12
Nihlɨn kit ne nat kit tahmen e napɨlaiirən
Ekəike matəghat ausit, nat əpnapɨn təsolən win e nat kit ikɨn, məto ekəkəike matən natɨmnat mɨn tahmen e napɨlaiirən ne nəghatən wi mɨn itəm Iərəmərə təmol əp kəm io. Ekɨtun iəfak kit itəm tətahatətə e Kristo.* E nup fotin tɨnuwɨn rəkɨs, Uhgɨn təmɨləs muwɨn əpəh ilɨs e nego e neai. Iəkəruru okəmə nɨpətɨn tɨnatuwɨn, o narmɨn əm, Uhgɨn əm tɨtun. Kən ekən mɨn məmə iəkəruru okəmə nɨpətɨn tɨnatuwɨn, o narmɨn əm, Uhgɨn əm tɨtun. Məto ekɨtun məmə suah əh, Uhgɨn təmɨləs muwɨn əpəh iman ikɨn. Kən in təməto nat anion mɨn itəm təsətuatɨpən məmə etəmim rəha nətueintən otən. Ekəghat ausit o etəm tol nəhlan, məto esəghat ausit atɨpən ron io, məto ekəghat ausit əm o rəhak nolən mɨn itəm nəsanənən tɨkə elat. Məto okəmə ekən məmə ekəghat ausit, okol esalmələn, məto-inu ekəghat-in nɨpahrienən. Məto esəghat ausitən nəhlan, kən tol nəhlan, suah kit tɨkə itəm otɨləs-ipər io ilɨs taprəkɨs nat itəm tətuatɨp. Iakolkeike məmə otəplan ahmen io e nat naka itəm ekən, o ekol.
Uhgɨn təsolkeikeən məmə etausit o nəghatən wi mɨn itəm in təmol əp kəm io, kən nəghatən mɨn əh kotəwɨr maprəkɨs. Kən tol nəhlan təmahl-ipa nəratən kəm io tahmen e nihlɨn kit tətaru nɨpətɨk. Nəratən əh in iahləpis rəha Setan məmə tol nahməən e nɨpətɨk, kən tol nəhlan esausitən.+ Emuəh nɨki Iərəmərə mau kɨsɨl məmə otɨləs-irəkɨs ron io. Məto tən kəm io məmə, “Rəhak nəwɨrən asol tɨtun naskəlɨmən ik, məto-inu nian rəham nəsanənən tɨkə, nəsanənən rəhak tɨtun nuwamən mol iahgin e rəham nəmegəhən.” Tol nəhlan, etagien pɨk məmə ekəghat ausit e rəhak nəmegəhən itəm nəsanənən tɨkə, məmə nəsanənən rəha Kristo otatɨg e nəmegəhən rəhak.+ 10 O nat əh, etagien nian nəsanənən tɨkə e nɨpətɨk, kən etagien nian katən rat io, kən etagien e nian iəkɨs mɨn, kən etagien nian katol nəratən kəm io, kən etagien e nian itəm tiəkɨs ron io. Etagien elat rafin o nərgɨ Kristo, məto-inu nian rəhak nəsanənən tɨkə, kən iatəsanən.
