɨki netəmim matuwɨn o Uhgɨn. 13 Nian nəkotol wək u, natol-arəp nolən rəhatəmat kəm netəmim tepət. Kən ilat okotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn ron, məto-inu itəmat nəkoatol pahrien nolən rəha netəmim itəm koatən nɨpahrienən e namnusən təwɨr rəha Kristo. Kən okotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn o nawteən rəhatəmat e məni asol kəm ilat ne netəmim rafin. 14 Kən nian koatəfak otəmat, nɨkilat tuwɨn otəmat məto-inu Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat taprəkɨs agɨn-əh məmə nəmotasitu pɨk elat. 15 !Pəs kotən kəm Uhgɨn məmə nɨkitat tagien o Nətɨn itəm təmos-ipa kəm kitat, u in nat təwɨr agɨn maprəkɨs!
+ 9:1 2 Kor 8:1-7 + 9:6 Prov 11:24-25 + 9:9 Sam 112:9 + 9:10 Aes 55:10 + 9:11 2 Kor 1:11; 4:15