8
Pol təmətapəh məmə okotawte
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, ekotolkeike məmə nəkotɨtun nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm təmawte-in kəm niməfak mɨn əpəh Masetonia məmə ilat kotɨtun nasituən e netəmim neen mɨn.+ Ilat kəmotatɨg e nəratən asol kit ne nian əskasɨk mɨn, kən nat əpnapɨn ilat nan rat rəhalat nautə tɨkə agɨn, məto nəmegəhən rəhalat tərioah wɨr e nagienən. Kən nan ratən ne nagienən kəmuoe-in nolən təwɨr. E nolən əh, kəmotərakin məni tepət motos-ipən kəm iəfak mɨn əpəh ikɨn mɨn. Iatən-iarəp kəm itəmat məmə ilat kəmotos-ipən tepət, taprəkɨs-in itəm netəmim nɨkilat təht məmə okol kəsotolən. Kən ilat atɨp kəmotol. Kəmotətapəh amul otɨmat məmə itɨmat ekotegəhan pəs ilat kotasitu e wək rəha nos-ipən məni kəm iəfak mɨn əpəh Jerusalem. Kəmotaupən kos-ipən nəmegəhən rəhalat kəm Iərəmərə, kən uarisɨg, kəm itɨmat, e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. Nɨkitɨmat təsəhtən məmə okotol tepət nəhlan, məto kəmotol.
Kən tol nəhlan, emotuəh nɨki Taetas məmə otɨtəlɨg-pɨnə otəmat. In təmaupən məghat kəm itəmat o nolən nat u, kən tol nəhlan, emotətapəh məmə in otəghat kəm itəmat məmə nəkotol namnun wək wɨr rəha nawteən əh itəm nəmotətuoun. E natɨmnat mɨn u rafin, itəmat nəmotol təwɨr pɨk maprəkɨs, inu nahatətəən rəhatəmat, ne nəghatən rəhatəmat, ne nɨtunən rəhatəmat, ne nolən rəha nətul əskasɨkən, ne nolkeikeən rəhatəmat otɨmat. Kən roiu, iakolkeike məmə nəkotol wək kit mɨn e nolən təwɨr pɨk maprəkɨs, inu wək wɨr rəha nawteən.+
Esənən məmə nəkotəkəike motol. Məto emotəgətun kəm itəmat məmə netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn nɨkilat tagien o nasituən e wək əh. Kən roiu əh, iakolkeike məmə ekɨsɨlu wɨr məmə nolkeikeən rəhatəmat in nɨpahrienən tahmen elat, o kəp. Itəmat nəkotɨtun wɨr nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu Kristo itəm təmawte-in kəm itəmat, məmə nat əpnapɨn rəhan nautə tepət, məto təmol otəmat məmə in rəhan nautə tɨkə. Kən məto-inu təmol məmə rəhan nautə tɨkə, kən mol itəmat rəhatəmat nautə tepət.+
10 Kən inu rəhak nətəlɨgən e natɨmnat mɨn u, itəm otasitu etəmat. Otol namnun e wək itəm nəmotətuoun e nup uarisɨg. Nɨkitəmat təmaupən məht məmə nəkotol wək əh, kən itəmat nəmotaupən motətuoun motol. 11 Tol nəhlan, roiu otol namnun wək u rəha nos-ipənən. Kən rəhatəmat nətəlɨgən o nolən wək u itəm nakotolkeike pɨk məmə nəkotol, in otuwa nɨpahrienən, kən itəmat onəkotol e rəhatəmat atɨp natɨmnat. 12 Okəmə nɨkitəmat tagien o nos-ipənən, kən Uhgɨn nɨkin tagien o nosən natɨmnat əm itəm nakoatos moatos-ipən. Kən in təsətapəh-inən natɨmnat itəm tɨkə otəmat.+
13 Esotolkeikeən məmə nəmegəhən rəha netəmim neen otɨmətɨg məto-inu kəmotos rəhatəmat məni, məto nəmegəhən rəhatəmat in otiəkɨs məto-inu nəmotasitu elat. Kəp. Iakolkeike məmə tahmen-ahmen əm otəmat rafin. 14 Roiu, itəmat nakoatos tepət kən motɨtun nasituən elat. Kən o nian mɨn neen, ilat kotɨtun noorən kəm itəmat okəmə rəhatəmat tɨkə. Kən itəmat nakotahmen-ahmen əm, 15 tahmen e itəm Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Netəmim itəm kəmotəulək tepət, tahmen əm, təsaprəkɨsən.
Kən netəmim itəm kəmotəulək noan-məsɨn, rəhan nagwənən tahmen əm, təsɨkəən.”+
Taetas təmuwɨn Korin
16 Iatənwiwi Uhgɨn məmə təmələhəu-pən e nɨki Taetas nətəlɨgən o nasituən etəmat, tahmen-ahmen e rəhak. 17 Tol nəhlan məto-inu Taetas, nɨkin tagien o nɨmnəən məplan itəmat tahmen e itəm emən kəm in. Kən taprəkɨs-in itəm əh, nɨkin tagien pɨk o nasituən etəmat, kən in rəhan əm nətəlɨgən məmə in otɨmnə məplan itəmat. 18 Kən itɨmat ekotahl-ipɨnə mɨn piətat kit mɨn tɨmnə ilau min. Suah u, netəm e niməfak mɨn koatɨsiai-in o rəhan wək o nən-iarəpən namnusən təwɨr. 19 Kən taprəkɨs-in inu, niməfak mɨn kəmotɨtəpun məmə otuwa itɨmat min o nɨləsən məni u muwɨn əpəh. Kən itɨmat ekotərəmərə lan o noorən məmə otɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə, kən matəgətun məmə nɨkitɨmat otagien pɨk o nasituən. 20 Itɨmat esotolkeikeən məmə suah kit otən rat itɨmat o nolən rəha noorən məni asol əh. 21 Tol nəhlan, itɨmat ekotalkut pɨk məmə ekotol nat itəm tətuatɨp, məto sənəmə e nɨganəmtɨ Iərəmərə əm, məto e nɨganəmtɨ netəmim mɨn.
22 Kən ekotahl-ipɨnə piətat kit mɨn iləhal suah mil u. Suah əh, e wək tepət ne nolən tepət, emotɨsɨlu wɨr məmə in tolkeike pɨk məmə otasitu. Kən roiu, in tolkeike pɨk məmə otasitu məto-inu in tətahatətə pɨk etəmat. 23 Kən o Taetas, itɨmlau min ekioal wək kitiəh əm, kən in mɨn tatol wək e nɨkitəmat o nasituən etəmat. Kən o piətat mɨn, ilat ien əhruin rəha niməfak mɨn, kən nolən wɨr mɨn e nəmegəhən rəhalat koatɨsiai-in Kristo. 24 Tol nəhlan, otol rəhatəmat nolən kəm suah miləhal əh məmə nakotolkeike pahrien iləhal, kən iləhal okəhalɨtun o nat naka itɨmat ekotausit otəmat. Kən otol-wɨr kəm ilat məmə niməfak mɨn okotəplan.+
+ 8:1 Rom 15:26; 2 Kor 9:1-2 + 8:7 Rom 15:26; 2 Kor 9:1-2 + 8:9 Mat 8:20; Fil 2:6-7 + 8:12 Mak 12:43-44 + 8:15 Eks 16:18 + 8:24 2 Kor 7:13-14