2
Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs ekəghat e nian rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otuwa mɨn lan, kən Uhgɨn otuəfɨmɨn kitat min Kristo lan. Etəhalətapəh məmə nɨkitəmat təsəht pɨkən, kən məsotautən e nəghatən eiuə kit itəm katən məmə itɨməhal eməhalən. Katən məmə in nəghatən itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, o namnusən kit, o naoa kit itəm tatən məmə Nian Rəha Iərəmərə tɨnuwa rəkɨs. Sotolən etəmim kit teiuə-in itəmat e nəghatən kit, məto-inu nian əh otəsuwamən mətoarus nian itəm netəmim okotuwa tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn motol nəluagɨnən ilat min, kən Uhgɨn otol-arəp Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin, itəm Uhgɨn otərəkɨn pahrien tətəu-pən əm rəhan nalpəkauən aupən rəkɨs.+ In otuwa tɨkɨmɨr e natɨmnat rafin itəm netəmim koatəfak ron, ne natɨmnat rafin itəm koatən məmə rəhalat uhgɨn mɨn. In əm un otɨləs-ipər atɨp in ilɨs e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otuwɨn məpələh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən mən məmə in Uhgɨn.+
?Tahro? ?Nəmotaluin məmə nian emətatɨg kitat min itəmat, ematən-ipɨnə natɨmnat mɨn u? Kən nɨnotɨtun nat naka itəm tətahtosɨg-in etəm əh-roiu məmə Uhgɨn otol-arəp in e nian ətuatɨp rəhan. Nəsanənən anion rəha Təfagə Rat Agɨn tɨnatol wək rəkɨs. Məto etəm itəm tətahtosɨg-in nəsanənən əh, in otol nəhlan mətoarus-pən Uhgɨn otos-irəkɨs. Kən Uhgɨn otol-arəp Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin, itəm Iərəmərə Iesu otərəkɨn in e nɨmətag e nohlɨn, kən mərəkɨn agɨn e nəhag-əhagən rəha nuwamən rəhan.+ Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin otuwa mol wək e nəsanənən rəha Setan, kən in otol nat pɨspɨs eiueiuə mɨn, ne nəmtətin eiueiuə mɨn, ne nat eiueiuə mɨn itəm otol narmɨ netəmim tatiwɨg,+ 10 ne nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rafin itəm koteiuə-in netəm mɨn u itəm kotaliwək e suatɨp tatuwɨn e nalpɨnən. Uhgɨn otərəkɨn ilat məto-inu kəmotən əskasɨk məmə kəsotolkeikeən nɨpahrienən itəm tɨtun nosmegəhən ilat. 11 O nətəlɨgən əh, Uhgɨn tahl-ipən kəm ilat nat kit təsanən itəm tatol nətəlɨgən rəhalat tatəlue. Tahl-ipən nat əh məmə okotən nɨpahrienən e neiueiuəən. 12 Kən tahl-ipən məmə Uhgɨn otən-iarəp nalpɨnən rəha netəmim rafin itəm kəsotənən nɨpahrienən e nɨpahrienən, məto koatəto təwɨr agɨn nian koatol nolən mɨn itəm tərat.
Iəfak mɨn okotəkəike motətul əskasɨk
13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm Iərəmərə tolkeike. Nian rafin ekəhaləkəike məhalən tagkiu kəm Uhgɨn otəmat, məto-inu e nətuounən Uhgɨn təmɨtəpun itəmat məmə otosmegəh itəmat. In otol nəhlan e wək rəha Narmɨn Rəhan itəm tatələhəu kalɨn itəmat məmə rəhan, kən otosmegəh itəmat e nahatətəən rəhatəmat e nɨpahrienən.+ 14 Uhgɨn təmaun-in itəmat o natɨmnat mɨn əh e namnusən təwɨr itəm etəhalən-iarəp, məmə kitat kotuwa kitiəh kitat rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo e rəhan nɨsiaiiən, ne nəsanənən, ne nəhag-əhagən. 15 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, otətul əskasɨk kən motaskəlɨm nəgətunən itəm eməhalos-ipɨnə kəm itəmat e nəghatən itəm təmiet e nohlɨtɨməhal, o nəghatən itəm nəmotafin e naoa eməhalahl-ipɨnə.
16 Uhgɨn rəhatat Tata təmolkeike kitat, kən e nəwɨrən rəhan təmɨləs-ipər nɨkitat namnun tɨkə, kən təmol məmə kitat okotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Kən pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo atɨp ilau Uhgɨn Tata, 17 okialəs-ipər nɨkitəmat kən mioal itəmat nakotəsanən e nolən wɨr mɨn rafin ne nəghatən wɨr mɨn rafin.
+ 2:3 1 Tim 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3 + 2:4 Esik 28:2; Dan 11:36 + 2:8 Aes 11:4; Nol Əpən 19:15 + 2:9 Nol Əpən 13:11-13 + 2:13 Efes 1:4; 2 Tes 1:3