13
Namnun nəghatən rəha Pol o nəhgaiirən elat
Inu rəhak naliwəkən itəm tatol kɨsɨl lan otəmat. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nian suah kit tatətu-pən nəghatən e suah kit mɨn, etəmim kəiu o kɨsɨl okotəkəike motən nəghatən kitiəh, kən tol nəhlan netəmim kotɨtun məmə nəghatən koatətu-pən lan, in nɨpahrienən.”*+ Nian emɨmnə otəmat itəm tatol kəiu lan, emən-iarəp rəkɨs nəghatən o nəhgaiirən e netəm koatol təfagə rat ne itəmat rafin, məmə okotapəs təfagə rat mɨn. Kən roiu ekən mɨn nian io əpəh isəu. Nian ekɨmnə mɨn, ekol nalpɨnən kəm ilat itəm kəsotapəsən təfagə rat. Ekotol nəhlan məto-inu nɨkitəmat təht məmə rəhak nəsanənən tɨkə, kən itəmat kotolkeike motɨtun əsas məmə nian iatəghat, in nəghatən rəha Kristo əm. In təsəpouən o nolən wək itəmat min, məto rəhan nəsanənən tepət e nɨkitəmat. Nɨpahrienən, nian kəmətu-pər e nɨg kəluau, rəhan nəsanənən tɨkə e nɨpətɨn. Məto tatəmegəh roiu e nəsanənən rəha Uhgɨn. Kən e nolən kitiəh, rəhatɨmat nəsanənən tɨkə e nɨpətɨtɨmat, məto itɨmat ekotəmegəh itɨmat Kristo e nəsanənən rəha Uhgɨn, kən nian ekotəghat kəm itəmat, onəkotəplan nəsanənən əh.+
Itəmat atɨp, otakil wɨr nəmegəhən rəhatəmat məmə rəhatəmat nahatətəən in pahrien, o kəp. Itəmat atɨp, nakotehm wɨr rəhatəmat nolən. ?Nəkotɨtun o kəp, məmə Kristo Iesu tətatɨg e nəmegəhən rəhatəmat? !Məto okəmə rəhatəmat nəmegəhən təsətəu-pənən nolən rəha nahatətəən, kən Kristo təsatɨgən e nəmegəhən rəhatəmat!+ Kən emələhəu-pən əskasɨk rəhak nətəlɨgən məmə onəkotəplan məmə itɨmat aposol mɨn pahrien. Kən roiu, ekoatəfak kəm Uhgɨn məmə itəmat kit təsolən nat kit tərat. Esotolkeikeən nəhlan məmə otəgətun məmə rəhatɨmat wək e nɨkitəmat in təwɨr mətuatɨp. Məto ekotolkeike məmə itəmat nəkoatol nolən itəm tətuatɨp, nat əpnapɨn netəmim neen koatən məmə wək rəhatɨmat tərat. Tol nəhlan məto-inu okol itɨmat esotolən nat kit itəm tahtosɨg-in nɨpahrienən, məto ekotɨtun nolən əm nat itəm tatɨləs-ipər nɨpahrienən. Nɨkitɨmat tagien nian itɨmat ekotɨtun nolən u, itəm nəsanənən tɨkə lan, məto nəmegəhən rəhatəmat tatətul əskasɨk. Kən nəfakən rəhatɨmat otəmat məmə nəmegəhən rəhatəmat tahmen o nətəu-pənən suatɨp ətuatɨp. 10 Nian io əpəh isəu otəmat, ekəte nəhlan o nat kit. Iərəmərə tɨnos-ipa rəkɨs nepətən kəm io, məto esolkeikeən məmə nian ekɨmnə otəmat, ekəike mol əskasɨk etəmat e nepətən əh. In təmos-ipa nepətən əh məmə ekɨləs-ipər itəmat, sənəmə məmə ekərəkɨn itəmat.+
Namnun nəghatən
11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Inu rəhak namnun nəghatən. Otagien. Otəuhlin rəhatəmat nolən mɨn. Otəto rəhak nəghatən. Otuwa e nətəlɨgən kitiəh. Otatɨg e nəməlinuən. Kən Uhgɨn rəha nolkeikeən ne nəməlinuən otatɨg itəmat min.
12 Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo. 13 Iəfak mɨn rafin koatən-ipɨnə təwɨr kəm itəmat.
14 Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin. Kən pəs Uhgɨn otos-ipən rəhan nolkeikeən kəm itəmat rafin. Kən pəs Narmɨn Rəha Uhgɨn otol nɨkitəmat rafin tol kitiəh.
* 13:1 Dut 19:15 Kəm-naka, Pol tatən məmə rəhan naliwəkən kɨsɨl tahmen e nəghatən rəha netəmim kəiu o kɨsɨl. + 13:1 Dut 19:15; Mat 18:16; 1 Tim 5:19 + 13:4 Fil 2:7-8 + 13:5 1 Kor 11:28 + 13:10 2 Kor 10:8