11 Emol nolən rəha ialməl, məto itəmat əm nəmoatəkəike kəm io məmə ekol. Nəməsotɨləs-ipərən nərgək, məto təpəwɨr pɨk okəmə nəmotol mihin, məto-inu io sənəmə ləhau e “aposol mɨn ilɨs pɨk” e nat kit əkəku əm, nat əpnapɨn io etəm əpnapɨn əm.+ 12 Nian emətan kitat min itəmat, ematol natɨmnat itəm tatəgətun io məmə io aposol pahrien kit. Ematol nəmtətin mɨn, ne nat asol mɨn itəm tol narmɨ netəmim tatiwɨg, ne nat pɨspɨs mɨn e nɨkitəmat, kən emol e nətəlɨgən rəhak kaifəməh.+ 13 Nat kitiəh əm eməsolən e nɨkitəmat, eməsətapəh-inən məni kit otəmat. !Otaluin o təfagə rat u rəhak!§+
14 Roiu iatətul matɨp məmə ekɨmnə muag itəmat itəm otol kɨsɨl lan. Kən ekəsətapəh-inən məni kit otəmat, məto-inu esotolkeikeən rəhatəmat nautə, məto iakolkeike əm itəmat. Otətəlɨg-in-tu. Sənəmə wək rəha suakəku məmə otehm wɨr rəhan tata ne mama. Məto in wək rəha tata ne mama məmə okuehm wɨr rəhalau suakəku. 15 Tol nəhlan, nɨkik tagien məmə ekos-ipɨnə rafin rəhak natɨmnat otəmat, kən mos-ipən mɨn rəhak nəmegəhən otəmat. Rəhak nolkeikeən otəmat in tepət, məto rəhatəmat ron io in təkəku əm. !Inu təsətuatɨpən! 16 Pəs kotən məmə esətapəh-inən məni kit otəmat. Məto itəmat neen koatən məmə emos natɨmnat otəmat e nolən eko-eko. 17 ?Tahro? ?Io emos natɨmnat e nolən eko-eko nian emahl-ipən netəmim kəm itəmat, o kəp? !Kəp! 18 Emuəh nɨki Taetas məmə otuwɨn otəmat, kən mahl-ipən piətat kit ilau min. ?Taetas təsosən natɨmnat otəmat e nolən eko-eko, o kəp? ?Nəkotɨtun o kəp məmə, rəhatɨmlau nətəlɨgən kitiəh əm, kən matioal nolən kitiəh əm?+
19 Kəm-naka nɨkitəmat təht məmə e nəghatən mɨn rafin əh, emotuhalpɨn nəghatən kəm itəmat itəm suah kit təmən otɨmat. Kəp. E nɨganəmtɨ Uhgɨn, emoatəghat tahmen e netəm rəha Kristo. Kən iolɨk mɨn, natɨmnat rafin itəm koatol, koatol məmə itəmat nakotəsanən. 20 Iatən nəhlan məto-inu iatəgɨn məmə nian ekɨmnə, kəm-naka ekəplan məmə nəsotolən məmə inu iakolkeike mihin. Kən itəmat mɨn nəkotəplan məmə io esolən məmə inu nakotolkeike mihin. Iatəgɨn məmə ekəplan itəmat neen kotərgəhəu, neen koatetet, neen koatəmərɨt e neməha, neen kotəhap-əhap ilat mɨn, neen koatən rat netəmim, neen koatən nɨkalɨn netəmim, neen koatausit, neen koatol əpnapɨn nat. 21 Iatəgɨn məmə nian ekɨmnə mɨn, rəhak Uhgɨn otɨləs-iəhau io e nɨganəmtɨtəmat, kən nɨkik otɨtəgɨt kən ekasək otəmat neen itəm nəmotol nolən rat aupən, kən məsotəuhlinən ilat o nolən rat mɨn rəhalat itəm koatol nian rafin, inu koatol nolən rat itəm tol naulɨsən o nənən, kən nəman ne nɨpɨtan koatan anion, kən koatol nəhlan əpnapɨn əm.+
* 12:2 Pol tatəghat-in atɨp. 12:2 Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “neai tatol kɨsɨl lan.” Məto nɨpətɨn tatən məmə “nego e neai u in ikɨn rəha Uhgɨn.” 12:4 Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Paradaes” itəm nɨpətɨn tatən məmə “nego e neai,” ikɨn itəm netəmim itəm kotətuatɨp koatuwɨn ikɨn nian okotɨmɨs. + 12:7 Job 2:6 + 12:9 Fil 4:11-13 + 12:11 2 Kor 11:5 + 12:12 Rom 15:19 § 12:13 Pol tatol mɨlə elat e nəghatən u. + 12:13 2 Kor 11:9 + 12:18 2 Kor 8:6,16-18 + 12:21 2 Kor 13:2